EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0001

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen tunnistamiseksi huviveneistä ja vesiskoottereista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/53/EU nojalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2016/8611

OJ L 1, 4.1.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1/oj

4.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 1/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1,

annettu 3 päivänä tammikuuta 2017,

menettelyistä vesikulkuneuvojen tunnistamiseksi huviveneistä ja vesiskoottereista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/53/EU nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/53/EU (1) ja erityisesti sen 49 artiklan 1 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan varmistaa direktiivissä 2013/53/EU edellytettävää vesikulkuneuvojen tunnistamista varten tarvittavan koodausjärjestelmän parempi täytäntöönpano ja helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä parantaa avoimuutta, on tarpeen vahvistaa vähimmäissäännöt, jotka koskevat menettelyä valmistajan yksilöllisen tunnuksen antamiseksi ja hallinnoimiseksi.

(2)

On aiheellista säätää, että kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen viranomainen tai kansallinen elin, joka antaa valmistajan yksilöllisen tunnuksen ja joka on keskeinen yhteyspiste valmistajan tunnuksen antamista ja hallinnointia varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2013/53/EU 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun huviveneitä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat vesikulkuneuvojen tunnistamista ja erityisesti valmistajan tunnuksen antamista ja hallinnointia.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’kansallisella elimellä’ elintä, jonka kunkin jäsenvaltion kansallinen viranomainen on nimennyt valmistajan yksilöllisen tunnuksen antamista varten;

b)

’valmistajan sijoittautumismaalla’ maata, jossa sijaitsee valmistajan sääntömääräinen kotipaikka, kun kyseessä on oikeushenkilö, tai vakinainen asuinpaikka, kun kyseessä on luonnollinen henkilö;

c)

’kansallisella rekisterillä’ kunkin jäsenvaltion rekisteriä, johon kyseisen valtion alueelle sijoittautuneen valmistajan yksilöllinen tunnus kirjataan;

d)

’kolmansien maiden rekisterillä’ komission yhteistyöalustalla olevaa rekisteriä, johon kolmansiin maihin sijoittautuneiden valmistajien yksilölliset tunnukset kirjataan;

e)

’jäsenvaltiorekisterillä’ jäsenvaltioiden rekisterien kokoelmaa komission yhteistyöalustalla;

f)

’ilmoitettujen laitosten rekisterillä’ komission yhteistyöalustalla olevaa rekisteriä, johon rakentamisen jälkeisen arvioinnin tunnus kirjataan.

2 LUKU

VESIKULKUNEUVON TUNNUSNUMERON KOKOONPANO

3 artikla

Vesikulkuneuvon tunnusnumero

1.   Vesikulkuneuvon tunnusnumerossa (WIN) on oltava seuraavat osiot seuraavassa järjestyksessä:

a)

valmistajan maatunnus, joka ilmaisee valmistajan sijoittautumisvaltion;

b)

valmistajan yksilöllinen tunnus, jonka on antanut jonkin jäsenvaltion kansallinen viranomainen; jäsenvaltion kansallisen viranomaisen tai elimen generoima valmistajan yksilöllisen tunnuksen muodostava numeroyhdistelmä voi kuitenkin olla sama kuin toisen jäsenvaltion viranomaisen tai elimen generoima, sillä erottavana tekijänä toimii tällöin valmistajan maatunnus;

c)

yksilöllinen sarjanumero, jonka valmistaja on antanut vesikulkuneuvon tunnistamista varten ja jota kyseinen valmistaja käyttää ainoastaan kerran; samaa numeroyhdistelmää voi kuitenkin käyttää myös toinen valmistaja, sillä erottavina tekijöinä toimivat valmistajan yksilöllinen tunnus ja valmistajan maatunnus;

d)

valmistuskuukausi ja -vuosi;

e)

vuosimalli, joka ilmaisee vuoden, jolloin kyseinen vesikulkuneuvo on tarkoitus saattaa markkinoille.

2.   Vesikulkuneuvon tunnusnumeron koostumuksen on oltava direktiivin 2013/53/EU liitteessä I olevan 2.1 kohdan toisen alakohdan mukainen.

3 LUKU

VALMISTAJAN YKSILÖLLISEN TUNNUKSEN ANTAMINEN JA HALLINNOINTI

4 artikla

Valmistajan yksilöllisen tunnuksen antaminen

1.   Jäsenvaltion kansallisen viranomaisen tai kansallisen elimen on annettava valmistajan yksilöllinen tunnus valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan pyynnöstä 6 tai 7 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltion kansallinen viranomainen tai kansallinen elin voi generoida ja antaa valmistajan yksilöllisen tunnuksen vain kerran. Kullakin valmistajalla voi olla vain yksi yksilöllinen tunnus, ja sitä käytetään kaikkialla unionin markkinoilla.

5 artikla

Valmistajan yksilöllisen tunnuksen antava kansallinen viranomainen

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen viranomainen tai kansallinen elin, joka vastaa valmistajan yksilöllisen tunnuksen antamisesta.

