Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0427

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/427, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2017, kiireellisistä toimenpiteistä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -kasvintuhoojan (mäntyankeroinen) unionissa leviämisen estämiseksi annetun täytäntöönpanopäätöksen 2012/535/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 1482)

C/2017/1482

OJ L 64, 10.3.2017, p. 109–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/427/oj

10.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 64/109


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/427,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2017,

kiireellisistä toimenpiteistä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -kasvintuhoojan (mäntyankeroinen) unionissa leviämisen estämiseksi annetun täytäntöönpanopäätöksen 2012/535/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 1482)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan neljännen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kun otetaan huomioon mäntyankeroisen kriittinen tilanne Portugalissa ja se, että sitä on tavattu myös Espanjassa, syyskuussa 2014 perustettiin useista jäsenvaltioiden asiantuntijoista muodostuva työryhmä tukemaan Portugalia mäntyankeroisen leviämisen estämisessä ja Espanjaa sen hävittämisessä omilla alueillaan ja samalla estämään sen leviäminen muualle unionin alueelle.

(2)

Mäntyankeroista käsittelevä työryhmä julkisti 22 päivänä kesäkuuta 2016 raportin, joka sisälsi erinäisiä suosituksia. Tieteellistä tietoa on lisäksi hankittu osana REPHRAME-hanketta (2).

(3)

On tarpeen ottaa käyttöön ”tulipalosta tai myrskystä kärsineen kasvin” määritelmä, jotta voidaan tunnistaa ne alttiit kasvit, joihin toimenpiteitä on sovellettava.

(4)

Euroopan maiden kasvinsuojelujärjestö on laatinut valmiussuunnitelmia koskevat kansainväliset standardit. Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus kyseisten kansainvälisten standardien (3) kanssa ja parannetaan valmiussuunnitelmien selkeyttä ja tehokkuutta, valmiussuunnitelmia koskevissa säännöissä olisi esitettävä yksityiskohtaisemmin virallisten vastuuelinten, laboratorioiden ja toimijoiden tehtävät.

(5)

Hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi ja ottaen huomioon Portugalissa ja Espanjassa tähän mennessä tehtyjen tarkastusten tulosten osoittama tilanteen parantuminen olisi komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/535/EU (4) 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtävien tarkastusten tulokset toimitettava vuosittain eikä enää kuukausittain. Mainitun päätöksen 6 ja 7 artiklan mukaan toteutettujen toimenpiteiden tulokset olisi tarvittaessa toimitettava viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta, jotta varmistetaan vektorin lentokauden alkamista edeltävää ajanjaksoa koskevien asianmukaisten tietojen toimittaminen ajallaan.

(6)

Niin Portugalista kuin Espanjastakin hankitut kokemukset sekä tekniset ja tieteelliset tutkimukset osoittavat, että mäntyankeroisen havaitseminen terveen näköisissä männyissä on erittäin epätodennäköistä, joten näytteenotto katkaistuista rungoista, hakkuutähteistä ja luonnossa esiintyvästä eloperäisestä jätteestä, joissa näkyy merkkejä vektorihyönteisten toiminnasta, saattaa olla hyvin tärkeää mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi alueilla, joilla lakastumistaudin oireita ei odoteta esiintyvän. Täytäntöönpanopäätöksen 2012/535/EU liitteitä I ja II olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Työryhmän raportoima näyttö on vahvistanut, että vektorin lentokaudella sattuvat metsäpalot houkuttelevat välittömästi vektoreita pitkienkin matkojen päästä ja jonkin aikaa palon loputtuakin. Kasvien välitön poistaminen ja hävittäminen paloalueilla ei lievennä alueen houkuttelevuutta ja saattaa itse asiassa johtaa vektorien laajempaan leviämiseen. Jäsenvaltioiden olisi tämän vuoksi sallittava kaataa ja poistaa kyseisillä paloalueilla sijaitsevia alttiita kasveja ennen vektorin seuraavan lentokauden alkamista.

(8)

Kokemus on osoittanut, että käytettävissä olevien resurssien optimaalisen käytön varmistamiseksi täytäntöönpanopäätöksen 2012/535/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitetuissa saastuneilla vyöhykkeillä tehtävissä kartoituksissa olisi keskityttävä puskurivyöhykkeiden viereisiin saastuneen vyöhykkeen osiin, jotta voidaan toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä mäntyankeroisen rajaamiseksi niihin saastuneen vyöhykkeen osiin, joissa sitä tiedetään esiintyvän, ja estää sen leviäminen puskurivyöhykkeille.

