EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1928

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1928, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, muiden alusluokkien kuin matkustaja-alusten, ro-ro-alusten ja konttialusten kuljettaman lastin määrittämisestä meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

C/2016/6951

OJ L 299, 5.11.2016, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1928/oj

5.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1928,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2016,

muiden alusluokkien kuin matkustaja-alusten, ro-ro-alusten ja konttialusten kuljettaman lastin määrittämisestä meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 (1) ja erityisesti sen liitteessä II olevan A osan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2015/757 liitteessä II annetaan säännöt kuljetetun lastin sekä muiden merkittävien tietojen tarkkailusta. Erityisesti muiden alusluokkien kuin matkustaja-alusten, ro-ro-alusten ja konttialusten kuljettaman lastin määrittäminen on tehtävä kyseisessä liitteessä olevan A osan 1 kohdan g alakohdassa esitettyjen parametrien mukaisesti.

(2)

Kun kyseessä ovat öljysäiliöalukset, kemikaalisäiliöalukset, kaasusäiliöalukset, irtolastialukset, jäähdytysalukset ja yhdistelmäalukset, on tarpeen varmistaa, että keskimääräisen toiminnallisen energiatehokkuusindikaattorin määrittämisessä noudatetaan IMOn ohjeita alusten toiminnallisen energiatehokkuusindikaattorin (EEOI) vapaaehtoisesta käytöstä (2), koska kyseiset ohjeet vastaavat toimialan käytäntöjä.

(3)

Kun kyseessä ovat LNG-säiliöalukset ja kontti-/ro-ro-alukset, kuljetetun lastin laskemisessa käytettävän parametrin olisi vastattava toimialan käytäntöjä ja sillä olisi varmistettava, että toimitettavat tiedot pitävät paikkansa ja että ne ovat vertailukelpoisia pitkällä aikavälillä.

(4)

Kun kyseessä ovat yleiset lastialukset, kuljetetun lastin määrittämisessä olisi noudatettava erityisesti tätä varten laadittua lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon tämän alusluokan kannalta merkitykselliset lastin tiheyden vaihtelut. On syytä sallia, että näitä tietoja täydennetään vapaaehtoiselta pohjalta lisätiedoilla noudattaen IMOn ohjeita alusten toiminnallisen energiatehokkuusindikaattorin (EEOI) vapaaehtoisesta käytöstä.

(5)

Kun kyseessä ovat ajoneuvojen kuljetusalukset, kuljetetun lastin määrittämisessä olisi noudatettava kahdelle vaihtoehdolle perustuvaa joustavaa lähestymistapaa. Jotta voidaan paremmin ottaa huomioon tilavuuden erityinen merkitys, on syytä sallia tietojen toimittaminen erilaisten lisäparametrien mukaisesti vapaaehtoiselta pohjalta.

(6)

Ro-pax-alukset olisi katsottava erityistapaukseksi, johon sovelletaan erityisiä edellytyksiä. Koska ro-pax-alukset tarjoavat yhdistettyä palvelua ja jotta voidaan paremmin ottaa huomioon toimialan käytänteet, olisi sovellettava kahta parametria kuljetetun lastin ilmaisemiseksi.

(7)

Niiden alustyyppien osalta, jotka eivät kuulu mihinkään edellä mainituista luokista eivätkä mihinkään asetuksen (EU) 2015/757 liitteessä II olevan A osan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetuista luokista, olisi sallittava joustava lähestymistapa, jotta kaikilta osin otetaan huomioon hyvin erityyppistä lastia kuljettavien alusten moninaisuus. Jotta varmistetaan tietojen johdonmukaisuus ja ajallinen vertailukelpoisuus asetuksen (EU) 2015/757 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, yrityksen valitsema sopivin kuljetettavaa lastia koskeva parametri on kirjattava aluksen tarkkailusuunnitelmaan ja sitä on sovellettava sen mukaisesti.

