Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1257

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1257, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, avointen työpaikkojen, työhakemusten ja ansioluettelojen yhteensaattamisen Eures-portaalissa mahdollistavan yhtenäisen järjestelmän edellyttämistä teknisistä standardeista ja malleista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/4679

OJ L 179, 12.7.2017, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1257/oj

12.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 179/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/1257,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017,

avointen työpaikkojen, työhakemusten ja ansioluettelojen yhteensaattamisen Eures-portaalissa mahdollistavan yhtenäisen järjestelmän edellyttämistä teknisistä standardeista ja malleista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta 13 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/589 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/589 vahvistetaan muun muassa periaatteet ja säännöt komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä varten avoimista työpaikoista, työhakemuksista ja ansioluetteloista saatavilla olevien merkityksellisten tietojen jakamiseksi.

(2)

Asetuksen (EU) 2016/589 17 artiklassa säädetään yhtenäisen järjestelmän perustamisesta jäsenvaltioiden avoimien työpaikkojen, työhakemusten ja ansioluetteloiden saattamiseksi Eures-portaaliin.

(3)

Jotta voidaan luoda yhtenäinen järjestelmä ja mahdollistaa tarjottujen tietojen tehokas haku ja yhteensovittaminen, tietojen vaihdossa on tarpeen käyttää yhteisiä standardeja ja malleja.

(4)

Näiden standardien ja mallien olisi mahdollisimman laajalti pohjauduttava julkisten työvoimapalvelujen ja muiden työmarkkinatoimijoiden käyttämiin vakiintuneisiin toimialan tai viranomaisstandardeihin, ja ne olisi hyväksyttävä sen jälkeen, kun on ensin asianmukaisesti kuultu jäsenvaltioita.

(5)

Standardeja ja malleja saatetaan joutua ajan mittaan mukauttamaan teknologisten tai toiminnallisten muutosten vuoksi. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa käyttöön hallinnointimalli, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden asianmukainen kuuleminen ja osallistuminen ennen standardien ja mallien hyväksymistä.

(6)

Jotta helpotetaan kansallisten koordinointitoimistojen työtä tietojen siirtämiseksi koordinoidusti Eures-portaaliin, turvataan tiedonvaihtomekanismin toiminta ja varmistetaan tietojen hyvä sisällöllinen ja tekninen laatu, on tarpeen yksilöidä ja esittää joitakin yleisiä periaatteita tämän järjestelmän perustamista ja toimintaa silmällä pitäen sekä asiaan liittyvien osapuolten tehtävät ja vastuualueet.

(7)

Yleisissä periaatteissa olisi selitettävä ja täsmennettävä tietojen luovuttajien ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet ja se, miten henkilötietojen suoja varmistetaan koko tietojen toimitusketjussa.

(8)

Jotta voidaan asetuksen (EU) 2016/589 tavoitteiden mukaisesti tukea Eures-portaalissa avoimien työpaikkojen (myös oppisopimus- ja harjoittelijapaikat), työhakemusten ja ansioluettelojen tehokasta yhteensovittamista, on tärkeää, että Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit asettavat mahdollisimman suuren osan hallussaan olevista asianmukaisista avoimista työpaikoista, työhakemuksista ja ansioluetteloista avoimesti saataville.

(9)

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisi toteutettava henkilötietojen suojelusta annetun unionin lainsäädännön ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (3) sekä niiden kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä käyttötarkoituksen rajoittamisen, tietojen minimoinnin, säilytyksen rajoittamisen, eheyden ja luottamuksellisuuden periaatteiden noudattamiseen.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Eures-komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

Tässä päätöksessä vahvistetaan tekniset standardit ja mallit, joita olisi käytettävä yhtenäisessä järjestelmässä Eures-jäseniltä ja tapauksen mukaan Eures-yhteistyökumppaneilta peräisin olevien avointen työpaikkojen, työhakemusten ja ansioluettelojen saattamiseksi yhteen Eures-portaalissa, sekä menetelmät ja menettelyt muista teknisistä ja toiminnallisista määritelmistä sopimiseksi.