(9)

Jäsenvaltiot voivat lyhentää avohakkuuvyöhykkeen sädettä 500 metristä 100 metriin, jos FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 4 (5) mukaisesti toteutettujen kartoitusten perusteella ja ottaen huomioon vektorien leviämiskyvyn vektorien esiintymisestä alueen kyseisessä osassa ei ole todisteita.

(10)

Kokemus on vahvistanut, että vektorin lentokaudella rajatulla alueella tunnistetun puutavaran käsittely täytäntöönpanopäätöksen 2012/535/EU liitteessä I olevassa 8 kohdassa ja liitteessä II olevassa 3 kohdan c alakohdassa edellytetyllä tavalla ei aina riitä estämään mäntyankeroisen leviämistä, kun on kyse tukeista, jotka vektorit ovat vallanneet kartoitusta edeltävänä vuonna. Jäsenvaltiot voivat tämän vuoksi päättää välittömästi hävittää tällaisen puutavaran hakkuupaikalla.

(11)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2012/535/EU olisi muutettava.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen 2012/535/EU muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2012/535/EU seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan h alakohta seuraavasti:

”h)

’tulipalosta tai myrskystä kärsineellä kasvilla’ alttiita kasveja, joita tulipalo tai myrsky on vahingoittanut niin, että vektori voi laskea munansa niihin.”

2)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Valmiussuunnitelmassa on esitettävä

a)

erityinen osio, jossa on tiivistelmä mäntyankeroisen asianomaiselle jäsenvaltiolle aiheuttaman riskin arvioinnista, mukaan luettuna taustatiedot mäntyankeroisen biologiasta, odotettavista oireista ja sen saastuttamista isäntäkasveista sekä havaitsemismenetelmistä, tärkeimmistä saapumis- ja leviämisväylistä, samoin kuin suosituksia siitä, miten saapumisen, asettautumisen ja leviämisen riskiä voidaan pienentää;

b)

suunnitelman toteuttamiseen – silloin kun on virallisesti vahvistettu mäntyankeroisen esiintyminen tai sitä epäillään – osallistuvien elinten tehtävät ja vastuualueet sekä komentoketju ja niiden toimien koordinointimenettelyt, joita virallisen vastuuelimen, muiden viranomaisten, osallistuvien valtuutettujen laitosten tai luonnollisten henkilöiden, laboratorioiden ja toimijoiden on toteutettava;

c)

virallisen vastuuelimen pääsy toimijoiden ja muiden henkilöiden tiloihin;

d)

virallisen vastuuelimen pääsy tarvittaessa laboratorioihin ja mahdollisuus käyttää laitteita, henkilöstöä, ulkopuolista asiantuntemusta ja tarvittavia resursseja, jotta mäntyankeroinen voidaan hävittää tai, tapauksen mukaan, sen leviäminen voidaan estää nopeasti ja tehokkaasti;

e)

toimenpiteet tietojen antamiseksi komissiolle, muille jäsenvaltioille, asianomaisille toimijoille ja yleisölle mäntyankeroisen esiintymisestä ja mäntyankeroisen torjumiseksi toteutetuista toimenpiteistä, kun sen esiintyminen on virallisesti vahvistettu tai sitä epäillään;

f)

järjestelyt mäntyankeroisen esiintymistä koskevien havaintojen kirjaamiseksi;

g)

protokollat, joissa kuvataan silmämääräisiä tarkastuksia, näytteenottoa ja laboratoriotestejä koskevat menetelmät;

h)

naapurijäsenvaltioiden ja tarvittaessa naapureina olevien kolmansien maiden kanssa järjestettävän koordinoinnin menettelyt ja vastuuhenkilöt.

Valmiussuunnitelman sisällössä on otettava huomioon asianomaisen organismin asianomaiselle jäsenvaltiolle aiheuttama riski.”

3)

Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille joka vuosi viimeistään 30 päivänä huhtikuuta raportti edellisen vuoden 1 päivän huhtikuuta ja tiedoksiantovuoden 31 päivän maaliskuuta välisenä aikana 6 ja 7 artiklan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden tuloksista.

