Help Print this page 

Document 32017R0699

Title and reference
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/699, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2017, yhteisestä menetelmästä kussakin jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painon laskemiseksi ja yhteisestä menetelmästä kussakin jäsenvaltiossa syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrän laskemiseksi painon mukaan (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/2299
  • In force
OJ L 103, 19.4.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/699,

annettu 18 päivänä huhtikuuta 2017,

yhteisestä menetelmästä kussakin jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painon laskemiseksi ja yhteisestä menetelmästä kussakin jäsenvaltiossa syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrän laskemiseksi painon mukaan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukaiset edellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltiot laskevat sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vuosittaisen vähimmäiskeräysasteen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, on tarpeen vahvistaa yhteinen menetelmä, jota jäsenvaltiot käyttävät kyseisen keräysasteen laskemiseen markkinoilleen saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painon perusteella, sekä yhteinen menetelmä, jolla lasketaan kussakin jäsenvaltiossa syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kokonaismäärä painon mukaan ja jota sovelletaan, kun kyseinen vaihtoehto tulee jäsenvaltioiden käytettäväksi direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa on aiheellista määritellä tietyt parametrit, kuten ”sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paino” ja ”syntyvä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu”, jotta yhteisiä menetelmiä markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painon ja syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kokonaismäärän laskemiseksi olisi mahdollista käyttää yhdenmukaisesti.

(3)

Tietyssä jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painon ja siellä syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kokonaismäärän laskemisessa käytettävien yhteisten menetelmien soveltamisen helpottamiseksi on tarpeen sisällyttää menetelmiin laskentaväline, joka on räätälöity kutakin jäsenvaltiota varten.

(4)

Jos tietoja, jotka tuottajien tai niiden valtuutettujen edustajien on ilmoitettava direktiivin 2012/19/EU 16 artiklan ja sen liitteessä X olevan B osan mukaisesti, ei ole käytettävissä tai ne eivät ole täydelliset, jäsenvaltiot voivat tehdä selvityksiin perustuvat arviot markkinoilleen asetettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrästä. Silloin kun arvioita on tehtävä, olisi tietojen ilmoittamista, seurantaa ja arviointia koskevien yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi käytettävä yhteistä menetelmää.

(5)

Yhteisessä menetelmässä, jolla lasketaan selvityksiin perustuvat arviot markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrästä, olisi otettava huomioon, että tietyn jäsenvaltion alueella markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä olisi laskettava sen markkinoilla saataville asetettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painona, pois lukien mahdolliset sellaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka on viety pois sen alueelta markkinoille saattamisen jälkeen. Sen vuoksi, ja ottaen huomioon käytettävissä olevat tilastotiedot, markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painon laskennan olisi perustuttava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kotimaista tuotantoa asianomaisessa jäsenvaltiossa koskeviin tietoihin sekä tietoihin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuonnista kyseiseen jäsenvaltioon joko toisista jäsenvaltioista tai kolmansista maista ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden viennistä kyseisestä jäsenvaltiosta joko toiseen jäsenvaltioon tai johonkin kolmanteen maahan. Tiedot olisi hankittava käyttäen Eurostatin tietokantaa (Eurobase), johon rekisteröidään erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kotimainen tuotanto yhteisön tuotantojärjestelmän mukaisesti (Prodcom-koodein). Kyseiset koodit on lisäksi yhdistetty kaupan tilastoissa käytettäviin koodeihin (yhdistetyn nimikkeistön koodit). Tavarakauppaa koskevat tilastot mittaavat jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan (unionin sisäinen kauppa) ja jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisen tavarakaupan (unionin ulkopuolinen kauppa) määrää.

(6)

Kansalliset tiedot sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kotimaan tuotannosta, tuonnista ja viennistä ilmoitetaan yhteisön tuotantojärjestelmän mukaisesti käyttäen Prodcom-koodeja eikä direktiivin 2012/19/EU liitteissä I ja III esitettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokkien mukaisesti. Kun jäsenvaltiot tekevät arvioita markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrästä, on kuitenkin tärkeää, että ne käyttävät yhteistä luokittelumenetelmää kotimaista tuotantoa, tuontia ja vientiä koskevien tilastojen muuntamisessa tiedoiksi, jotka vastaavat niiden kunkin markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painoa direktiivissä 2012/19/EU esitettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokkien mukaisesti.