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’työhakemuksella’ asiakirjaa tai asiakirjojen joukkoa, jonka hakija toimittaa työnantajalle tai työnvälityspalvelulle ilmoittaakseen työnantajalle käytettävyydestään ja halukkuudestaan päästä työhön tiettyyn asemapaikkaan tai työpaikkaan;

b)

’ansioluettelolla’ asiakirjaa, jossa kuvataan lyhyesti henkilön profiili ammatillisen kokemuksen ja koulutustaustan osalta ja esitetään muita merkityksellisiä tietoja henkilön saavutuksista, taidoista, osaamisesta, pätevyydestä ja kiinnostuksen kohteista;

c)

’työnhakijan profiililla’ vakiomuotoista tiedon tallennusmuotoa työntekijöiden ansioluettelojen ja työhakemusten välittämiseksi tässä päätöksessä säädetyn mukaisesti;

d)

’tietojen luovuttajalla’ henkilöä tai tahoa, joka alun perin loi Eures-portaaliin asetettavat tiedot. Tietojen luovuttajina pidetään työnantajia, jotka ovat julkaisseet avointa työpaikkaa koskevan ilmoituksen, ja työntekijöitä, jotka ovat luoneet ja päättäneet julkaista työnhakijan profiilin Eures-jäsenen tai tapauksen mukaan Eures-yhteistyökumppanin sivustolla ja jotka ovat antaneet tarvittavan suostumuksen näiden tietojen siirtämiseksi Eures-portaaliin;

e)

’Eures-tietojen haltijalla’ henkilöä tai tahoa, jolla on lailliset oikeudet valvoa sitä, kenellä tulisi olla pääsy näihin tietoihin. Eures-tietojen haltija voi olla tietojen luovuttaja tai joku toinen, jonka tietojen luovuttaja on valtuuttanut ja joka toimii tämän puolesta;

f)

’loppukäyttäjällä’ henkilöä tai tahoa, joka hankkii ja käyttää tämän päätöksen mukaisesti Eures-portaaliin tuotuja avoimia työpaikkoja ja työnhakijoiden profiileja koskevia tietoja löytääkseen avoimia työpaikkoja, joita hän voi hakea, tai löytääkseen ehdokkaita, joille tarjota työtilaisuuksia;

g)

’yhtenäisellä järjestelmällä’ tässä päätöksessä esitettyjä tiedon siirtämiseen ja prosesseihin tarkoitettuja datan määrittelyjä ja toiminnallisia eritelmiä, jotta voidaan saattaa yhteen avoimet työpaikat ja ansioluettelot;

h)

’teknisellä infrastruktuurilla’ laitteistojen, ohjelmistojen, verkostojen ja muiden välineiden joukkoa, joita tarvitaan yhtenäisen järjestelmän käyttämiseksi tarvittavien asiaan liittyvien tietotekniikkapalvelujen kehittämiseksi, testaamiseksi, toimittamiseksi, seuraamiseksi, valvomiseksi tai tukemiseksi;

i)

’yhdellä koordinoidulla kanavalla’ Eures-portaalin yhteyspisteen ja jäsenvaltiossa toimivan yhteyspisteen välistä palvelua, joka mahdollistaa tietojen siirtämisen kansallisilta Eures-jäseniltä ja tapauksen mukaan Eures-yhteistyökumppaneilta Eures-portaaliin yhtenäisen järjestelmän mukaisesti käyttäen asianmukaista teknistä infrastruktuuria.

2 artikla

Tietojen siirtämistä ja vaihtamista koskevat yleiset periaatteet

1.   Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi koordinoitu kanava avoimia työpaikkoja ja työnhakijoiden profiileja koskevien tietojen siirtämiseksi kansallisilta Eures-jäseniltään ja tapauksen mukaan Eures-yhteistyökumppaneilta Eures-portaaliin ja pidettävä tätä kanavaa yllä.

