EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0867

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13)

OJ L 144, 1.6.2016, p. 44–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/867/oj

1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/44


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2016/867,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2016,

yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1 ja 34.1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksityiskohtaiset luotto- ja luottoriskitiedot (jäljempänä luottotiedot) sisältävät yksityiskohtaisia tietoja yksittäisistä instrumenteista, joista aiheutuu luottoriskejä sellaisille talletuksia vastaanottaville yhteisöille, muille rahoitusyrityksille kuin talletuksia vastaanottaville yhteisöille tai omaisuudenhoitoyhtiöille, jotka toimivat lainanantajina merkittävässä määrin. Tällaiset yksityiskohtaiset tiedot ovat tarpeen eurojärjestelmän, Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan järjestelmäriskikomitean tehtävien suorittamista varten, mukaan lukien rahapoliittiset analyysit ja rahapoliittiset operaatiot, riskienhallinta, rahoitusvakauden seuranta ja makrovakauspolitiikka ja sitä koskeva tutkimus. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä myös pankkivalvonnan tarkoituksiin yhteisen valvontamekanismin (YVM) piirissä.

(2)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö) 5.1 artiklassa täsmennetään, että Euroopan keskuspankki (EKP) kerää EKPJ:n tehtävistä huolehtiakseen EKPJ:n kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot joko toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tai suoraan taloudellisilta toimijoilta. Asetuksen (EY) N:o 2533/98 3 artiklassa edellytetään, että EKP täsmentää varsinaisen tietojen antajien joukon tietojen antajien perusjoukon piiristä, sekä annetaan EKP:lle valtuudet vapauttaa tietyt tietojen antajien ryhmät tilastointiin liittyvistä tietojenantovaatimuksista kokonaan tai osittain.

(3)

Yksityiskohtaisilla tiedoilla on merkittävä vaikutus olemassa olevien EKPJ:n tilastojen parantamiseen ja uusien tilastojen kehittämiseen, sillä niistä saadaan tärkeitä erittelyjä ja yksityiskohtaisia tietoja, kuten rahoitussektorin myöntämien luottojen rakennetta ja riskikehitystä koskevat tiedot, joita ei saada tällä hetkellä käytössä olevista tietolähteistä. Luottotiedoilla on merkittävä vaikutus esimerkiksi seuraavien tilastojen laadun parantamiseen: a) yritysten koon mukaan luokitellut lainat, mikä on keskeinen tekijä arvioitaessa luottojen kanavoitumista pienille ja keskisuurille yrityksille; b) vastapuolisektorin mukaan eritellyt luottolimiitit; c) lainat yrityksille taloudellisen toiminnan mukaan eriteltyinä; d) kiinteistövakuudelliset lainat ja e) rajat ylittävät lainat ja liitännäiset tulot osana niiden jäsenvaltioiden maksutasetilastoja, joiden rahayksikkö on euro.

(4)

Luottotietojen saatavuus parantaa arvopapereiden liikkeeseenlaskuista ja hallussa olevista arvopapereista nykyisin kerättävien mikrotason tietojen käytettävyyttä ja vaikuttaa myönteisesti rahoituksen yhdentymisen ja rahoitusvakauden seurantaan ja edistämiseen unionissa. Sellaisiin sivukonttoreihin, joiden kotimaa on euroalueen ulkopuolella ja joiden pääkonttorin kotimaa on tietoja antavassa jäsenvaltiossa, liittyvät luottotiedot ovat tärkeitä EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi, erityisesti rahapoliittisen analyysin ja rahoitusvakautta koskevien tehtävien kannalta. Tiedot voivat lisäksi tukea myös makrovakauden valvontatehtäviä kuten rahoitusvakauden analyysejä, riskiarviointia ja stressitestejä. Asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja saman artiklan 4 a kohdassa sallitaan nyt nimenomaisesti EKPJ:n perussäännön 5 artiklan nojalla kerättyjen tilastotietojen käyttäminen valvontatarkoituksiin.

(5)

Yhdenmukaistettujen ja analyyttisten luottotietojen kattavien tietosarjojen pitäisi vähentää tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta, sillä ajan kuluessa ne lisäävät tiedonantovaatimusten pysyvyyttä. Tämä on tärkeää, koska muutosten tekeminen tiedonantajien pitkälle automatisoituihin tietojenkäsittelyjärjestelmiin voi olla erittäin kallista. Yhdenmukaistetut luottotietosarjat ovat myös yksityiskohtaisempia, mikä vähentää tarvetta esittää tiedonantajille lisätietopyyntöjä.

(6)

Päätöksessä EKP/2014/6 (3) säädetään menettelystä, jolla kehitetään pitkän aikavälin kehikko yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi EKP:n yhdenmukaistettujen tilastovaatimusten perusteella. Sillä pyritään varmistamaan, a) että kaikki eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit operoivat yksityiskohtaisia luottotietoja koskevia kansallisia tilastoaineistoja yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti ja b) että perustetaan yksityiskohtaisia analyyttisiä luottotietoja koskeva yhteinen tietokanta (jäljempänä AnaCredit), joka jaetaan eurojärjestelmän jäsenten kesken ja joka koostuu kaikkien jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, toimittamista tiedoista.

(7)

Suosituksessa EKP/2014/7 (4) kannustetaan niiden jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja, joiden rahayksikkö ei ole euro mutta jotka valmistelevat osallistumista pitkän aikavälin kehykseen, soveltamaan päätöksen EKP/2014/6 säännöksiä. AnaCreditin tulisi vapaaehtoisuuteen perustuen olla avoin euroalueen ulkopuolisille, erityisesti YVM:ään osallistuville jäsenvaltioille, jotta laajennettaisiin sen maantieteellistä ja tiedollista ulottuvuutta ja lisättäisiin yhtenäisyyttä unionissa.

