EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1013

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1013, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 171, 29.6.2016, p. 144–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1013/oj

29.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 171/144


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/1013,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016,

maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 (3) mukaisesti komissiolle siirretty valta olisi yhdenmukaistettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan kanssa.

(2)

Unionin julkisesta politiikasta vastaavien toimijoiden, tutkijoiden ja kaikkien unionin kansalaisten kannalta on olennaisen tärkeää, että maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat tilastot ovat korkealuokkaisia ja vertailukelpoisia. Komission (Eurostat) olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta mahdollistetaan helppo ja käyttäjäystävällinen pääsy verkossa oleviin tietoihin ja esitetään tiedot käyttäjän kannalta helppokäyttöisessä muodossa.

(3)

Maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat Euroopan tilastot ovat ratkaisevan tärkeitä tietoon perustuvan talouspolitiikan harjoittamisen varmistamisen ja paikkansapitävien talousennusteiden laatimisen varmistamisen kannalta.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (4) hyväksymisen huomioon ottaen komissio on lausumalla (5) sitoutunut tarkastelemaan uudelleen säädökset, jotka tällä hetkellä sisältävät viittauksia valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn, Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

(5)

Asetus (EY) N:o 184/2005 sisältää viittauksia valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn, joten sitä olisi tarkistettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 184/2005 mukauttamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan, komissiolle mainitulla asetuksella siirretty täytäntöönpanovalta olisi korvattava vallalla antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä.

(7)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jos taloudellisten tai teknisten muutosten vuoksi on päivitettävä asetuksen (EY) N:o 184/2005 liitteessä I olevissa taulukoissa 6, 7 ja 8 vahvistettuja maantieteellisen luokittelun tasoja, sektorikohtaisten erittelyjen tasoja ja toimialoittaisen luokittelun tasoja, edellyttäen ettei tällaisilla päivityksillä vaikuteta ilmoitusvelvollisuuteen eikä muuteta sovellettavaa taustalla olevaa käsitekehystä. Komissiolle olisi myös siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jos on tarpeen poistaa tai vähentää mainitun asetuksen liitteen I mukaisia tietovirtoja koskevia vaatimuksia, edellyttäen ettei tällaisilla poistamisilla ja vähentämisillä heikennetä tämän asetuksen mukaisesti tuotettujen tilastojen laatua. Tällaisten delegoitujen säädösten olisi myös katettava määräajan pidentäminen selvityksille niiden tutkimusten tuloksista, joissa tarkastellaan sellaisia suoria ulkomaisia sijoituksia koskevia tilastoja, jotka perustuvat perimmäisen omistajatahon käsitteelle, ja sellaisia suoria ulkomaisia sijoituksia koskevia tilastoja, joissa tehdään ero suorien ulkomaisten greenfield-sijoitustaloustoimien ja yritysostojen välillä. Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu jäsenvaltioille tai vastaajayksiköille huomattavaa lisärasitetta enempää kuin tämän asetuksen soveltaminen edellyttää tai etteivät ne muuta sovellettavaa taustalla olevaa käsitekehystä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset suoritetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (6) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(8)

Sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 184/2005 täytäntöönpanon edellytykset ovat yhdenmukaisia, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta yhdenmukaistaa laatuselvitysten yksityiskohtaiset järjestelyt, rakenne ja ajoitus. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 184/2005 11 artiklassa tarkoitettu maksutasekomitea on neuvonut ja avustanut komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. Euroopan tilastojärjestelmää koskevassa strategiassa, jolla pyritään uudistamaan järjestelmän rakenne koordinoinnin ja kumppanuuden parantamiseksi luomalla järjestelmään selkeä pyramidirakenne, edellytetään, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/2009 (7) perustetulla, Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevällä komitealla olisi oltava neuvoa-antava rooli ja että sen olisi avustettava komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. Asetus (EY) N:o 184/2005 olisi sen vuoksi muutettava siten, että viittaukset maksutasekomiteaan korvataan viittauksilla Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevään komiteaan.

