EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1965

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1965, annettu 17 päivänä elokuuta 2017, delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse todistusten osalta ilmoitettavien tietojen luonteesta ja tyypistä riisialalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/5656

OJ L 279, 28.10.2017, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1965/oj

28.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/36


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/1965,

annettu 17 päivänä elokuuta 2017,

delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse todistusten osalta ilmoitettavien tietojen luonteesta ja tyypistä riisialalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 223 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1237 (2) täydentää asetusta (EU) N:o 1308/2013 siltä osin kuin on kyse tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista säännöistä. Siinä säädetään riisiä koskevista säännöistä ja vahvistetaan niiden tietojen luonne ja tyyppi, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle.

(2)

Delegoituun asetukseen on aiheellista sisällyttää jäsenvaltioiden velvollisuus ilmoittaa komissiolle todistusten kattamat riisimäärät, sellaisena kuin se oli aiemmissa asetuksissa.

(3)

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 muuttamisen yhteydessä on aiheellista yhdenmukaistaa kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan c alakohdan iii alakohdassa käytetty termi unionin tullikoodeksissa käytettävän tullialan terminologian kanssa ja tehdä täsmällisempi viittaus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (3) asiaankuuluviin säännöksiin.

(4)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2016/1237 olisi muutettava.

(5)

Koska tärkein syy delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 muuttamiseen on vahvistaa pitkään käytössä ollut ilmoitusvelvollisuus muodollisesti ja koska on tarpeen varmistaa jatkuvuus ja oikeusvarmuus riisiä koskevien ilmoitusten osalta, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2016/1237 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdan c alakohdan iii alakohta seuraavasti:

”iii)

tuotteet, joihin sovelletaan tuonti- tai vientitullin määrän palauttamista tai peruuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (*1) III osaston 3 luvun 3 jaksossa vahvistetulla tavalla ja joiden osalta lopullista päätöstä ei ole vielä tehty.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).”"

2)

Lisätään 8 artiklaan e alakohdan jälkeen ea alakohta seuraavasti:

”ea)

riisin osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 19 a artiklassa tarkoitetut määrät.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä elokuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1237, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevien sääntöjen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tällaisten todistusten osalta asetettujen vakuuksien vapauttamista ja pidättämistä koskevien sääntöjen osalta, komission asetusten (EY) N:o 2535/2001, (EY) N:o 1342/2003, (EY) N:o 2336/2003, (EY) N:o 951/2006, (EY) N:o 341/2007 ja (EY) N:o 382/2008 muuttamisesta sekä komission asetusten (EY) N:o 2390/98, (EY) N:o 1345/2005, (EY) N:o 376/2008 ja (EY) N:o 507/2008 kumoamisesta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).


Top