Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1394

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1394, annettu 16 päivänä elokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 muuttamisesta

C/2016/5198

OJ L 225, 19.8.2016, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1394/oj

19.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 225/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1394,

annettu 16 päivänä elokuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 58 artiklan 1 kohdan a–c alakohdan, 59 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan sekä 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 (2) 19 a artiklan 2 kohdassa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat alennettuja hallinnollisia seuraamuksia tietyissä pinta-alaperusteisissa tukijärjestelmissä tai tukitoimenpiteissä liian suureksi ilmoitettujen alojen osalta silloin kun tuensaajalle ei ole aiemmin määrätty tällaista seuraamusta kyseisen pinta-alaperusteisen tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen osalta. Järjestelmän väärinkäytön estämiseksi ja tulevien ilmoitusten oikeellisuuden edistämiseksi jäljellä oleva määrä olisi moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti maksettava takaisin, jos tuensaajalle on tulossa jälleen seuraavana hakuvuonna kyseisen asetuksen 19 a ja 21 artiklassa tarkoitettu hallinnollinen seuraamus kyseisen pinta-alaperusteisen tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen osalta. Sen vuoksi on perusteltua säätää ylimääräisistä tarkastuksista kyseisen säännöksen seurantaa varten.

(2)

On tarpeen selventää, että komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 (3) 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen paikalla tehtävien tarkastusten osalta ennakko- tai välimaksut olisi otettava huomioon paikalla tehtäville tarkastuksille vahvistetussa tarkastusten 5 prosentin vähimmäismäärässä. Sen vuoksi kyseisen asetuksen 50 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa on asianmukaista muuttaa.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 809/2014 olisi muutettava.

(4)

Suorien tukien komitea ja maaseudun kehittämisen komitea eivät ole antaneet lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014 seuraavasti:

(1)

Lisätään 33 a artikla seuraavasti:

”33 a artikla

Ylimääräiset paikalla tehtävät tarkastukset komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 19 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuensaajien seurantaa varten

1.   Tuensaajille, joihin on sovellettu komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 19 a artiklan 2 kohdan mukaisesti alennettua hallinnollista seuraamusta tietyssä pinta-alaperusteisessa tukijärjestelmässä tai tukitoimenpiteessä paikalla tehdyssä tarkastuksessa havaitun liian suureksi ilmoitetun alan vuoksi, tehdään seuraavana hakuvuonna kyseisen pinta-alaperusteisen tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen osalta paikalla seurantatarkastus.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua paikalla tehtävää seurantatarkastusta ei vaadita, jos asianomaiset viljelylohkot on liian suureksi ilmoitetun alan havaitsemisen perusteella ajantasaistettu havaintovuonna delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 5 artiklassa tarkoitetussa viljelylohkojen tunnistusjärjestelmässä.”

(2)

Korvataan 50 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos paikalla tehtävän tarkastuksen kohteena olevaan tukitoimeen on saatu ennakko- tai välimaksuja, kyseiset maksut on otettava huomioon ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa paikalla tehtävissä tarkastuksissa tarkastettavissa menoissa.”

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen alkavia hakuvuosia tai palkkiokausia koskeviin suoran tuen hakemuksiin, maaseudun kehittämistukea koskeviin hakemuksiin ja maksupyyntöihin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä elokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta (EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).


Top