EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2063

Neuvoston asetus (EU) 2017/2063, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

OJ L 295, 14.11.2017, p. 21–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2063/oj

14.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 295/21


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/2063,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2017,

Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 13 päivänä marraskuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni on toistuvasti ilmaissut huolensa demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien jatkuvasta heikentymisestä Venezuelassa ja kehottanut Venezuelan kaikkia poliittisia toimijoita ja instituutioita työskentelemään rakentavasti, jotta maassa vallitsevaan kriisiin löydettäisiin ratkaisu kunnioittaen kaikilta osin oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, demokraattisia instituutioita ja vallanjakoa.

(2)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä marraskuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/2074, jossa muun muassa säädetään aseiden ja sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, vientikiellosta, valvontaan käytettävien tarvikkeiden vientikiellosta sekä tiettyjen sellaisten henkilöiden, yhteisöjen tai elimien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai -rikkomuksista taikka kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta, tai sellaisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten, joiden teot, politiikat tai toimet muulla tavoin uhkaavat demokratiaa tai oikeusvaltiota Venezuelassa, mukaan lukien näitä lähellä olevat henkilöt, yhteisöt ja elimet.

(3)

Tietyt päätöksessä (YUTP) 2017/2074 tarkoitetut toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan varsinkin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita ja erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava kyseisiä oikeuksia kunnioittaen.

(5)

Jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen (YUTP) 2017/2074 liitteiden I ja II muuttamis- ja tarkistamismenettelyn kanssa, neuvoston olisi käytettävä valtaa muuttaa tämän asetuksen liitteitä IV ja V.

(6)

Tämän asetuksen soveltamista varten ja mahdollisimman hyvän oikeusvarmuuden aikaansaamiseksi unionissa olisi julkistettava niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elimien, joiden varat ja taloudelliset resurssit jäädytetään tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja muut heitä tai niitä koskevat asian kannalta merkitykselliset tiedot. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3).

(7)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi ilmoitettava toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä toimitettava muut niiden käytettävissä olevat tähän asetukseen liittyvät tiedot.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen rikkomiseen. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(9)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, sen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’vaateella’ mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää tai sen aikana tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

i)

suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;

ii)

vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista;

iii)

sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade;

iv)

vastavaade;

v)

vaade tunnustaa tai panna täytäntöön, myös eksekvatuurimenettelyllä, missä tahansa annettu tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös;

b)

’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat tai ovat yhteydessä siihen;

c)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on ilmoitettu liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla;

d)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

e)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

f)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen tai käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;

g)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan lukien muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkainstrumentit, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat; sekä

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

h)

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla muodoltaan muun muassa ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; siihen kuuluu myös avun antaminen suullisesti;

i)

’välityspalveluilla’

i)

sellaisista liiketapahtumista neuvottelemista tai sellaisten liiketapahtumien järjestelemistä, joiden tavoitteena on tavaroiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen osto, myynti tai toimitus kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, tai

ii)

kolmannessa maassa sijaitsevien tavaroiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen myyntiä tai ostoa niiden siirtämiseksi johonkin toiseen kolmanteen maahan;

j)

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin ja joihin kuuluu myös jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

1.   Kielletään

a)

EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa, jäljempänä ’yhteinen puolustustarvikeluettelo’, lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen tarjoaminen sekä yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tavaroiden ja teknologian toimitus, valmistus, huolto ja käyttö suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Venezuelassa käytettäväksi;

b)

yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, myöntäminen tällaisten tuotteiden myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin tai teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen tarjoamiseen suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetty kieltoa ei sovelleta sellaisiin sopimuksiin, jotka on tehty ennen 13 päivää marraskuuta 2017, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, edellyttäen että ne ovat neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP (4) ja erityisesti sen 2 artiklassa esitettyjen perusteiden mukaisia ja että edellyttäen, että luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka haluaa täyttää kyseisen sopimuksen, on ilmoittanut toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 5 työpäivää ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

3 artikla

Kielletään

a)

liitteessä I lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien laitteiden, joita voitaisiin käyttää sisäisiin tukahduttamistoimiin, myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun ja välityspalvelujen ja muiden palvelujen toimittaminen suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa;

c)

edellä a alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa.