(10)

Kansallisten keskuspankkien ja kansallisten tilastolaitosten sekä toisaalta Eurostatin ja Euroopan keskuspankin välinen hyvä operatiivinen yhteistyö on merkittävä voimavara, joka olisi säilytettävä ja jota olisi kehitettävä edelleen, jotta voidaan parantaa makrotaloustilastojen, kuten maksutasetilastojen, rahoitustilastojen, julkisyhteisöjen rahoitustilastojen ja kansantalouden tilinpidon, yleistä yhdenmukaisuutta ja laatua. Kansallisten keskuspankkien ja kansallisten tilastolaitosten on jatkossakin oltava tiiviisti mukana kaikkien maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskeviin tilastoihin liittyvien päätösten valmistelussa osallistumalla maksutasetta, kansainvälisestä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista tilastoista vastaavien asiantuntijaryhmien toimintaan. Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän välistä yhteistyötä koordinoidaan strategisella tasolla Euroopan tilastofoorumissa, joka perustettiin 24 päivänä huhtikuuta 2013 allekirjoitetun Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla.

(11)

Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän yhteistyön tehostamiseksi edelleen komission olisi pyydettävä neuvoston päätöksellä 2006/856/EY (8) perustetulta raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitealta lausunto kaikista asioista, jotka kuuluvat kyseisen päätöksen mukaisesti komitean toimivaltaan.

(12)

Euroopan keskuspankkia olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohdan ja 282 artiklan 5 kohdan nojalla kuultava sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla ehdotetuista unionin säädöksistä.

(13)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava tarvittavat tiedot maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevien Euroopan tilastojen laatimiseksi ajoissa, asianmukaisessa muodossa ja laatuvaatimusten mukaisesti.

(14)

Sen jälkeen, kun asetus (EY) N:o 184/2005 hyväksyttiin, kansainväliset pääomavirrat ovat sekä lisääntyneet että muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi. Erityisrahoitusyhtiöiden lisääntynyt käyttö ja pääomavirtojen kanavoimiseen käytetyt oikeudelliset rakenteet ovat vaikeuttaneet pääomavirtojen seurantaa, jonka tarkoituksena on varmistaa niiden jäljitettävyys ja välttää kaksinkertainen tai moninkertainen kirjanpito.

(15)

Asetus (EY) N:o 184/2005 olisi näin ollen saatettava ajan tasalle, jotta voitaisiin lisätä maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevaa avoimuutta ja yksityiskohtaisuutta.

(16)

Tämän asetuksen edellyttämien asianmukaisten tietojen keräämiseksi jäsenvaltioiden olisi käytettävä kaikkia asiaankuuluvia ja tarkoituksenmukaisia lähteitä, myös sellaisia hallinnollisia tietolähteitä kuin yritysrekisterit ja EuroGroups-rekisteri. Avoimuutta voitaisiin myös lisätä hyödyntämällä uusimpia innovaatioita, esimerkiksi maailmanlaajuista oikeushenkilötunnusta (Global Legal Entity Identifier) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 (9) puitteissa säädettyjä rekistereitä tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista.

(17)

Sellaisten suoria ulkomaisia sijoituksista koskevien tilastojen kehittämiseksi, jotka perustuvat perimmäisen omistajatahon käsitteelle, sekä sellaisten suoria ulkomaisia sijoituksista koskevien tilastojen kehittämiseksi, joissa erotetaan toisistaan suorat ulkomaiset greenfield-sijoitustaloustoimet ja toisaalta yritysostoihin johtaneet suorat ulkomaiset sijoitukset, jotka tietyn aikajakson aikana eivät yleensä lisää pääoman bruttomuodostusta jäsenvaltiossa, olisi kehitettävä ja tehostettava näillä aloilla käytettäviä tarkoituksenmukaisia menetelmiä. Näin olisi toimittava yhteistyössä asiaankuuluvien sidosryhmien, kuten Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, Kansainvälisen valuuttarahaston ja YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin kanssa.