(8)

Komissio on kuullut asianomaisia osapuolia toimialan parhaista käytännöistä, jotka liittyvät tässä asetuksessa käsiteltyihin asioihin. Kuulemisessa käytettiin meriliikenteen MRV-seurantaryhmää, joka on perustettu Euroopan kestävän meriliikenteen foorumin (ESSF) puitteissa.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 525/2013/EY 26 artiklalla perustetun ilmastonmuutoskomitean antaman lausunnon mukaiset (3),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään säännöistä muiden alusluokkien kuin matkustaja-alusten, ro-ro-alusten ja konttialusten kuljettaman lastin määrittämiseksi muiden merkittävien tietojen tarkkailua varten kunkin matkan osalta asetuksen (EU) 2015/757 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’öljysäiliöaluksella’ alusta, joka on suunniteltu tai mukautettu ensisijaisesti kuljettamaan raakaöljyä tai öljytuotteita irtolastina lastitiloissa, ei kuitenkaan yhdistelmäaluksia, haitallisia nestemäisiä aineita (NLS) kuljettavia säiliöaluksia tai kaasusäiliöaluksia;

2)

’kemikaalisäiliöaluksella’ alusta, joka on suunniteltu tai mukautettu kuljettamaan irtolastina mitä tahansa nestemäistä tuotetta, joka mainitaan irtolastina vaarallisia kemikaaleja kuljettavien alusten kansainvälisen rakenne- ja varustelusäännöstön (4) luvussa 17, tai alusta, joka on suunniteltu tai mukautettu kuljettamaan irtolastina haitallisia nestemäisiä aineita;

3)

’LNG-säiliöaluksella’ säiliöalusta, jolla kuljetetaan irtolastina nesteytettyä maakaasua (pääasiassa metaania) erillisissä eristetyissä säiliöissä;

4)

’kaasusäiliöaluksella’ säiliöalusta, jolla kuljetetaan irtolastina muita nesteytettyjä kaasuja kuin nesteytettyä maakaasua;

5)

’irtolastialuksella’ alusta, joka on tarkoitettu pääasiassa kuljettamaan irtolastina kuivaa lastia, mukaan lukien sellaiset alustyypit kuin malmialukset, sellaisina kuin ne on määritelty ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (’SOLAS-yleissopimus’) luvussa XII olevassa säännössä 1, mutta pois lukien yhdistelmäalukset;

6)

’yleisellä lastialuksella’ alusta, jossa on moni- tai yksikerroksinen runko ja joka on suunniteltu pääasiassa yleisen lastin kuljettamiseen, pois lukien kuivalastialukset, jotka eivät sisälly yleisten lastialusten peruslinjojen laskentaan, erityisesti karjankuljetusalukset, proomut, raskaslastialukset, huvialuksia kuljettavat alukset ja ydinpolttoainetta kuljettavat alukset;

7)

’jäähdytysaluksella’ alusta, joka on suunniteltu yksinomaan jäähdytetyn lastin kuljettamiseen ruumassa;

8)

’ajoneuvojen kuljetusaluksella’ monikerroksista ro-ro-alusta, joka on tarkoitettu kuljettamaan tyhjiä ajoneuvoja ja kuorma-autoja;

9)

’yhdistelmäaluksella’ alusta, joka on suunniteltu kantamaan irtolastina sekä nestemäistä että kiinteää lastia määrä, joka vastaa 100 prosenttia sen kantavuudesta;

10)

’ro-pax-aluksella’ alusta, joka kuljettaa enemmän kuin kaksitoista matkustajaa ja jossa on ro-ro-lastitilat;

11)

’kontti-/ro-ro-aluksella’ konttialuksen ja ro-ro-aluksen hybridiä jaettuna itsenäisiin yksikköihin;

12)

’kuljetetulla määrällä’ tonneina ilmaistua lastissa olevan aluksen mitattua tilavuusuppoumaa kerrottuna suhteellisella veden tiheydellä lähdön aikaan vähennettynä aluksen tyhjäpainolla sekä lähdön aikaan määritellyllä lastatulla aluksella olevan polttoaineen painolla;

13)

’mitatulla tilavuusuppoumalla’ kuutiometreinä ilmaistua aluksen, ilman lisäosia, syrjäyttämän vesimäärän tilavuutta metallirunkoisessa aluksessa, ja aluksen rungon ulkolaidoituksen syrjäyttämän vesimäärän tilavuutta aluksessa, joissa runko on jostakin muusta materiaalista;

14)

’tyhjäpainolla’ tonneina ilmaistua aluksen tosiasiallista painoa ilman aluksella olevia polttoainetta, matkustajia, lastia, vettä ja muita kulutushyödykkeitä.

