EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1279

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2017/1279, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I–V muuttamisesta

C/2017/4883

OJ L 184, 15.7.2017, p. 33–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2017/1279/oj

15.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2017/1279,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017,

kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I–V muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan toisen kohdan c ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asianomaista tieteellistä nimeä koskevan hiljattain julkaistun tarkistuksen johdosta Anoplophora malasiaca (Forster) -organismin katsotaan olevan synonyymi Anoplophora chinensis (Thomson) -organismille, joka jo sisältyy direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksoon. Sen vuoksi Anoplophora malasiaca (Forster) olisi poistettava direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksosta.

(2)

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden suojelemiseksi on kansainvälisen kaupan kasvu huomioon ottaen ja Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön suorittaman ja hiljattain julkaiseman tuholaisvaara-arvioinnin perusteella teknisesti perusteltua ja kyseiseen tuholaisvaaraan nähden johdonmukaista lisätä haitalliset organismit Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius ja Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksoon.

(3)

On teknisesti perusteltua poistaa Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismi direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksosta ja lisätä se mainitun osan II jaksoon, koska kyseisen haitallisen organismin tiedetään esiintyvän unionissa.

(4)

Haitallisen organismin Xanthomonas campestris (kaikki Citrus-suvulle patogeeniset kannat) esiintyminen aiheuttaa kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuotannolle ja kaupalle kohtuutonta riskiä. Lisäksi sitruspuille patogeeniset Xanthomonas campestris -kannat on luokiteltu uudelleen. Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii aiheuttavat sitrusten Xanthomonas-bakteeritautia. Sen vuoksi on tieteellisesti perusteltua ja kyseiseen tuholaisvaaraan nähden johdonmukaista poistaa Xanthomonas campestris direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan I jaksosta ja lisätä se mainitun direktiivin liitteessä I olevan A osan I jaksoon nimillä Xanthomonas citri pv. aurantifolii ja Xanthomonas citri pv. citri.

(5)

Asianomaista tieteellistä nimeä koskevan tarkistuksen johdosta haitallinen organismi Guignardia citricarpa Kiely (kaikki Citrus-suvulle patogeeniset kannat) on nimetty uudella nimellä Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismiksi, joka aiheuttaa sitrushedelmälaikkua. Se myös aiheuttaa kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuotannolle ja kaupalle kohtuutonta riskiä. Sen vuoksi on teknisesti perusteltua ja kyseiseen tuholaisvaaraan nähden johdonmukaista siirtää kyseinen haitallinen organismi direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan I jaksosta mainitun direktiivin liitteessä I olevan A osan I jaksoon ja nimetä se uudella nimellä Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(6)

Kirjoitusvirheet haitallisten organismien tieteellisissä nimissä Phyloosticta solitaria Ell. et Ev. ja Popilia japonica Newman direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I ja II jaksossa ja Aleurocantus spp. ja Aonidella citrina Coquillet mainitun direktiivin liitteessä II olevan A osan I jaksossa olisi korjattava, ja kyseiset nimet olisi tapauksen mukaan korvattava seuraavilla nimillä: Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. ja Aonidiella citrina Coquillet. Samoin tieteellistä nimeä Zea mays L. koskevat kirjoitusvirheet olisi myös korjattava kaikissa liitteissä, joissa kyseiseen lajiin viitataan. Virheellisesti kirjoitettu tieteellinen nimi Amiris P. Browne mainitun direktiivin liitteessä V olevan B osan I jaksossa olisi korjattava ja korvattava nimellä Amyris P. Browne.

(7)

Asianomaista tieteellistä nimeä koskevan hiljattain julkaistun tarkistuksen johdosta jalavan siiviläputken kuoliolle on annettu uusi nimi Candidatus Phytoplasma ulmi. Lisäksi on teknisesti perusteltua poistaa kyseinen organismi direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksosta (jossa se luetellaan nimellä ’jalavan siiviläputken kuolio’) ja lisätä se mainitun osan II jaksoon nimellä Candidatus Phytoplasma ulmi, koska kyseisen haitallisen organismin tiedetään esiintyvän unionissa. Tämä vastaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) luokitusta kyseisestä organismista (2). Uutta nimeä olisi käytettävä myös direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV.

(8)

On teknisesti perusteltua ja kyseiseen tuholaisvaaraan nähden johdonmukaista poistaa haitallinen organismi ’perunan sukkulamukulatauti’ direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksosta, koska kyseinen haitallinen organismi on levinnyt ja sitä esiintyy useammassa isäntäkasvissa suuressa osassa unionia. Kyseinen organismi sisällytetään mainitun direktiivin liitteessä II olevan A osan II jaksoon sellaisten siitä nykyisin vapaiden hyödykkeiden suojelemiseksi, joille kyseisen organismin esiintyminen merkitsisi merkittävää riskiä ja aiheuttaisi huomattavia tappioita.

(9)

Asianomaista tieteellistä nimeä koskevan hiljattain julkaistun tarkistuksen johdosta haitallinen organismi Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye olisi nimettävä uudella nimellä Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

(10)

Direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jaksoon sisältyviä puutavaraa koskevia erityisvaatimuksia olisi tarkistettava niiden selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi asianomaisen kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin (ISPM 15) kanssa. Lisäksi olisi saatettava ajan tasalle mainittuun jaksoon sisältyvä puista pakkausmateriaalia koskeva poikkeus Platanus-suvun puutavaraa koskevista erityisvaatimuksista, koska sitä ei tehty jakson viimeisimmän muutoksen yhteydessä.

(11)

On tekniseltä kannalta hyväksyttävää sisällyttää mukaan tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden maahantuontiin sovellettavia erityisvaatimuksia, koska ne saattavat kantaa johdanto-osan 2 kappaleessa tarkoitettuja haitallisia organismeja. Sen vuoksi kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat olisi lueteltava direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa A osassa.

(12)

Johdanto-osan 4, 5 ja 7 kappaleessa tarkoitettujen haitallisten organismien osalta on tieteellisen ja teknisen tutkimustiedon kehityksen sekä hiljattain julkaistun EFSA:n laatiman tuhoeläinvaaraa koskevan arvion perusteella tarpeen muuttaa direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa A osassa esitettyjä erityisvaatimuksia. Muutettujen vaatimusten tarkoituksena on pienentää hyväksyttävälle tasolle kasvinterveydellistä vaaraa, jota kyseisten kolmansista maista peräisin olevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuonti unioniin aiheuttaa.