(18)

Pilottitutkimusten avulla olisi luotava edellytykset, mukaan lukien menetelmäkehys, suorien ulkomaisten sijoitusten vuositilastoja koskevien uusien tiedonkeruukäytäntöjen käyttöönotolle, sekä arvioitava siihen liittyvän tiedonkeruun kustannuksia, tilastojen laatua ja maiden välistä vertailtavuutta. Komission olisi laadittava näiden tutkimusten tuloksista kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(19)

Jäsenvaltioiden toimittamien tilastotietojen laadun varmistamiseksi komission olisi käytettävä kaikkia asiaankuuluvia asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklassa säädettyjä oikeuksia ja toimivaltaa.

(20)

Asetus (EY) N:o 184/2005 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 184/2005 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 artiklan mukaisesti, jos taloudellisten tai teknisten muutosten vuoksi on päivitettävä liitteessä I olevissa taulukoissa 6, 7 ja 8 vahvistettuja maantieteellisen luokittelun tasoja, sektorikohtaisten erittelyjen tasoja ja toimialoittaisen luokittelun tasoja, edellyttäen ettei tällaisilla päivityksillä vaikuteta ilmoitusvelvollisuuteen eikä muuteta sovellettavaa taustalla olevaa käsitekehystä.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 artiklan mukaisesti silloin, kun on poistettava tai vähennettävä liitteessä I tietovirtojen osalta asetettuja tiettyjä vaatimuksia, edellyttäen ettei tällaisella poistamisella tai vähentämisellä heikennetä tämän asetuksen mukaisesti tuotettujen tilastojen laatua.

Käyttäessään tätä siirrettyä valtaa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

Lisäksi komissio perustelee asianmukaisesti kyseisissä delegoiduissa säädöksissä säädetyt toimet ja tarkastelee tarvittaessa kustannustehokkuutta, mukaan lukien vastaajille aiheutuvaa rasitetta ja tuotantokustannuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 (*) 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).”."

2)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Laatuperusteet ja -selvitykset

1.   Tätä asetusta sovellettaessa toimitettaviin tietoihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa säädettyjä laatuperusteita tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) selvitys toimitettujen tietojen laadusta, jäljempänä ’laatuselvitys’.

3.   Sovellettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja laatuperusteita tietoihin, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan, komissio määrittelee laatuselvitysten yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, rakenteen ja ajoituksen täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Komissio (Eurostat) arvioi 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun maksutasekomitean avustamana toimitettujen tietojen laadun laatuselvitysten asianmukaisen tarkastelun pohjalta sekä laatii ja julkaisee kertomuksen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien Euroopan tilastojen laadusta. Komission kertomus toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostatille) tärkeistä menettelyä tai muita seikkoja koskevista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta toimitettuihin tietoihin, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tällaista muutosta aletaan soveltaa. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja muille jäsenvaltioille näin saaduista tiedoista.”.

3)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Tietovirrat

1.   Tuotettavat tilastot luokitellaan komissiolle (Eurostatille) toimittamista varten seuraavien tietovirtojen mukaisesti:

a)

maksutaseen kuukausitilastot;

b)

maksutaseen neljännesvuositilastot;

c)

kansainvälinen palvelukauppa;

d)

suorien ulkomaisten sijoitusten virrat;

e)

suorien ulkomaisten sijoitusten kantatiedot.

2.   Komissio (Eurostat) ja jäsenvaltiot kehittävät yhteistyössä asiaankuuluvien kansainvälisten kumppaneiden kanssa tarkoituksenmukaisia menetelmiä, joilla kerätään tilastotietoja sellaisia suoria ulkomaisia sijoituksia koskevia tilastoja varten, jotka perustuvat välittömän vastapuolen periaatteen lisäksi perimmäisen omistajatahon käsitteeseen, ja sellaisia suoria ulkomaisia sijoituksia koskevia tilastoja varten, joissa erotetaan toisistaan suorat ulkomaiset greenfield-sijoitustaloustoimet ja yritysostot.

