EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0776

Komission asetus (EU) 2017/776, annettu 4 päivänä toukokuuta 2017, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/2366

EUVL L 116, 5.5.2017, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/776/oj

5.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/776,

annettu 4 päivänä toukokuuta 2017,

aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (1) ja erityisesti sen 37 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukossa 3.1 luetellaan vaarallisten aineiden yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät, jotka perustuvat kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa 2–5 osassa vahvistettuihin kriteereihin.

(2)

Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 37 artiklan nojalla ehdotuksia tiettyjen aineiden yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen käyttöön ottamiseksi, päivittämiseksi tai poistamiseksi. ECHAn riskinarviointikomitean näistä ehdotuksista antamien lausuntojen sekä asianomaisilta osapuolilta saatujen huomautusten perusteella on aiheellista ottaa käyttöön, päivittää tai poistaa tiettyjen aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät.

(3)

Välittömän myrkyllisyyden estimaatteja (ATE) käytetään pääasiassa määritettäessä ihmisen terveydelle välittömästi myrkyllisyyden luokitusta seoksille, jotka sisältävät välittömästi myrkyllisiksi luokiteltuja aineita. Yhdenmukaistettujen ATE-arvojen sisällyttäminen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI lueteltuihin nimikkeisiin helpottaisi seosten luokituksen yhdenmukaistamista ja tukisi valvontaviranomaisten työtä. Asetuksen 37 artiklan mukaisesti yhdenmukaistetut ATE-arvot olisi lisättävä mainitun asetuksen liitteessä VI olevan 3 osan taulukon 3.1 toiseksi viimeiseen sarakkeeseen. Asetuksen 38 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti kyseiset arvot on mainittava yhdenmukaista luokitusta koskevissa lausunnoissa ja päätöksissä. Näin ollen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukossa 3.1 olevan sarakkeen ja 1 osan 1.1.2.3 jakson otsikkoa olisi muutettava.

(4)

Uusien yhdenmukaistettujen luokitusten ja asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 1 osan 1.1.2.3 jaksossa olevien ATE-arvoja koskevien uusien säännösten noudattamista ei tulisi vaatia heti, vaan on tarpeen antaa toimittajille aikaa muuttaa aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaukset uusien luokitusten mukaisiksi ja myydä olemassa olevat varastonsa. Kyseinen määräaika on myös tarpeen, jotta toimittajat voivat sopeutua muihin aineiden uusista yhdenmukaistetuista luokituksista johtuviin oikeudellisiin velvoitteisiin, kuten niihin, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (2) 22 artiklan f alakohdassa tai 23 artiklassa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (3) 50 artiklassa tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (4) 44 artiklassa, ja noudattaa niitä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI oleva taulukko 3.2, jossa luetellaan vaarallisten aineiden yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät neuvoston direktiivissä 67/548/ETY (5) vahvistettujen kriteerien perusteella, on poistettu 1 päivästä kesäkuuta 2017. Johdonmukaisuuden vuoksi viittaukset asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 1 ja 3 osan taulukkoon 3.2 olisi poistettava kyseisestä päivästä alkaen. Selkeyden vuoksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevasta taulukosta 3.1 olisi tehtävä taulukko 3, ja kaikki viittaukset taulukkoon 3.1 kyseisessä liitteessä olisi muutettava vastaavasti.

(6)

Direktiivi 67/548/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY (6) on kumottu 1 päivästä kesäkuuta 2015. Johdonmukaisuuden vuoksi viittaukset kyseisiin direktiiveihin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevissa johdantokappaleissa ja 1 ja 3 osassa olisi poistettava samalla, kun tehdään muutokset, jotka koskevat viittauksia mainitun asetuksen liitteessä VI olevaan taulukkoon 3.1 ja 3.2, 1 päivästä kesäkuuta 2017, joka on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 61 artiklan 4 kohdassa säädetty päivämäärä, jota ennen seoksia, jotka on luokiteltu, merkitty ja pakattu direktiivin 1999/45/EY mukaisesti ja saatettu markkinoille ennen 1 päivää kesäkuuta 2015, ei tarvitse uudelleen merkitä ja pakata asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1272/2008 olisi muutettava.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 siirtymäsäännöksissä sallitaan uusien säännösten soveltaminen jo aikaisemmin vapaaehtoisuuteen perustuen, ja niiden mukaisesti toimittajien olisi voitava soveltaa uusia yhdenmukaistettuja luokituksia ja mukauttaa merkinnät ja pakkaukset vastaavalla tavalla vapaaehtoisuuteen perustuen ennen vaatimusten noudattamiselle asetettua määräaikaa.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2018.