2.   Tätä varten kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön tekninen infrastruktuuri, joka on yhteydessä Eures-portaaliin ja johon Eures-jäsenet ja tapauksen mukaan Eures-yhteistyökumppanit voivat luoda yhteyden ja siirtää tietonsa.

3.   Euroopan koordinointitoimisto hoitaa Eures-portaalia ja siihen liittyviä tietotekniikkapalveluja 1 kohdassa tarkoitetun infrastruktuurin kautta siirrettyjen tietojen vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi.

4.   Euroopan koordinointitoimisto asettaa tiedot loppukäyttäjien saataville suoraan Eures-portaalissa hakuja ja yhteensovittamista varten ja tämän lisäksi myös sovellusliittymien kautta niin, että Eures-jäsenet ja tapauksen mukaan Eures-yhteistyökumppanit voivat asettaa tiedot saataville omissa järjestelmissään henkilöstölleen ja työnhakuportaaliensa ja -palvelujensa käyttäjille.

5.   Kaikki tarvittavat määritelmät, standardit, eritelmät ja prosessit on esitettävä yksityiskohtaisesti kansallisten koordinointitoimistojen sopimissa asiakirjoissa tässä päätöksessä esitetyn hallinnointirakenteen kautta ja asetettava kaikkien asianomaisten osapuolten saataville Eures-portaalin ekstranetissä olevassa asiaa koskevassa osiossa.

3 artikla

Tietojen sisältöä ja laatua koskevat yleiset periaatteet

1.   Eures-portaaliin asetuksen (EU) 2016/589 ja tämän päätöksen mukaisesti siirretyt tiedot indeksoidaan, tallennetaan ja asetetaan portaalissa saataville ainoastaan haku- ja yhteensovittamistarkoituksia varten yksittäisten tietojen luovuttajan tai Eures-tietojen haltijan asettaman voimassaoloajan ajaksi. Anonymisoituja tietoja voidaan tallentaa ja luovuttaa myös kolmansille osapuolille tutkimus- ja tilastotarkoituksiin voimassaoloajan päätyttyäkin.

2.   Tietojen siirtäminen Eures-portaaliin ei vaikuta tietojen luovuttajien tai Eures-tietojen haltijoiden tietoja koskeviin oikeuksiin niiden lakien, asetusten ja sopimusten mukaisesti, joita sovelletaan koko toimitusketjussa tietojen luovuttajasta Eures-portaaliin.

3.   Eures-portaaliin siirrettyjä ja tallennettuja henkilötietoja saa luovuttaa ainoastaan tietojen luovuttajan suostumuksella. Ne voidaan luovuttaa ainoastaan Eures-jäsenille ja Eures-yhteistyökumppaneille tai loppukäyttäjille, jotka ovat rekisteröityneet Eures-portaalissa tai Eures-jäsenelle tai Eures-yhteistyökumppanille, joka antaa niille pääsyn tietoihin 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen sovellusliittymien kautta, edellyttäen että nämä loppukäyttäjät ovat hyväksyneet ehdot ja edellytykset, jotka ovat täysin tietojen luovuttajien antamien suostumusten mukaiset.

4.   Työantajat voivat epäsuorasti tai suoraan luopua oikeudestaan tietoihin, jotka sisältyvät avointa työpaikkaa koskevaan ilmoitukseen, lukuun ottamatta siihen sisältyviä henkilötietoja. Työntekijä säilyttää oikeutensa henkilötietoihinsa ja voi milloin tahansa peruuttaa tietojen julkistamiselle antamansa suostumuksen ja poistaa Eures-portaaliin siirretyt tiedot osaksi tai kokonaan tai muuttaa tai muuten käsitellä niitä. Sama koskee työnantajia avointa työpaikkaa koskevaan ilmoitukseen sisältyvien henkilötietojen osalta.

