EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0574

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/574, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä liiketoimintakellojen tarkkuustasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2016/3316

OJ L 87, 31.3.2017, p. 148–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/574/oj

31.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/148


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/574,

annettu 7 päivänä kesäkuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä liiketoimintakellojen tarkkuustasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (1) ja erityisesti sen 50 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kellojen synkronointi vaikuttaa suoraan moniin osa-alueisiin. Sillä on merkitystä ennen kaikkea varmistettaessa, että avoimuusvaatimusten mukaiset kaupan jälkeiset tiedot voidaan vaivattomasti ja luotettavasti sisällyttää konsolidoituihin kaupankäyntitietoihin. Synkronointi on olennaista myös silloin, kun suoritetaan kauppapaikkojen välistä toimeksiantojen valvontaa ja tunnistetaan markkinoiden väärinkäyttötapauksia. Lisäksi se mahdollistaa selkeämmän vertailun liiketoimien ja niiden toteutusajankohtana vallinneiden markkinaolosuhteiden välillä.

(2)

Kauppapaikan joka sekunti vastaanottamien toimeksiantojen lukumäärä voi olla erittäin suuri, paljon suurempi kuin toteutettujen liiketoimien määrä. Vastaanotettu määrä voi olla useita tuhansia toimeksiantoja sekunnissa riippuen kauppapaikasta, kyseisen kauppapaikan jäsenten tai osapuolten tai asiakkaiden tyypistä sekä rahoitusvälineiden volatiliteetista ja likviditeetistä. Tämän vuoksi sekunnin tarkkuusaste ei riittäisi takaamaan tehokasta markkinoiden manipuloinnin seurantaa tietyntyyppisten kaupankäyntitoimintojen yhteydessä. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa tarkkuusastetta koskevat vähimmäisvaatimukset, joita olisi noudatettava, kun kauppapaikat ja niiden jäsenet tai osapuolet tallentavat raportoitavien tapahtumien päiväyksen ja kellonajan.

(3)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi pystyttävä rekonstruoimaan kaikki toimeksiantoon liittyvät tapahtumat tarkassa aikajärjestyksessä kunkin toimeksiannon koko elinkaaren ajalta. On tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset pystyvät rekonstruoimaan kyseiset tapahtumat konsolidoidusti useiden kauppapaikkojen osalta voidakseen suorittaa tehokkaasti kauppapaikkojen välistä markkinoiden väärinkäytön valvontaa. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa yhteinen viiteaika sekä säännöt, joissa määritetään enimmäispoikkeama yhteisestä viiteajasta. Näin voidaan varmistaa, että kaikki kauppapaikkojen ylläpitäjät ja niiden jäsenet tai osapuolet tallentavat päiväyksen ja kellonajan saman aikalähteen perusteella ja yhdenmukaisten vaatimusten mukaisesti. On myös tarpeen säätää tarkasta aikaleimauksesta, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat erottaa toisistaan eri raportoitavat tapahtumat, jotka muutoin näyttäisivät tapahtuneen samanaikaisesti.

(4)

Tiettyjen kaupankäyntimallien tapauksessa ei kuitenkaan ole oleellista tai käytännössä mahdollista käyttää suurempaa tarkkuutta. Kun kyseessä ovat sellaiset huutokauppajärjestelmät tai tarjouspyyntöjärjestelmät, joissa vastaus edellyttää ihmisen työpanosta tai joissa algoritminen kaupankäynti on mahdotonta, tai sopimuskauppojen tekemiseen käytetyt järjestelmät, olisi sovellettava erilaisia tarkkuusvaatimuksia. Mainittuja kaupankäyntijärjestelmiä ylläpitävät kauppapaikat eivät yleensä joudu käsittelemään suuria määriä saman sekunnin aikana toteutuvia tapahtumia, joten kyseisten tapahtumien aikaleimauksessa ei ole tarpeen edellyttää suurempaa tarkkuusastetta, sillä on vähemmän todennäköistä, että useita tapahtumia toteutuu samanaikaisesti. Lisäksi kyseisissä kauppapaikoissa kauppoja saatetaan sopia käyttämällä manuaalisia menetelmiä, jotka voivat olla aikaavieviä. Näille kauppapaikoille on myös ominaista viive kaupan toteuttamisajankohdan ja sen ajankohdan välillä, jona kauppa tallennetaan kaupankäyntijärjestelmään. Toisin sanoen tiukempien tarkkuusvaatimusten soveltaminen ei välttämättä johtaisi siihen, että kauppapaikan ylläpitäjän tai sen jäsenten tai osapuolten suorittama tallennus olisi tarkoituksenmukaisempaa ja tarkempaa.