Liitteessä olevaa 1 kohtaa, 2 kohdan a, b, d, e, f, g, h, i ja j alakohtaa ja 3 kohdan a ja b alakohtaa sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2017.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, ennen 1 päivää joulukuuta 2018 aineet ja seokset voidaan luokitella, merkitä ja pakata asetuksen (EY) N:o 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, mukaisesti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite VI seuraavasti:

1)

Korvataan johdantokappaleet seuraavasti:

”Tässä liitteessä olevassa 1 osassa esitetään johdanto yhdenmukaistettuun luokitus- ja merkintäluetteloon sekä taulukossa 3 olevat tiedot kustakin nimikkeestä ja vastaavista luokituksista ja vaaralausekkeista.

Tässä liitteessä olevassa 2 osassa vahvistetaan yleiset periaatteet aineiden yhdenmukaista luokitusta ja merkintöjä koskevan ehdotuksen tekemiseen ja perusteluun liittyvän asiakirja-aineiston valmistelua varten unionin tasolla.

Tässä liitteessä olevassa 3 osassa luetteloidaan vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu unionin tasolla. Taulukossa 3 olevat luokitus ja merkinnät perustuvat tämän asetuksen liitteessä I oleviin kriteereihin.”

2)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

Korvataan 1.1.2 jakson otsikko seuraavasti:

”1.1.2    Nimikkeiden luokitus ja merkinnät taulukossa 3”;

b)

Korvataan 1.1.2.3 jakso seuraavasti:

”1.1.2.3.   Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja välittömän myrkyllisyyden estimaatit (ATE)

Erillisessä sarakkeessa esitetään erityiset pitoisuusrajat, jos ne ovat erilaiset kuin liitteessä I tietylle kategorialle annetut yleiset pitoisuusrajat; sarakkeessa ilmoitetaan myös kyseinen luokitus käyttäen samoja koodeja kuin 1.1.2.1.1 jaksossa. Myös yhdenmukaistetut ATE-arvot luetellaan samassa taulukon 3 sarakkeessa. Valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän on käytettävä asianomaista ainetta sisältävän seoksen luokitukseen kyseisiä erityisiä pitoisuusrajoja ja yhdenmukaistettuja ATE-arvoja. ATE-arvoa sovellettaessa on käytettävä liitteessä I olevassa 3.1.3.6 kohdassa kuvattua yhteenlaskukaavaa. Jos tässä liitteessä ei anneta erityistä pitoisuusrajaa tietylle kategorialle, on aineisiin, jotka sisältävät epäpuhtauksia, lisäaineita tai yksittäisiä ainesosia, tai seoksiin sovellettava liitteessä I vahvistettuja yleisiä pitoisuusrajoja. Jos välittömälle myrkyllisyydelle ei ole yhdenmukaistettuja ATE-arvoja, oikea arvo on määritettävä käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Pitoisuusrajat ovat aineen painoprosentteja seoksen kokonaispainosta laskettuna, ellei toisin mainita.

Jos aineille, jotka on luokiteltu vesiympäristölle vaarallisiksi välittömän vaaran kategoriaan 1 (Aquatic Acute 1) tai kroonisen vaaran kategoriaan 1 (Aquatic Chronic 1), on yhdenmukaistettu M-kerroin, kyseinen kerroin ilmoitetaan taulukossa 3 samassa sarakkeessa kuin erityiset pitoisuusrajat. Jos aineelle on yhdenmukaistettu M-kerroin sekä vesiympäristövaaran välittömään kategoriaan 1 että krooniseen kategoriaan 1, kumpikin M-kerroin on lueteltava jaottelua vastaavalla rivillä. Jos taulukossa 3 ilmoitetaan vain yksi M-kerroin ja aine on luokiteltu vesiympäristölle vaaralliseksi välittömään kategoriaan 1 ja krooniseen kategoriaan 1, valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän on käytettävä kyseistä M-kerrointa luokitellessaan kyseistä ainetta sisältävän seoksen vesiympäristölle aiheutuvan välittömän ja pitkäaikaisen vaaran perusteella käyttäen yhteenlaskumenetelmää. Jos M-kerrointa ei ole ilmoitettu taulukossa 3, valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä vahvistaa aineen M-kertoimen (M-kertoimet) käytettävissä olevien tietojen perusteella. M-kertoimen vahvistamista ja käyttöä varten katso liitteessä I oleva 4.1.3.5.5.5 jakso.”;

c)

Muutetaan 1.1.3.1 jakso seuraavasti:

i)

Poistetaan huomautus E;

ii)

Korvataan huomautus K seuraavasti:

”Huomautus K:

Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia 1,3-butadieenia (Einecs-nro 203-450-8). Kun ainetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi, olisi kuitenkin sovellettava vähintään turvalausekkeita (P102-)P210-P403. Tämä huomautus koskee ainoastaan tiettyjä 3 osassa mainittuja öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.”

iii)

Korvataan huomautus P seuraavasti:

”Huomautus P

Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia bentseeniä (Einecs-nro 200-753-7).