(13)

Tuhoeläinvaaraa koskevien arvioiden mukaan on teknisesti perusteltua ja haitalliseen organismiin Trioza erytreae Del Guercio liittyviin vaaroihin nähden johdonmukaista lisätä Murraya J. Koenig ex L. kyseisen haitallisen organismin isäntäkasveja koskevaan luetteloon asianomaisissa kohdissa direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I ja II jaksossa. Lisäksi Choisya Kunt olisi jäsenvaltioiden havaintojen perusteella lisättävä kyseisen haitallisen organismin isäntäkasveja koskevaan luetteloon. Sen vuoksi isäntäkasvien tuontia unioniin ja siirtämistä unionissa koskevia erityisvaatimuksia olisi muutettava direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I ja II jakson asianomaisissa kohdissa.

(14)

Lisäksi johdanto-osan 10–13 kappaleessa tarkoitetuille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille olisi suoritettava kasvien terveystarkastus ennen kuin ne tuodaan unioniin tai niitä siirretään unionissa. Sen vuoksi kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat olisi lueteltava direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa A tai B osassa.

(15)

Direktiivin 2000/29/EY liitteessä V esitetyt puutavaraa koskevat CN-koodit olisi päivitettävä vastaamaan voimassa olevia CN-koodeja, joita käytetään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (3), sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1821 (4).

(16)

Komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 (5) mukaisesti tietyt alueet on tunnustettu suojelluiksi alueiksi tiettyjen haitallisten organismien osalta. Mainittua asetusta on hiljattain muutettu, jotta voidaan ottaa huomioon viimeaikainen kehitys unionin suojeltujen alueiden ja seuraavien haitallisten organismien osalta: Bemisia tabaci Genn. (eurooppalaiset populaatiot), ’Candidatus Phytoplasma ulmi’, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., Citrus tristeza -virus (eurooppalaiset kannat), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., tomaatin pronssilaikkuvirus ja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Sen varmistamiseksi, että mainittuihin haitallisiin organismeihin liittyviä suojeltuja alueita koskevat vaatimukset ovat yhdenmukaisia, direktiivin 2000/29/EY liitteessä I–V esitetyt asiaa koskevat vaatimukset olisi saatettava ajan tasalle.

(17)

Lisäksi useilla tiettyjen haitallisten organismien osalta suojelluiksi tunnustetuilla unionin alueilla vaatimukset eivät enää täyty, koska kyseisiä haitallisia organismeja esiintyy nyt näillä alueilla, tai asianomaiset jäsenvaltiot ovat pyytäneet suojellun alueen aseman kumoamista. Kyseessä ovat seuraavat alueet: Ribatejo e Oesten alue Portugalissa Bemisia tabaci Genn. -organismin osalta (eurooppalaiset populaatiot); Odemiran kunta Alentejossa Portugalissa Citrus tristeza -viruksen osalta (eurooppalaiset kannat); Portugalin alue organismien Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. ja Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu osalta; Andalusian ja Madridin itsehallintoalueet sekä Segriàn, Nogueran, Pla d'Urgellin, Garriguesin ja Urgellin alueet (comarcas) Lleidan maakunnassa (Katalonian itsehallintoalue) Espanjassa; Milanon ja Varesen maakunnat (Lombardia) ja Buscan, Centallon ja Tarantascan kunnat Cuneon maakunnassa (Piemonte) Italiassa; Ballinran Upperin, Carrigenagh Upperin, Ballinranin ja Carrigenaghin kunnat Downin kreivikunnassa ja Dunmurry Crossin vaalipiiri Belfastissa, Antrimin kreivikunnassa (Pohjois-Irlanti) Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä Dunajská Stredan piirikunnan koko alue Slovakiassa Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismin osalta; Guildfordin ja Wokingin paikallishallintoalueet Yhdistyneessä kuningaskunnassa Thaumetopoea processionea L. -organismin osalta sekä Suomen alue tomaatin pronssilaikkuviruksen osalta. Tämä olisi otettava huomioon direktiivin 2000/29/EY liitteissä I–IV olevassa B osassa.

(18)

Leptinotarsa decemlineata Say -organismin osalta suojeltujen alueiden rajausta Suomessa ja Ruotsissa koskevat virheet direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevassa B osassa olisi korjattava ja rajaus olisi saatettava asetuksen (EY) N:o 690/2008 mukaiseksi.

(19)

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuotannon ja kaupan suojelemiseksi on teknisesti perusteltua ja kyseiseen tuholaisvaaraan nähden johdonmukaista lisätä haitallinen organismi Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevaan B osaan ja haitalliset organismit Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller ja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. mainitun direktiivin liitteessä II olevaan B osaan.

(20)

Portugalin toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Azorien alue on vapaa organismeista Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ja Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ja että Azorit täyttää direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetyt edellytykset, jotka koskevat suojellun alueen vahvistamista kyseisten haitallisten organismien osalta. Direktiivin 2000/29/EY liitteissä I, II ja IV olevaa B osaa olisi sen vuoksi muutettava. Samoin mainitun direktiivin liitteessä IV olevaa B osaa ja liitteessä V olevaa A osaa olisi muutettava, jotta voidaan ottaa käyttöön tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoa suojelluille alueille koskevat vaatimukset.

(21)

Irlannin, Maltan ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että kyseisten jäsenvaltioiden alueet ovat vapaita Paysandisia archon (Burmeister) -organismista ja että nämä alueet täyttävät direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetyt edellytykset, jotka koskevat suojellun alueen vahvistamista kyseisen haitallisen organismin osalta. Direktiivin 2000/29/EY liitteissä II ja IV olevaa B osaa olisi sen vuoksi muutettava. Samoin mainitun direktiivin liitteessä IV olevaa B osaa ja liitteessä V olevaa A osaa olisi muutettava, jotta voidaan ottaa käyttöön tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoa suojelluille alueille koskevat vaatimukset.

(22)

Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että kyseisten jäsenvaltioiden alueet ovat vapaita Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismista ja että nämä alueet täyttävät direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetyt edellytykset, jotka koskevat suojellun alueen vahvistamista kyseisen haitallisen organismin osalta. Direktiivin 2000/29/EY liitteissä II ja IV olevaa B osaa olisi sen vuoksi muutettava. Samoin mainitun direktiivin liitteessä IV olevaa B osaa ja liitteessä V olevaa A osaa olisi muutettava, jotta voidaan ottaa käyttöön tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoa suojelluille alueille koskevat vaatimukset.

(23)

Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että sen alue on vapaa organismeista Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller ja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ja että se täyttää direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetyt edellytykset, jotka koskevat suojellun alueen vahvistamista kyseisten haitallisten organismien osalta. Direktiivin 2000/29/EY liitteissä II ja IV olevaa B osaa olisi sen vuoksi muutettava. Samoin mainitun direktiivin liitteessä IV olevaa B osaa ja liitteessä V olevaa A osaa olisi muutettava, jotta voidaan ottaa käyttöön tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoa suojelluille alueille koskevat vaatimukset.