(8)

Kun päätöksen EKP/2014/6 mukaisilla valmistelutoimilla pyrittiin määrittämään ”sellaisten yksityiskohtaisia luottotietoja koskevien yhdenmukaistettujen tietoaineistojen ydinjoukko, jotka kansallisten keskuspankkien on toimitettava EKP:lle pitkällä aikavälillä”, hyötyjen ja kustannusten arviointi toi voimakkaasti esiin käyttäjävaatimukset, joissa korostuu tarve saada ”tietoaineistojen ydinjoukon” lisäksi myös kattava luettelo sellaisia tietoja ja mittareita, jotka ovat ominaisia tietojen antajien perusjoukossa luottoriskiä synnyttäville instrumenteille. Lisäksi tästä seuraava lisääntynyt yhtenäisyys parantaa tietojen vertailukelpoisuutta eri maissa ja eri toimielinten välillä ja turvaa näin analysoitavien tietojen paremman laadun.

(9)

AnaCreditillä pyritään tarjoamaan yhdessä muiden yksityiskohtaista tietoa keräävien tilastointijärjestelmien kanssa analyyttinen näkemys tiedonantajien luottoriskistä riippumatta rahoitusinstrumentista, riskin tyypistä tai kirjanpidon luokittelusta. Tältä osin tässä asetuksessa vahvistetuilla vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että tiedonantajat raportoivat samanlaisen ja yhdenmukaistetun tietoaineiston kansallisille keskuspankeille.

(10)

AnaCredit pitäisi perustaa vaiheittain, koska euroalueen jäsenvaltioiden nykyisellään hyvin heterogeenistä luottotietojen keruuta voidaan yhdenmukaistaa vain asteittain. Tässä vaiheittaisessa lähestymistavassa otetaan huomioon myös aika, jonka tiedonantajat tarvitsevat erilaisten tietovaatimusten noudattamiseksi. Kaiken kaikkiaan eri vaiheissa kerättävien tietojen laajuus ja sisältö pitäisi määritellä mahdollisimman aikaisin, jotta kaikki tiedonantajat kykenisivät valmistautumaan yhdenmukaistettujen käsitteiden ja määritelmien käyttöön. Tämän vuoksi EKP:n neuvosto päättää kustakin myöhemmästä vaiheesta vähintään kaksi vuotta ennen sen toteutusta. Tiedonantajille koituvien kustannusten pienentämiseksi ja työtaakan vähentämiseksi tullaan myöhemmässä vaiheessa selvittämään, voidaanko asuntolainoja koskevat tiedot toimittaa otantamenetelmiä hyödyntäen.

(11)

Vaikka yksi AnaCreditin keskeisistä pitkän aikavälin tavoitteista on tiedonantovaatimusten ja toteutuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen, nykyisten tiedonkeruukäytäntöjen epäyhtenäisyys edellyttää, että EKP:llä säilyy harkintavalta tietyillä aloilla, esimerkiksi kun kyse on kansallisten keskuspankkien myöntämistä poikkeuksia pienille kotimaisille tiedonantajille. Näitä EKP:n harkintavaltaan kuuluvia aloja olisi arvioitava uudelleen kussakin tulevassa vaiheessa, jotta selvitettäisiin, voidaanko yhdenmukaisuutta parantaa osallistuvien maiden välillä.

(12)

Laajuudeltaan Anacreditin ensimmäisen raportointivaiheen tulisi kattaa luottolaitosten oikeushenkilöille myöntämät luotot. Muut talletuksia vastaanottavat yhteisöt kuin luottolaitokset, omaisuudenhoitoyhtiöt ja muut rahoituslaitokset, jotka toimivat lainanantajina, samoin kuin näiden yhteisöjen ulkomaiset tytäryhtiöt, voidaan sisällyttää myöhemmässä vaiheessa varsinaiseen tiedonantajien joukkoon. Instrumenttien osalta yksityiskohtaisen raportoinnin soveltamisalaa voidaan laajentaa johdannaisiin, muihin saamisiin, taseen ulkopuolisiin eriin (kuten rahoitusvakuuksiin) ja muille kuin oikeushenkilöille myönnettyihin luottoihin, mukaan lukien yksityiset elinkeinonharjoittajat. Ensimmäisessä vaiheessa ei tulisi kerätä mitään sovellettavissa tietosuojasäännöissä määriteltyjä henkilötietoja siinäkään tapauksessa, että kyse on usean velallisen luotosta, jossa luonnollinen henkilö on velallisena, tai että luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin raportoituihin instrumentteihin. Mikäli raportointia laajennetaan myöhemmissä vaiheissa kattamaan tällaisia henkilötietoja, olisi varmistettava, että henkilötietojen keruuseen ja käsittelyyn liittyviä luonnollisten henkilöiden oikeuksia suojataan. Myöhemmissä vaiheissa voidaan pikemminkin ottaa mukaan konsolidointiin perustuvia raportointivaatimuksia. Tiedonantajien joukon laajentamisessa olisi otettava huomioon kansallisten keskuspankkien oikeus myöntää poikkeuksia pienille tiedonantajille, ja tällaiset laajennukset olisi hyväksyttävä vähintään kaksi vuotta ennen niiden toteutusta, jotta tiedonantajille ja kansallisille keskuspankeille jäisi riittävästi aikaa täytäntöönpanoa varten.

(13)

Tulevien vaiheiden valmistelussa tiedonantajien joukon laajentamisen ja täydentävien tiedonantovaatimusten käyttöönoton tulisi perustua EKPJ:n tilastokomitean (STC) analyysiin, jossa otetaan huomioon käyttäjien tarpeet, tiedonantajien ja kansallisten keskuspankkien arvioidut kustannukset, markkinoiden kehitys sekä ensimmäisen vaiheen valmistelusta saadut kokemukset.