Kun ainetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, on kuitenkin sovellettava vähintään turvalausekkeita (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

Tämä huomautus koskee ainoastaan tiettyjä 3 osassa mainittuja öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.”

iv)

Korvataan huomautus S seuraavasti:

”Huomautus S

Tätä ainetta ei ehkä tarvitse merkitä 17 artiklan mukaisesti (katso liitteessä I oleva 1.3 jakso) (taulukko 3).”;

v)

Korvataan huomautuksen U otsikko seuraavasti:

”Huomautus U (taulukko 3):”;

d)

Muutetaan 1.1.3.2 jakso seuraavasti:

i)

Korvataan huomautus 1 seuraavasti:

”Huomautus 1:

Ilmoitettu pitoisuus, tai jos sitä ei ole, tämän asetuksen mukainen yleinen pitoisuus on metallisen alkuaineen painoprosentti laskettuna seoksen kokonaispainosta.”;

ii)

Lisätään huomautus 8 seuraavasti:

”Huomautus 8:

Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että vapautuvan formaldehydin teoreettinen enimmäispitoisuus, lähteestä riippumatta, on markkinoille saatetussa seoksessa alle 0,1 prosenttia.”

iii)

Lisätään huomautus 9 seuraavasti:

”Huomautus 9:

Ainetta ei tarvitse luokitella perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että vapautuvan formaldehydin teoreettinen enimmäispitoisuus, lähteestä riippumatta, on markkinoille saatetussa seoksessa alle 1 prosenttia.”

e)

Poistetaan 1.1.4 jakso;

f)

Korvataan 1.2 jakson otsikko seuraavasti:

”1.2   Taulukossa 3 esitetyt luokitukset ja vaaralausekkeet, jotka johtuvat direktiivin 67/548/ETY liitteen I luokituksien muuntamisesta”

g)

Korvataan 1.2.1 jakso seuraavasti:

”1.2.1    Vähimmäisluokitus

Eräiden vaaraluokkien, esimerkiksi välittömän myrkyllisyyden ja elinkohtaisen myrkyllisyyden (toistuva altistuminen), osalta direktiivin 67/548/ETY kriteerien mukainen luokitus ei suoraan vastaa luokitusta tämän asetuksen mukaisiin vaaraluokkiin ja -kategorioihin. Tällöin tämän liitteen mukaista luokitusta pidetään vähimmäisluokituksena. Tätä luokitusta sovelletaan, jos mikään seuraavista ehdoista ei täyty:

Aineen tai seoksen valmistajalla tai maahantuojalla on käytettävissään liitteessä I olevassa 1 osassa tarkoitettuja tietoja, jotka aiheuttavat luokituksen vähimmäisluokitusta vaarallisempaan kategoriaan. Aine on tällöin luokiteltava vaarallisempaan kategoriaan.

Vähimmäisluokitusta voidaan tarkentaa liitteessä VII olevan muunnostaulukon perusteella, kun valmistaja tai maahantuoja tietää välitöntä hengitysmyrkyllisyyttä koskevassa testissä käytetyn aineen fysikaalisen olomuodon. Tällöin käytetään liitteen VII mukaista luokitusta, jos se eroaa tässä liitteessä esitetystä vähimmäisluokituksesta.

Kategorian vähimmäisluokitus merkitään taulukossa 3 yhdellä tähdellä (*) Luokitus-sarakkeessa.

