EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0836

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/836, annettu 11 päivänä tammikuuta 2017, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta

C/2016/8996

EUVL L 125, 18.5.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/836/oj

18.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/836,

annettu 11 päivänä tammikuuta 2017,

yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yleisen tullietuusjärjestelmän, jäljempänä ’GSP-järjestelmä’ edunsaajamaa voi pyytää saada hyötyä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn, jäljempänä ’GSP+-menettely’, kuuluvista ylimääräisistä tullietuuksista. Asetuksen (EU) N:o 978/2012 9 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan tämän vuoksi GSP+-menettelyn mukaisten tullietuuksien myöntämisedellytykset. Maan olisi katsottava olevan taloutensa yksipuolisuuden ja riittämättömän kansainväliseen kauppajärjestelmään yhdentymisen vuoksi muita heikommassa asemassa. Lisäksi edellytetään, että maa on ratifioinut kaikki asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä VIII luetellut yleissopimukset ja että asianomaisten valvontaelinten viimeksi antamissa päätelmissä ei ole tuotu esiin minkään kyseisiin yleissopimuksiin kuuluvan sopimuksen tosiasiallisen täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä. Edellytyksenä on myös, että maa ei ole tehnyt mihinkään yleissopimukseen sellaista varausta, joka on kielletty kyseisessä yleissopimuksessa tai jonka katsotaan nimenomaisesti asetuksen (EU) N:o 978/2012 9 artiklaa sovellettaessa olevan ristiriidassa kyseisen yleissopimuksen tarkoituksen ja päämäärän kanssa. Maan olisi hyväksyttävä varauksitta kunkin yleissopimuksen mukaiset raportointivaatimukset ja annettava asetuksen (EU) N:o 978/2012 9 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut velvoittavat sitoumukset.

(2)

Kunkin GSP+-menettelyä pyytävän GSP-edunsaajamaan on esitettävä pyyntö, joka sisältää kattavat tiedot asianomaisten yleissopimusten ratifioinnista, maan tekemistä varauksista ja muiden yleissopimuksen osapuolten ilmaisemasta varausten vastustuksesta sekä maan antamista velvoittavista sitoumuksista.

(3)

Komissiolle on siirretty valta antaa delegoituja säädöksiä asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III vahvistamiseksi ja muuttamiseksi, jotta pyynnön esittäneelle maalle voidaan myöntää pääsy GSP+-menettelyyn lisäämällä kyseinen maa GSP+-edunsaajamaiden luetteloon.

(4)

Komissio vastaanotti 12 päivänä heinäkuuta 2016 Sri Lankan demokraattiselta sosialistiselta tasavallalta, jäljempänä ’Sri Lanka’, pyynnön päästä GSP+-menettelyyn.

(5)

Komissio on tutkinut Sri Lankan esittämän GSP+-menettelyyn pääsyä koskevan pyynnön asetuksen (EU) N:o 978/2012 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja vahvistanut, että Sri Lanka täyttää asetetut edellytykset. Sri Lankalle olisi tämän vuoksi myönnettävä pääsy GSP+-menettelyyn tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitettä III olisi muutettava.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 978/2012 13 artiklan mukaisesti komission olisi valvottava asianomaisten yleissopimusten ratifiointia ja tosiasiallista täytäntöönpanoa sekä Sri Lankan hallituksen yhteistyötä asianomaisten valvontaelinten kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään seuraava maa asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä III olevan taulukon B-sarakkeeseen ja sen kirjainkoodi kyseisen taulukon A-sarakkeeseen:

”Sri Lanka

LK”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1.


Top