(14)

Luottotietoihin liittyvät tiedonantovaatimukset pitäisi määritellä suhteellisuusperiaate huomioon ottaen, jotta vältetään asettamasta kohtuuttomia tietojen antamisesta aiheutuvia rasitteita erityisesti pienille tiedonantajille, joiden luottoriski on vähäinen. Samasta syystä kansallisilla keskuspankeilla pitäisi olla oikeus myöntää poikkeuksia pienille tiedonantajille.

(15)

Jotta varmistettaisiin tehokas raportointi ja riittävä yhteensopivuus muiden olemassa olevien tai uusien raportointijärjestelmien kanssa, kansallisille keskuspankeille pitäisi antaa lupa kerätä EKP:lle toimitettavat tiedot osana laajempaa kansallista tiedonkeruukehikkoa ja ulottaa luottotietojen raportointi tätä asetusta laajemmin omiin lakisääteisiin tarkoituksiinsa asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(16)

Kansallisille keskuspankeille pitäisi antaa mahdollisuus osallistua AnaCreditiin käyttämällä omia tietokantojaan, tietojenantajilta saatuja tietoja ja mitä tahansa muita lähteitä, mukaan lukien merkitykselliset viitetietokannat. Kansallisilla keskuspankeilla pitäisi olla toimivalta päättää, osallistuvatko ne yhteistyöjärjestelyihin kansallisten tilastolaitosten, tiedonantajien valvonnasta vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai muiden kansallisten viranomaisten kanssa, kunhan toimitetut tiedot täyttävät tässä asetuksessa säädetyt laatuvaatimukset. Koska tällä hetkellä on voimassa erilaisia kansallisia järjestelyjä ja jotta vähennettäisiin tästä asetuksesta tiedonantajille aiheutuvaa rasitetta, kannustetaan tehokkaaseen ja toimivaan yhteistyöhön kansallisten tilastolaitosten, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisen kanssa.

(17)

Luottotietojen keruuta koskeva säädöskehys olisi laadittava siten, että varmistetaan yhteensopivuus keskitettyjen luottorekisterien ja julkisen sektorin yhteisöjen käyttöön ottamien muiden merkityksellisten luottotietoaineistojen välillä, mukaan lukien arvopaperitilastoja koskevat tietokannat sekä EKPJ:n yhteisötietorekisteri (Register of Institutions and Affiliates Dataset, RIAD).

(18)

Kansallisten keskuspankkien pitäisi saada käyttää useaan tarkoitukseen sopivia, jaettuja analyyttisiä yksityiskohtaisia luottotietoaineistoja, jotta ne voisivat luoda tietojen palautusmekanismeja tiedonantajien kanssa tai kehittää olemassa olevia palautusmekanismeja ja muita tietopalveluja keskitetyistä luottorekistereistä tiedonantajille. Tällaiset palautusmekanismit tukevat rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvien EKPJ:n lakisääteisten tehtävien hoitamista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tietojen palautusmekanismit antavat tiedonantajille laajemman pohjan luottokelpoisuuden arviointeja varten erityisesti toisessa maassa olevien velallisten osalta sekä mahdollistavat määritelmien ja tietoattribuuttien yhdenmukaistamisen kaikissa luottojen myöntämiseen liittyvissä käytännöissä. Ne tulevat parantamaan luottolaitosten ja muiden lainanantajien luottoriskinhallintaa. Niistä on tukea erityisesti luottolaitoksille, jotta ne eivät luottaisi liikaa ulkopuolisiin luottoluokituksiin luottokelpoisuutta arvioidessaan. Palautusmekanismissa pitäisi sallia parhaat käytännöt ja varmistaa tietojen laadun vähimmäistaso. Analyyttisten luottotietojen osajoukko, joka voidaan tietojen palautusmekanismin yhteydessä jakaa kansallisten keskuspankkien kesken, pitäisi määritellä siten, että otetaan huomioon asianomaisten tietoattribuuttien erityinen luottamuksellisuuden taso ja vastaavat luottamuksellisuuden suojaamista koskevat vaatimukset sekä täytäntöönpanoon tarvittava aika. Palautusmekanismien laajuutta ja toteutusta koskevista yksityiskohdista voidaan säätää erillisessä säädöksessä, ja kansalliset keskuspankit voivat tehdä soveltuviin oikeussääntöihin perustuvia yhteisymmärryspöytäkirjoja tietojen palautusmekanismiin liittyvästä yhteistyöstä. Vaikka eräät keskitettyinä luottorekistereinä toimivat kansalliset keskuspankit jakavat jo nykyisin yksityiskohtaisia rajat ylittäviin tilanteisiin liittyviä luottotietoja ja luottoriskiä koskevia tietoja keskenään kahdenvälisesti (5), muut saattavat tarvita lainsäädäntöön liittyvistä syistä aikaa rajat ylittävän tietojenvaihdon aloittamiseen pystyäkseen välittämään tällaiset tiedot rahoituslaitoksille, jotka toimittavat niille tietoja. Tietojen palautusmekanismien käyttöönotossa ja toteutuksessa pitäisi ottaa huomioon luottamuksellisten tilastotietojen käyttöä koskeva kansallinen lainsäädäntö.

(19)

Tätä asetusta sovellettaessa olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 2533/98 8–8 c artiklassa täsmennettyjä sääntöjä luottamuksellisten tilastotietojen suojaamisesta ja käytöstä.

