EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1469

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1469, annettu 11 päivänä elokuuta 2017, vakuutusta koskevat tiedot sisältävän asiakirjan vakiomuotoisen esitystavan vahvistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/5544

OJ L 209, 12.8.2017, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1469/oj

12.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 209/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1469,

annettu 11 päivänä elokuuta 2017,

vakuutusta koskevat tiedot sisältävän asiakirjan vakiomuotoisen esitystavan vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vakuutusten tarjoamisesta 20 päivänä tammikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä (EU) 2016/97 vaaditaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (2) liitteessä I lueteltujen vahinkovakuutustuotteiden tuottajia laatimaan vakuutusta koskevat tiedot sisältävän vakiomuotoisen asiakirjan, jotta kuluttajat saavat tarvittavat tiedot direktiivin 2009/138/EY liitteessä I luetelluista vahinkovakuutustuotteista tietoon perustuvan päätöksen tekemiseksi.

(2)

Direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdassa eritellään, mitä tietoja vakuutusta koskevat tiedot sisältävässä asiakirjassa olisi oltava.

(3)

Jotta kuluttajat saisivat helposti luettavat, ymmärrettävät ja vertailtavat tuotetiedot, yhteistä mallia, rakennetta ja muotoa olisi käytettävä esitettäessä direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut tiedot mainitun direktiivin 20 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa vakuutusta koskevat tiedot sisältävässä vakiomuotoisessa asiakirjassa, myös silloin, kun käytetään kuvakkeita tai kuvia. Mahdollisia lisävakuutuksia ja vaihtoehtoisia vakuutusturvia koskevien tietojen edessä ei myöskään tulisi olla valintamerkkejä, rasteja eikä huutomerkkejä, ja vakuutusta koskevat tiedot sisältävässä asiakirjassa olevien tietojen olisi tavallisesti oltava A4-kokoisen paperiarkin kahdella sivulla, mutta niiden ei missään tapauksessa tulisi täyttää enemmän kuin kolme A4-kokoisen paperiarkin sivua.

(4)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä ’EVLEV’, on toimittanut komissiolle.

(5)

EVLEV on direktiivin 2016/97 20 artiklan 9 kohdan mukaisesti tehnyt kuluttajatutkimuksen vakuutusta koskevat tiedot sisältävästä vakiomuotoisesta asiakirjasta ja kuullut kansallisia viranomaisia. EVLEV on myös järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niistä mahdollisesti syntyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustettua vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmää antamaan lausunnon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuottajan nimi ja yrityksen logo

1.   Vahinkovakuutustuotteen tuottajan nimi, tuottajan rekisteröintijäsenvaltio, tuottajan lainsäädännöllinen asema ja tarvittaessa tuottajan toimilupanumero on oltava heti otsikon ”vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja” jälkeen ensimmäisen sivun ylälaidassa.

2.   Tuottaja voi lisätä yrityksensä logon otsikon oikealle puolelle.

2 artikla

Viittaus täydellisiin ennen sopimuksen tekoa annettaviin ja sopimusta koskeviin tietoihin

Vakuutusta koskevat tiedot sisältävässä asiakirjassa on mainittava näkyvästi, että täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot vahinkovastuutuotteesta annetaan kuluttajalle muissa asiakirjoissa. Kyseisen maininnan on oltava heti vahinkovakuutustuotteen tuottajan nimen alapuolella.

3 artikla

Pituus

Vakuutusta koskevat tiedot sisältävän asiakirjan on painettuna oltava A4-kokoisen paperiarkin kahdella sivulla. Jos poikkeuksellisesti tarvitaan enemmän tilaa, vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja voi painettuna olla enintään kolmella A4-kokoisen paperiarkin sivulla. Kun tuottaja käyttää A4-kokoisen paperiarkin kolme sivua, sen on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä voitava osoittaa tarvinneensa lisätilaa.