3 artikla

Parametrit kuljetetun lastin määrittämiseksi laivaluokittain

Muiden merkittävien tietojen tarkkailua varten kunkin matkan osalta asetuksen (EU) 2015/757 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti ”kuljetetulla lastilla” tarkoitetaan:

a)

öljysäiliöalusten osalta aluksella olevan lastin massaa;

b)

kemikaalisäiliöalusten osalta aluksella olevan lastin massaa;

c)

LNG-säiliöalusten osalta lastin tilavuutta lastin purkamisen aikaan tai jos lastia puretaan useampaan kertaan matkan aikana, matkan aikana puretun lastin sekä kaikissa seuraavissa käyntisatamissa puretun lastin summaa siihen saakka, kun alukseen lastataan uusi lasti;

d)

kaasusäiliöalusten osalta aluksella olevan lastin massaa;

e)

irtolastialusten osalta aluksella olevan lastin massaa;

f)

yleisten lastialusten osalta kuljetettua määrää kuormitettuna kuljetuilla matkoilla ja nollaa painolastissa kuljetuilla matkoilla;

g)

jäähdytysalusten osalta aluksella olevan lastin massaa;

h)

ajoneuvojen kuljetusalusten osalta aluksella olevan lastin massaa, joka määritetään tosiasiallisena massana tai lastiyksiköiden tai käytettyjen kaistametrien lukumääränä kerrottuna niiden massan oletusarvolla;

i)

yhdistelmäalusten osalta aluksella olevan lastin massaa;

j)

ro-pax-alusten osalta matkustajien määrää ja aluksella olevan lastin massaa, joka määritetään tosiasiallisena massana tai lastiyksiköiden (kuorma-autojen, henkilöautojen jne.) tai käytettyjen kaistametrien lukumääränä kerrottuna niiden massan oletusarvolla;

k)

kontti-/ro-ro-alusten osalta aluksella olevan lastin massaa, joka määritetään lastiyksiköiden summana (henkilöautot, perävaunut, kuorma-autot ja muut standardiyksiköt) kerrottuna oletuspinta-alalla sekä kunkin kannen korkeudella (lattian ja kannatuspalkkien välinen etäisyys), käytettyjen kaistametrien summana kerrottuna kannen korkeudella (muun ro-ro-lastin osalta) sekä kuljetettujen lastitonnien summana kerrottuna 38,3 m3:llä;

l)

muiden alustyyppien osalta, jotka eivät kuulu mihinkään a-k alakohdassa mainituista luokista eivätkä asetuksen (EU) 2015/757 liitteessä II olevan A osan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetuista luokista, aluksella olevan lastin massa tai kuljetettu määrä kuormitettuna kuljetuilla matkoilla ja nollaa painolastissa kuljetuilla matkoilla.

Ensimmäisen kohdan f alakohdan soveltamiseksi voidaan vapaaehtoiselta pohjalta käyttää lisäparametrina aluksella olevana lastin massaa.

Ensimmäisen kohdan h alakohdan soveltamiseksi voidaan vapaaehtoiselta pohjalta käyttää lisäparametrina kuljettamaa määrää kuormitettuna kuljetuilla matkoilla ja nollaa painolastissa kuljetuilla matkoilla.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 123, 19.5.2015, s. 55.

(2)  MEPC.1/Circ.684.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13).

(4)  Sellaisina kuin ne ovat muutettuina asiakirjoilla MEPC.225(64) ja MSC.340(91).


Top