(20)

Asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että EKP:llä on oikeus määrätä seuraamuksia tiedonantajille, jotka eivät noudata EKP:n asetuksissa tai päätöksissä asetettuja tilastointiin liittyviä tietojenantovaatimuksia. Tämä valtuus määrätä seuraamuksia on riippumaton kansallisten keskuspankkien oikeudesta määrätä seuraamuksia tiedonantajille, jotka eivät noudata tilasointiin liittyviä tai muita tiedonantovaatimuksia, joita niihin sovelletaan asianomaisen kansallisten oikeussääntöjen nojalla.

(21)

On tarpeen luoda menettely, jonka avulla tämän asetuksen liitteisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia tehokkaalla tavalla edellyttäen, ettei tällaisilla muutoksilla muuteta niiden taustalla olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä rasitetta, joka raportoinnista aiheutuu jäsenvaltioissa oleville tiedonantajille. Tässä menettelyssä on tarpeen ottaa huomioon EKPJ:n tilastokomitean näkemykset.

(22)

EKPJ:n perussäännön 5 artiklassa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa määrätään velvoitteesta suunnitella ja ottaa käyttöön kansallisella tasolla kaikki toimenpiteet, joita jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole euro, pitävät tarkoituksenmukaisina a) EKP:n tilastovaatimusten täyttämiseksi tarvittavien tilastotietojen keräämiseksi ja b) tilastoihin liittyvien valmistelujen suorittamiseksi ajoissa, jotta näistä jäsenvaltioista voi tulla jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro.

(23)

Tätä asetusta pitäisi soveltaa siten, ettei sillä rajoiteta luottotietojen keruuta yhteisen valvontamekanismin oikeudellisen kehyksen mukaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’tietoja antavalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö on euro; jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole euro, voivat päättää ryhtyä tietoja antaviksi jäsenvaltioiksi sisällyttämällä tämän asetuksen säännökset kansalliseen lainsäädäntöönsä tai antamalla muulla tavoin määräyksiä tiedonantovaatimuksista kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti; näihin voivat kuulua erityisesti jäsenvaltiot, jotka osallistuvat YVM:ään tiiviissä yhteistyössä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan mukaisesti (6);

2)

’kotimaisella’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklan 4 kohdassa;

3)

’institutionaalisella yksiköllä’ samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 (7) liitteessä A olevassa 2.12 ja 2.13 kohdassa;

4)

’ulkomaisella sivukonttorilla’ institutionaalista yksikköä, joka on oikeudellisesti riippuvainen osa oikeushenkilöä ja jonka kotimaa on muussa maassa kuin siinä, jossa oikeushenkilö on rekisteröity, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun ”yhden sivuliikkeen” käsitteen mukaisesti;

5)

’oikeushenkilöllä’ yhteisöä, joka voi siihen sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan saada oikeuksia ja velvollisuuksia;

6)

’oikeushenkilötunnuksella’ (LEI) oikeushenkilölle osoitettua aakkosnumeerista ja ISO 17442 -standardin (8) mukaista viitekoodia;

7)

’kansallisella tunnuksella’ yleisesti käytettyä tunnistekoodia, jonka avulla vastapuoli voidaan yksiselitteisesti tunnistaa kotimaassaan;

8)

’tiedonantajalla’ joko oikeushenkilöä tai ulkomaista sivukonttoria, joka on kotimainen tietoja antavassa jäsenvaltiossa ja johon sovelletaan EKP:n tiedonantovaatimuksia tämän asetuksen nojalla;

9)

’tarkasteltavalla toimijalla’ institutionaalista yksikköä tai oikeushenkilöä, jonka toiminnasta velkojana tai hallinnoijana tiedonantaja antaa tietoja. Tarkasteltava toimija on joko:

a)

institutionaalinen yksikkö, joka on kotimainen samassa maassa kuin tiedonantaja, josta se muodostaa osan; tai

b)

tiedonantajan ulkomainen sivukonttori, jonka kotimaa on tietoja antavassa jäsenvaltiossa; tai

c)

tiedonantajan ulkomainen sivukonttori, jonka kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa.

10)

’vastapuolella’ institutionaalista yksikköä, joka on instrumentin osapuoli tai jolla on liittymä instrumentin osapuoleen;

11)

’velkojalla’ vastapuolta, jolla on instrumenttiin liittyvä vastapuoliriski ja joka ei ole suojauksen antaja;

12)

’velallisella’ vastapuolta, jolla on ehdoton velvollisuus suorittaa instrumentista johtuvat takaisinmaksut;

13)

’suojauksen antajalla’ vastapuolta, joka myöntää suojauksen negatiivisen luottotapahtuman varalta ja joka kantaa negatiiviseen luottotapahtumaan liittyvän luottoriskin;

14)

’hallinnoijalla’ vastapuolta, joka on vastuussa instrumentin hallinnoinnista ja siihen liittyvästä varainhoidosta;

15)

’kansallisilla keskuspankeilla’ Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja;

16)

’asianomaisella kansallisella keskuspankilla’ kansallista keskuspankkia siinä tietoja antavassa jäsenvaltiossa, joka on tiedonantajan kotimaa;

17)

’keskitetyllä luottorekisterillä’ (CCR) kansallisen keskuspankin ylläpitämää luottorekisteriä, joka vastaanottaa raportteja ja tukee rahoitussektorin lainanantajia antamalla niille luottotietoja ja luottoriskiin liittyviä tietoja;

18)

’luottolaitoksella’ samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (9) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan määritelmässä;

19)

’laitoksella’ samaa kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa;

20)

’varoilla’ samaa kuin asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 7.15 kohdassa;

21)

’luottoriskillä’ riskiä siitä, että vastapuoli jättää suorittamatta maksut, joihin se on sopimuksella sitoutunut;

22)

’sopimuksella’ oikeudellisesti sitovaa kahden tai useamman osapuolen välistä sopimusta, jolla luodaan yksi instrumentti tai useita instrumentteja;

23)

’instrumentilla’ mitä tahansa tietoattribuutissa ’instrumentin tyyppi’ kuvattua erää, kuten liitteessä IV on määritelty

24)

’suojauksella’ negatiivisen luottotapahtuman varalta annettua takuuta tai vakuutusta, joka on jokin tietoattribuutissa ”suojauksen tyyppi” luetelluista, liitteessä IV määritellyistä eristä;

25)

’sitoumusten määrällä’ tietoattribuuttien ”jäljellä oleva nimellisarvo” ja ”taseen ulkopuolinen arvo” summaa, kuten liitteessä IV on määritelty.