4 artikla

Sisällön esittely ja järjestys

1.   Direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdassa luetellun vakuutusta koskevat tiedot sisältävän asiakirjan tiedot on esitettävä eri jaksoissa noudattaen tämän asetuksen liitteessä olevan vakiomuotoisen esitystavan mukaista rakennetta, sommitelmaa, otsakkeita ja järjestystä sekä käyttäen kirjasinkokoa, jonka x-korkeus on enintään 1,2 mm.

2.   Jaksojen pituus voi vaihdella kuhunkin jaksoon lisättävien tietojen määrästä riippuen. Lisävakuutuksia ja vaihtoehtoisia vakuutusturvia koskevien tietojen edessä ei saa olla valintamerkkejä, rasteja eikä huutomerkkejä.

3.   Jos vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja esitetään käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin paperia, sommitelman osien kokoa voidaan vaihtaa, edellyttäen että vakiomuotoisen esitystavan sommitelmaa, otsakkeita ja järjestystä sekä eri kohtien suhteellista merkittävyyttä ja kokoa ei muuteta.

4.   Jos muun pysyvän välineen kuin paperin mitat ovat sellaiset, että kahteen sarakkeeseen jaettu sommitelma ei ole käyttökelpoinen ratkaisu, tiedot voidaan esittää yhdessä sarakkeessa, edellyttäen että noudatetaan seuraavaa järjestystä:

a)

”Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?”

b)

”Mitä vakuutus kattaa?”

c)

”Mitä vakuutus ei kata?”

d)

”Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?”

e)

”Missä vakuutusturva on voimassa?”

f)

”Mitkä ovat velvoitteeni?”

g)

”Kuinka ja milloin suoritan maksun?”

h)

”Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?”

i)

”Miten irtisanon sopimuksen?”.

5.   Digitaalisten välineiden, myös kerrostamisen ja ponnahdusikkunoiden, käyttö on sallittua, edellyttäen että kaikki direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut tiedot annetaan vakuutusta koskevat tiedot sisältävän asiakirjan päätekstiosuudessa ja että tällaisten välineiden käyttö ei vie kuluttajan huomiota pois pääasiakirjan sisällöstä.

Kerrostamisella ja ponnahdusikkunoilla annettavissa tiedoissa ei saa olla markkinointi- eikä mainosaineistoa.

5 artikla

Selkeä kieli

Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja on laadittava selkeällä kielellä, jotta kuluttajan on helpompi ymmärtää asiakirjan sisältö, ja siinä on keskityttävä tärkeimpiin tietoihin, jotka kuluttaja tarvitsee tietoon perustuvan päätöksen tekemiseksi. Jargonia on vältettävä.

6 artikla

Otsakkeet ja niiden alla olevat tiedot

1.   Vakuutusta koskevat tiedot sisältävän asiakirjan jaksojen otsakkeet ja niiden alla olevat tiedot ovat seuraavat:

a)

tiedot direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta vakuutuksen tyypistä ovat otsakkeen ”Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?” alla asiakirjan ylälaidassa;

b)

tiedot direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista pääasiallisista vakuutuksen kohteena olevista riskeistä ovat otsakkeen ”Mitä vakuutus kattaa?” alla. Kunkin tässä jaksossa olevan tiedon edessä on oltava vihreä valintamerkki;

c)

tiedot direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta vakuutusmäärästä ovat otsakkeen ”Mitä vakuutus kattaa?” alla;

d)

tiedot direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta maantieteellisestä kattavuudesta ovat otsakkeen ”Missä vakuutusturva on voimassa?” alla. Kunkin tässä jaksossa olevan tiedon edessä on oltava sininen valintamerkki;

e)

tiedot direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta yhteenvedosta, joka koskee vakuutuksen kattamattomia riskejä, ovat otsakkeen ”Mitä vakuutus ei kata?” alla; Kunkin tässä osassa olevan tiedon edessä on oltava punainen rasti ”X”;

f)