Kyseisessä raportissa on oltava kaikki seuraavat tiedot:

a)

mäntyankeroisen esiintymishavaintojen lukumäärä ja paikat karttoineen niin saastuneen vyöhykkeen kuin puskurivyöhykkeen osalta;

b)

niiden kuolleiden kasvien, terveydeltään huonojen kasvien tai tulipalosta tai myrskystä kärsineiden kasvien lukumäärä, jotka on tunnistettu, siten että metsäpalojen tai myrskyn kokonaan tuhoamien kasvien lukumäärä on määritelty;

c)

niiden kuolleiden kasvien, terveydeltään huonojen kasvien tai tulipalosta tai myrskystä kärsineiden kasvien lukumäärä, joista on otettu näytteet;

d)

niiden kuolleista kasveista, terveydeltään huonoista kasveista tai tulipalosta tai myrskystä kärsineistä kasveista otettujen näytteiden lukumäärä, jotka on testattu mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi;

e)

niiden näytteiden lukumäärä, joista löytyi mäntyankeroista;

f)

niiden kuolleiden kasvien ja terveydeltään huonojen kasvien tai tulipalosta tai myrskystä kärsineiden kasvien lukumäärä, jotka on hävitetty, siten että ennen asianomaisen ajanjakson alkua tunnistettujen kasvien lukumäärä on määritelty;

g)

ansojen lukumäärä ja sijainti ja seurantajakso sekä pyydystettyjen vektorien lukumäärä, asianomaiset lajit, mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi analysoitujen vektorien lukumäärä, mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi analysoitujen näytteiden lukumäärä puskurivyöhykkeellä ja saastuneella vyöhykkeellä, mukaan luettuina niiden mahdollisten näytteiden lukumäärä, joista löytyi mäntyankeroista.

Jäsenvaltioiden on kerättävä b ja f alakohdassa tarkoitetut tiedot seuraavina ajanjaksoina: edellisen vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta 31 päivään lokakuuta ja 1 päivästä marraskuuta 31 päivään joulukuuta ja tiedoksiantovuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta.

Tietoja toimittaessaan jäsenvaltioiden on viitattava asianomaiseen keruujaksoon.”

4)

Korvataan 11 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta annettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tiedoksi edellisenä vuonna tehtyjen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten ajankohta ja tulokset.”

5)

Muutetaan liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Development of improved methods for detection, control and eradication of pine wood nematode in support of EU Plant Health Policy (REPHRAME) – EU:n tutkimushanke nro 265483 mäntyankeroisen havaitsemista, torjumista ja hävittämistä koskevien paranneltujen menetelmien kehittämiseksi EU:n kasvinsuojelupolitiikan tueksi.

(3)  2009 OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 39, 471–474 ”Generic elements for contingency plans”.

(4)  2012/535/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, kiireellisistä toimenpiteistä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -kasvintuhoojan (mäntyankeroinen) unionissa leviämisen estämiseksi (EUVL L 266, 2.10.2012, s. 42).

(5)  Secretariat of the International Plant Protection Convention (1995), International Standard for Phytosanitary Measures 4: Requirements for the establishment of pest free areas (kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö (1995), kansainvälinen kasvinsuojelutoimenpidestandardi nro 4: tuhoojista vapaiden alueiden perustamista koskevat vaatimukset).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2012/535/EU liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Kaikista kuolleista tai terveydeltään huonoista kasveista ja joistakin terveen näköisistä kasveista, jotka valitaan tapauskohtaisesti mäntyankeroisen leviämisriskin perusteella, on otettava hakkuun jälkeen näyte. Näytteitä on otettava jokaisesta kasvista useasta kohtaa, latvus mukaan lukien, ja erityisesti niistä osista, joissa vektorihyönteisen toiminnasta kertovia merkkejä on näkyvissä. Näytteitä on lisäksi otettava katkaistuista rungoista, hakkuutähteistä ja luonnossa esiintyvästä eloperäisestä jätteestä, joissa näkyy merkkejä vektorihyönteisten toiminnasta ja jotka sijaitsevat niissä rajattujen alueiden osissa, joissa alttiiden kasvien lakastumisoireita ei odoteta esiintyvän tai niitä odotetaan esiintyvän myöhäisemmässä vaiheessa. Kyseiset näytteet on testattava mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Jos sovelletaan 3 kohtaa, jokainen poikkeuksellisesti kaatamatta jätetty altis kasvi, joka sijaitsee 100–500 metrin etäisyydellä niistä alttiista kasveista, joissa on havaittu esiintyvän mäntyankeroista, on tarkastettava ennen vektorien lentokautta, sen aikana ja sen jälkeen mäntyankeroisen esiintymisestä kertovien merkkien tai oireiden havaitsemiseksi.