5.   Kansallisten koordinointitoimistojen ja Eures-jäsenten ja tapauksen mukaan Eures-yhteistyökumppaneiden vastuulla on varmistaa, että kaikki niiden kautta kulkeva Eures-portaaliin tarkoitettu tieto on asetuksen (EU) 2016/589, tämän päätöksen ja mahdollisten muiden sovellettavien lakien ja asetusten mukaista erityisesti henkilötietojen suojelun osalta, että tietojen luovuttajille tai Eures-tietojen haltijoille ilmoitetaan, miten niiden tietoja käytetään ja käsitellään, ja että kaikki tarvittavat suostumukset ja luvat on saatu. Tietojen alkuperä ja niihin mahdollisesti tehdyt muutokset sekä annettu suostumus on voitava jäljittää koko toimitusketjun pituudelta luovuttajasta Eures-portaaliin.

6.   Euroopan koordinointitoimisto toimii Eures-portaaliin tallennettujen henkilötietojen osalta asetuksessa (EY) N:o 45/2001 tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Se vastaa kyseisen asetuksen nojalla henkilötietojen käsittelystä, mukaan luettuna 1 kohdassa tarkoitettu anonymisointiprosessi, ja niistä teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen kyseisten tietojen riittävän turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden varmistamiseksi.

7.   Koordinointiryhmä laatii ja sopii yhteisiä vähimmäisvaatimuksia henkilötietoja koskevien tietosuojaperiaatteiden osalta samoin kuin niiden ehtojen ja edellytysten osalta, joita Euroopan koordinointitoimiston, kansallisten koordinointitoimistojen, Eures-jäsenten ja tapauksen mukaan Eures-yhteistyökumppanien on sovellettava, jotta täytetään asetuksessa (EU) 2016/589 vahvistetut tietojen luovuttajien ja Eures-tietojen haltijoiden tietoista suostumusta koskevat vaatimukset ja varmistetaan tietojen saantia koskevat yhtenäiset ehdot ja edellytykset.

4 artikla

Kansallisten koordinointitoimistojen tehtävät ja vastuualueet

Kansalliset koordinointitoimistot vastaavat omassa jäsenvaltiossaan avoimia työpaikkoja ja työnhakijoiden profiileja koskevien tietojen koordinoidun ja suojatun Eures-portaaliin siirtämisen järjestämisestä erityisesti seuraavasti:

a)

ne valvovat sen teknisen infrastruktuurin perustamista ja ylläpitoa, jota tarvitaan varmistamaan, että asiaan liittyvät tiedot Eures-jäseniltä ja tapauksen mukaan Eures-yhteistyökumppaneilta voidaan siirtää Eures-portaaliin yhden koordinoidun kanavan kautta;

b)

ne mahdollistavat sen, että Eures-jäsenet ja tapauksen mukaan Eures-yhteistyökumppanit luovat yhteyden tähän yhteen koordinoituun kanavaan ja siirtävät tietoa sen kautta;

c)

ne varmistavat, että yhteyksiä Eures-portaaliin ja osallistuviin Eures-jäseniin ja Eures-yhteistyökumppaneihin seurataan jatkuvasti ja että ne pystyvät toimimaan nopeasti puuttuakseen mahdollisiin teknisiin tai muihin ongelmiin, joita voi ilmetä yhteyteen tai siirrettäviin tietoihin liittyen;

d)

ne varmistavat, että kaikki tietojen vaihtamiseen ja siirtämiseen liittyvät toimet toteutetaan täysin asetuksen (EU) 2016/589 ja tämän päätöksen yleisten periaatteiden mukaisesti, ja puuttuvat asiaan, jos näin ei ole;

e)

ne varmistavat, että siirretyt tiedot ovat asetuksessa (EU) 2016/589 ja tässä päätöksessä säädettyjen sovittujen mallien ja standardien mukaisia;

f)

ne varmistavat, että käytössä on järjestelyt, jotta tietojen luovuttajat ovat täysin tietoisia siitä, miten heidän tietojaan aiotaan käyttää ja käsitellä;

g)