(5)

Toimivaltaisten viranomaisten on tärkeää saada kuva siitä, miten kauppapaikat ja niiden jäsenet tai osapuolet varmistavat jäljitettävyytensä koordinoituun yleisaikaan (UTC). Tämä johtuu eri järjestelmien monitahoisuudesta sekä mahdollisten UTC-aikaan synkronoinnissa käytettävien vaihtoehtoisten menetelmien lukumäärästä. Monet eri tekijät voivat vaikuttaa kellon ajelehtimiseen, ja sen vuoksi on aiheellista määrittää suurin hyväksyttävä poikkeama UTC-ajasta.

(6)

Johdonmukaisuuden vuoksi ja rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen, että tässä asetuksessa annettuja säännöksiä sekä asiaa koskevia direktiivin 2014/65/EU kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä sovelletaan samasta päivämäärästä lähtien.

(7)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, on toimittanut komissiolle.

(8)

EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Viiteaika

Kauppapaikkojen ylläpitäjien ja niiden jäsenten tai osapuolten on synkronoitava liiketoimintakellot, joita käyttäen ne tallentavat kaikkien raportoitavien tapahtumien päiväyksen ja kellonajan, koordinoituun yleisaikaan (UTC), jonka kansainvälisen paino- ja mittatoimiston (Bureau international des poids et mesures) viimeisimmässä ajan mittanormaalitoimintaa käsittelevässä vuosikertomuksessa luetellut aikalaboratoriot ovat vahvistaneet ja jota ne ylläpitävät. Kauppapaikkojen ylläpitäjät ja niiden jäsenet tai osapuolet voivat myös synkronoida liiketoimintakellot, joita käyttäen ne tallentavat kaikkien raportoitavien tapahtumien päiväyksen ja kellonajan, satelliittijärjestelmän lähettämään UTC-aikaan edellyttäen, että mahdolliset siirtymät UTC-aikaan verrattuna otetaan huomioon ja poistetaan aikaleimasta.

2 artikla

Kauppapaikkojen ylläpitäjiltä edellytetty tarkkuustaso

1.   Kauppapaikkojen ylläpitäjien on varmistettava, että niiden liiketoimintakellot noudattavat liitteessä olevassa taulukossa 1 määritettyjä tarkkuustasoja niiden kunkin kaupankäyntijärjestelmän vasteajan (gateway to gateway latency) mukaisesti.

Kaupankäyntijärjestelmän vasteaika on mitattu aika, joka alkaa siitä hetkestä, kun kauppapaikan järjestelmän ulkoinen yhdyskäytävä vastaanottaa viestin, ja kattaa viestin lähettämisen toimeksiantoprotokollan kautta, käsittelyn täsmäytysjärjestelmässä sekä lähettämisen takaisin, ja päättyy siihen, kun yhdyskäytävästä lähetetään vahvistus.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, sellaisten kauppapaikkojen ylläpitäjien, jotka käyttävät huutokauppajärjestelmää tai tarjouspyyntöjärjestelmää, jossa vastaus edellyttää ihmisen työpanosta tai jossa algoritminen kaupankäynti on mahdotonta, tai järjestelmää, jossa virallistetaan sopimuskauppoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (3) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, on varmistettava, etteivät niiden liiketoimintakellot poikkea yli sekunnilla tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetusta UTC-ajasta. Kauppapaikan ylläpitäjän on varmistettava, että ajat tallennetaan vähintään yhden sekunnin tarkkuudella.