(24)

Irlannin toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että sen alue on vapaa Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -organismista ja että se täyttää direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetyt edellytykset, jotka koskevat suojellun alueen vahvistamista kyseisen haitallisen organismin osalta. Direktiivin 2000/29/EY liitteissä II ja IV olevaa B osaa olisi sen vuoksi muutettava.

(25)

Hiljattain tehty tuhoeläinvaara-analyysi osoittaa, että organismien Bemisia tabaci Genn. (eurooppalaiset populaatiot) ja Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) osalta nykyiset vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia tietyille suojelluille alueille ja siirtämistä kyseisten alueiden sisällä, eivät ole riittäviä, jotta kyseinen kasvinterveydellinen vaara vähenisi hyväksyttävälle tasolle. Nämä vaatimukset olisi muotoiltava uudelleen direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa B osassa.

(26)

Sen vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteitä I–V olisi muutettava.

(27)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteet I–V tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2018.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. EFSA Journal 2014; 12(7):3773, 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1821, annettu 6 päivänä lokakuuta 2016, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 294, 28.10.2016, s. 1).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 690/2008, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2008, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi (EUVL L 193, 22.7.2008, s. 1).


LIITE

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteet I–V seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

Muutetaan a otsikkokohta seuraavasti:

poistetaan 5 kohta;

lisätään 6 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”6.1.

Bactericera cockerelli (Sulc.)”

lisätään 11.1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”11.2.

Keiferia lycopersicella (Walsingham)”

lisätään 19.1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”19.2.

Saperda candida Fabricius”

lisätään 25 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”25.1.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)”

Muutetaan b otsikkokohta seuraavasti:

poistetaan 1 kohta;

lisätään 0.1 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1.

Xanthomonas citri pv. citri

Muutetaan c otsikkokohta seuraavasti:

lisätään 12 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”12.1.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa”

korvataan 13 kohdassa nimi Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. nimellä ”Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart”

Muutetaan d otsikkokohta seuraavasti:

poistetaan 1 kohta;

poistetaan 2 kohdan e alakohta;

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

a otsikkokohdassa 8 kohdassa korvataan nimi ”Popilia japonica Newman” nimellä Popillia japonica Newman

b otsikkokohdassa lisätään 2 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.)”

d otsikkokohdassa lisätään 2 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”2.1.

Candidatus Phytoplasma ulmi’”

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

Muutetaan a otsikkokohta seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Bemisia tabaci Genn. (eurooppalaiset populaatiot)

IRL, P (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ja Trás-os-Montes), UK, S, FI”

Korvataan 1.2 kohta seuraavasti:

”1.2

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, UK”

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, P (Azorit), SI, SK”

Lisätään 2 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”2.1

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

P (Azorit)”

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Leptinotarsa decemlineata Say

E (Ibiza ja Menorca), IRL, CY, M, P (Azorit ja Madeira), UK, S (Blekingen, Gotlannin, Hallandin, Kalmarin ja Skånen läänit), FI (Ahvenanmaan maakunta, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku ja Uusimaa)”

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (lukuun ottamatta seuraavia alueita: Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom ja Ewell District; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire ja Woking)”

ii)

Korvataan b otsikkokohdassa 2 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa maininta ”S, FI” maininnalla ”S”.

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

Muutetaan a otsikkokohta seuraavasti:

korvataan 2 kohdan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa nimi Aleurochantus spp. nimellä Aleurocanthus spp.

korvataan 5 kohdan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa nimi Aonidella citrina Coquillet nimellä Aonidiella citrina Coquillet

Muutetaan b otsikkokohta seuraavasti:

3 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa korvataan ilmaisu ”Zea mays L. -siemenet” ilmaisulla ”Zea mays L. -siemenet”

poistetaan 4 kohta;

Poistetaan c otsikkokohdasta 11 kohta.

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

korvataan b otsikkokohdassa 8 kohdan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa nimi Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye nimellä Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

lisätään d otsikkokohdassa 7 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”7.1.

Perunan sukkulamukulatauti

Lajien Solanum lycopersicum L. ja sen hybridit, Capsicum annuum L., ja Capsicum frutescens L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit (myös siemenet) ja lajin Solanum tuberosum L. kasvit”

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

Muutetaan a otsikkokohta seuraavasti:

lisätään 6 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”6.1

Paysandisia archon (Burmeister)

Istutettaviksi tarkoitetut Palmae-heimon kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

IRL, MT, UK

6.2

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Istutettaviksi tarkoitetut Palmae-heimon kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin taksoneihin: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H.Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S.Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C.Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H.Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. ja Washingtonia Raf.

IRL, P (Azorit), UK”

lisätään 9 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Istutettaviksi tarkoitetut Pinus L. -suvun kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta

UK”

ii)

Muutetaan b otsikkokohta seuraavasti:

poistetaan 1 kohdan kolmannesta sarakkeesta ”P”;

korvataan 2 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”E (paitsi Andalusian, Aragonian, Kastilia la Manchan, Kastilia ja Leónin, Extremaduran, Madridin, Murcian, Navarran ja La Riojan itsehallintoalueet sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Garriguesin, Nogueran, Pla d'Urgellin, Segriàn ja Urgellin alueet (comarcas) Lleidan maakunnassa (Katalonian itsehallintoalue), Alt Vinalopón ja Vinalopó Mitjàn alueet (comarcas) Alicanten maakunnassa sekä Alborachen ja Turísin kunnat Valencian maakunnassa (Valencian itsehallintoalue)), EE, F (Korsika), IRL (paitsi Galwayn kaupunki), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakunnat), Marche, Molise, Piemonte (paitsi Buscan, Centallon ja Tarantascan kunnat Cuneon maakunnassa), Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat, Barbonan, Boara Pisanin, Castelbaldon, Masin, Piacenza d'Adigen, S. Urbanon ja Vescovanan kunnat Padovan maakunnassa sekä valtatien A4 eteläpuolella sijaitseva alue Veronan maakunnassa)), LV, LT (paitsi Babtain ja Kėdainiain kunnat (Kaunasin alue)), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kunnat (etelään valtatiestä H4)), SK (paitsi Dunajská Stredan piirikunta, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti paitsi Ballinran Upperin, Carrigenagh Upperin, Ballinranin ja Carrigenaghin kunnat Downin kreivikunnassa ja Dunmurry Crossin vaalipiiri Belfastissa, Antrimin kreivikunnassa; Mansaari ja Kanaalisaaret).”

lisätään 2 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”3.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Istutettaviksi tarkoitetut Prunus L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä

UK”

iii)

Korvataan c otsikkokohdassa 0.0.1 kohdan kolmannessa sarakkeessa maininta ”UK” maininnalla ”IRL, UK”

iv)

Muutetaan d otsikkokohta seuraavasti:

lisätään 1 kohdan edelle kohta seuraavasti:

”01.