Jos kyseisiä merkkejä tai oireita esiintyy, kasvista on otettava näyte ja se on testattava mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi. Näytteitä on otettava kyseisistä alttiista kasveista useasta kohtaa, latvus mukaan lukien. Asianomaisen jäsenvaltion on lentokaudella tehtävä vektorien intensiivisiä kartoituksia ottamalla kyseisistä vektoreista näytteitä ja testaamalla niitä mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi.

Kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan 6 artiklan 1 kohdassa säädetyn hävittämisen päätökseen saamiseen asti tai kunnes 7 artiklan 1 kohdassa säädetyt leviämisen estämistoimenpiteet on hyväksytty.”

c)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Jos jäsenvaltiolla on todisteet siitä, että vektoria ei ole esiintynyt asianomaisella alueella kolmena edeltävänä vuonna vektorin esiintymisen havaitsemiseksi FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 4 (*1) mukaisesti tehtyjen kartoitusten perusteella ja ottaen huomioon vektorien leviämiskyvyn, avohakkuuvyöhykkeen on ulotuttava vähintään 100 metrin säteelle jokaisesta alttiista kasvista, jossa on havaittu esiintyvän mäntyankeroista.

Todisteet on sisällytettävä 9 artiklan 1 kohdassa säädettyyn tiedoksiantoon.

(*1)  Secretariat of the International Plant Protection Convention (1995), International Standard for Phytosanitary Measures 4: Requirements for the establishment of pest free areas (kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö (1995), kansainvälinen kasvinsuojelutoimenpidestandardi nro 4: tuhoojista vapaiden alueiden perustamista koskevat vaatimukset).”"

d)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Jäsenvaltioiden on vektorin lentokaudella ja sen ulkopuolella kartoitettava alttiit kasvit rajatuilla alueilla tekemällä asianomaisille kasveille ja vektorille tarkastuksia, näytteenottoja ja testauksia mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi. Niiden on myös tehtävä mäntyankeroisen vektorin kartoituksia sen lentokaudella. Kartoituksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota alttiisiin kasveihin, jotka ovat kuolleita, joiden terveys on huono tai jotka ovat kärsineet tulipalosta tai myrskystä. Näytteitä on otettava jokaisesta alttiista kasvista useasta kohtaa, latvus mukaan lukien. Kartoituksia on lisäksi tehtävä katkaistuille rungoille, hakkuutähteille ja luonnossa esiintyvälle eloperäiselle jätteelle, joissa näkyy merkkejä vektorihyönteisten toiminnasta ja jotka sijaitsevat niissä rajattujen alueiden osissa, joissa alttiiden kasvien lakastumisoireita ei odoteta esiintyvän tai niitä odotetaan esiintyvän viiveellä. Kartoituksen, joka tehdään 3 000 metrin säteellä jokaisesta alttiista kasvista, jossa on havaittu esiintyvän mäntyankeroista, on oltava vähintään neljä kertaa niin intensiivinen kuin 3 000 metrin kohdalta puskurivyöhykkeen ulkorajaan ulottuvalla alueella tehty kartoitus.”

e)

Korvataan 7 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”7.

Jäsenvaltion on koko rajatulla alueella tunnistettava ja kaadettava kaikki alttiit kasvit, joissa on havaittu esiintyvän mäntyankeroista, kuten myös kaikki ne, jotka ovat kuolleita, joiden terveys on huono tai jotka ovat kärsineet tulipalosta tai myrskystä. Sen on poistettava ja hävitettävä kaadetut kasvit ja hakkuujätteet toteuttaen kaikki tarvittavat varotoimet, jotta vältetään mäntyankeroisen ja sen vektorin leviäminen hakkuun aikana. Jäsenvaltion on noudatettava seuraavia edellytyksiä:”

f)

Korvataan 8 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kun jäsenvaltio toteaa, että kuoren poistaminen, käsittely torjunta-aineella, jonka tiedetään tehoavan vektoriin, ja peittäminen tällaisella torjunta-aineella kastellulla hyönteisverkolla ei ole tarkoituksenmukaista, puutavara, josta ei ole poistettu kuorta, on viipymättä hävitettävä hakkuupaikalla.

Alttiiden kasvien kaatamisessa syntynyt, hakkuupaikalle jätetty jäte ja puutavara, josta ei ole poistettu kuorta ja joka hävitetään hakkuupaikalla, on haketettava alle 3 senttimetrin paksuisiksi ja levyisiksi palasiksi.”

g)

Lisätään 8 a kohta seuraavasti:

”8 a.

