EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0492

Komission asetus (EU) 2017/492, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2017, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/1717

OJ L 76, 22.3.2017, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/492/oj

22.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/13


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/492,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2017,

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta

(ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) ja erityisesti sen 88 artiklan,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 (2) ja erityisesti sen 92 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ottaakseen huomioon tietyt joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännössä tapahtuneet muutokset tai niiden halun yksinkertaistaa asetuksissa (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 vahvistetun yhteensovittamisjärjestelmän soveltamista jäsenvaltiot ovat pyytäneet sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevää hallintotoimikuntaa muuttamaan tiettyjä liitteitä näissä asetuksissa.

(2)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta on suostunut pyydettyihin muutoksiin ja esittänyt aiheelliset ehdotukset liitteisiin tehtävistä teknisistä mukautuksista komissiolle.

(3)

Komissio voi suostua saamiinsa aiheellisiin ehdotuksiin.

(4)

Asetuksia (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 883/2004 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite VI seuraavasti:

a)

Lisätään kohtaan ”VIRO” uusi d alakohta c alakohdan jälkeen:

”d)

Työkyvyttömyysetuuksia koskevan lain nojalla myönnetty työkyvyttömyysetuus”;

b)

Korvataan kohta ”RUOTSI” seuraavasti:

”RUOTSI

Ansiosidonnainen sairausetuus ja aktivointikorvaus (sosiaalivakuutussäädöksen 34 luku)”;

c)

Korvataan kohta ”YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” seuraavasti:

”YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

ESA-etuus (Employment and Support Allowance)

a)

Ennen 1 päivää huhtikuuta 2016 myönnettyjen etuuksien osalta ESA on sairauspäiväraha ensimmäiset 91 päivää (arviointivaihe). 92. päivästä eteenpäin (pääasiallinen vaihe) ESA-etuudesta tulee työkyvyttömyysetuus;

b)

1 päivänä huhtikuuta 2016 tai sen jälkeen myönnettyjen etuuksien osalta ESA on sairauspäiväraha ensimmäiset 365 päivää (arviointivaihe). 366. päivästä eteenpäin (tukiryhmä) ESA-etuudesta tulee työkyvyttömyysetuus.

Ison-Britannian lainsäädäntö: Sosiaaliturvauudistuslain (Welfare Reform Act 2007) 1 osa.

Pohjois-Irlannin lainsäädäntö: Sosiaaliturvauudistuslain (Pohjois-Irlanti) (Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007) 1 osa.”;

2)

Muutetaan liite VIII seuraavasti:

a)

Korvataan 1 osassa oleva kohta ”PUOLA” seuraavasti:

”PUOLA

Kaikki työkyvyttömyyseläkkeitä, etuusperusteisen järjestelmän mukaisia vanhuuseläkkeitä ja perhe-eläkkeitä koskevat hakemukset, lukuun ottamatta tapauksia, joissa useamman kuin yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti täyttyneiden yhteenlaskettujen vakuutuskausien kesto on vähintään 20 vuotta naisten ja 25 vuotta miesten osalta mutta kansallisten vakuutuskausien kesto on alle kyseisten rajojen (eikä vähemmän kuin 15 vuotta naisten ja 20 vuotta miesten osalta) ja laskeminen tapahtuu 17 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain 27 ja 28 pykälän mukaisesti (virallinen lehti 2015, kohta 748).”;

b)

Korvataan 1 osassa oleva kohta ”RUOTSI” seuraavasti:

”RUOTSI

a)

Vanhuuseläkettä koskevat hakemukset takuueläkkeen muodossa (sosiaalivakuutussäädöksen 66 ja 67 luku);

b)

Vanhuuseläkettä koskevat hakemukset lisäeläkkeen muodossa (sosiaalivakuutussäädöksen 63 luku).”;

c)

Korvataan 1 osassa olevassa kohdassa ”YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” ensimmäinen virke seuraavasti:

”Kaikki vanhuuseläkettä, vuoden 2014 eläkelain 1 osan mukaista kansaneläkettä sekä lesken- ja kuolemantapausetuuksia koskevat hakemukset, lukuun ottamatta niitä, joiden osalta verovuoden, joka alkaa 6 päivänä huhtikuuta 1975 tai sen jälkeen, aikana”;

d)

Korvataan 2 osassa oleva kohta ”RUOTSI” seuraavasti:

”RUOTSI

Vanhuuseläke ansioeläkkeen ja rahastoeläkkeen muodossa (sosiaalivakuutussäädöksen 62 ja 64 luku).”;

3)

Muutetaan liite IX seuraavasti:

a)

Korvataan I osassa oleva kohta ”RUOTSI” seuraavasti:

”RUOTSI

Ansiosidonnainen sairausetuus ja aktivointikorvaus (sosiaalivakuutussäädöksen 34 luku)

Takuueläke ja takuukorvaus, joilla on korvattu ennen 1 päivää tammikuuta 1993 sovelletun kansaneläkelainsäädännön mukainen täysi kansaneläke, sekä kyseisestä ajankohdasta sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien siirtymäsäännösten mukaisesti myönnettävä täysi kansaneläke”;

b)

Korvataan II osassa oleva kohta ”RUOTSI” seuraavasti:

”RUOTSI

Sairausetuus ja aktivointikorvaus takuukorvauksen muodossa (Sosiaalivakuutussäädöksen 35 luku)

Perhe-eläke hyvitettävien vakuutuskausien mukaan laskettuna (Sosiaalivakuutussäädöksen 76–85 luku)”.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 987/2009 seuraavasti:

1)

Liitteessä 1

a)

poistetaan kohta ”BELGIA–IRLANTI”;

b)

poistetaan kohta ”TANSKA–KREIKKA”;

2)

Liitteessä 3

a)

poistetaan kohta ”ALANKOMAAT”;

b)

poistetaan kohta ”SUOMI”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.


Top