*-merkkiä käytetään myös ’Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot’ -sarakkeessa osoittamaan, että kyseisellä nimikkeellä oli direktiivin 67/548/ETY mukaiset erityiset pitoisuusrajat välittömän myrkyllisyyden vuoksi. Kyseisiä pitoisuusrajoja ei voida muuntaa tämän asetuksen mukaisiksi pitoisuusrajoiksi etenkään vähimmäisluokitusta sovellettaessa. Kun *-merkkiä käytetään, kyseisen nimikkeen välitöntä myrkyllisyyttä koskevaan luokitukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.”

h)

Korvataan 1.2.2 jakso seuraavasti:

”1.2.2    Altistumisreittiä ei voida sulkea pois

Tiettyjen vaaraluokkien (esimerkiksi STOT) osalta altistumisreitti esitetään vaaralausekkeessa vain silloin, kun voidaan kiistatta osoittaa, että mikään muu altistumisreitti ei voi aiheuttaa vaaraa liitteen I kriteerien mukaisesti. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti altistumisreitti ilmoitettiin R48-luokituksena silloin, kun käytettävissä oli tietoja, joiden mukaan luokitus kyseisen altistumisreitin mukaan oli perusteltua. Direktiivin 67/548/ETY luokitus, jossa ilmoitetaan altistumisreitti, on mukautettu tämän asetuksen vastaavaan luokkaan ja kategoriaan, mutta niin, että käytetään yleistä vaaralauseketta, jossa ei määritellä altistumisreittiä, kun tarvittavia tietoja ei ole saatavilla.

Nämä vaaralausekkeet on taulukossa 3 merkitty kahdella asteriskilla (**).”

i)

Korvataan 1.2.3 jakso seuraavasti:

”1.2.3    Lisääntymiselle vaarallisuutta koskevat vaaralausekkeet

Vaaralausekkeet H360 ja H361 kertovat vaikutuksista hedelmällisyyteen ja/tai kehitykseen (’Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä’ / ’Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä’). Kriteerien mukaan yleinen vaaralauseke voidaan korvata tiettyä vaikutusta osoittavalla vaaralausekkeella 1.1.2.1.2 jakson mukaisesti. Jos toista jaottelua ei mainita, syynä on joko se, että tiedot osoittavat, että kyseistä vaikutusta ei ole, että tiedot eivät ole ratkaisevia tai että tietoja ei ole; tällöin kyseiseen jaotteluun sovelletaan 4 artiklan 3 kohdan velvoitteita.

Jotta ei menetettäisi direktiivin 67/548/ETY mukaisten yhdenmukaistettujen luokitusten tietoja hedelmällisyyttä tai kehityshäiriöitä koskevista vaikutuksista, luokitukset on muunnettu ainoastaan kyseisen direktiivin mukaisesti luokiteltujen vaikutusten osalta.

Nämä vaaralausekkeet on taulukossa 3 merkitty kolmella asteriskilla (***).”

j)

Korvataan 1.2.4 jakso seuraavasti:

”1.2.4    Fysikaalisia vaaroja ei kyetty luokittelemaan asianmukaisesti

Eräiden nimikkeiden fysikaalisia vaaroja ei ole kyetty luokittelemaan asianmukaisesti, koska tämän asetuksen luokituskriteerien soveltamisesta ei ole ollut riittävästi tietoja. Nimike voidaan osoittaa toiseen (myös korkeampaan) kategoriaan tai jopa toiseen vaaraluokkaan kuin mihin se on ilmoitettu. Oikea luokitus vahvistetaan testaamalla.

Nimikkeet, joiden fysikaaliset vaarat vahvistetaan testaamalla, on merkitty neljällä asteriskilla (****) taulukossa 3.”

3)

Muutetaan 3 osa seuraavasti:

a)

Korvataan 3 osan otsikko seuraavasti:

”3.   

3 OSA: YHDENMUKAISTETTUJEN LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN TAULUKKO”

b)

Poistetaan johdantokappaleet.

c)

Korvataan taulukon 3.1 otsikko seuraavasti:

”Taulukko 3

Vaarallisten aineiden yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen luettelo”;

d)

Muutetaan taulukko 3 seuraavasti:

i)

Korvataan toiseksi viimeisen sarakkeen otsikko otsikolla ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot”;

ii)

Korvataan indeksinumeroita 006-046-00–8, 604-057-00–8, 605-023-00–5, 606-041-00–6, 607-123-00–4, 608-055-00–8, 612-150-00-X, 613-318-00–5, 614-001-00–4, 615-013-00–2, 616-006-00–7, 616-094-00–7 ja 650-032-00-X koskevat nimikkeet seuraavasti:

Indeksinumero

Kansainvälinen kemiallinen yksilöinti

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

Huomautukset

Vaaraluokka- ja kategoriakoodi(t)

Vaaralauseke-koodi(t)

Varoitusmerkki, huomiosanakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Täydentävät vaaralausekekoodi(t)