2.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kansallinen viranomainen tai kansallinen elin, joka vastaa valmistajan yksilöllisen tunnuksen antamisesta.

6 artikla

Menettely valmistajan yksilöllisen tunnuksen antamiseksi unionin jäsenvaltioon sijoittautuneelle valmistajalle

1.   Valmistajan on ennen vesikulkuneuvon saattamista unionin markkinoille jätettävä valmistajan yksilöllisen tunnuksen antamista koskeva hakemus kansalliselle viranomaiselle tai kansalliselle elimelle siinä jäsenvaltiossa, johon valmistaja on sijoittautunut, sellaisella kielellä, jota vastaanottavan viranomaisen on helppo ymmärtää ja jonka kyseinen viranomainen on määrittänyt.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä jäljennös asiakirjasta, joka osoittaa, että valmistaja on sijoittautunut kyseiseen jäsenvaltioon, ja joka on laadittu sellaisella kielellä, jota vastaanottavan viranomaisen on helppo ymmärtää ja jonka kyseinen viranomainen on määrittänyt.

3.   Tarkastettuaan hakemuksen oikeellisuuden kansallisen viranomaisen tai elimen on annettava valmistajan yksilöllinen tunnus 4 artiklan mukaisesti.

4.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että valmistajan yksilöllinen tunnus rekisteröidään kansalliseen rekisteriin. Näiden tietojen on oltava kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä jäsenvaltiorekisterin kautta.

7 artikla

Menettelyn valmistajan yksilöllisen tunnuksen antamiseksi kolmanteen maahan sijoittautuneelle valmistajalle

1.   Kolmanteen maahan sijoittautuneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen vesikulkuneuvon saattamista unionin markkinoille tehtävä valmistajan yksilöllisen tunnuksen antamista koskeva hakemus kansalliselle viranomaiselle tai kansalliselle elimelle siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella se aikoo saattaa vesikulkuneuvon markkinoille, sellaisella kielellä, jota vastaanottavan viranomaisen on helppo ymmärtää ja jonka kyseinen viranomainen on määrittänyt. Hakemus jätetään vain yhdessä jäsenvaltiossa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä jäljennös asiakirjasta, joka osoittaa, että valmistaja on sijoittautunut kyseiseen maahan, ja joka on laadittu sellaisella kielellä, jota vastaanottavan viranomaisen on helppo ymmärtää ja jonka kyseinen viranomainen on määrittänyt.

3.   Kun kansallinen viranomainen tai kansallinen elin on saanut valmistajalta hakemuksen, sen on tarkistettava tunnusyhdistelmän käytettävyys kolmansien maiden rekisteristä sen varmistamiseksi, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun valmistaja toimittaa hakemuksen johonkin jäsenvaltioon.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetun tarkistuksen jälkeen kansallisen viranomaisen tai kansallisen elimen on lisättävä valmistajan nimi ja osoite kolmansien maiden rekisteriin sen osoittamiseksi, että jäsenvaltio aikoo käynnistää valmistajan yksilöllisen tunnuksen antamismenettelyn.

5.   Tarkastettuaan hakemuksen oikeellisuuden kansallisen viranomaisen tai kansallisen elimen on annettava kyseiselle valmistajalle valmistajan yksilöllinen tunnus 4 artiklan mukaisesti. Kolmanteen maahan sijoittautuneelle valmistajalle voidaan antaa vain yksi valmistajan yksilöllinen tunnus, ja sen voi antaa vain yhden jäsenvaltion kansallinen viranomainen.

6.   Kun kansallinen viranomainen tai kansallinen elin antaa valmistajan yksilöllisen tunnuksen kolmanteen maahan sijoittautuneelle valmistajalle, sen on huolehdittava tunnuksen kirjaamisesta kolmansien maiden rekisteriin.

8 artikla

Rakentamisen jälkeistä arviointia koskeva menettely

1.   Kun kyseessä on direktiivin 2013/53/EU 19 ja 23 artiklassa tarkoitettu rakentamisen jälkeinen arviointi, jolloin ilmoitettu laitos vastaa vesikulkuneuvon tunnusnumeron kiinnittämisestä, valmistajan yksilöllinen tunnus käy ilmi rakentamisen jälkeisen arvioinnin tunnuksesta, ja sen antaa sen jäsenvaltion kansallinen viranomainen, johon ilmoitettu laitos on sijoittautunut.

2.   Kun ilmoitettu laitos antaa rakentamisen jälkeisen arvioinnin tunnuksen, sen on huolehdittava tunnuksen kirjaamisesta ilmoitettujen laitosten rekisteriin.

9 artikla

Maksut

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa valmistajan yksilöllisen tunnuksen antamiseen liittyviä maksuja koskevia sääntöjä.

4 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä tammikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 28.12.2013, s. 90.


Top