Candidatus Phytoplasma ulmi’

Istutettaviksi tarkoitetut Ulmus L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä

UK”

korvataan 1 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”EL (paitsi Argolidan ja Chanian alueyksiköt), M, P (paitsi Algarve, Madeira ja Odemiran kunta Alentejossa)”

3)

Muutetaan liitteessä III oleva B osa seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan oikeanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”E (paitsi Andalusian, Aragonian, Kastilia la Manchan, Kastilia ja Leónin, Extremaduran, Madridin, Murcian, Navarran ja La Riojan itsehallintoalueet sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Garriguesin, Nogueran, Pla d'Urgellin, Segriàn ja Urgellin alueet (comarcas) Lleidan maakunnassa (Katalonian itsehallintoalue), Alt Vinalopón ja Vinalopó Mitjàn alueet (comarcas) Alicanten maakunnassa sekä Alborachen ja Turísin kunnat Valencian maakunnassa (Valencian itsehallintoalue)), EE, F (Korsika), IRL (paitsi Galwayn kaupunki), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakunnat), Marche, Molise, Piemonte (paitsi Buscan, Centallon ja Tarantascan kunnat Cuneon maakunnassa), Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat, Barbonan, Boara Pisanin, Castelbaldon, Masin, Piacenza d'Adigen, S. Urbanon ja Vescovanan kunnat Padovan maakunnassa sekä valtatien A4 eteläpuolella sijaitseva alue Veronan maakunnassa)), LV, LT (paitsi Babtain ja Kėdainiain kunnat (Kaunasin alue)), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kunnat (etelään valtatiestä H4)), SK (paitsi Dunajská Stredan piirikunta, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti paitsi Ballinran Upperin, Carrigenagh Upperin, Ballinranin ja Carrigenaghin kunnat Downin kreivikunnassa ja Dunmurry Crossin vaalipiiri Belfastissa, Antrimin kreivikunnassa; Mansaari ja Kanaalisaaret).”

b)

Korvataan 2 kohdan oikeanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”E (paitsi Andalusian, Aragonian, Kastilia la Manchan, Kastilia ja Leónin, Extremaduran, Madridin, Murcian, Navarran ja La Riojan itsehallintoalueet sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Garriguesin, Nogueran, Pla d'Urgellin, Segriàn ja Urgellin alueet (comarcas) Lleidan maakunnassa (Katalonian itsehallintoalue), Alt Vinalopón ja Vinalopó Mitjàn alueet (comarcas) Alicanten maakunnassa sekä Alborachen ja Turísin kunnat Valencian maakunnassa (Valencian itsehallintoalue)), EE, F (Korsika), IRL (paitsi Galwayn kaupunki), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakunnat), Marche, Molise, Piemonte (paitsi Buscan, Centallon ja Tarantascan kunnat Cuneon maakunnassa), Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat, Barbonan, Boara Pisanin, Castelbaldon, Masin, Piacenza d'Adigen, S. Urbanon ja Vescovanan kunnat Padovan maakunnassa sekä valtatien A4 eteläpuolella sijaitseva alue Veronan maakunnassa)), LV, LT (paitsi Babtain ja Kėdainiain kunnat (Kaunasin alue)), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kunnat (etelään valtatiestä H4)), SK (paitsi Dunajská Stredan piirikunta, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti paitsi Ballinran Upperin, Carrigenagh Upperin, Ballinranin ja Carrigenaghin kunnat Downin kreivikunnassa ja Dunmurry Crossin vaalipiiri Belfastissa, Antrimin kreivikunnassa; Mansaari ja Kanaalisaaret).”

4)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

Korvataan 2 kohdan oikeanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Puisen pakkausmateriaalin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

se on valmistettu kuoritusta puusta FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Regulation of wood packaging material in international trade) liitteen I mukaisesta,

sille on tehty jokin edellä mainitun kansainvälisen standardin liitteen I mukaisista hyväksytyistä käsittelyistä, ja

siinä on kyseisen kansainvälisen standardin liitteen II mukainen merkintä, josta käy ilmi, että puiselle pakkausmateriaalille on tehty hyväksytty kasvinsuojelukäsittely kyseisen standardin mukaisesti.”

Korvataan 5 kohdan vasemmanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti:

Platanus L. -suvun puutavara, ei kuitenkaan seuraavissa muodoissa:

lastut, hake, sahanpuru ja puujäte,

puinen pakkausmateriaali erilaisten tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

myös puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Armeniasta, Sveitsistä tai Yhdysvalloista.”

Lisätään 7.3 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”7.4.

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton sukujen Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ja Sorbus L. puutavara, ei kuitenkaan seuraavissa muodoissa:

kyseisistä kasveista saadut lastut, hake ja sahanpuru,

puinen pakkausmateriaali erilaisten tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

myös puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

a)

peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Saperda candida Fabricius -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”,

tai

b)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,

tai

c)

käsitelty asianmukaisesti ionisoivalla säteilyllä siten, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa; käsittely on merkittävä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin.

7.5.

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton lastuina oleva puutavara, joka on saatu kokonaan tai osittain sukujen Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ja Sorbus L. kasveista, peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

a)

peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Saperda candida Fabricius -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”,

tai

b)

prosessoitu osiin, joiden paksuus ja leveys on enintään 2,5 cm,

tai

c)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että lastujen lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin.”

Korvataan 14 kohdan oikeanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 11.4 kohtaa virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu ’Candidatus Phytoplasma ulmi’ -organismin aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.”

Lisätään 14 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”14.1.

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ja Sorbus L. kasvit lukuun ottamatta varttamisoksia, pistokkaita, solukkoviljelyllä saatuja kasveja, siitepölyä ja siemeniä, peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista.

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 9 ja 18 kohdan, liitteessä III olevan B osan 1 ja 2 kohdan tai liitteessä IV olevan A osan I jakson 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 ja 23.2 kasveihin tapauksen mukaan sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Saperda candida Fabricius -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”,

tai

b)

kasvit on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä, tai kahta vuotta nuorempien kasvien tapauksessa yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, jonka on vahvistettu olevan vapaa Saperda candida Fabricius -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

i)

jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on rekisteröinyt ja jota se valvoo,

ja

ii)

jossa on tehty vuosittain kaksi virallista tarkastusta soveltuvina ajankohtina Saperda candida Fabricius -organismin varalta,

ja

iii)

jossa kasvit on kasvatettu paikassa,

joka on fyysisesti täysin suojattu Saperda candida -organismin kulkeutumista vastaan,

tai

jossa sovelletaan asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsittelyjä ja jota ympäröi vähintään 500 metrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla Saperda candida Fabricius -organismien puuttuminen on vahvistettu virallisilla tutkimuksilla soveltuvina ajankohtina vuosittain,

ja

iv)

jossa kasveille, erityisesti kasvin varsille, on tehty välittömästi ennen vientiä Saperda candida Fabricius -organismin esiintymisen varalta huolellinen tarkastus, johon sisältyy tapauksen mukaan destruktiivinen näytteenotto.”