26)

’yksittäisen laitoksen tasolla’ viittausta yksittäiseen institutionaaliseen yksikköön, mukaan lukien institutionaaliset yksiköt, jotka ovat oikeushenkilön osa.

2 artikla

Täytäntöönpanon vaiheet ja tietojen antaminen ensimmäisen kerran

1.   Tämän asetuksen mukaiset useaan käyttöön sopivat, jaetut analyyttiset luottotietoaineistot perustetaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe alkaa 1 päivänä syyskuuta 2018. Tämän vaiheen aikana ensimmäiset kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset tiedot toimitetaan 30 päivää syyskuuta 2018 koskevien tietojen osalta tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Jotta varmistettaisiin, että vastapuolet voidaan tunnistaa asianmukaisesti, kansalliset keskuspankit siirtävät EKP:lle ensimmäiset viitetietosarjat liitteen I taulukkokokonaisuuden 1 mukaisesti kuusi kuukautta ennen 1 kohdassa tarkoitettua luottotietojen ensimmäistä toimitusta.

3.   Jotta 2 kohdassa tarkoitettujen vastapuolten viitetietojen toimittamiseen olisi mahdollista valmistautua organisatorisesti ja teknisesti, kansalliset keskuspankit voivat edellyttää, että tiedonantajat toimittavat osittaiset tai täydelliset vastapuolten viitetiedot ja luottotiedot 31 päivästä joulukuuta 2017 alkaen.

3 artikla

Varsinainen tiedonantajien joukko

1.   Varsinainen tiedonantajien joukko koostuu kotimaisista luottolaitoksista ja luottolaitosten ulkomaisista sivukonttoreista, jotka ovat kotimaisia tietoja antavassa jäsenvaltiossa riippumatta siitä, ovatko ne Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (10) mukaisesti valvottuja laitoksia.

2.   Tiedonantajat antavat luottotiedot yksittäisen laitoksen tasolla 4 ja 6 artiklan mukaisesti.

3.   Tiedonantajat raportoivat asianomaiselle kansalliselle keskuspankille.

4 artikla

Tilastointiin liittyvät tiedonantovaatimukset

1.   Tiedonantajat raportoivat tarkasteltavan toimijan luottotiedot 6 artiklan mukaisesti instrumenteista, jotka täyttävät 5 artiklassa määritellyt ehdot:

a)

instrumentti minä tahansa raportoinnin viitepäivämääränä instrumentin viiteajanjakson aikana

i)

aiheuttaa luottoriskin tarkasteltavalle toimijalle, tai

ii)

kuuluu tarkasteltavan toimijan varoihin, tai

iii)

kirjataan taseeseen tarkasteltavan toimijan oikeushenkilön käyttämien ja instrumenttiin sovellettavien kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti, ja instrumentista on aiheutunut luottoriski tarkasteltavalle toimijalle menneisyydessä, tai

iv)

on tietoja antavassa jäsenvaltiossa kotimaisen tarkasteltavan toimijan hoidossa; ja

i.

myönnettiin saman oikeushenkilön, johon tarkasteltava toimija kuuluu, muille institutionaalisille yksiköille, tai

ii.

on sellaisen oikeushenkilön hallussa, joka ei ole tarkasteltavaan toimijaan nähden erillinen tietoja antavassa jäsenvaltiossa kotimainen luottolaitos; ja

b)

vähintään yksi velallisista on oikeushenkilö tai kuuluu 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun oikeushenkilöön.

2.   Kunakin raportoinnin viitepäivämääränä viiteajanjakso on se ajanjakso, joka alkaa kyseistä raportoinnin viitepäivämäärää edeltävän vuosineljänneksen viimeisenä raportoinnin viitepäivämääränä ja päättyy kyseisenä raportoinnin viitepäivämääränä.

5 artikla

Raportointiraja

1.   Luottotiedot raportoidaan 4 artiklassa täsmennetyistä instrumenteista, kun velallisen sitoumuksen määrä on yhtä suuri tai suurempi kuin 25 000 euroa minä tahansa raportoinnin viitepäivämääränä viiteajanjakson kuluessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu velallisen sitoumuksen määrä lasketaan 4 artiklan soveltamisalan ja siinä määriteltyjen instrumenttien perusteella sitoumusmäärien summana velallisen kaikkien instrumenttien osalta suhteessa tarkasteltavaan toimijaan.

6 artikla

Tilastointiin liittyvät tiedonantovaatimukset yksittäisen laitoksen tasolla

1.   Tiedonantajien on raportoitava luottotiedot yksittäisen laitoksen tasolla liitteessä I olevien taulukkokokonaisuuksien mukaisesti.

2.   Tiedonantajien, jotka ovat oikeushenkilöitä, on annettava tiedot kaikista oikeushenkilöön kuuluvista tarkasteltavista toimijoista. Tiedonantajien, jotka ovat ulkomaisia sivuliikkeitä, on annettava tiedot omasta toiminnastaan.