3.   Komissio (Eurostat) panee vireille viimeistään 20 päivänä kesäkuuta 2016 jäsenvaltioissa toteutettavia pilottitutkimuksia, jotka koskevat perimmäisen omistajatahon käsitteelle perustuvien suorien ulkomaisten sijoitusten vuositilastoja, ja sellaisia suoria ulkomaisia sijoituksia koskevia tilastoja, joissa erotetaan toisistaan suorat ulkomaiset greenfield-sijoitustaloustoimet ja yritysostot. Tällaisten pilottitutkimusten tarkoituksena on luoda tarvittavat edellytykset, muun muassa menetelmäkehys, suorien ulkomaisten sijoitusten vuositilastoja koskevan uudenlaisen tiedonkeruun käyttöönotolle, sekä arvioida kyseisen tiedonkeruun kustannuksia, siitä seuraavaa tilastojen laatua ja maiden välistä vertailtavuutta.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten toteuttamisen helpottamiseksi unioni voi myöntää jäsenvaltioille rahoitustukea avustusten muodossa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (**) mukaisesti.

5.   Komissio (Eurostat) laatii viimeistään 20 päivänä kesäkuuta 2016 kertomuksen tuloksista, jotka on saatu 3 kohdassa tarkoitetuista tutkimuksista. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja tarvittaessa siinä määritetään jäljellä olevat edellytykset, joiden on täytyttävä 2 kohdassa tarkoitetun menetelmän kehittämiseksi.

6.   Siirretään komissiolle valta antaa 10 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 5 kohdassa asetetun kertomuksen toimittamista koskevan määräajan pidentämiseksi 12 kuukaudella, jos kyseisessä kohdassa tarkoitetussa pilottitutkimuksia koskevassa komission arviossa todetaan, että on aiheellista määrittää jäljellä olevat edellytykset.

Käyttäessään tätä siirrettyä valtaa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

Lisäksi komissio perustelee asianmukaisesti kyseisissä delegoiduissa säädöksissä säädetyt toimet ja tarkastelee tarvittaessa kustannustehokkuutta, mukaan lukien vastaajille aiheutuvaa rasitetta ja tuotantokustannuksia asetuksen (EY) N:o 223/2009 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

7.   Viimeistään 12 kuukauden kuluttua 5 kohdassa tarkoitetun kertomuksen toimittamispäivästä komissio esittää tarvittaessa, ja erityisesti 3 kohdassa tarkoitettujen pilottitutkimusten tuloksista tekemästään arviosta riippuen, ehdotuksen tähän asetukseen tehtävistä muutoksista, jotka koskevat menetelmällisten ja tietovaatimusten määrittämistä sellaisille suoria ulkomaisia sijoituksia koskeville vuositilastoille, jotka perustuvat perimmäisen omistajatahon käsitteelle, ja sellaisille suoria ulkomaisia sijoituksia koskeville vuositilastoille, joissa erotetaan toisistaan suorat ulkomaiset greenfield-sijoitustaloustoimet ja yritysostot.

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).”."

4)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Levittäminen

1.   Komissio (Eurostat) levittää tämän asetuksen nojalla tuotetut Euroopan tilastot liitteessä I vahvistettuja aikajaksoja vastaavasti. Nämä tilastot asetetaan saataville komission (Eurostat) verkkosivuille.

2.   Jäsenvaltiot ja komissio (Eurostat) huolehtivat asetuksen (EY) N:o 223/2009 18 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa edellytettyjen tietojen ja metatietojen jakelusta sekä näiden tietojen laatimisessa käytetystä tarkasta menetelmästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tilastosalaisuuden suojaamista.”.

5)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 19 päivästä kesäkuuta 2016 viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen delegoidun säädöksen antamista komissio kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (***) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan ja 5 artiklan 6 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

(***)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”."