ne toimittavat ja päivittävät säännöllisesti tietoja toimenpiteistä ja järjestelmistä, joita on otettu käyttöön tietojen laadun, turvallisuuden, eheyden, luottamuksellisuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi, henkilötietojen suojelu mukaan luettuna;

h)

ne osallistuvat asetuksen (EU) 2016/589 9 artiklan 5 kohdassa säädettyyn tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön;

i)

ne pitävät Euroopan koordinointitoimiston ajan tasalla avoimien työpaikkojen tai avoimien työpaikkojen luokkien ilmoittamatta jättämistä koskevista toimintastrategioista asetuksen (EU) 2016/589 17 artiklan mukaisesti;

j)

ne ilmoittavat 9 artiklassa tarkoitetun yhden yhteyspisteen nimittämisestä.

5 artikla

Euroopan koordinointitoimiston tehtävät ja vastuualueet

Euroopan koordinointitoimisto vastaa Eures-verkoston tukemisesta sen tehtävien toteuttamisessa avoimia työpaikkoja ja työnhakijoiden profiileja koskevien tietojen koordinoidun Eures-portaaliin siirtämisen osalta erityisesti seuraavasti:

a)

se perustaa teknisen infrastruktuurin, joka on tarpeen tietojen vastaanottamiseksi jäsenvaltioilta yhden koordinoidun kanavan kautta, ja pitää sitä yllä;

b)

se pitää Eures-portaalin ja siihen liittyvät tietotekniikkajärjestelmät käynnissä ja kehittää niitä lisää, jotta voidaan tarjota haku- ja yhteensovittamispalveluja Eures-verkostolle ja loppukäyttäjille Eures-portaalin itsepalvelutoiminnon kautta;

c)

se perustaa teknisen infrastruktuurin, jota tarvitaan, jotta Eures-jäsenet ja tapauksen mukaan Eures-yhteistyökumppanit pääsevät tutustumaan avoimiin työpaikkoihin ja työnhakijoiden profiileihin Eures-portaalissa asettaakseen ne henkilökuntansa ja työnhakuportaaliensa käyttäjien saataville hakuja varten, ja pitää tätä infrastruktuuria yllä;

d)

se varmistaa, että kaikki tietojen vaihtamiseen ja siirtämiseen liittyvät toimet toteutetaan täysin asetuksen (EU) 2016/589 ja tämän päätöksen yleisten periaatteiden mukaisesti, ja puuttuu asiaan, jos näin ei ole;

e)

se toimittaa ja päivittää säännöllisesti tietoja toimenpiteistä ja järjestelmistä, joita on otettu käyttöön tietojen laadun, turvallisuuden, eheyden, luottamuksellisuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi, henkilötietojen suojelu mukaan luettuna;

f)

se järjestää käyttöön asiaa koskevan osion Eures-portaalin ekstranetissä ja muita välineitä ja tarvittavaa tukea, jotta kansalliset koordinointitoimistot ja Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit voivat tehokkaasti vaihtaa tietoja ja käsitellä valituksia, kuten asetuksessa ja tässä päätöksessä säädetään;

g)

se laatii, päivittää ja asettaa Eures-portaalin ekstranetissä saataville kaikki tarvittavat tekniset ja muut asiakirjat, joita tarvitaan, jotta tietojen ja etenkin 8 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen siirtäminen ja vaihtaminen sujuvat hyvin.

6 artikla

Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden tehtävät ja vastuualueet