”006-046-00–8

bendiokarbi (ISO);

2,2-dimetyyli–bentsodioksol-4-yyli-N-metyylikarbamaatti;

2,2-dimetyyli-1,3-bentsodioksol-4-yylimetyylikarbamaatti

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100”

 

”604-057-00–8

reaktiomassa: 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-(n)-dodekyylifenoli-isomeerit; 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-(n)-tetrakosyylilfenoli-isomeerit; 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-5,6-didodekyylifenoli-isomeerit. n = 5 tai 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

”605-023-00–5

5-kloori-2-(4-kloorifenoksi)fenoli

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”606-041-00–6

2-metyyli-1-(4-metyylitiofenyyli)-2-morfoliinipropan-1-oni

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411”

 

 

 

”607-123-00–4

2,3-epoksipropyylimetakrylaatti;

glysidyylimetakrylaatti

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

SkinCorr.1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (hengitystiet) (hengitysteitse)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (hengitystiet) (hengitysteitse)

H314

H317

 

 

D”

”608-055-00–8

fiproniili (ISO);

(±)-5-amino-1-(2,6-dikloori-α,α,α-trifluori-para-tolyyli)-4-trifluorimetyylisulfinyyli-pyratsoli-3-karbonitriili

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

”612-150-00-X

spiroksamiini (ISO);

8-tert-butyyli-1,4-dioksaspiro[4.5]dekan-2-yylimetyyli(etyyli)(propyyli)amiini

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (silmät)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (silmät)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”613-318-00–5

fenpyratsamiini (ISO);

S-allyyli-5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyyli-3-okso-4-(o-tolyyli)pyratsoli-1-karbotioaatti;

S-allyyli 5-amino-2-isopropyyli-4-(2-metyylifenyyli)-3-okso-2,3-dihydropyratsoli-1-karbotioaatti

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1”

 

”614-001-00–4

nikotiini (ISO);

3-[(2S)-1-metyylipyrrolidin-2-yyli]pyridiini

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

hengitysteitse:

ATE = 0,19 mg/L (pölyt tai sumut)

ihon kautta:

ATE = 70 mg/kg

sun kautta:

ATE (*1) = 5 mg/kg”

 

”615-013-00–2

syanamidi;

karbamonitriili

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (kilpirauhanen)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (kilpirauhanen)

H314

H317

H412”

 

 

 

”616-006-00–7

diklofluanidi (ISO);

N-[(dikloorifluorimetyyli)tio]-N′,N′-dimetyyli-N-fenyylisulfamidi

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10”

 

”616-094-00–7

3,3′-disykloheksyyli-1,1′-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea

406-370-3

58890-25-8”

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

”650-032-00-X

syprokonatsoli (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-kloorifenyyli)-3-syklopropyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)butan-2-oli

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (maksa)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (maksa)

H410

 

M = 10

M = 1”

 

iii)

Lisätään seuraavat nimikkeet siinä järjestyksessä kuin ne ovat taulukossa 3:

Indeksinumero

Kansainvälinen kemiallinen yksilöinti

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

Huomautukset

Vaaraluokka- ja kategoriakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Varoitusmerkki, huomiosanakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Täydentävät vaaralausekekoodi(t)

”047-003-00–3

hopeasinkkizeoliitti (zeoliitti, LTA-runkotyyppi, pintamodifioitu hopea- ja sinkki-ioneilla)

[Tämä nimike kattaa LTA (Linde type A) -runkotyypin zeoliitin, joka on pintamodifioitu sekä hopea- että sinkki-ioneilla, pitoisuudet Ag+ 0,5 %–6 %, Zn2 + 5 %–16 %, ja mahdollisesti fosforilla, NH4+, Mg2+ ja/tai Ca2+, kunkin pitoisuus < 3 %]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”048-012-00–5

kadmiumkarbonaatti

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (munuaiset, luu)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (munuaiset, luu)

H410

 

 

A1”

”048-013-00–0

kadmiumhydroksidi; kadmiumdihydroksidi

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (munuaiset, luu)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (munuaiset, luu)

H410

 

 

A1”

”048-014-00–6

kadmiumnitraatti;

kadmiumdinitraatti

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (munuaiset, luu)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (munuaiset, luu)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0,01 %

A1”

”050-030-00–3

dibutyylitinadilauraatti; dibutyyli[bis(dodekanoyylioksi)]stannaani

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (immuunijärjestelmä)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (immuunijärjestelmä)”

 

 

 