3.   Jos sekä oikeushenkilö että sen ulkomainen sivukonttori on sijoittautunut tietoja antavaan jäsenvaltioon, asianomaisten kansallisten keskuspankkien välisestä koordinoinnista riippuen kaksinkertaisen raportoinnin välttämiseksi

a)

oikeushenkilön asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä liitteen I taulukkokokonaisuudessa 1 lueteltuja tietoattribuutteja tai kerätä ne vain osittain oikeushenkilöltä, jos tällaiset instrumentit ovat ulkomaisen sivukonttorin hallussa tai hoidossa;

b)

ulkomaisen sivukonttorin asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä liitteen I taulukkokokonaisuudessa 2 lueteltuja tietoattribuutteja lainkaan tai ne kerätä vain osittain ulkomaiselta sivukonttorilta.

4.   Asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä tietoja ulkomaisista sivukonttoreista, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa ja jotka kuuluvat tiedonantajana toimivaan oikeushenkilöön.

7 artikla

Tilastointiin liittyvät erityiset tietojenantovaatimukset

Edellä 6 artiklassa määriteltyjä tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia supistetaan liitteessä II täsmennetyt kriteerit täyttävien luottotietojen osalta.

8 artikla

Tehostettua raportointia koskevat yleiset vaatimukset

1.   Tiedonantajien ja niiden ulkomaisten sivukonttorien, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa, on perustettava tarvittavat hallintorakenteet ja asianmukaiset sisäiset valvontamekanismit sen varmistamiseksi, että tiedot, jotka on raportoitava tämän asetuksen mukaan yksittäisen laitoksen tasolla 6 artiklan mukaisesti, käsitellään ja toimitetaan edelleen asianmukaisesti.

2.   Ulkomaiset sivukonttorit, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa, eivät ole tämän asetuksen mukaisia tiedonantajia. Tiedonantajien tulee varmistaa, että tällaiset ulkomaiset sivukonttorit panevat täytäntöön järjestelyt, prosessit ja mekanismit, joilla varmistetaan tiedonantovaatimusten asianmukainen täytäntöönpano yksittäisen laitoksen tasolla.

3.   Tämän asetuksen mukaisilla tilastointiin liittyvillä tiedonantovaatimuksilla ei rajoiteta luottotietojen osalta mitään muita nykyisiä tai tulevia tiedonantovaatimuksia, jotka perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön tai muihin raportointijärjestelmiin.

4.   Kansalliset keskuspankit voivat kerätä EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa kansallista, sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaista raportointijärjestelmää. Tällaiset laajemmat raportointijärjestelmät voivat kattaa tietoja, jotka palvelevat muita kuin tilastointitarkoituksia, kuten valvonnan tarpeita.

5.   Kansalliset keskuspankit voivat hankkia luottotietoja muista lähteistä.

6.   Luottotietojen vähimmäisvaatimukset yhdenmukaisuuden, täydellisyyden, yksityiskohtaisuuden ja vastapuolten tunnistamisen osalta määritetään liitteessä I olevissa taulukkokokonaisuuksissa.

9 artikla

Vastapuolten tunnistaminen

1.   Tiedonantajat ja kansalliset keskuspankit tunnistavat vastapuolet tämän asetuksen mukaista raportointia varten käyttäen

a)

oikeushenkilötunnusta (LEI), jos sellainen tunniste on annettu; tai

b)

kansallista tunnusta liitteissä III ja IV täsmennetyllä tavalla, jos oikeushenkilötunnusta ei ole annettu.

2.   Kansalliset keskuspankit voivat hankkia mitä tahansa vastapuolten tunnistamiseen liittyviä tietoja, kuten liitteessä III on määritelty, tiedonantajien suoran raportoinnin tai kansallisten tilastolaitosten, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten välisten yhteisymmärryspöytäkirjojen tai vastaavien järjestelyjen avulla. Kansalliset keskuspankit määrittävät vastapuolten asianmukaisen tunnistamisen edellyttämät yksilölliset tunnisteet liitteessä III esitettyjen tietojen perusteella.

10 artikla

Luottotietoihin pääsy ja niiden käyttö

1.   EKP ja kansalliset keskuspankit käyttävät tämän asetuksen nojalla raportoituja luottotietoja asetuksessa (EY) N:o 2533/98 määritellyssä laajuudessa ja siinä määriteltyihin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja voidaan erityisesti käyttää 11 artiklan mukaisen palautusmekanismin perustamiseen ja ylläpitämiseen.

2.   Tällä asetuksella ei ole vaikutusta luottotietojen nykyiseen tai tulevaan käyttöön siltä osin kuin käyttö on sallittu tai sitä edellytetään unionin tai kansallisessa lainsäädännössä tai yhteisymmärryspöytäkirjoissa, mukaan lukien rajat ylittävä tietojenvaihto.

11 artikla

Tietojen palautus tiedonantajille

1.   Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus luovuttaa tiedonantajille luottotietoja, mukaan lukien toisen kansallisen keskuspankin keräämät tiedot, luomalla tai parantamalla keskitetyistä luottorekistereistä tiedonantajille suuntautuvia palautusmekanismeja tai muita tietopalveluja. Ne voivat toimittaa tämän asetuksen nojalla kerättyjen luottotietojen osajoukkoja parhaita käytäntöjä noudattaen ja siinä määrin kuin se on luottamuksellisuutta koskevan soveltuvan lainsäädännön mukaan mahdollista. Tiedonantajat voivat käyttää tietoja yksinomaan luottoriskin hallintaa ja saatavilla olevien luottotietojen laadun parantamista varten olemassa olevien tai potentiaalisten instrumenttien osalta. Ne eivät saa jakaa tietoja muille osapuolille lukuun ottamatta tapauksia, joissa tietojen jakaminen palvelujen tarjoajien kanssa ole ehdottaman välttämätöntä näitä tarkoituksia varten ja edellyttäen, että tietoja käytetään ainoastaan suhteessa tiedonantajaan ja että tiedonantaja varmistaa asianmukaisen luottamuksellisuuden suojan sopimusjärjestelyin, jossa kielletään tietojen käyttö muihin tarkoituksiin ja edellytetään tietojen anonymisointia aina kun se on mahdollista sekä tietojen poistamista heti kun on saavutettu se tavoite, jota varten tiedot on jaettu. Muu palvelujen tarjoajan toteuttama tiedonsiirto, ja tietojen jakaminen kaupallisten luottotietojen tarjoajien kanssa on kiellettyä.