1.   Kaikkien Eures-jäsenten ja niiden Eures-yhteistyökumppaneiden, jotka ovat sitoutuneet osaltaan kartuttamaan tarjolla olevien avoimien työpaikkojen ja/tai työnhakijoiden profiilien määrää, on tämän päätöksen mukaisesti perustetun teknisen infrastruktuurin välityksellä osallistuttava asetuksen (EU) 2016/589 12 artiklan 3 kohdassa ja 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun avoimia työpaikkoja ja työnhakijoiden profiileja koskevien tietojen koordinoituun ja suojattuun siirtämiseen Eures-portaaliin erityisesti seuraavasti:

a)

ne perustavat teknisen infrastruktuurin, jota tarvitaan niiden omassa maassa tarjottuun yhteen koordinoituun kanavaan yhdistymiseksi;

b)

ne seuraavat jatkuvasti yhteyksiä ja pystyvät toimimaan nopeasti puuttuakseen mahdollisiin teknisiin tai muihin ongelmiin, joita voi ilmetä yhteyteen tai siirrettäviin tietoihin liittyen;

c)

ne varmistavat, että kaikki tietojen vaihtamiseen ja siirtämiseen liittyvät toimet toteutetaan täysin asetuksen (EU) 2016/589 ja tämän päätöksen yleisten periaatteiden mukaisesti, ja puuttuvat asiaan, jos näin ei ole;

d)

ne varmistavat, että siirretyt tiedot ovat asetuksessa (EU) 2016/589 ja tässä päätöksessä säädettyjen sovittujen mallien ja standardien mukaisia;

e)

ne varmistavat, että tietojen luovuttajat ovat täysin tietoisia siitä, miten heidän tietojaan aiotaan käyttää ja käsitellä;

f)

ne toimittavat ja päivittävät säännöllisesti tietoja toimenpiteistä ja järjestelmistä, joita on otettu käyttöön tietojen laadun, turvallisuuden, eheyden, luottamuksellisuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi, henkilötietojen suojelu mukaan luettuna;

g)

ne pitävät kansallisen koordinointitoimiston ajan tasalla selkeästi ja avoimesti kaikkien saatavilla olevien avoimien työpaikkojen ilmoittamatta jättämistä koskevien toimintastrategioiden soveltamisesta asetuksen (EU) 2016/589 17 artiklan mukaisesti;

h)

ne toimivat palveluyhteyspisteenä kansallisen koordinointitoimiston kansallisella tasolla harjoittaman koordinoinnin helpottamiseksi. Palveluyhteyspisteenä voi toimia neuvontapalvelu tai vastaava palvelu.

2.   Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit voivat yhdistää järjestelmänsä Euroopan koordinointitoimiston tätä tarkoitusta varten tarjoamaan tekniseen infrastruktuuriin ja hyödyntää sitä varmistaakseen, että niiden Eures-verkostoon osallistuva henkilöstö ja niiden hallinnoimien työnhakuportaalien loppukäyttäjät pääsevät helposti Eures-portaalissa saatavilla oleviin avoimiin työpaikkoihin ja työnhakijoiden profiileihin ja voivat tehdä niihin liittyviä haku- ja yhteensovittamistoimintoja.

7 artikla

Koordinointiryhmän tehtävät ja vastuualueet

1.   Koordinointiryhmä tukee yhtenäisen järjestelmän hyvää toimintaa ja sen järjestämistä, että avoimia työpaikkoja ja työnhakijoiden profiileja koskevat tiedot saadaan siirrettyä Eures-portaaliin koordinoidusti ja suojatusti, ja osallistuu jatkuvasti portaalin parantamiseen. Koordinointiryhmä seuraa tiiviisti toimintaa ja toimii foorumina, jolla voidaan vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä yhtenäisen järjestelmän toimivuuden parantamiseksi.

2.   Koordinointiryhmä tarkastelee kerran vuodessa tämän päätöksen soveltamista, ja tämä tarkastelu on jäsenvaltioiden panos asetuksen (EU) 2016/589 33 ja 35 artiklan mukaisesti laadittuihin komission toiminta- ja jälkiarviointikertomuksiin.

3.   Jäljempänä 8 artiklassa tarkoitettujen Eures-portaalin yhtä koordinoitua kanavaa koskevien eritelmien hyväksymisestä ja niihin tehtävistä mahdollisista muutoksista on sovittava koordinointiryhmän kanssa 9 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, ennen kuin niitä voidaan soveltaa.

