EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0011(01)

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/760, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11)

OJ L 113, 29.4.2017, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/760/oj

29.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/52


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/760,

annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017,

vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan,

ottaa huomioon valvontamaksuista 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 9 artiklan 2 kohdan mukaan perittävien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärän tulisi kattaa asianomaisena valvontamaksukautena Euroopan keskuspankille (EKP) valvontatehtävistä koituvat menot mutta ei ylittää niitä. Nämä menot koostuvat pääasiassa kuluista, jotka liittyvät suoraan EKP:n valvontatehtäviin, kuten merkittävien yhteisöjen suoraan valvontaan, vähemmän merkittävien yhteisöjen valvontaa koskevaan seurantaan sekä horisontaalisten tehtävien ja erityispalvelujen suorittamiseen. Ne kattavat myös EKP:n valvontatehtäviin liittyviä välillisiä kuluja, kuten EKP:n tukiyksiköiden, mukaan lukien toimitilahallinnointi, henkilöstöhallinto, hallintopalvelut, budjetti ja resurssienhallinta, kirjanpito, oikeuspalvelut, viestintä- ja käännöspalvelut, sisäinen tarkastus sekä tilastopalvelut ja tietotekniikka, tuottamat palvelut.

(2)

Jotta voitaisiin laskea merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien sekä vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien maksettavaksi tulevat valvontamaksut, yhteenlasketut kulut olisi jaettava niiden menojen perusteella, jotka kohdennetaan merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien suoraa valvontaa hoitaville toimialoille sekä vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien välillistä valvontaa hoitaville toimialoille.

(3)

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä vuodelle 2017 olisi laskettava seuraavien erien summana: a) vuodelle 2017 hyväksyttyyn EKP:n talousarvioon perustuvat, valvontatehtävistä vuonna 2017 aiheutuviksi arvioidut vuotuiset kulut, ottaen huomioon arvioitujen, EKP:lle oletettavasti koituvien vuotuisten kulujen kehitys, joka oli tiedossa, kun tämä päätös hyväksyttiin ja b) vuoden 2016 yli- tai alijäämä.

(4)

Yli- tai alijäämä olisi määritettävä siten, että Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2016/661 (EKP/2016/7) (3) liitteessä vahvistetuista, vuonna 2016 perityistä arvioiduista vuotuisista kuluista vähennetään vuoden 2016 valvontatehtävistä aiheutuneet todelliset vuotuiset kulut, sellaisina kuin ne on esitetty vuoden 2016 tilinpäätöksessä (4).

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti vuotta 2017 koskevia arvioituja valvonnan vuosikustannuksia määritettäessä on otettava huomioon edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä, mainitun asetuksen 14 artiklan nojalla saadut korot sekä mahdolliset 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti maksetut tai palautetut määrät,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (5) ja asetuksessa (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) olevia määritelmiä.

2 artikla

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä vuonna 2017

1.   Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä vuonna 2017 on 424 957 652 euroa, laskettuna liitteessä I esitetyllä tavalla.

2.   Kukin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokka maksaa vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärän seuraavasti:

a)

merkittävät valvottavat yhteisöt ja merkittävät valvottavat ryhmittymät: 391 279 654 euroa,

b)

vähemmän merkittävät valvottavat yhteisöt ja vähemmän merkittävät valvottavat ryhmittymät: 33 677 998 euroa.

Kunkin ryhmän osalta vuodelta 2017 suoritettavien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän jako ilmenee liitteestä II.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 24 päivänä huhtikuuta 2017.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23.

(3)  Julkaistu EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu helmikuussa 2017.

(4)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/661, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2016 (EKP/2016/7) (EUVL L 114, 28.4.2016, s. 14).

(5)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta, kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle Euroopan keskuspankin ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).


LIITE I

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärän laskeminen vuodelle 2017

(euroa)

Arvioidut vuotuiset kulut vuonna 2017

464 676 594

Palkat ja etuudet

208 621 881

Vuokrat ja rakennusten ylläpito

54 990 329

Muut toimintamenot

201 064 384

Ylijäämä/alijäämä vuodelta 2016

– 41 089 798

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti huomioon otettavat määrät

1 370 856

Edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä

0

Edellä mainitun asetuksen 14 artiklan mukaisesti saadut korot

– 23 761

Edellä mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti saadut tai palautetut määrät

1 394 617

YHTEENSÄ

424 957 652


LIITE II

Vuodelta 2017 suoritettavien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärän jako

(euroa)

 

Merkittävät valvottavat yhteisöt ja merkittävät valvottavat ryhmittymät

Vähemmän merkittävät valvottavat yhteisöt ja vähemmän merkittävät valvottavat ryhmittymät

Yhteensä

Arvioidut vuotuiset kulut vuonna 2017

427 700 563

36 976 031

464 676 594

Ylijäämä/alijäämä vuodelta 2016

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti huomioon otettavat määrät

1 172 601

198 255

1 370 856

Edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä

0

0

0

Edellä mainitun asetuksen 14 artiklan mukaisesti saadut korot

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Edellä mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti saadut tai palautetut määrät

1 181 297

213 320

1 394 617

YHTEENSÄ

391 279 654

33 677 998

424 957 652


Top