2.   Kansalliset keskuspankit määrittelevät luovutettavien tietojen laajuuden, tietojen luovutukseen sovellettavat menettelyt ja tietojen käyttöä koskevat muut rajoitukset ottaen huomioon kansallisen lainsäädännön sekä muut tietojen luottamukselliseen luonteeseen liittyvät rajoitukset.

3.   Tiedonantajilla ei ole tämän artiklan perusteella oikeutta vaatia tietojen palautusta, yksittäisiä palautuvia tietoja tai muita tietopalveluja keskitetyistä luottorekistereistä tiedonantajille.

4.   Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus väliaikaisesti evätä tiedonantajan pääsy yksittäisiin palautusmekanismista saataviin luottotietoihin, kun tiedonantaja on laiminlyönyt noudattaa omia tilastointiin liittyviä tiedonantovelvollisuuksiaan, erityisesti mitä tulee tietojen laatuun ja tarkkuuteen, sekä tapauksissa, joissa tiedonantaja ei ole noudattanut 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan.

5.   Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus kieltää toisilta keskuspankeilta pääsy yksityiskohtaisiin luottotietoihin, jotka ne ovat keränneet tietojen palautusta varten. Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus vaatia vastavuoroisuutta, kun kyse on yksityiskohtaisten luottotietojen toimittamisesta jollekin kansalliselle keskuspankille, joka pyytää tietoja toiselta kansalliselta keskuspankilta tietojen palautusmekanismia varten. Tiedonantajan asianomainen kansallinen keskuspankki voi aina käyttää tietoja antavaan jäsenvaltion perustetun tiedonantajan institutionaalista yksikköä koskevia tietoja tietojen palautusmekanismia varten riippumatta siitä, missä institutionaalinen yksikkö on kotimainen.

12 artikla

Oikeushenkilöiden oikeus tietoon

1.   Oikeushenkilöillä tai oikeushenkilöiden osilla on oikeus asianomaisessa kansallisessa keskuspankissa saada luottotiedot, jotka niistä on raportoitu Oikeushenkilöt voivat lisäksi pyytää tiedonantajia oikaisemaan niihin liittyvät virheelliset tiedot.

2.   Kansalliset keskuspankit voivat evätä oikeushenkilöiltä tai oikeushenkilöiden osilta oikeuden saada niistä raportoituja luottotietoja vain siinä määrin kuin

a)

oikeus tietoihin loukkaisi luottamuksellisuuteen liittyviä tiedonantajien oikeutettuja intressejä, esimerkiksi sisäisten luottoriskinarviointien osalta, tai kolmansien osapuolten oikeutettuja intressejä, erityisesti kun kyse on oikeushenkilöistä, joita koskevia luottotietoja on raportoitu; tai

b)

tietoja ei ole käytetty 11 artiklan mukaisen tietojen palautusmekanismin perustamiseen tai parantamiseen, eikä kansallisilla keskuspankeilla ole velvollisuutta tällaisten tietojen luovuttamiseen unionin oikeuden tai kansallisen oikeuden nojalla.

13 artikla

Määräajat

1.   Tiedonantajat ilmoittavat luottotiedot siten kuin ne on kirjattu seuraavina raportoinnin viitepäivämäärinä:

a)

kuukausittaisissa toimituksissa kunkin kuukauden viimeisenä päivänä;

b)

neljännesvuosissa toimituksissa maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä päivänä.

2.   Kansalliset keskuspankit päättävät milloin ja miten usein ne vastaanottavat tietoja tiedonantajilta pystyäkseen toimittamaan tiedot määräajassa EKP:lle, sekä tiedottavat asiasta tiedonantajille.

3.   Kansalliset keskuspankit tiedottavat tiedonantajille tiedonantovelvoitteista vähintään 18 kuukautta ennen ensimmäistä raportoinnin viitepäivämäärää, josta tiedonantajien on annettava tietoja tämän asetuksen mukaisesti, sanotun rajoittamatta muita kansallisen lainsäädännön tai muiden raportointijärjestelmien mukaisia tiedonantovaatimuksia.

4.   Kansalliset keskuspankit toimittavat tietoja antavan jäsenvaltion kotimaisista tarkasteltavista toimijoista EKP:lle kuukausittaiset luottotiedot viimeistään tietojen viitekuukauden päättymistä seuraavana 30. työpäivänä työajan päättyessä.

5.   Kansalliset keskuspankit toimittavat tietoja antavan jäsenvaltion kotimaisista tarkasteltavista toimijoista EKP:lle neljännesvuosittaiset luottotiedot viimeistään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (11) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyjä ilmoituspäivämääriä seuraavana 15. työpäivänä työajan päättyessä.

6.   Kansalliset keskuspankit toimittavat ulkomaisina sivukonttoreina toimivista tarkasteltavista toimijoista, jotka eivät ole kotimaisia tietoja antavassa jäsenvaltiossa, EKP:lle kuukausittaiset luottotiedot viimeistään tietojen viitekuukauden päättymistä seuraavana 35. työpäivänä työajan päättyessä.