Korvataan 16.2 kohta seuraavasti:

”16.2.

Kolmansista maista peräisin olevat sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. ja niiden hybridien hedelmät

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 ja 16.6 kohdan hedelmiin sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että

a)

hedelmät ovat peräisin maasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on tunnustanut olevan vapaa organismeista Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle kyseisestä organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa organismeista Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle kyseisestä organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

c)

hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa organismeista Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”,

tai

d)

tuotantopaikassa ja sen välittömässä läheisyydessä suoritetaan asianmukaisia käsittelyjä ja viljelytoimenpiteitä organismeja Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii vastaan,

ja

hedelmille on suoritettu natriumortofenyylifenaattikäsittely tai muu tehokas käsittely, joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut käsittelymenetelmästä komissiolle ennakolta kirjallisesti,

ja

soveltuvina ajankohtina ennen vientiä tehdyt viralliset tarkastukset ovat osoittaneet, että hedelmät ovat vapaita organismien Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii aiheuttamista oireista,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,

tai

e)

teolliseen jalostukseen tarkoitettujen hedelmien tapauksessa ennen vientiä tehdyt viralliset tarkastukset ovat osoittaneet, että hedelmät ovat vapaita organismien Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii aiheuttamista oireista,

ja

tuotantopaikassa ja sen välittömässä läheisyydessä suoritetaan asianmukaisia käsittelyjä ja viljelytoimenpiteitä organismeja Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii vastaan,

ja

siirtäminen, varastointi ja jalostus tapahtuvat olosuhteissa, jotka on hyväksytty 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti,

ja

hedelmät on kuljetettu yksittäin pakattuina varustettuna etiketillä, johon sisältyvät jäljitettävyyskoodi ja merkintä siitä, että hedelmät on tarkoitettu teolliseen jalostukseen,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin.”

Korvataan 16.3 kohta seuraavasti:

”16.3.

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. ja niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin kolmansista maista

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.1, 16.2, 16.4 ja 16.5 kohdan hedelmiin sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että:

a)

hedelmät ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Cercospora angolensis Carv. et Mendes -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle kyseisestä organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Cercospora angolensis Carv. et Mendes -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle kyseisestä organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

c)

Cercospora angolensis Carv. et Mendes -organismin aiheuttamia oireita ei ole havaittu tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen eikä tuotantopaikassa korjatuissa hedelmissä ole asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ilmennyt kyseisen organismin aiheuttamia oireita.”

Korvataan 16.4 kohta seuraavasti:

”16.4.

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. ja niiden hybridien, ei kuitenkaan lajien Citrus aurantium L. ja Citrus latifolia Tanaka, hedelmät, jotka ovat peräisin kolmansista maista

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 ja 16.6 kohdan hedelmiin sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että:

a)

hedelmät ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle kyseisestä organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle kyseisestä organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

c)

hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”,

ja

edustavan näytteen virallisessa tarkastuksessa hedelmien todetaan olevan vapaita Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismin aiheuttamista oireista, kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

d)

hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jolle suoritetaan asianmukaisia käsittelyjä ja viljelytoimenpiteitä Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa -organismia vastaan,

ja

tuotantopaikassa on tehty virallisia tarkastuksia viimeksi päättyneen kasvukauden aikana eikä hedelmissä havaittu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa -organismin aiheuttamia oireita,

ja

ennen vientiä tehdyssä edustavan näytteen virallisessa tarkastuksessa todetaan tuotantopaikassa korjattujen hedelmien olevan vapaita Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismin aiheuttamista oireista, kansainvälisten standardien mukaisesti,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,

tai

e)

teolliseen jalostukseen tarkoitettujen hedelmien tapauksessa ennen vientiä tehdyssä edustavan näytteen virallisessa tarkastuksessa on todettu hedelmien olevan vapaita Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismin aiheuttamista oireista, kansainvälisten standardien mukaisesti,

ja

lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jolla suoritetaan soveltuvina ajankohtina asianmukaisia käsittelyjä Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismia vastaan, sisältyy 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin, kohtaan ”Lisätietoja”,

ja

siirtäminen, varastointi ja jalostus tapahtuvat olosuhteissa, jotka on hyväksytty 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti,

ja

hedelmät on kuljetettu yksittäin pakattuina varustettuna etiketillä, johon sisältyvät jäljitettävyyskoodi ja merkintä siitä, että hedelmät on tarkoitettu teolliseen jalostukseen,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin.”

Lisätään 16.5 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”16.6.

Sukujen Capsicum (L.) ja Citrus L. (muut kuin Citrus limon (L.) Osbeck. ja Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle) sekä lajien Prunus persica (L.) Batsch ja Punica granatum L. hedelmät, jotka ovat peräisin Afrikan mantereen maista, Kap Verdeltä, Saint Helenalta, Madagaskarilta, Réunionilta, Mauritiukselta tai Israelista

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 ja 36.3 kohdan hedelmiin sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että hedelmät/hedelmille

a)

ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

b)

ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”,

tai

c)

ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,

ja

tuotantopaikassa on tehty kasvukauden aikana soveltuvina ajankohtina virallisia tarkastuksia, mukaan luettuna silmämääräinen tarkastus, edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -organismista,

tai

d)

on tehty tehokas kylmäkäsittely tai muu tehokas käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -organismista, ja käsittelyn tiedot ilmoitetaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut käsittelymenetelmästä komissiolle ennakolta kirjallisesti.”

Korvataan 18.2 kohta seuraavasti:

”18.2.

Kolmansista maista peräisin olevat sukujen Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm ja Zanthoxylum L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 18.1 ja 18.3 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä, virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit ovat peräisin maasta, jossa ei tiedetä esiintyvän Trioza erytreae Del Guercio -organismia,

tai

b)

kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Trioza erytreae Del Guercio -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”.

tai

c)

kasvit on kasvatettu tuotantopaikassa, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on rekisteröinyt ja jota se valvoo,

ja

jossa kasvit on sijoitettu kohtaan, joka on fyysisesti täysin suojattu Trioza erytreae Del Guercio -organismin kulkeutumista vastaan,

ja

jossa viimeisen liikkumista edeltäneen kasvukauden aikana on suoritettu kaksi virallista tarkastusta soveltuvina ajankohtina eikä merkkejä Trioza erytreae Del Guercio -organismista ole havaittu kyseisessä kohdassa ja sitä ympäröivällä alueella ainakaan 200 metrin säteellä.”