4 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 artiklassa säädetään, liitteessä III luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin luvan

a)

sellaisen rahoituksen, rahoitustuen tai teknisen avun myöntämiseen, joka liittyy

i)

yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai institutionaalisten rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja unionin tai sen jäsenvaltioiden tai alueellisten ja osa-alueellisten järjestöjen ohjelmiin tarkoitettuihin ei-tappaviin puolustustarvikkeisiin;

ii)

YK:n ja unionin tai alueellisten ja paikallisten järjestöjen kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettuihin tarvikkeisiin;

b)

yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai institutionaalisten rakenteiden kehittämistä koskeviin YK:n tai unionin ohjelmiin taikka YK:n ja unionin tai alueellisten ja paikallisten järjestöjen kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myyntiin, toimitukseen, siirtoon ja vientiin sekä siihen liittyvään rahoitukseen, rahoitustukeen ja tekniseen tukeen;

c)

miinanraivauslaitteiden ja miinanraivausoperaatioissa käytettävien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin sekä siihen liittyvään rahoituksen, rahoitustukeen ja tekniseen tukeen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan myöntää ainoastaan ennen sitä toimintaa, jota varten se pyydetään.

5 artikla

Edellä olevaa 2 ja 3 artiklaa ei sovelleta sellaiseen suojavaatetukseen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, jota YK:n henkilöstö, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstö, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyötehtävissä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Venezuelaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

6 artikla

1.   Kielletään liitteessä II lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien laitteiden, teknologian ja ohjelmistojen myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa, jollei liitteessä III mainituilla verkkosivuilla ilmoitettu asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole antanut ennakolta lupaa.

2.   Liitteessä III mainituilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa 1 kohdassa tarkoitettua lupaa, jos niillä on perusteltu syy todeta, että Venezuelan hallinto, julkiset elimet, yhtiöt tai virastot taikka niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt käyttäisivät kyseisiä laitteita, teknologiaa ja ohjelmistoja kansallisiin tukahduttamistoimiin.

3.   Liitteessä II luetellaan laitteet, teknologian ja ohjelmistot, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu internetin ja puhelinyhteyksien seurantaan ja kuunteluun.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän artiklan nojalla annetusta luvasta neljän viikon kuluessa luvan antamisesta.

7 artikla

1.   Jollei liitteessä III tarkoitetuilla verkkosivuilla ilmoitettu asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole ennakolta antanut lupaa 6 artiklan 2 kohdan perusteella, kielletään

a)

liitteessä II lueteltuihin laitteisiin, teknologiaan ja ohjelmistoihin ja liitteessä II lueteltujen laitteiden ja teknologian asennukseen, toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön sekä liitteessä II lueteltujen ohjelmistojen toimitukseen, asentamiseen, toimintaan tai päivittämiseen liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa;

b)

liitteessä II lueteltuihin laitteisiin, teknologiaan ja ohjelmistoihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa;

c)

internetin ja televiestinnän seurantaan tai kuunteluun tarkoitettujen palvelujen tarjoaminen Venezuelan hallinnolle, julkisille elimille, yhtiöille ja virastoille tai niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille tai yhteisöille taikka niiden eduksi suoraan tai välillisesti.

2.   Edellä 1 kohdan c alakohdassa ”televiestinnän tai internetin seurantaan tai kuunteluun tarkoitetuilla palveluilla” tarkoitetaan palveluja, jotka erityisesti liitteessä II mainitun laitteen, teknologian tai ohjelmiston käytön avulla mahdollistavat pääsyn kohteen saapuvaan ja lähtevään televiestintään ja puheluun liittyviin tietoihin ja näiden tietojen hankinnan tällaisen tiedon poimintaa, dekoodausta, tallennusta, käsittelyä, analysointia tai varastointia tai muuta tähän liittyvää toimintaa varten.

8 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteissä IV ja V luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa saataville liitteissä IV ja V luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille eikä näiden hyödyksi.

3.   Liitteessä IV luetellaan

a)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai -rikkomuksista taikka kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Venezuelassa;

b)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden toimet tai politiikat muulla tavoin heikentävät demokratiaa tai oikeusvaltiota Venezuelassa.

