EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0953

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/953, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2017, kauppapaikkoja ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien laatimien positioilmoitusten muotoa ja aikataulua koskevista, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/3671

OJ L 144, 7.6.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/953/oj

7.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/953,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2017,

kauppapaikkoja ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien laatimien positioilmoitusten muotoa ja aikataulua koskevista, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (1) ja erityisesti sen 58 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta lisättäisiin avoimuutta hyödykejohdannaisten sekä päästöoikeuksien ja niiden johdannaisten markkinoilla, sellaista kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten, jossa käydään kauppaa kyseisillä rahoitusvälineillä, olisi julkistettava viikoittain ilmoitus, josta ilmenevät sopimuksenhaltijoiden yhteenlaskettu lukumäärä sekä avoimen position kokonaismäärä kunkin positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevista teknisistä sääntelystandardeista annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/591 (2) määritetyt kynnysarvot ylittävän hyödykejohdannaisen, päästöoikeuden tai sen johdannaisen osalta, ja toimitettava ilmoitus Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’.

(2)

Kun kyseiset kauppapaikat toimittavat aiemmin julkaistut ilmoitukset ajoissa noudattaen selkeää ja yhteistä määräaikaa, arvopaperimarkkinaviranomaisen on helpompi julkistaa kyseiset kaikkialta unionista saadut ilmoitukset viikoittain keskitetysti.

(3)

Johdonmukaisuuden vuoksi ja rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen, että tässä asetuksessa annettuja säännöksiä ja direktiivin 2014/65/EU säännöksiä sovelletaan samasta päivämäärästä lähtien.

(4)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.

(5)

Arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (3) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ilmoittamisen määräajat

Direktiivin 2014/65/EU 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten on lähetettävä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kyseisen artiklan a alakohdassa tarkoitettu viikoittainen ilmoitus jokaisen viikon työajan päättymisajankohtana hallussa olevista kokonaispositioista viimeistään seuraavan viikon keskiviikkona kello 17.30 Keski-Euroopan aikaa.

Jos ilmoituksen toimittamisviikon maanantai, tiistai tai keskiviikko ei ole ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun markkinoiden ylläpitäjän tai sijoituspalveluyrityksen työpäivä, kyseisen markkinoiden ylläpitäjän tai sijoituspalveluyrityksen on toimitettava ilmoitus mahdollisimman pian ja viimeistään kyseisen viikon torstaina kello 17.30 Keski-Euroopan aikaa.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/591, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 479).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top