Poiketen siitä, mitä 7 kohdan b alakohdassa säädetään, kun jäsenvaltio toteaa, että tulipalosta tai myrskystä kärsineiden alttiiden kasvien kaataminen ja poistaminen ei vektorin lentokaudella ole tarkoituksenmukaista, asianomainen jäsenvaltio voi päättää ryhtyä kyseisten kasvien kaatamiseen ja poistamiseen ennen seuraavan lentokauden alkua.

Asianomaisen jäsenvaltion on lentokaudella tehtävä tulipalosta tai myrskystä kärsineellä alueella intensiivisiä kartoituksia ottamalla kyseisistä vektoreista näytteitä ja testaamalla niitä mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi, ja jos esiintyminen vahvistetaan, tehtävä ympäröivällä alueella sijaitsevien alttiiden kasvien kartoituksia tekemällä niille kasveille, joissa näkyy merkkejä tai oireita mäntyankeroisen tai sen vektorien esiintymisestä, tarkastuksia, näytteenottoja ja testauksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan soveltamista.”

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Jäsenvaltioiden on vuosittain kartoitettava alttiit kasvit ja vektori saastuneilla vyöhykkeillä tekemällä asianomaisille kasveille ja vektorille tarkastuksia, näytteenottoja ja testauksia mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi. Kartoituksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota alttiisiin kasveihin, jotka ovat kuolleita, joiden terveys on huono tai jotka ovat kärsineet tulipalosta tai myrskystä. Niiden on keskityttävä niihin saastuneen vyöhykkeen osiin, jotka ovat puskurivyöhykkeiden vieressä, näiden vyöhykkeiden suojelemiseksi. Jäsenvaltioiden on kaadettava kaikki alttiit kasvit, joissa on havaittu esiintyvän mäntyankeroista, sekä poistettava ja hävitettävä kyseiset kasvit hakkuujätteineen toteuttaen kaikki tarvittavat varotoimet, jotta vältetään mäntyankeroisen ja sen vektorien leviäminen.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Jäsenvaltioiden on toteutettava puskurivyöhykkeillä seuraavat toimenpiteet:

a)

Jäsenvaltioiden on vektorin lentokaudella ja sen ulkopuolella kartoitettava alttiit kasvit puskurivyöhykkeillä tekemällä asianomaisille kasveille ja vektorille tarkastuksia, näytteenottoja ja testauksia mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi. Niiden on myös tehtävä mäntyankeroisen vektorin kartoituksia sen lentokaudella. Kartoituksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota alttiisiin kasveihin, jotka ovat kuolleita, joiden terveys on huono tai jotka ovat kärsineet tulipalosta tai myrskystä, ja vektoreihin, jotka sijaitsevat alueilla, joilla mäntyankeroista todennäköisesti esiintyy tai joilla voidaan odottaa oireiden ilmentymistä viiveellä. Näytteitä on otettava jokaisesta alttiista kasvista useasta kohtaa, latvus mukaan lukien. Kartoituksia on lisäksi tehtävä katkaistuille rungoille, hakkuutähteille ja luonnossa esiintyvälle eloperäiselle jätteelle, joissa näkyy merkkejä vektorihyönteisten toiminnasta ja jotka sijaitsevat niissä rajattujen alueiden osissa, joissa alttiiden kasvien lakastumisoireita ei odoteta esiintyvän.

b)

Jäsenvaltioiden on asianomaisilla puskurivyöhykkeillä tunnistettava ja kaadettava kaikki alttiit kasvit, jotka ovat kuolleita, joiden terveys on huono tai jotka ovat kärsineet tulipalosta tai myrskystä. Niiden on poistettava ja hävitettävä kaadetut kasvit ja hakkuujätteet toteuttaen kaikki tarvittavat varotoimet, jotta vältetään mäntyankeroisen ja sen vektorin leviäminen ennen hakkuuta ja sen aikana, seuraavin edellytyksin:

i)

Vektorin lentokauden ulkopuolella tunnistetut alttiit kasvit on ennen seuraavan lentokauden alkua kaadettava ja hävitettävä hakkuupaikalla, siirrettävä saastuneelle vyöhykkeelle virallisessa valvonnassa tai poistettava. Viimeksi mainitussa tapauksessa kyseisistä kasveista saatu puutavara ja kuori on käsiteltävä liitteessä III olevan 1 jakson 2 kohdan a alakohdan tai prosessoitava liitteessä III olevan 2 jakson 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

ii)