Lisätään 18.3 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”18.4.

Kolmansista maista peräisin olevat sukujen Microcitrus Swingle, Naringi Adans. ja Swinglea Merr. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 18.1, 18.2 ja 18.3 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä virallinen lausunto siitä, että kasvit

a)

ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa organismeista Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle kyseisestä organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa organismeista Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle kyseisestä organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti.”

Korvataan 19.2 kohdan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa nimi Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye nimellä Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Lisätään 25.7 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”25.7.1.

Lajien Solanum lycopersicum L. ja Solanum melongena L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 13 kohdan ja liitteessä IV olevan A osan I jakson 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 ja 45.3 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä virallinen lausunto siitä, että kasvit

a)

ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Keiferia lycopersicella (Walsingham) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

b)

ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on tunnustanut olevan vapaa Keiferia lycopersicella (Walsingham) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”.

25.7.2.

Lajien Solanum lycopersicum L. ja Solanum melongena L. hedelmät

Virallinen lausunto siitä, että hedelmät

a)

ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Keiferia lycopersicella (Walsingham) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

b)

ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Keiferia lycopersicella (Walsingham) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”,

tai

c)

ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana suoritettujen virallisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella vahvistanut olevan vapaa Keiferia lycopersicella (Walsingham), -organismista ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”.”

Korvataan 52 kohdan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa ilmaisu ”Lajin Zea mays L. -siemenet” ilmaisulla ”Lajin Zea mays L. -siemenet”

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

Lisätään 8 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”8.1.

Istutettaviksi tarkoitetut Ulmus L. -suvun kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu ’Candidatus Phytoplasma ulmi’ -organismin aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.”

Korvataan 10.1 kohta seuraavasti:

”10.1.

Sukujen Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridien sekä sukujen Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm. ja Zanthoxylum L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että kasvit

a)

ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Trioza erytreae Del Guercio -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

b)

on kasvatettu tuotantopaikassa, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat rekisteröineet ja jota ne valvovat alkuperäjäsenvaltiossa,

ja

jossa kasvit on sijoitettu kohtaan, joka on fyysisesti täysin suojattu Trioza erytreae Del Guercio -organismin kulkeutumista vastaan,

ja

jossa viimeisen siirtämistä edeltäneen kasvukauden aikana on suoritettu soveltuvina ajankohtina kaksi virallista tarkastusta eikä merkkejä Trioza erytreae Del Guercio -organismista ole havaittu kyseisessä kohdassa ja sitä ympäröivällä alueella ainakaan 200 metrin säteellä.”

Korvataan 12 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa nimi Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye nimellä Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

korvataan 6.4 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”IRL, UK”

ii)

korvataan 12.1 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”IRL, UK”

iii)

lisätään 16 kohdan jälkeen 16.1 kohta seuraavasti:

”16.1

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Pinus L. kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa, liitteessä IV olevan A osan I jakson 8.1, 8.2, 9 ja 10 kohdassa, liitteessä IV olevan A osan II jakson 4 ja 5 kohdassa ja liitteessä IV olevan B osan 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 16 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joissa Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller -organismin ei tiedetä esiintyvän,

tai

b)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

c)

kasvit on tuotettu taimitarhoissa, joiden, taimitarhan läheisyys mukaan lukien, on soveltuvina ajankohtina suoritettujen virallisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella todettu olevan vapaita Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller -organismista,

tai

d)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti paikassa, joka on fyysisesti täysin suojattu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller -organismin kulkeutumista vastaan, ja ne on tarkastettu soveltuvina ajankohtina ja todettu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller -organismista vapaiksi.

UK”

iv)

korvataan 20.3 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”FI, LV, P (Azorit), SI, SK”

v)

lisätään 20.3 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”20.4

Istutetut tai istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla

Näyttö siitä, että kasvit ovat peräisin pellolta, jonka tiedetään olevan vapaa Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens -organismista.

P (Azorit)

20.5

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 9 ja 18 kohdassa, liitteessä IV olevan A osan I jakson 19.2, 23.1 ja 23.2 kohdassa tai liitteessä IV olevan A osan II jakson 12 ja 16 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joissa ei tiedetä esiintyvän Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -organismia,

tai

b)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

c)

kasvit ovat suoraan lähtöisin emokasveista, joissa ei ole ilmennyt Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -organismin aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvukauden aikana,

ja

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -organismin aiheuttamia oireita ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen,

tai

d)

lajien Prunus laurocerasus L. ja Prunus lusitanica L. kasveilla, joiden pakkauksesta tai muulla tavoin on käytävä ilmi, että ne on tarkoitettu myytäviksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät osallistu ammattimaiseen kasvintuotantoon, ei ole havaittu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -organismin aiheuttamia oireita tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.

UK”

vi)

korvataan 21 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”E (paitsi Andalusian, Aragonian, Kastilia la Manchan, Kastilia ja Leónin, Extremaduran, Madridin, Murcian, Navarran ja La Riojan itsehallintoalueet sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Garriguesin, Nogueran, Pla d'Urgellin, Segriàn ja Urgellin alueet (comarcas) Lleidan maakunnassa (Katalonian itsehallintoalue), Alt Vinalopón ja Vinalopó Mitjàn alueet (comarcas) Alicanten maakunnassa sekä Alborachen ja Turísin kunnat Valencian maakunnassa (Valencian itsehallintoalue)), EE, F (Korsika), IRL (paitsi Galwayn kaupunki), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakunnat), Marche, Molise, Piemonte (paitsi Buscan, Centallon ja Tarantascan kunnat Cuneon maakunnassa), Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat, Barbonan, Boara Pisanin, Castelbaldon, Masin, Piacenza d'Adigen, S. Urbanon ja Vescovanan kunnat Padovan maakunnassa sekä valtatien A4 eteläpuolella sijaitseva alue Veronan maakunnassa)), LV, LT (paitsi Babtain ja Kėdainiain kunnat (Kaunasin alue)), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kunnat (etelään valtatiestä H4)), SK (paitsi Dunajská Stredan piirikunta, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti paitsi Ballinran Upperin, Carrigenagh Upperin, Ballinranin ja Carrigenaghin kunnat Downin kreivikunnassa ja Dunmurry Crossin vaalipiiri Belfastissa, Antrimin kreivikunnassa; Mansaari ja Kanaalisaaret).”

