Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1575

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1575, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, yhteisen kalastuspolitiikan alan neuvoa-antavien toimikuntien toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/242 muuttamisesta

C/2017/4238

OJ L 239, 19.9.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1575/oj

19.9.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 239/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/1575,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017,

yhteisen kalastuspolitiikan alan neuvoa-antavien toimikuntien toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/242 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (1) ja erityisesti sen 45 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 43 artiklassa säädetään neuvoa-antavien toimikuntien perustamisesta; niiden on edistettävä kalastuksen ja vesiviljelyn kaikkien sidosryhmien tasapainoista edustusta sekä yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 45 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio antoi komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/242 yhteisen kalastuspolitiikan alan neuvoa-antavien toimikuntien toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (2).

(3)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/242 2 artiklassa määritellään muun muassa termit ’alakohtaiset organisaatiot’ ja ’muut eturyhmät’, joilla tarkoitetaan kahta neuvoa-antavissa toimikunnissa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti edustettuna olevaa sidosryhmää.

(4)

Mahdollisten tulkintaongelmien välttämiseksi on tarpeen vielä yhdenmukaistaa termin ’alakohtaiset organisaatiot’ määritelmää asetuksen (EU) N:o 1380/2013 45 artiklan 1 kohdan sanamuotoa vastaavaksi.

(5)

Koska saattaa olla olemassa sekaorganisaatioita, jotka edustavat sekä kalastusalaa että muita etuja, on tarpeen tarkentaa, että yleiskokous päättää neuvoa-antavien toimikuntien jäsenten luokittelusta yhdessä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kahdesta luokasta.

(6)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/242 4 artiklassa säädetään neuvoa-antavien toimikuntien rakenteesta ja organisaatiosta ja erityisesti siitä, että yleiskokous nimittää toimeenpanevan komitean.

(7)

Kun otetaan huomioon neuvoa-antavien toimikuntien kokoonpano, joka määritellään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 liitteessä III olevan 2 kohdan a alakohdassa ja jossa yleiskokouksen ja toimeenpanevan komitean paikoista 60 prosenttia myönnetään alakohtaisille organisaatioille ja 40 prosenttia muille eturyhmille, on tarpeen myöntää kummallekin luokalle oikeus päättää itsenäisesti edustuksestaan toimeenpanevassa komiteassa ja näin turvata kaikkien sidosryhmien tasapainoinen edustus neuvoa-antavissa toimikunnissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2015/242 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.

’alakohtaisilla organisaatioilla’ kalatalousalan (mukaan lukien työsuhteessa olevat kalastajat) ja tapauksen mukaan vesiviljelyalan toimijoita edustavia järjestöjä ja jalostuksen ja kaupan pitämisen alojen edustajia.”.

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 2 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

päätettävä neuvoa-antavien toimikuntien jäsenten luokittelusta luokassa ’alakohtaiset organisaatiot’ tai luokassa ’muut eturyhmät’. Päätöksen on perustuttava objektiivisiin ja todennettavissa oleviin perusteisiin, kuten asianomaisen organisaation sääntöihin, jäsenluetteloon ja toiminnan luonteeseen.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Alakohtaisten organisaatioiden ja muiden eturyhmien niille myönnettyjen paikkojen osalta antaman ilmoituksen perusteella yleiskokous nimittää toimeenpanevan komitean, jossa on enintään 25 jäsentä. Yleiskokous voi komissiota kuultuaan päättää nimittää enintään 30 jäsenen toimeenpanevan komitean, jotta varmistetaan pienimuotoista kalastusta harjoittavien laivastojen asianmukainen edustus.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/242, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, yhteisen kalastuspolitiikan alan neuvoa-antavien toimikuntien toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 41, 17.2.2015, s. 1).


Top