Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0566

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/566, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellista osuutta liiketoimista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin estämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2016/2775

OJ L 87, 31.3.2017, p. 84–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/566/oj

31.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/84


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/566,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2016,

rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellista osuutta liiketoimista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin estämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (1) ja erityisesti sen 48 artiklan 12 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kauppapaikoilla olisi oltava käytössään useita järjestelmiä, menettelyjä ja järjestelyjä sen varmistamiseksi, että algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät eivät voi aikaansaada tai lisätä tavanomaisesta poikkeavaa kaupankäyntiä, mukaan lukien järjestelmät, joilla seurataan ja tarvittaessa rajoitetaan toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellista osuutta liiketoimista.

(2)

Huutokauppajärjestelmät olisi niiden luonteen vuoksi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, ja tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin kauppapaikkoihin, joissa käydään kauppaa sähköisen jatkuvan huutokaupan tarjouskirjan, hintanoteerauksiin perustuvan kaupankäyntijärjestelmän tai hybridijärjestelmän puitteissa.

(3)

Vaatimukset, jotka koskevat toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellisen osuuden määrittämistä liiketoimista, ulotetaan direktiivillä 2014/65/EU koskemaan monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä ja organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä. Siksi on tärkeää, että kyseiset kauppapaikat kuuluvat myös tämän asetuksen soveltamisalaan.

(4)

Kauppapaikkojen olisi laskettava toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellinen osuus jäsentensä tai osapuoltensa tosiasiallisesti toteutuneista liiketoimista kunkin niissä kaupankäynnin kohteena olevan rahoitusvälineen tasolla, jotta voidaan varmistaa tehokkaasti, ettei mainittu osuus johda kyseisen rahoitusvälineen liialliseen volatiliteettiin.

(5)

Jotta kaikkialla unionissa sovellettaisiin riittävän yhdenmukaistettuja järjestelyjä tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin estämiseksi rajoittamalla toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellista osuutta liiketoimista, olisi vahvistettava selkeät menetelmät, joilla lasketaan toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellinen osuus liiketoimista kaikkien markkinaosapuolten osalta.

(6)

Olisi tarkennettava, mitä tarkoittavat tietyt olennaiset parametrit, joita on määrä käyttää laskettaessa toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellinen osuus liiketoimista.

(7)

Kun lasketaan toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellista osuutta liiketoimista jäsenen tai osapuolen järjestelmään kirjaamien tietojen perusteella, olisi käytettävä asianmukaista tarkkailujaksoa. Määritettäessä toteuttamattomien toimeksiantojen todellista suhteellista osuutta liiketoimista laskentajakson olisi näin ollen oltava enintään yksi pörssipäivä. Kauppapaikoilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus vahvistaa lyhyempiä tarkkailujaksoja, jos niiden avulla voidaan pitää tehokkaammin yllä asianmukaista kaupankäyntiä.

(8)

Johdonmukaisuuden vuoksi ja rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen, että tässä asetuksessa annettuja säännöksiä sekä asiaa koskevia direktiivin 2014/65/EU kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä sovelletaan samasta päivämäärästä lähtien.

(9)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.

(10)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’toimeksiannolla’ kaikkia kauppapaikan kaupankäyntijärjestelmään lähetettyjä toimeksiantoa tai hintatarjousta koskevia syötettyjä viestejä, mukaan lukien toimeksiannon tai hintatarjouksen jättämistä, muuttamista ja peruuttamista koskevat viestit, mutta lukuun ottamatta peruutusviestejä, jotka lähetetään seuraavien tapahtumien seurauksena:

i)

huutokauppa;

ii)

yhteyden katkeaminen kauppapaikkaan;

iii)

kaupankäynnin pysäyttäminen;

b)

’liiketoimella’ kokonaan tai osittain toteutettua toimeksiantoa;

c)

’volyymillä’ rahoitusvälineiden, joilla käydään kauppaa, määrää ilmaistuna jollakin seuraavista tavoista:

i)

rahoitusvälineiden lukumääränä, kun kyseessä ovat osakkeet, talletustodistukset, pörssilistatut rahastot, todistukset ja muut samankaltaiset rahoitusvälineet;

ii)

nimellisarvona, kun kyseessä ovat joukkovelkakirjalainat ja strukturoidut rahoitustuotteet;

iii)

sopimuserien tai sopimusten lukumääränä, kun kyseessä ovat johdannaiset;

iv)

metrisinä tonneina hiilidioksidia, kun kyseessä ovat päästöoikeudet.

2 artikla

Velvollisuus laskea toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellinen osuus liiketoimista

Kauppapaikkojen on laskettava toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellinen osuus liiketoimista, jotka kukin niiden jäsenistä tai osapuolista on tosiasiallisesti kirjannut järjestelmään, kunkin sellaisen rahoitusvälineen osalta, jolla käydään kauppaa sähköisen jatkuvan tarjouskirjan, hintanoteerauksiin perustuvan kaupankäyntijärjestelmän tai hybridijärjestelmän puitteissa.