vii)

korvataan 21.1 kohdan toisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 15 kohdassa olevaa kieltoa tuoda kolmansista maista (Sveitsiä lukuun ottamatta) unioniin Vitis L. -suvun kasveja, hedelmiä lukuun ottamatta, virallinen lausunto siitä, että kasvit

a)

ovat peräisin oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetelluilta suojelluilta alueilta,

tai

b)

on käsitelty asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) -organismista, 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti.”

viii)

korvataan 21.3 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”E (paitsi Andalusian, Aragonian, Kastilia la Manchan, Kastilia ja Leónin, Extremaduran, Madridin, Murcian, Navarran ja La Riojan itsehallintoalueet sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Garriguesin, Nogueran, Pla d'Urgellin, Segriàn ja Urgellin alueet (comarcas) Lleidan maakunnassa (Katalonian itsehallintoalue), Alt Vinalopón ja Vinalopó Mitjàn alueet (comarcas) Alicanten maakunnassa sekä Alborachen ja Turísin kunnat Valencian maakunnassa (Valencian itsehallintoalue)), EE, F (Korsika), IRL (paitsi Galwayn kaupunki), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakunnat), Marche, Molise, Piemonte (paitsi Buscan, Centallon ja Tarantascan kunnat Cuneon maakunnassa), Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat, Barbonan, Boara Pisanin, Castelbaldon, Masin, Piacenza d'Adigen, S. Urbanon ja Vescovanan kunnat Padovan maakunnassa sekä valtatien A4 eteläpuolella sijaitseva alue Veronan maakunnassa)), LV, LT (paitsi Babtain ja Kėdainiain kunnat (Kaunasin alue)), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kunnat (etelään valtatiestä H4)), SK (paitsi Dunajská Stredan piirikunta, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti paitsi Ballinran Upperin, Carrigenagh Upperin, Ballinranin ja Carrigenaghin kunnat Downin kreivikunnassa ja Dunmurry Crossin vaalipiiri Belfastissa, Antrimin kreivikunnassa; Mansaari ja Kanaalisaaret).”

ix)

lisätään 21.3 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”21.4.

Istutettaviksi tarkoitetut Palmae-heimon kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 17 kohdassa, liitteessä IV olevan A osan I jakson 37 ja 37.1 kohdassa ja liitteessä IV olevan A osan II jakson 19.1 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä virallinen lausunto siitä, että kasvit

a)

on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joissa ei tiedetä esiintyvän Paysandisia archon (Burmeister) -organismia,

tai

b)

on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Paysandisia archon (Burmeister) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

c)

on vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä tai siirtämistä kasvatettu tuotantopaikassa,

jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on rekisteröinyt ja jota se valvoo,

ja

jossa kasvit on sijoitettu kohtaan, joka on fyysisesti täysin suojattu Paysandisia archon (Burmeister) -organismin kulkeutumista vastaan,

ja

jossa vuosittain soveltuvina ajankohtina, myös välittömästi ennen siirtämistä kyseiseltä tuotantopaikalta, tehtävien kolmen virallisen tarkastuksen aikana ei ole havaittu merkkejä Paysandisia archon (Burmeister) -organismista.

IRL, MT, UK

21.5.

Istutettaviksi tarkoitetut Palmae-heimon kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin taksoneihin: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H.Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S.Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. ja Washingtonia Raf.

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 17 kohdassa, liitteessä IV olevan A osan I jakson 37 ja 37.1 kohdassa ja liitteessä IV olevan A osan II jakson 19.1 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä virallinen lausunto siitä, että kasvit

a)

on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joissa ei tiedetä esiintyvän Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismia,

tai

b)

on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

c)

on vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä tai siirtämistä kasvatettu tuotantopaikassa,

jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on rekisteröinyt ja jota se valvoo,

ja

jossa kasvit on sijoitettu kohtaan, joka on fyysisesti täysin suojattu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismin kulkeutumista vastaan,

ja

jossa vuosittain soveltuvina ajankohtina, myös välittömästi ennen siirtämistä kyseiseltä tuotantopaikalta, tehtävien kolmen virallisen tarkastuksen aikana ei ole havaittu merkkejä Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismista.

IRL, P (Azorit), UK”

x)

korvataan 24.1 ja 24.2 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”IRL, P (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ja Trás-os-Montes), UK, S, FI”

xi)

korvataan 24.3 kohta seuraavasti:

”24.3.

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Begonia L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, mukuloita ja juurimukuloita, ja istutettaviksi tarkoitetut sukujen Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L. ja Mandevilla Lindl. ja lajin Nerium oleander L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 45.1 kohdassa lueteltuihin kasveihin tarvittaessa sovellettavia vaatimuksia virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa Bemisia tabaci Genn. -organismista (Euroopan populaatiot),

tai

b)

kasveissa ei ole todettu merkkejä Bemisia tabaci Genn. -organismista (Euroopan populaatiot) tuotantopaikalla virallisissa tarkastuksissa, joita on tehty markkinoille saattamista edeltävien yhdeksän viikon aikana vähintään joka kolmas viikko,

tai

c)

jos tuotantopaikalta on löytynyt Bemisia tabaci Genn. -organismia (Euroopan populaatiot), tuotantopaikassa pidetyille tai tuotetuille kasveille on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Bemisia tabaci Genn. -organismista (Euroopan populaatiot) ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi Bemisia tabaci Genn. -organismista (Euroopan populaatiot) asianmukaisten Bemisia tabaci Genn. -organismin (Euroopan populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena, sekä tuotantopaikalta siirtämistä edeltävien yhdeksän viikon aikana joka kolmas viikko tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että mainittuna aikana toteutetuissa seurantamenettelyissä,

tai

d)

kasveille, joiden osalta pakkauksen tai kukan kehityksen tai jonkin muun on osoitettava, että ne on tarkoitettu loppukuluttajille, jotka eivät osallistu ammattimaiseen kasvintuotantoon, on tehty välittömästi ennen siirtoa virallinen tarkastus ja ne on todettu vapaiksi Bemisia tabaci Genn. -organismista (Euroopan populaatiot).

IRL, P (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ja Trás-os-Montes), UK, S, FI”

xii)

korvataan 33 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”IRL, UK”

5)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

korvataan 1.4 kohta seuraavasti:

”1.4.

Sukujen Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridien sekä sukujen Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. ja Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä.”

korvataan 1.7 kohdan b alakohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”CN-koodi

Tavaran kuvaus

4401 12 00

Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 22 00

Lehtipuu lastuina tai hakkeena

4401 40 90

Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei yhteenpuristettu

ex 4403 12 00

Lehtipuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 99 00

Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.), koivua (Betula spp.), poppelia tai haapaa (Populus spp.) tai eukalyptuspuuta (Eucalyptus spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

ex 4404 20 00

Lehtipuuta olevat halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat lehtipuuta olevat paalut, seipäät ja kepit

ex 4407 99

Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.), vaahteraa (Acer spp.), kirsikkapuuta (Prunus spp.), saarnea (Fraxinus spp.), koivua (Betula spp.) tai poppelia tai haapaa (Populus spp.)) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm.”

korvataan 2.1 kohta seuraavasti:

”2.1.

