EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0968

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/968, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä makrillifileevalmisteiden ja -säilykkeiden ja auksidifileevalmisteiden ja -säilykkeiden osalta

C/2017/3823

OJ L 146, 9.6.2017, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/968/oj

9.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 146/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/968,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017,

väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä makrillifileevalmisteiden ja -säilykkeiden ja auksidifileevalmisteiden ja -säilykkeiden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 64 artiklan 6 kohdan ja 66 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kap Verde on yksi niistä maista, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 978/2012 (2) tarkoitettua yleistä tullietuusjärjestelmää eli GSP-järjestelmää. Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 439/2011 (3) myönnettiin Kap Verdelle poikkeus komission asetuksesta (ETY) N:o 2454/93 (4) GSP-järjestelmässä käytetyn alkuperätuotteiden käsitteen määritelmän osalta. Poikkeus koski 2 500 tonnin suuruista vuotuista määrää makrillifileevalmisteita ja -säilykkeitä ja 875 tonnin suuruista määrää auksidifileevalmisteita ja -säilykkeitä. Poikkeuksen nojalla näiden tuotteiden katsottiin olevan mainittuihin määriin asti Kap Verden alkuperätuotteita, vaikka ne oli tuotettu Kap Verdessä ei-alkuperäkalasta. Poikkeusta on jatkettu kaksi kertaa, ja sen voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2016.

(2)

Kap Verde pyysi 27 päivänä syyskuuta 2016 päivätyllä kirjeellä poikkeuksen voimassaoloajan jatkamista samojen vuotuisten määrien osalta kahden vuoden ajaksi 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen 31 päivään joulukuuta 2018 asti odotettaessa 30 päivänä kesäkuuta 2014 parafoidun unionin ja Länsi-Afrikan välisen uuden talouskumppanuussopimuksen voimaantuloa. Tämän uuden sopimuksen kumulaatiosääntöjen perusteella Kap Verden kalanjalostusteollisuus voi noudattaa etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäsääntöjä käyttämällä muista Länsi-Afrikan valtioista peräisin olevaa kalaa.

(3)

Kap Verdelle myönnetyillä poikkeuksen mukaisilla vuotuisilla kokonaismäärillä on vuodesta 2008 alkaen parannettu merkittävästi Kap Verden kalanjalostusalan tilannetta. Kyseisillä määrillä on myös elvytetty jossakin määrin Kap Verden pienten kalastusalusten laivastoa, joka on maalle elintärkeä.

(4)

Pyynnössä osoitetaan, että ilman poikkeusta Kap Verden kalanjalostusalan mahdollisuudet jatkaa GSP-järjestelmässä vientiä unioniin heikkenisivät huomattavasti, mikä saattaisi estää Kap Verden pelagista kalastusta harjoittavien pienten alusten laivaston jatkokehityksen.

(5)

Tarvitaan lisäaikaa, jotta voidaan vakiinnuttaa tulokset, jotka Kap Verde on jo saavuttanut pyrkimyksissään elvyttää paikallinen kalastuslaivastonsa. Poikkeuksella on tarkoitus antaa Kap Verdelle riittävästi aikaa valmistautua etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän hankintaa koskevien sääntöjen noudattamiseen.

(6)

Kun otetaan huomioon alkuperätuotteiden käsitteen määritelmän osalta myönnettyjen poikkeusten väliaikaisuus, poikkeus olisi myönnettävä kahdeksi vuodeksi 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen 2 500 tonnin suuruiselle vuotuiselle määrälle makrillifileevalmisteita ja -säilykkeitä ja 875 tonnin suuruiselle vuotuiselle määrälle auksidifileevalmisteita ja -säilykkeitä. Poikkeuksen voimassaolon olisi kuitenkin päätyttävä päivänä, joka edeltää välittömästi Länsi-Afrikan kanssa tehdyn talouskumppanuussopimuksen voimaantulopäivää, jos se on ennen 31 päivää joulukuuta 2018.

(7)

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja määriä hallinnoidaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (5) tariffikiintiöiden hallinnointia koskevien 49–54 artiklan mukaisesti.

(8)

Poikkeus olisi myönnettävä edellyttäen, että Kap Verden tulliviranomaiset toteutettavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vientimäärien valvonnan ja että ne toimittavat komissiolle ilmoituksen niistä määristä, joille on annettu A-alkuperätodistukset tämän asetuksen nojalla, sekä näiden todistusten sarjanumerot.

(9)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden olisi tultava voimaan asetuksen julkaisemista seuraavana päivänä, jotta voidaan ottaa huomioon Kap Verden tilanne ja mahdollistaa maalle poikkeuksen soveltaminen ilman lisäviivytyksiä. Samasta syystä tätä asetusta olisi sovellettava takautuvasti 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen.

(10)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 439/2011 voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2016, ja se perustui yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevista säännöistä annetun, 1 päivänä toukokuuta 2016 kumotun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 89 artiklaan. On aiheellista jatkaa poikkeusta uudella täytäntöönpanosäädöksellä, joka annetaan unionin tullikoodeksin 64 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (6) 41 artiklan b alakohdassa ja 45 artiklassa säädetään, Kap Verdessä ei-alkuperäkalasta tuotettuja CN-koodiin 1604 15 11 kuuluvia makrillifileevalmisteita ja -säilykkeitä ja CN-koodiin ex 1604 19 97 kuuluvia auksidifileevalmisteita ja -säilykkeitä pidetään Kap Verden alkuperätuotteina tämän asetuksen 2, 3 ja 4 artiklan mukaisesti.

2 artikla

1.   Poikkeusta sovelletaan Kap Verdestä vietäviin, unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettaviin tuotteisiin ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2017 ja päättyy

a)

31 päivänä joulukuuta 2018 tai

b)

jos 30 päivänä maaliskuuta 2014 parafoitu unionin ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018 tai sitä ennen, talouskumppanuussopimuksen voimaantulopäivää välittömästi edeltävänä päivänä.

2.   Poikkeusta sovelletaan enintään liitteessä lueteltuihin vuotuisiin määriin asti.

3.   Poikkeuksen soveltaminen edellyttää delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 43 artiklassa säädettyjen edellytysten noudattamista.

3 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja määriä hallinnoidaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 tariffikiintiöiden hallinnointia koskevien 49–54 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Poikkeus myönnetään seuraavin edellytyksin:

1)

Kap Verden tulliviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientimäärien valvonnan.

2)

Kap Verden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla antamien A-alkuperätodistusten 4 kohdassa on oltava seuraava maininta: ”Poikkeus – täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/968”.

3)

Kap Verden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden välein ilmoitus määristä, joille on annettu A-alkuperätodistukset tämän asetuksen nojalla, sekä näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 439/2011, annettu 6 päivänä toukokuuta 2011, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden” käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kap Verden erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien kalastustuotteiden osalta (EUVL L 119, 7.5.2011, s. 1).

(4)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Ajanjakso

Vuotuinen määrä (tonnia, nettopaino)

09.1647

1604 15 11

ex 1604 19 97

Makrillifileevalmisteet tai -säilykkeet (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)

1.1.2017 alkaen 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti määritettyyn päivään asti

2 500

09.1648

ex 1604 19 97

Auksidifileevalmisteet tai -säilykkeet (Auxis thazard, Auxis rochei)

1.1.2017 alkaen 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti määritettyyn päivään asti

875


Top