3 artikla

Menetelmät

1.   Kauppapaikkojen on laskettava toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellinen osuus liiketoimista kunkin jäsenen tai osallistujan osalta vähintään jokaisen pörssipäivän päättyessä molemmilla seuraavista tavoista:

a)

:

volyymina

:

(toimeksiantojen kokonaisvolyymi / liiketoimien kokonaisvolyymi) – 1;

b)

:

lukumääränä

:

(toimeksiantojen yhteenlaskettu lukumäärä / liiketoimien yhteenlaskettu lukumäärä) – 1.

2.   Kauppapaikan jäsenen tai osapuolen katsotaan ylittäneen kauppapaikan laskeman toteuttamattomien toimeksiantojen suurimman mahdollisen suhteellisen osuuden liiketoimista pörssipäivän aikana, jos kyseisen jäsenen tai osapuolen kaupankäyntitoiminta tietyn yksittäisen rahoitusvälineen osalta, ottaen huomioon kaikki pörssipäivän vaiheet, mukaan lukien huutokaupat, ylittää jommankumman tai kummankin 1 kohdassa säädetyn suhteellisen osuuden.

3.   Kauppapaikkojen on laskettava kultakin jäseneltä tai osapuolelta saatujen toimeksiantojen lukumäärä noudattamalla liitteessä toimeksiantotyypeittäin vahvistettuja laskentamenetelmiä.

4.   Jos kauppapaikka käyttää toimeksiantotyyppiä, jota ei ole nimenomaisesti mainittu liitteessä, sen on laskettava viestit käyttämällä laskentamenetelmien taustalla olevaa yleistä järjestelmää ja liitteessä esitettyä parhaiten vastaavaa toimeksiantotyyppiä.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan direktiivin 2014/65/EU 93 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ensiksi mainitusta päivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE

Toimeksiantoja koskevat laskentamenetelmät toimeksiantotyypeittäin

Toimeksiannon tyyppi

Kauppapaikan saamien toimeksiantojen lukumäärä, joka on laskettava, kun lasketaan toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellista osuutta liiketoimista (jokainen toimeksiannon jättäminen, muuttaminen ja peruuttaminen on laskettava yhtenä toimeksiantona)

Kauppapaikan mahdollisesti lähettämät päivitykset, joita ei oteta huomioon laskettaessa toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellista osuutta liiketoimista (lukuun ottamatta toteutuksia/peruutuksia, jotka johtuvat markkinan ylläpitäjän toimista)

Rajahinta

1

0

Rajahinta – lisäys

1

0

Rajahinta – poisto

1

0

Rajahinta – muutos

2 (kaikki muutokset merkitsevät peruutusta ja uuden toimeksiannon tekemistä)

0

Stop

1

1 (laukaisemisen yhteydessä)

Välitön toteutus (markkinahintainen)

1

0

Välitön toteutus (kaikki tai ei mitään (Fill or kill), välitön toteutus tai peruutus)

1 (2, jos poisto/peruutus)

0

Jäävuori

1

0

Market-to-limit

1

1 (laukaisemisen yhteydessä)

Hintatarjous

2 (1 ostopuolella ja 1 myyntipuolella)

0

Hintatarjous – lisäys

2

0

Hintatarjous – poisto

2

0

Hintatarjous – muutos

4 (kaikki muutokset merkitsevät peruutusta ja uuden toimeksiannon tekemistä)

0

Hintaan sidottu

1

mahdollisesti rajoittamaton, sillä toimeksianto seuraa parasta osto- ja myyntitarjousta (Best Bid and Offer, BBO)

Hintaan sidottu – BBO:n vastakkainen puoli (market peg): toimeksianto (Euroopan) parhaan osto- ja myyntitarjouksen (BBO) vastakkaiselle puolelle

Hintaan sidottu – BBO:n sama puoli (primary peg): toimeksianto (Euroopan) parhaan osto- ja myyntitarjouksen (BBO) samalle puolelle

Hintaan sidottu – BBO:n keskipiste (midpoint peg): toimeksianto (Euroopan) parhaan osto- ja myyntitarjouksen (BBO) keskipisteeseen

Sidottu joko keskipisteeseen tai yhteen (1) pienimpään mahdolliseen hinnanmuutokseen sen mukaan, kumpi niistä on vähemmän aggressiivinen

Keskipiste samalla puolella kuin suojattu paras osto- ja myyntitarjous (BBO)

One cancels the other (OCO, yksi peruu toisen): kaksi toimeksiantoa on linkitetty niin, että jos yksi niistä toteutetaan, toinen peruuntuu automaattisesti

2

1 (jos yksi toteutuu, toinen peruuntuu)

One cancels the other – lisäys

2

 

One cancels the other – poisto

2

 

One cancels the other – muutos

4

 

Liukuva stop: Stop-toimeksianto, jossa toimeksiannon laukaisutaso muuttuu (Euroopan) parhaan osto- ja myyntitarjouksen (Best Bid and Offer, BBO) mukaan.