4.   Liitteessä V luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka ovat 3 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä ja yhteisöjä lähellä.

5.   Liitteet IV ja V sisältävät asianomaisten henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon merkitsemisen perusteet.

6.   Liitteet IV ja V sisältävät myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elimien tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numero, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elimien osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

9 artikla

1.   Liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 8 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä IV tai V lueteltujen luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden ja kyseisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava;

e)

maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

10 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 8 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteeseen IV tai V, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen antama päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää, kyseisenä päivänä tai kyseisen päivän jälkeen;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä IV tai V luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

11 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä IV tai V mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteeseen IV tai V, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

a)

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä IV tai V mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen;

b)

maksusuorituksella ei rikota 8 artiklan 2 kohtaa.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan nojalla annetusta luvasta neljän viikon kuluessa luvan antamisesta.

3.   Edellä oleva 8 artiklan 2 kohta ei estä rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat kolmansilta osapuolilta luettelossa olevan luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava tällaisista tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

4.   Edellä olevaa 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 8 artiklan mukaisesti:

a)

näistä tileistä kertyvät korkotulot tai muut tuotot;

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, jona 8 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteeseen IV tai V; tai

c)

jäsenvaltiossa annettujen tai kyseessä olevassa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten oikeudellisten, hallinnollisten tai välimiesoikeuden päätösten nojalla suoritettavat maksut.

12 artikla

1.   Asiassa sovellettavien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista rajoittamatta luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 8 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja määristä, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä komissiolle joko suoraan tai asianomaisen jäsenvaltion välityksellä; sekä

b)

toimittava yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa a alakohdassa tarkoitettujen tietojen todentamiseksi.

2.   Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot annetaan jäsenvaltioiden käyttöön.

3.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

13 artikla

1.   Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisen epäämisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisen evänneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka sen johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

14 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on tässä asetuksessa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

15 artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tämän asetuksen nojalla, mukaan lukien korvausvaateet tai muut senkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ei oteta huomioon, jos vaateiden esittäjä on

a)

liitteissä IV tai V lueteltu nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, ettei vaateen täyttämistä ole kielletty 1 kohdassa, kuuluu sille luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

16 artikla

1.   Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetut toimenpiteet ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja

a)

8 artiklan nojalla jäädytetyistä varoista sekä 9–11 artiklan nojalla annetuista luvista;

b)

rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

2.   Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muut hallussaan olevat tiedot, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

17 artikla

1.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 8 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä IV tai V tämän mukaisesti.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä ja luetteloon merkitsemisen perusteet tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia esitetään tai jos toimitetaan uutta merkityksellistä näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianmukaisesti kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4.   Liitteissä IV ja V esitettyä luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisesti ja vähintään 12 kuukauden välein.

5.   Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä III jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

18 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksia koskevista säännöistä, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset.

19 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä III lueteltujen verkkosivujensa osoitteiden muutoksista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3.   Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä III.

20 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvassa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sellaisen liiketoiminnan osalta, joka tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

21 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 60.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).


LIITE I

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista tarvikkeista, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa

1.

Seuraavat ampuma-aseet, ampumatarvikkeet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

1.1

ampuma-aseet, jotka eivät kuulu yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 1 ja ML 2 kohdissa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin;

1.2

ampumatarvikkeet, jotka on erityisesti suunniteltu 1.1 kohdassa lueteltuja ampuma-aseita varten, sekä niihin erityisesti suunnitellut osat;

1.3

aseiden tähtäimet, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.

2.

Pommit ja kranaatit, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.

3.

Seuraavat ajoneuvot:

3.1

vesitykillä varustetut ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu mellakantorjuntaa varten;

3.2

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sähköistettäviksi hyökkääjän torjumista varten;

3.3

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu esteiden poistamista varten, ballistisesti suojatut rakennuskoneet mukaan lukien;

3.4

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu vankien ja/tai pidätettyjen kuljettamista tai siirtämistä varten;

3.5

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu siirrettävien esteiden kuljettamista varten;

3.6

edellä 3.1–3.5 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen osat, jotka on erityisesti suunniteltu mellakantorjuntaa varten.