3.   Sellaisten kauppapaikkojen ylläpitäjien, jotka käyttävät monentyyppisiä kaupankäyntijärjestelmiä, on varmistettava, että kukin järjestelmä noudattaa tarkkuustasoa, jota kyseiseen järjestelmään sovelletaan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Kauppapaikan jäseniltä tai osapuolilta edellytetty tarkkuustaso

1.   Kauppapaikkojen jäsenten tai osapuolten on varmistettava, että niiden liiketoimintakellot, joita käytetään raportoitavien tapahtumien kellonajan tallentamiseen, noudattavat liitteessä olevassa taulukossa 2 määritettyä tarkkuustasoa.

2.   Kauppapaikkojen jäsenten tai osapuolten, jotka harjoittavat monentyyppisiä kaupankäyntitoimintoja, on varmistettava, että järjestelmät, joita käyttäen ne tallentavat raportoitavat tapahtumat, noudattavat tarkkuustasoa, jota sovelletaan kuhunkin kyseisistä kaupankäyntitoiminnoista liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

4 artikla

Enimmäispoikkeamaa koskevien vaatimusten noudattaminen

Kauppapaikkojen ylläpitäjien ja niiden jäsenten tai osapuolten on otettava käyttöön järjestelmä, jolla varmistetaan jäljitettävyys UTC-aikaan. Niiden on pystyttävä osoittamaan jäljitettävyys UTC-aikaan dokumentoimalla järjestelmän rakenne, toiminta ja eritelmät. Niiden on pystyttävä yksilöimään tarkka kohta, jossa aikaleima lisätään, ja osoittamaan, että se järjestelmän kohta, jossa aikaleima lisätään, pysyy johdonmukaisena. Niiden on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, onko jäljitettävyysjärjestelmä tämän asetuksen mukainen.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).


LIITE

Taulukko 1

Kauppapaikkojen ylläpitäjiltä edellytetty tarkkuustaso

Kaupankäyntijärjestelmän vasteaika

Enimmäispoikkeama UTC-ajasta

Aikaleiman tarkkuusaste

> 1 millisekunti

1 millisekunti

1 millisekunti tai tarkempi

≤ 1 millisekunti

100 mikrosekuntia

1 mikrosekunti tai tarkempi


Taulukko 2

Kauppapaikan jäseniltä tai osapuolilta edellytetty tarkkuustaso

Kaupankäyntitoiminnan tyyppi

Kuvaus

Enimmäispoikkeama UTC-ajasta

Aikaleiman tarkkuusaste

Toiminta, jossa käytetään huippunopeaa algoritmista kaupankäyntimenetelmää

Huippunopea algoritminen kaupankäyntimenetelmä.

100 mikrosekuntia

1 mikrosekunti tai tarkempi

Toiminta, jossa käytetään huutokauppajärjestelmiä

Huutokauppajärjestelmät, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/583 (1) 5 artiklan 5 kohdassa

1 sekunti

1 sekunti tai tarkempi

Toiminta, jossa käytetään tarjouspyyntöjärjestelmiä, joissa vastaus edellyttää ihmisen työpanosta tai joissa algoritminen kaupankäynti on mahdotonta

Tarjouspyyntöjärjestelmät, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/583 5 artiklan 4 kohdassa

1 sekunti

1 sekunti tai tarkempi

Sopimuskauppojen tekemistä koskeva toiminta

Sopimuskaupat, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

1 sekunti

1 sekunti tai tarkempi

Muu kaupankäyntitoiminta

Kaikki muu kaupankäyntitoiminta, joka ei sisälly tähän taulukkoon.

1 millisekunti

1 millisekunti tai tarkempi


(1)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/583, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 229)


Top