Istutettavaksi tarkoitetut sukujen/lajien Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ja hybridit, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., kaikki Impatiens L. -suvun New Guinea -hybridilajikkeet, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L. ja Verbena L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, ja muut ruohovartisten lajien, Gramineae -heimoa lukuun ottamatta, istutettavaksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta sipuleita, juurimukuloita, juurakoita, siemeniä ja mukuloita.”

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

korvataan 1.2 kohta seuraavasti:

”1.2.

Istutettavaksi tarkoitetut Beta vulgaris L. -lajin sekä sukujen Platanus L., Populus L., Prunus L. ja Quercus spp., muut kuin Quercus suber, ja Ulmus L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä.”

lisätään 1.3 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”1.3.1.

Istutettaviksi tarkoitetut Palmae-heimon kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin taksoneihin: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H.Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.”

korvataan 1.10 kohdan b alakohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”CN-koodi

Tavaran kuvaus

4401 11 00

Havupuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 12 00

Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 21 00

Havupuu lastuina tai hakkeena

4401 22 00

Lehtipuu lastuina tai hakkeena

4401 40 90

Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei yhteenpuristettu

ex 4403 11 00

Havupuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 12 00

Lehtipuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 21

Havupuuta, mäntyä (Pinus spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 22 00

Havupuuta, mäntyä (Pinus spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 23

Havupuuta, kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 24 00

Havupuuta, kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 25

Havupuuta, muuta kuin mäntyä (Pinus spp.) tai kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 26 00

Havupuuta, muuta kuin mäntyä (Pinus spp.) tai kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 99 00

Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.), koivua (Betula spp.), poppelia tai haapaa (Populus spp.) tai eukalyptuspuuta (Eucalyptus spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

ex 4404

Halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit

4406

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt

ex 4407

Havupuu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

ex 4407 99

Lehtipuu (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.), vaahteraa (Acer spp.), kirsikkapuuta (Prunus spp.), saarnea (Fraxinus spp.), koivua (Betula spp.) tai poppelia tai haapaa (Populus spp.)), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm”

korvataan 2.1 kohta seuraavasti:

”2.1.

Istutettaviksi tarkoitetut Begonia L. -suvun kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, mukuloita ja juurimukuloita, ja istutettaviksi tarkoitetut taksonien Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. ja Nerium oleander L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä.”

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

korvataan 1 kohdassa nimi ”Zea mais L.” nimellä ”Zea mays L.”

korvataan 2 kohdan kymmenennessä luetelmakohdassa nimi ”Amiris P. Browne” nimellä ”Amyris P. Browne”

muutetaan 3 kohta seuraavasti:

korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. ja niiden hybridit, Momordica L., Solanum lycopersicum L. ja Solanum melongena L.”

lisätään luetelmakohta seuraavasti:

”—

Punica granatum L., peräisin Afrikan mantereen maista, Kap Verdeltä, Saint Helenalta, Madagaskarilta, Réunionilta, Mauritiukselta tai Israelista.”

muutetaan 6 kohta seuraavasti:

lisätään a alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

Yhdysvalloista ja Kanadasta peräisin oleva Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ja Sorbus L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, lukuun ottamatta sahanpurua ja lastuja,”

korvataan b alakohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”CN-koodi

Tavaran kuvaus

4401 11 00

Havupuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 12 00

Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 21 00

Havupuu lastuina tai hakkeena

4401 22 00

Lehtipuu lastuina tai hakkeena

4401 40 10

Sahanpuru, ei yhteenpuristettu

4401 40 90

Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei yhteenpuristettu

ex 4403 11 00

Havupuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 12 00

Lehtipuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 21

Havupuuta, mäntyä (Pinus spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 22 00

Havupuuta, mäntyä (Pinus spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 23

Havupuuta, kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 24 00

Havupuuta, kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 25

Havupuuta, muuta kuin mäntyä (Pinus spp.) tai kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 26 00

Havupuuta, muuta kuin mäntyä (Pinus spp.) tai kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

4403 91 00

Tammea (Quercus spp.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

4403 95

Koivua (Betula spp.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

4403 96 00

Koivua (Betula spp.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

4403 97 00

Poppelia tai haapaa (Populus spp.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

ex 4403 99 00

Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.), koivua (Betula spp.), poppelia tai haapaa (Populus spp.) tai eukalyptuspuuta (Eucalyptus spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

ex 4404

Halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit

4406

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt

ex 4407

Havupuu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 91

Tammea (Quercus spp.) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

ex 4407 93

Acer saccharum Marsh -lajia oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 94

Kirsikkapuu (Prunus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 95

Saarnea (Fraxinus spp.) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 96

Koivua (Betula spp.) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 97

Poppelia tai haapaa (Populus spp.) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

ex 4407 99

Lehtipuu (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.), vaahteraa (Acer spp.), kirsikkapuuta (Prunus spp.), saarnea (Fraxinus spp.), koivua (Betula spp.) tai poppelia tai haapaa (Populus spp.)), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4408 10

Havupuuta olevat viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm

4416 00 00

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet

9406 10 00

Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta”

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

korvataan 7 kohdan b alakohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”CN-koodi

Tavaran kuvaus

4401 11 00

Havupuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 12 00

Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 21 00

Havupuu lastuina tai hakkeena

4401 22 00

Lehtipuu lastuina tai hakkeena

4401 40 90

Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei yhteenpuristettu

ex 4403 11 00

Havupuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 12 00

Lehtipuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 21

Havupuuta, mäntyä (Pinus spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 22 00

Havupuuta, mäntyä (Pinus spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 23

Havupuuta, kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 24 00

Havupuuta, kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 25

Havupuuta, muuta kuin mäntyä (Pinus spp.) tai kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 26 00

Havupuuta, muuta kuin mäntyä (Pinus spp.) tai kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 99 00

Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.), koivua (Betula spp.), poppelia tai haapaa (Populus spp.) tai eukalyptuspuuta (Eucalyptus spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

ex 4404

Halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit

4406

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt

ex 4407

Havupuu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

ex 4407 99

Lehtipuu (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.), vaahteraa (Acer spp.), kirsikkapuuta (Prunus spp.), saarnea (Fraxinus spp.), koivua (Betula spp.) tai poppelia tai haapaa (Populus spp.)), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakaulukset

9406 10 00

Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta”


Top