Huom. 1:

Tämä kohta ei koske ajoneuvoja, jotka on erityisesti suunniteltu palontorjuntaa varten.

Huom. 2:

Edellä 3.5 kohdassa termillä ’ajoneuvot’ tarkoitetaan myös perävaunuja.

4.

Seuraavat räjähdysaineet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

4.1

laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden laukaisemiseen sähköisesti tai muutoin kuin sähköisesti, mukaan luettuina laukaisulaitteet, nallit, sytyttimet, vahvistimet ja sytytyslangat, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat; paitsi laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu sellaiseen tiettyyn kaupalliseen käyttöön, johon kuuluu sellaisten laitteiden tai välineiden räjähdyksen avulla tapahtuva käynnistys tai käyttö, joiden tarkoituksena ei ole räjähdysten tuottaminen (esim. autojen turvatyynyjen täyttöpumput, sprinklereiden käynnistimien sähkösuojaimet);

4.2

suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin;

4.3

seuraavat muut räjähteet, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin, ja samankaltaiset aineet:

a)

amatoli;

b)

nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä);

c)

nitroglykoli;

d)

pentaerytritolitetranitraatti (PETN);

e)

pikryylikloridi;

f)

2,4,6-trinitrotolueeni (TNT).

5.

Seuraavat suojavarusteet, jotka eivät kuulu yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 13 kohdassa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin:

5.1

luodinkestävät ja/tai viiltosuojatut liivit;

5.2

luodin- ja/tai sirpaleenkestävät kypärät, mellakkakypärät, mellakkakilvet ja luodinkestävät kilvet.

Huom.

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi

tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu urheiluun;

tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu työturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttämistä varten.

6.

Muut kuin yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 14 kohdassa valvonnan alaisiksi asetetut simulaattorit, jotka on tarkoitettu ampuma-aseiden käyttökoulutusta varten, ja niitä varten erityisesti suunnitellut ohjelmistot.

7.

Muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetetut pimeänäkö- ja lämpökuvalaitteet sekä kuvanvahvistusputket.

8.

Partateräpiikkilangat.

9.

Sotilas- ja taisteluveitset sekä pistimet, joiden terän pituus on yli 10 cm

10.

Tuotantolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tässä luettelossa lueteltuja tarvikkeita varten.

11.

Erityisteknologia, joka on tarkoitettu tässä luettelossa lueteltujen tarvikkeiden kehittämistä, valmistamista ja käyttöä varten.


LIITE II

6 ja 7 artiklassa tarkoitetut laitteet, teknologia ja ohjelmistot

Yleinen huomautus

Sen estämättä, mitä tässä liitteessä säädetään, sitä ei sovelleta

a)

laitteisiin, teknologiaan tai ohjelmistoihin, jotka on määritelty neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (1) liitteessä I tai yhteisessä puolustustarvikeluettelossa; tai

b)

ohjelmistoihin, jotka on tarkoitettu käyttäjän itsensä asennettaviksi ilman toimittajan antamaa merkittävää tukea ja jotka ovat yleisesti yleisön saatavissa siten, että niitä myydään vähittäismyyntipisteissä varastosta ja rajoituksetta seuraavin tavoin:

i)

käsikaupassa;

ii)

postimyynnissä;

iii)

elektronisesti tapahtuvassa myynnissä; tai

iv)

puhelinmyynnissä; tai

c)

ohjelmistoihin, jotka ovat vapaasti käytettävissä.

Kohdissa A, B, C, D ja E olevilla luokilla tarkoitetaan asetuksessa (EY) N:o 428/2009 tarkoitettuja luokkia.

6 ja 7 artiklassa tarkoitettuja laitteita, teknologiaa ja ohjelmistoja ovat seuraavat:

A.