tiedot direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista tärkeimmistä korvausvastuun rajoituksista ovat otsakkeen ”Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?” alla; Kunkin tässä jaksossa olevan tiedon edessä on oltava oranssi huutomerkki;

g)

tiedot direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan e, f ja g alakohdassa tarkoitetuista asiaankuuluvista velvoitteista ovat otsakkeen ”Mitkä ovat velvoitteeni?” alla;

h)

tiedot direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista vakuutusmaksujen maksutavasta ja maksukaudesta ovat otsakkeen ”Kuinka ja milloin suoritan maksun?” alla;

i)

tiedot direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan h alakohdassa tarkoitetusta sopimuksen voimassaoloajasta ovat otsakkeen ”Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?” alla;

j)

tiedot direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan i alakohdassa tarkoitetusta sopimuksen irtisanomistavasta ovat otsakkeen ”Miten irtisanon sopimuksen?” alla.

2.   Alaotsakkeita saadaan käyttää tarvittaessa

7 artikla

Kuvakkeiden käyttö

1.   Kunkin jakson ylälaidassa on lisäksi oltava asianomaisen jakson otsakkeen sisältöä ilmaiseva kuvake seuraavasti:

a)

direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja pääasiallisia vakuutuksen kohteena olevia riskejä koskevien tietojen ylälaidassa on oltava sateenvarjoa esittävä valkoinen kuvake vihreällä taustalla tai sateenvarjoa esittävä vihreä kuvake valkoisella taustalla;

b)

direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä kattavuutta koskevien tietojen ylälaidassa on oltava maapalloa esittävä valkoinen kuvake sinisellä taustalla tai maapalloa esittävä sininen kuvake valkoisella taustalla;

c)

direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja vakuutuksen kattamattomia riskejä koskevien tietojen ylälaidassa on kolmion sisällä oltava valkoinen rasti ”X” punaisella taustalla tai punainen rasti ”X” valkoisella taustalla;

d)

direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja tärkeimpiä korvausvastuun rajoituksia koskevien tietojen ylälaidassa on kolmion sisällä oltava valkoinen huutomerkki ”!” oranssilla taustalla tai oranssi huutomerkki ”!” valkoisella taustalla;

e)

direktiivin 2016/97 20 artiklan 8 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja velvoitteita sopimuksen alussa, f alakohdassa tarkoitettuja velvoitteita sopimuksen voimassaoloaikana ja g alakohdassa tarkoitettuja velvoitteita siinä tapauksessa, että korvausvaatimus esitetään, koskevien tietojen ylälaidassa on oltava kädenpuristusta esittävä valkoinen kuvake vihreällä taustalla tai kädenpuristusta esittävä vihreä kuvake valkoisella taustalla;

f)

direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja vakuutusmaksujen maksutapaa ja maksukautta koskevien tietojen ylälaidassa on oltava kolikkoa esittävä valkoinen kuvake keltaisella taustalla tai kolikkoa esittävä keltainen kuvake valkoisella taustalla;

g)

direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan h alakohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaoloaikaa koskevien tietojen ylälaidassa on oltava tiimalasia esittävä valkoinen kuvake sinisellä taustalla tai tiimalasia esittävä sininen kuvake valkoisella taustalla;

h)

direktiivin (EU) 2016/97 20 artiklan 8 kohdan i alakohdassa tarkoitettua sopimuksen irtisanomistapaa koskevien tietojen ylälaidassa on oltava avointa kämmentä esittävä valkoinen kuvake mustalla taustalla tai avointa kämmentä esittävä musta kuvake valkoisella taustalla.

2.   Kaikki kuvakkeet on esitettävä johdonmukaisella tavalla liitteessä olevaa vakiomuotoista esitystapaa noudattaen.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut kuvakkeet voivat olla mustavalkoisia, kun vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja on painettu tai valokopioitu mustavalkoisena.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä elokuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).


LIITE

Image


Top