6)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (****) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

(****)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

7)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Täytäntöönpanokertomukset

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2018 ja sen jälkeen viiden vuoden välein.

Kertomuksessa on erityisesti:

a)

arvioitava maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevien tietojen laatua;

b)

arvioitava tuotetuista tilastoista unionille, jäsenvaltioille sekä tilastotietojen toimittajille ja käyttäjille koituvaa hyötyä suhteessa aiheutuneisiin kustannuksiin;

c)

osoitettava alueita, joilla saavutettujen tulosten perusteella katsotaan tarvittavan parannuksia ja muutoksia.”.

8)

Lisätään artikla seuraavasti:

”12a artikla

Yhteistyö muiden komiteoiden kanssa

Komissio pyytää kaikista neuvoston päätöksellä 2006/856/EY (*****) perustetun raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean toimivaltaan kuuluvista asioista tämän komitean lausunnon edellä mainitun päätöksen mukaisesti.

(*****)  Neuvoston päätös 2006/856/EY, tehty 13 päivänä marraskuuta 2006, raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta (EUVL L 332, 30.11.2006, s. 21).”."

9)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 8 päivänä kesäkuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. G. KOENDERS


(1)  EUVL C 31, 30.1.2015, s. 3.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 10. toukokuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 30. toukokuuta 2016.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 184/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 23).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 19.

(6)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

(8)  Neuvoston päätös 2006/856/EY, tehty 13 päivänä marraskuuta 2006, raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta (EUVL L 332, 30.11.2006, s. 21).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 184/2005 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan taulukon 2 johdantokappale seuraavasti:

”Aikajaksot: neljännesvuosittain

Ensimmäinen tilastokausi: vuoden 2014 ensimmäinen neljännes

Määräaika: t + 85 vuodesta 2014 vuoteen 2016; t + 82 vuodesta 2017 (2)

(2)  Siirtyminen t + 82:een ei ole pakollinen rahaliittoon osallistumattomille jäsenvaltioille.”;"

2)

Korvataan taulukossa 2 olevassa E osassa ”Ulkomainen varallisuusasema” oleva merkintä ”Johdannaiset (pl. valuuttavarantoon kuuluvat) ja työsuhdeoptiot” seuraavasti:

”Johdannaiset (pl. valuuttavarantoon kuuluvat) ja työsuhdeoptiot

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)”

3)

Muutetaan taulukko 4.1 seuraavasti:

a)

korvataan merkintä ”Suorat sijoitukset ulkomaille – Taloustoimet” seuraavasti:

”Suorat sijoitukset ulkomaille – Taloustoimet

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

b)

korvataan merkintä ”Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Taloustoimet” seuraavasti:

”Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Taloustoimet

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

c)

lisätään loppumerkintä seuraavasti:

”(*)

Geo 6: Lihavoitu Geo 6: pakollinen vuodesta 2015 eteenpäin.”

4)

Muutetaan taulukko 4.2 seuraavasti:

a)

korvataan merkintä ”Suorat sijoitukset ulkomaille – Tuotot” seuraavasti:

”Suorat sijoitukset ulkomaille – Tuotot

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

b)

korvataan merkintä ”Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Tuotot” seuraavasti:

”Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Tuotot

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

c)

lisätään loppumerkintä seuraavasti:

”(*)

Geo 6: Lihavoitu Geo 6: pakollinen vuodesta 2015 eteenpäin.”

5)

Muutetaan taulukko 5.1 seuraavasti:

a)

korvataan merkintä ”Suorat sijoitukset ulkomaille” seuraavasti:

”Suorat sijoitukset ulkomaille

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

b)

korvataan merkintä ”Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen” seuraavasti:

”Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

c)

lisätään loppumerkintä seuraavasti:

”(*)

Geo 6: Lihavoitu Geo 6: pakollinen vuodesta 2015 eteenpäin.”Top