Laitteiden luettelo

DPI-tekniikkaan (Deep Packet Inspection) perustuvat laitteet,

verkkoliikennetietojen kuuntelulaitteet (Network Interception equipment), mukaan lukien kuuntelun hallintalaitteet (Interception Management equipment) ja tietojen säilyttämis- ja älylaitteet (Data Retention Link Intelligence equipment)

radiotaajuuksien seurantalaitteet (Radio Frequency monitoring equipment),

verkko- ja satelliittihäirintälaitteet (Network and Satellite jamming equipment),

virustartuntalaitteet (Remote Infection equipment),

puheentunnistus- ja -käsittelylaitteet (Speaker recognition/processing equipment),

IMSI (2), MSISDN (3), IMEI (4) ja TMSI (5) kuuntelu- ja seurantalaitteet

taktiset SMS (6)-, GSM (7)-, GPS (8)-, GPRS (9)-, UMTS (10)-, CDMA (11)- ja PSTN (12)-laitteiden kuuntelu- ja seurantalaitteet

DHCP (13)-, SMTP (14)- ja GTP (15)-tietojen kuuntelu- ja seurantalaitteet

kaavantunnistus- ja kaavanprofilointilaitteet (Pattern Recognition and Pattern Profiling equipment)

etätutkintalaitteet (Remote Forensics equipment)

semanttiset prosessorilaitteet (Semantic Processing Engine equipment)

WEP ja WPA -koodinmurtamislaitteet

puheensiirtoa internetissä koskevat suljetut ja standardit protokollat (Voice over Internet proprietary and standard protocol, VoIP)

B.

Ei käytetä.

C.

Ei käytetä.

D.

Edellä A kohdassa mainittujen laitteiden kehittämiseen, tuotantoon ja käyttöön käytettävät ohjelmistot.

E.

Edellä A kohdassa mainittujen laitteiden kehittämiseen, tuotantoon ja käyttöön käytettävä teknologia.

Näihin luokkiin kuuluvat laitteet, teknologian ja ohjelmistot kuuluvat tämän liitteen soveltamisalaan ainoastaan siltä osin kuin ne vastaavat yleistä luonnehdintaa ”internet-, puhelin- ja satelliittiviestinnän kuuntelu- ja seurantajärjestelmät”.

Tässä liitteessä ’seurannalla’ tarkoitetaan puhelun sisällön tai verkkotietojen hankintaa, poimintaa, dekoodausta, tallennusta, käsittelyä, analysointia ja arkistointia.


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).

(2)  ’IMSI’ – International Mobile Subscriber Identity – on yksilöllinen matkapuhelimen tunnistuskoodi, joka sisältyy SIM-korttiin ja jonka avulla kyseinen SIM-kortti voidaan tunnistaa käyttämällä GSM- ja UMTS-verkkoja.

(3)  ’MSISDN’ – Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number – on numero, jonka perusteella tunnistetaan GSM- tai UMTS-matkapuhelinverkon tilaus. Toisin sanoen se on matkapuhelimen SIM-kortin puhelinnumero ja siten sen perusteella tunnistetaan matkapuhelimen tilaaja ja IMSI-koodi.

(4)  ’IMEI’ – International Mobile Subscriber Identity – on yleensä yksilöllinen numero, jonka perusteella tunnistetaan GSM-, WCDMA- ja IDEN-matkapuhelimet ja osa satelliittipuhelimista. Se on tavallisesti merkitty puhelimen akkuosastoon. Kuuntelu voidaan määrittää IMEI- ja IMSI- sekä MSISDN-numeron perusteella.

(5)  ’TMSI’ – Temporary Mobile Subscriber Identity – on tunniste, joka yleisimmin lähetetään matkapuhelimen ja verkon välillä.

(6)  ’SMS’ tulee sanoista Short Message System.

(7)  ’GSM’ on maailmanlaajuinen digitaalinen matkaviestintästandardi (Global System for Mobile Communications).

(8)  ’GPS’ – Global Positioning System – on maailmanlaajuinen paikantamisjärjestelmä.

(9)  ’GPRS’ – General Package Radio Service.

(10)  ’UMTS’ – Universal Mobile Telecommunication System.

(11)  ’CDMA’ – Code Division Multiple Access.

(12)  ’PSTN’ – Public Switch Telephone Networks.

(13)  ’DHCP’ – Dinamyc Host Configuration Protocol.

(14)  ’SMTP’ – Simple Mail Transfer Protocol.

(15)  ’GTP’ – GPRS Tunneling Protocol.


LIITE III

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEKKI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ALANKOMAAT

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu


LIITE IV

Luettelo 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä


LIITE V

Luettelo 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä


Top