Vektorin lentokaudella tunnistetut alttiit kasvit on viipymättä kaadettava ja hävitettävä hakkuupaikalla, siirrettävä saastuneelle vyöhykkeelle virallisessa valvonnassa tai poistettava. Viimeksi mainitussa tapauksessa kyseisistä kasveista saatu puutavara ja kuori on käsiteltävä liitteessä III olevan 1 jakson 2 kohdan a alakohdan tai prosessoitava liitteessä III olevan 2 jakson 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Kaadetuille alttiille kasveille, jotka ovat muita kuin metsäpalojen kokonaan tuhoamia kasveja, on tehtävä näytteenotto ja testaus mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi käyttäen näytteenottojärjestelmää, jolla voidaan 99 prosentin luotettavuudella vahvistaa, että mäntyankeroisen esiintymisaste kyseisissä alttiissa kasveissa on alle 0,02 prosenttia.

Poiketen siitä, mitä ii alakohdassa säädetään, kun jäsenvaltio toteaa, että lentokaudella tunnistettujen tulipalosta tai myrskystä kärsineiden alttiiden kasvien kaataminen ja poistaminen ei ole tarkoituksenmukaista, asianomainen jäsenvaltio voi päättää ryhtyä kyseisten kasvien kaatamiseen ja poistamiseen ennen seuraavan lentokauden alkua. Tällaisen kaatamisen ja poistamisen aikana asianomaiset alttiit lajit on joko hävitettävä hakkuupaikalla tai poistettava ja niistä saatu puutavara ja kuori on käsiteltävä liitteessä III olevan 1 jakson 2 kohdan a alakohdan tai prosessoitava liitteessä III olevan 2 jakson 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Kun tätä poikkeusta sovelletaan, asianomaisen jäsenvaltion on lentokaudella tehtävä tulipalosta tai myrskystä kärsineellä alueella intensiivisiä kartoituksia ottamalla kyseisistä vektoreista näytteitä ja testaamalla niitä mäntyankeroisen esiintymisen havaitsemiseksi, ja jos esiintyminen vahvistetaan, tehtävä ympäröivällä alueella sijaitsevien alttiiden kasvien tehostettuja kartoituksia tekemällä niille kasveille, joissa näkyy merkkejä tai oireita mäntyankeroisen esiintymisestä, tarkastuksia, näytteenottoja ja testauksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta a alakohdan soveltamista.

c)

Kun kyseessä on b alakohdassa tarkoitettu puskurivyöhykkeellä vektorin lentokaudella tunnistettu altis puutavara, jäsenvaltion on kuorittava kaadetuista alttiista kasveista saadut tukit tai käsiteltävä kyseiset tukit torjunta-aineella, jonka tiedetään tehoavan vektoriin, tai katettava kyseiset tukit tällaisella torjunta-aineella kastellulla hyönteisverkolla heti kaatamisen jälkeen.

Kuorinnan, käsittelyn tai peittämisen jälkeen altis puutavara on viipymättä siirrettävä virallisessa valvonnassa varastoon tai luvan saaneeseen käsittelylaitokseen. Puutavara, josta ei ole poistettu kuorta, on viipymättä varastointipaikassa tai luvan saaneessa käsittelylaitoksessa käsiteltävä uudelleen torjunta-aineella, jonka tiedetään tehoavan vektoriin, tai peitettävä tällaisella torjunta-aineella kastellulla hyönteisverkolla.

Alttiiden kasvien kaatamisessa syntynyt, hakkuupaikalle jätetty jäte on haketettava alle 3 senttimetrin paksuisiksi ja levyisiksi palasiksi.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos jäsenvaltio toteaa, että kuoren poistaminen, käsittely torjunta-aineella, jonka tiedetään tehoavan vektoriin, ja peittäminen tällaisella torjunta-aineella kastellulla hyönteisverkolla ei ole tarkoituksenmukaista, puutavara, josta ei ole poistettu kuorta, on viipymättä hävitettävä hakkuupaikalla. Kun tätä poikkeusta sovelletaan, alttiiden kasvien kaatamisessa syntynyt, hakkuupaikalle jätetty jäte ja puutavara, josta ei ole poistettu kuorta ja joka hävitetään hakkuupaikalla, on haketettava alle 3 senttimetrin paksuisiksi ja levyisiksi palasiksi.”Top