4.   Koordinointiryhmä voi perustaa erityisiä asiantuntijaryhmiä tarjoamaan tukea, apua ja neuvontaa sen tehtävissä.

8 artikla

Tekniset ja toiminnalliset määritelmät ja tiedonvaihtoa koskevat eritelmät

1.   Euroopan koordinointitoimisto hyväksyy 9 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti ”Eures-järjestelmän yhtä koordinoitua kanavaa koskevat eritelmät”, jotka muodostuvat seuraavista:

a)

”Eures-järjestelmän mallien ja standardien eritelmä”, jossa kuvataan käytettävät dataformaatit, datan määrittelyt ja standardit sekä validointisäännöt, joita on noudatettava siirrettäessä avoimia työpaikkoja tai työnhakijoiden profiileja Eures-portaaliin yhtenäisen järjestelmän kautta;

b)

”Eures-järjestelmän toiminnallisten viestin vaihtoa koskevat eritelmät”, joissa kuvataan tekninen infrastruktuuri, joka on järjestettävä käyttöön, ja ne tiedonvaihtoa koskevat eritelmät, jotka on pantava täytäntöön, jotta varmistetaan tietojen vaihto;

c)

”Eures-järjestelmän yhteentoimivuutta koskeva käsikirja”, jossa kuvataan ne prosessit, toimet ja toimenpiteet, joita tarvitaan yhden koordinoidun kanavan pitämiseksi toiminnassa, muutoksen hallinnan hoitamiseksi ja laadun, turvallisuuden, jäljitettävyyden ja tietojen suojelun varmistamiseksi, henkilötietojen suojelu mukaan luettuna.

2.   ”Eures-järjestelmän yhtä koordinoitua kanavaa koskevat eritelmät” ja niiden mahdolliset päivitykset tai muutokset on asetettava Eures-verkoston saataville Eures-portaalin ekstranetissä olevaan asiaa koskevaan osioon.

9 artikla

Hallinnointi

1.   Kaikkien jäsenvaltioiden on kansallisten koordinointitoimistojensa kautta nimitettävä yksi yhteyspiste, jolle osoitetaan kaikki tietotekniikkapalveluja koskevien asetuksen (EU) 2016/589 säännösten täytäntöönpanoa ja tämän päätöksen soveltamista koskevat pyynnöt, kyselyt ja viestit, ja ilmoitettava sitä koskevat tiedot Euroopan koordinointitoimistolle.

2.   Yhtenäisen tietojenvaihtojärjestelmän, Eures-portaalin ja siihen liittyvien tietotekniikkapalvelujen jouhevan toiminnan varmistamiseksi Euroopan koordinointitoimisto järjestää säännöllisesti kokouksia ja huolehtii tehokkaasta viestinnästä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteyspisteiden kesken. Koordinointiryhmä voi antaa yhteyspisteiden ryhmälle tehtäväksi valmistella kuulemisia tai se voidaan kutsua antamaan neuvoja tai opastusta asetuksen (EU) 2016/589 mukaisista teknisistä ja tietoteknisistä näkökohdista.

3.   Ennen kuin Euroopan koordinointitoimisto hyväksyy ”Eures-järjestelmän yhtä koordinoitua kanavaa koskevat eritelmät” ja niiden mahdolliset myöhemmät muutokset, on virallisesti kuultava koordinointiryhmää asetuksen (EU) 2016/589 14 artiklan mukaisesti. Tällaisia kuulemisia edeltävät tarvittaessa teknisen tason kuulemiset Eures-verkostossa ja muiden asiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden, kuten mallien ja standardien laadinnassa mukana olevien elinten, kuulemiset.

10 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Euroopan koordinointitoimisto julkaisee Eures-portaalin yhtä koordinoitua kanavaa koskevien eritelmien ensimmäisen version ja kaikki muut asiaan liittyvät luettelot ja ohjeasiakirjat Eures-portaalin ekstranetissä viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2017.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1.

(2)  Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31) ja 25 päivästä toukokuuta 2018 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


Top