1

mahdollisesti rajoittamaton, sillä laukaisutaso seuraa parasta osto- ja myyntitarjousta (Best Bid and Offer, BBO)

Parhaan hinnan rajahintatoimeksianto (at best limit), jossa rajahinta on yhtä suuri kuin (Euroopan) parhaan osto- ja myyntitarjouksen (BBO) vastakkainen puoli tallentamisajankohtana

1

0

Spreadin käsittävä rajahintatoimeksianto (spread limit order), jonka tuotto lasketaan lisäämällä spreadi viitearvon tuottoon (kaksi parametriä: spreadi ja viitearvo)

1

mahdollisesti rajoittamaton, sillä toimeksianto riippuu toista omaisuuserää koskevasta hintatarjouksesta

Strike match -toimeksianto: vähimmäishinta ostotoimeksiannoille ja enimmäishinta myyntitoimeksiannoille

1

mahdollisesti rajoittamaton mutta ajallisesti rajoitettu (huutokaupan kesto)

Tapahtuman toteutuessa aktivoituva toimeksianto (order-on-event) toimeksianto, joka aktivoituu vasta tietyn laukaisevan tapahtuman yhteydessä (muistuttaa stop-toimeksiantoa sillä erotuksella, että lauenneen toimeksiannon suunta ei välttämättä ole sama kuin kohde-etuutena olevan instrumentin markkinatrendi: ostotoimeksianto voi laueta silloinkin, kun taas stop-toimeksiannon aktivointihinta toteutuu rahoitusvälineen hinnan laskettua)

1

1 (laukaisemisen yhteydessä)

At the open -toimeksianto/at the close -toimeksianto (markkinan avautuessa/markkinan sulkeutuessa): toimeksianto, joka aktivoituu vasta markkinan avautuessa tai markkinan sulkeutuessa.

1

1 (laukaisemisen yhteydessä)

Book-or-cancel -toimeksianto/Post: toimeksianto, joka ei voi täsmäytyä tarjouskirjan toiseen puoleen ajankohtana, jolloin se tallennetaan tarjouskirjaan

 

 

Book-or-cancel/Post – lisäys

1 (2, jos poisto/peruutus)

0

Book-or-cancel/Post – poisto

1 (2, jos poisto/peruutus)

0

Book-or-cancel/Post – muutos

2

0

Ei-aktiivinen toimeksianto: tarjouskirjaan tallennettu toimeksianto, joka on valmis muutettavaksi sitovaksi toimeksiannoksi

2 (toimeksiannon tekeminen + vahvistaminen)

0

Deal order

1

0

TOP, TOP+; joko tarjouskirjan ylimmälle tasolle tai hylkäys (+: saatavilla olevan volyymin tarkistus): toimeksianto, jonka on oltava sekä passiivinen että parhaan osto- ja myyntitarjouksen (BBO) suuruinen; jos nämä ehdot eivät täyty, toimeksianto hylätään.

1

0

Imbalance Order (epätasapainotoimeksianto –epätasapaino avauksessa eli IOOP tai epätasapaino päivän päätöksessä eli IOOC): toimeksianto, joka koskee ainoastaan huutokauppoja ja jonka tarkoituksena on korjata määrällinen epätasapaino (ylijäämä- ja alijäämäpuolten välillä) vaikuttamatta tasapainohintaan.

1

mahdollisesti rajoittamaton mutta ajallisesti rajoitettu (huutokaupan kesto)

Linkitetty toimeksianto (linked): toimeksianto, joka käsittää useita yksittäisiä toimeksiantoja, joista kukin koskee eri rahoitusvälinettä. Jos kauppa toteutuu yhden toimeksiannon osalta, muiden volyymiä pienennetään viipymättä vastaavassa suhteessa. Tätä toimeksiantotyyppiä käytetään yleisesti joukkovelkakirjalainamarkkinoilla.

1

mahdollisesti yhtä suuri määrä kuin tallennetussa perustana olevassa toimeksiannossa

Sweep: mahdollistaa osallistujien pääsyn integroituihin tarjouskirjoihin.

1

0

Best price sweep (parhaan hinnan sweep -toimeksianto): hintatasojen läpikäynti yhdistettyjen tarjouskirjojen osalta rajahintaan asti

Sequential lit sweep: toteutus toimeksiannon rajahintaan siinä tarjouskirjassa, johon toimeksianto on tallennettu, ennen kuin mitään määrää voidaan lähettää toiseen tarjouskirjaan

Julkinen: toimeksianto, jonka tekijä on julkinen

1

0

If touched: laukeaa, kun viimeisin osto- tai myyntikurssi saavuttaa tietyn tason

1

1 (laukaisemisen yhteydessä)

Taattu stop: Tämä takaa toteutuksen rajahintaan

1

1 (laukaisemisen yhteydessä)

Yhdistetyt toimeksiannot, kuten optiostrategiat, futuurien uusiminen jne.

1

mahdollisesti rajoittamaton


Top