”603-235-00–2

linaloli; 3,7-dimetyyli-1,6-oktadien-3-oli; dl-linaloli; [1]

koriandroli; (S)-3,7-dimetyyli-1,6-oktadien-3-oli; d-linaloli; [2]

likareoli; (R)-3,7-dimetyyli-1,6-oktadien-3-oli; l-linaloli [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

”604-093-00–4

klorofeeni;

2-bentsyyli-4-kloorifenoli

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (munuaiset)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (munuaiset)

H410

 

M = 1

M = 100”

 

”606-150-00–9

kletodiimi (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-klooriallyylioksi-imino]propyyli}-5-[(2RS)-2-(etyylitio)propyyli]-3-hydroksisykloheks-2-en-1-oni

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066”

 

 

”606-151-00–4

antrakinoni

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

”607-720-00-X

nonadekafluoridekaanihappo; [1]

ammoniumnonadekafluoridekanoaatti; [2]

natriumnonadekafluoridekanoaatti [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362”

 

 

 

”607-721-00–5

N,N′-metyleenidimorfoliini;

N,N′-metyleenibismorfoliini;

[N,N-metyleenibismorfoliinista vapautunut formaldehydi]

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (ruoansulatuskanava, hengitystiet)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (ruoansulatuskanava, hengitystiet)

H314

H317

EUH071

 

8

9”

”607-722-00–0

2,3,5,6-tetrafluori-4- (metoksimetyyli)bentsyyli (Z-(1R,3R)-3-(2-syanoprop-1-enyyli) -2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti;

epsilon-momfluorotriini

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (hermosto)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (hermosto)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”607-723-00–6

teflutriini (ISO);

2,3,5,6-tetrafluori-4-metyylibentsyyli-(1RS,3RS)-3-[(Z)-2-kloori-3,3,3-trifluoriprop-1-enyyli]-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

”612-290-00–1

paraformaldehydin ja 2-hydroksipropyyliamiinin reaktiotuotteet (suhde 3:2);

[3,3′-metyleenibis[5-metyylioksatsolidiinistä] vapautunut formaldehydi;

oksatsolidiinistä vapautunut formaldehydi];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (ruoansulatuskanava, hengitystiet)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (ruoansulatuskanava, hengitystiet)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

”612-291-00–7

paraformaldehydin ja 2-hydroksipropyyliamiinin reaktiotuotteet (suhde 1:1);

[α,α,α-trimetyyli-1,3,5-triatsiini-1,3,5-(2H,4H,6H)-trietanolista vapautunut formaldehydi];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

SkinCorr.1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (ruoansulatuskanava, hengitystiet)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (ruoansulatuskanava, hengitystiet)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

”612-292-00–2

metyylihydratsiini

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

”613-321-00–1

(RS)-4-[1-(2,3-dimetyylifenyyli)etyyli]-1H-imidatsoli;

medetomidiini

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (silmät)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (silmät)

H372

H410

 

M = 1

M = 100”

 

”613-322-00–7

triadimenoli (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-kloorifenoksi)-3,3-dimetyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)butan-2-oli;

α-tert-butyyli-β-(4-kloorifenoksi)-1H-1,2,4-triatsoli-1-etanoli

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411

 

 

 

”613-323-00–2

terbutyyliatsiini (ISO);

N-tert-butyyli-6-kloori-N′-etyyli-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”613-324-00–8

kinolin-8-oli;

8-hydroksikinoliini

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

”613-325-00–3

tiaklopridi (ISO);

(Z)-3-(6-kloori-3-pyridyylimetyyli)-1,3-tiatsolidin-2-ylideenisyanamidi;

{(2Z)-3-[(6-klooripyridin-3-yyli)metyyli]-1,3-tiatsolidin-2-ylideeni}syanamidi

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”616-221-00–6

heksaflumuroni (ISO);

1-(3,5-dikloori-4-(1,1,2,2-tetrafluorietoksi)fenyyli)-3-(2,6-difluoribentsoyyli)urea

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

”616-222-00–1

pentiopyradi (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-dimetyylibutyyli)-3-tienyyli]-1-metyyli-3-(trifluorimetyyli)pyratsoli-4-karboksiamidi

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”616-223-00–7

karbetamidi (ISO);

(R)-1-(etyylikarbamoyyli)etyylikarbanilaatti; (2R)-1-(etyyliamino)-1-oksopropan-2-yylifenyylikarbamaatti

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411”

 

 

 


(*1)  Muunnettu välittömän myrkyllisyyden piste-estimaatti liitteessä I olevan taulukon 3.1.2 mukaisesti.


Top