(7)

Tietyn jäsenvaltion alueella tiettynä vuonna syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kokonaismäärän laskemista varten on tärkeää, että jäsenvaltiot käyttävät yhteistä menetelmää, jossa olisi otettava huomioon tiedot kunkin jäsenvaltion markkinoille aikaisemmin saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrästä, erilaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöiästä niiden tyypistä riippuen, kansallisten markkinoiden kyllästymisestä ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toisistaan poikkeavista elinkaarista jäsenvaltioissa. Tähän menetelmään perustuva sähkö- ja elektroniikkalaiteromun laskentaväline olisi asetettava jäsenvaltioiden käyttöön, ja siihen olisi sisällytettävä valmiiksi tiedot, joita sen suora soveltaminen edellyttää. Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus päivittää välineen tietoja aiempina vuosina markkinoille saatetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja/tai käyttöikätietoja asianmukaisten tietojen ja päivittämistä tukevien todisteiden perusteella.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (2) 39 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään yhteisestä menetelmästä tietyssä jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painon laskemiseksi ja yhteisestä menetelmästä tietyssä jäsenvaltiossa syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kokonaismäärän laskemiseksi painon mukaan; jäsenvaltiot käyttävät kyseisiä määriä tarpeen mukaan sähkö- ja elektroniikkaromun keräysasteiden laskemisessa. Sitä varten siinä säädetään myös kutakin jäsenvaltiota varten räätälöidystä sähkö- ja elektroniikkaromua koskevasta laskentavälineestä, jonka komissio laatii ja asettaa saataville olennaisena osana kyseisiä menetelmiä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painolla’ kaikkien direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan kuuluvien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, mukaan lukien kaikki sähköiset ja elektroniset lisälaitteet mutta pois lukien pakkaukset, paristot/akut, ohjeet, käsikirjat, muut kuin sähköiset/elektroniset lisälaitteet ja kulutustavarat, bruttopainoa;

b)

jäsenvaltiossa ’syntyvällä sähkö- ja elektroniikkalaiteromulla’ kyseisen jäsenvaltion markkinoille saatetuista direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan kuuluvista sähkö- ja elektroniikkalaitteista aiheutuvan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kokonaispainoa ennen keräystä, uudelleenkäytettäväksi valmistelua, käsittelyä, hyödyntämistä, kierrätys mukaan lukien, vientiä tai muita vastaavia toimia.

3 artikla

Jäsenvaltion markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painon laskenta

1.   Jos jäsenvaltio laskee keräysasteen markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keskimääräisen painon perusteella, kyseisen jäsenvaltion on laskettava markkinoilleen tiettynä vuonna saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paino sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien tai tapauksen mukaan niiden valtuutettujen edustajien toimittamien tietojen perusteella direktiivin 2012/19/EU 16 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja mainitun direktiivin liitteessä X olevan B osan mukaisesti.

2.   Jos jäsenvaltio ei pysty laskemaan markkinoilleen saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painoa 1 kohdan mukaisesti, sen on tehtävä sen sijaan selvityksiin perustuva arvio sen markkinoille asianomaisena vuonna saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painosta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kotimaista tuotantoa, tuontia ja vientiä alueellaan koskevien tietojen perusteella. Siihen tarkoitukseen jäsenvaltioiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I esitettyä menetelmää.

4 artikla

Jäsenvaltiossa syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kokonaismäärän laskenta

Jos jäsenvaltio laskee keräysasteen alueellaan syntyneen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrän perusteella, kyseisen jäsenvaltion on laskettava alueellaan tiettynä vuonna syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kokonaismäärä liitteessä II esitetyn menetelmän pohjalta.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä huhtikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).


LIITE I

Jäsenvaltion markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painoa koskevan selvityksiin perustuvan arvion laskentamenetelmä

1.

Tietyn jäsenvaltion markkinoille viitevuonna saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painoa koskevat selvityksiin perustuvat arviot on laskettava todettavissa olevan kulutuksen menetelmällä seuraavan yhtälön pohjalta:

markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet (t) = kotimainen tuotanto (t) + tuonti (t) – vienti (t)

Jossa:

kotimainen tuotanto (t)

=

jäsenvaltiossa viitevuonna t tuotettujen valmiiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paino (tonnia)

tuonti (t)

=

jäsenvaltioon viitevuonna t toisesta jäsenvaltiosta tai jostakin kolmannesta maasta jakelua, kulutusta tai käyttöä varten tuotujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paino (tonnia)

vienti (t)

=

jäsenvaltiosta viitevuonna t toiseen jäsenvaltioon tai johonkin kolmanteen maahan jakelua, kulutusta tai käyttöä varten vietyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paino (tonnia).

2.

Jäsenvaltioiden on käytettävä yhteisön tuotantoa koskevan luokitusjärjestelmän (Prodcom-koodien) mukaisesti ilmoitettuja tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kotimaisesta tuotannosta painon mukaan.

Jäsenvaltioiden on käytettävä yhdistetyn nimikkeistön koodien (CN-koodien) mukaisesti ilmoitettuja tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuonnista ja viennistä painon mukaan.

3.

Jäsenvaltioiden on käytettävä tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettua sähkö- ja elektroniikkalaiteromun laskentavälinettä kotimaassa tuotettujen, tuotujen ja vietyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden CN-koodien mukaisesti ilmoitettujen määrien muuntamiseen markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määriksi direktiivin 2012/19/EU liitteissä I ja III esitettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokkien mukaisesti.


LIITE II

Jäsenvaltiossa syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kokonaismäärän laskentamenetelmä

1.

Tietyssä jäsenvaltiossa tiettynä vuonna syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kokonaismäärä on laskettava kyseisen jäsenvaltion markkinoille edeltävinä vuosina saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrän sekä tuotekohtaisen poistoasteen perusteella arvioidun tuotteiden käyttöiän perusteella seuraavan yhtälön mukaisesti:

Formula

Jossa:

W(n)

=

arviointivuonna n syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä (tonnia);

POM(t)

=

tiettynä vuonna t markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä (tonnia);

t 0

=

ensimmäinen vuosi, jona sähkö- ja elektroniikkalaite saatettiin markkinoille;

L (p) (t, n)

=

vuonna t markkinoille saatetun sähkö- ja elektroniikkalaite-erän käytöstä poistoon perustuva käyttöikäprofiili, joka vastaa erän todennäköistä poistoastetta arviointivuonna n (käytöstä poistettujen laitteiden prosenttiosuus kokonaismyynnistä vuonna n) ja lasketaan soveltamalla Weibull-jakaumafunktiota, jonka muuttujia ovat aikariippuvainen muotoparametri α(t) ja skaalaparametri β(t) seuraavasti:

Formula

Kun samoja käyttöikäparametreja sovelletaan ajan mittaan, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöiän jakauma yksinkertaistuu seuraavaksi kaavaksi:

Formula

Jossa:

α (alfa)

=

todennäköisyysjakauman ”muotoparametri”

β (beta)

=

todennäköisyysjakauman ”skaalaparametri”.

2.

Jäsenvaltioiden on käytettävä tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettua sähkö- ja elektroniikkalaiteromun laskentavälinettä, joka on kehitetty niiden alueella tiettynä vuonna syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kokonaismäärän laskentaan käytettävän, 1 kohdassa kuvatun menetelmän perusteella.

3.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun laskentavälineeseen sisällytetään valmiiksi kussakin jäsenvaltiossa vuosina 1980–2014 markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrää koskevat tiedot, jotka on laskettu liitteessä I kuvatulla todettavissa olevan kulutuksen menetelmällä, sekä vuosia 1980–2030 koskevat tuotteiden käyttöikätiedot. Todennäköisyysjakauman muoto- ja skaalaparametrit, jotka mainitaan 1 kohdassa ja määritetään kullekin jäsenvaltiolle, on sisällytettävä välineeseen oletusarvoina.

4.

Jäsenvaltioiden on lisättävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun laskentavälineeseen markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vuosittaiset tiedot vuodesta 2015 viitevuotta edeltävään vuoteen, jotta voidaan laskea tiettynä vuonna syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun paino.

5.

Jäsenvaltiot voivat päivittää markkinoille saatettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai tuotteen elinikää koskevia tietoja, joita käytetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun laskentavälineessä 3 kohdan mukaisesti. Ennen tällaisten päivitysten tekemistä jäsenvaltioiden on ilmoitettava niistä komissiolle ja toimitettava niistä asianmukaiset todisteet, joita voivat olla viralliset markkinatutkimukset, tarkastustulokset tai analysoidut ja todennetut tiedot asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemisista.


Top