7.   Kansalliset keskuspankit toimittavat ulkomaisina sivukonttoreina toimivista tarkasteltavista toimijoista, jotka eivät ole kotimaisia tietoja antavassa jäsenvaltiossa, EKP:lle neljännesvuosittaiset luottotiedot viimeistään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyjä ilmoituspäivämääriä seuraavana 20. työpäivänä työajan päättyessä.

8.   Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle yhdessä luottotietojen ensimmäisen toimituksen yhteydessä viitetiedot kaikista vastapuolista liitteen I taulukkokokonaisuudessa 1 olevan 1 kohdan mukaisesti. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, kansalliset keskuspankit päivittävät ne viimeistään sen viitepäivämäärän, jona muutos tulee voimaan, kannalta merkityksellisten luottotietojen kuukausittaisen siirron yhteydessä. Elleivät kansalliset keskuspankit ilmoita tiedonantajille, että ne ovat saaneet päivitettyjä vastapuolten viitetietoja muista lähteistä, tiedonantajien on päivitettävä tällaiset tiedot ilmoittamalla kansalliselle keskuspankille muutoksista asianomaisen kansallisen keskuspankin pyytämänä ajankohtana, mutta viimeistään päivänä, jona luottotiedot toimitetaan asianomaiselle kansalliselle keskuspankille ensimmäisenä raportoinnin viitepäivämääränä sen jälkeen, kun muutos tuli voimaan.

14 artikla

Yhteiset vähimmäisvaatimukset ja kansalliset tiedonantomenettelyt

1.   Tiedonantajien on noudatettava niihin sovellettavia tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia liitteessä V yksilöityjen tietojen toimittamista, tarkkuutta, vastapuolten täsmällistä tunnistamista, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

2.   Kansalliset keskuspankit määrittelevät ja ottavat käyttöön tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädäntönsä, siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa tämän asetuksen säännösten kanssa, mukaisesti tiedonantomenettelyt, joita tiedonantajien on noudatettava. Kansalliset keskuspankit varmistavat, että tiedonantomenettelyjen avulla saadaan a) vaaditut tilastotiedot ja b) mahdollisuus varmistua siitä, että liitteessä V yksilöityjä tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevia vähimmäisvaatimuksia on noudatettu.

3.   Kansalliset keskuspankit voivat käyttää myös muista lähteistä saatuja tietoja 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti luottotietojen toimittamiseksi EKP:lle siltä osin kuin tällaiset tiedot vastaavat niitä laatua ja oikea-aikaisuutta koskevia vaatimuksia, joita sovelletaan tiedonantajilta kerättyihin tietoihin. Erityisesti liitteessä V täsmennettyjä tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevien vähimmäisvaatimusten tulee täyttyä.

15 artikla

Sulautuminen, jakautuminen ja tervehdyttäminen

1.   Jos kyseessä on sulautuminen, jakautuminen tai tervehdyttäminen, joka voi vaikuttaa tilastointia koskevien velvoitteiden täyttämiseen, kyseessä olevien tiedonantajien on ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille tässä asetuksessa säädettyjen, tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten täyttämiseksi suunnitelluista menettelyistä heti, kun aikomus sulautumisen, jakautumisen tai tervehdyttämisen täytäntöön panemiseksi on julkistettu, ja ennen kuin se toteutetaan.

2.   Sanotun vaikuttamatta edellisessä kohdassa asetettuihin vaatimuksiin, asianomainen kansallinen keskuspankki voi myös antaa vastaanottavalle laitokselle luvan täyttää tilastointiin liittyvän tiedonantovelvollisuutensa väliaikaisin menettelyin. Tämä poikkeus tavallisista tiedonantomenettelyistä ei saa olla pitempi kuin kuusi kuukautta laskettuna päivämäärästä, jona sulautuminen, jakautuminen tai tervehdyttäminen tapahtui. Tämä poikkeus ei vaikuta vastaanottavan laitoksen velvollisuuteen täyttää tämän asetuksen mukaisia tiedonantovelvollisuuksiaan.

16 artikla

Poikkeukset ja harvempi ilmoittamistiheys

1.   Jotta varmistettaisiin tällä asetuksella perustettujen tiedonantovelvoitteiden suhteellisuus, asianomainen kansallinen keskuspankki voi myöntää poikkeuksia pienille tiedonantajille edellyttäen, että kaikkien poikkeuksen saaneiden tiedonantajien yhdistetty osuus ei ylitä kahta prosenttia kaikkien tiedot antavassa jäsenvaltiossa kotimaisten tiedonantajien Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) (12) mukaan raportoimasta lainakannan kokonaismäärästä. Poikkeukset voivat kattaa osan tässä asetuksessa määritellyistä tiedonantovaatimuksista tai ne kaikki.

2.   Tiedonantovaatimusten toteutuksen tukemiseksi asianomainen kansallinen keskuspankki voi antaa pienille tiedonantajille luvan raportoida raportoinnin viitepäivämääriin ennen 1 päivää tammikuuta 2021 liittyvät luottotiedot neljännesvuosittain kuukausittaisen raportoinnin sijasta edellyttäen, että kaikkien tiedot neljännesvuosittain ilmoittavien tiedonantajien yhteenlaskettu osuus ei ylitä neljää prosenttia kaikkien tiedot antavassa jäsenvaltiossa kotimaisten tiedonantajien asetuksen (EU) N:o 1071/2013 mukaan raportoimasta lainakannan kokonaismäärästä, sanotun vaikuttamatta luottotietojen raportointiin muiden säännöstöjen perusteella.

3.   Kansalliset keskuspankit voivat myöntää poikkeuksia tiedonantajille siinä määrin kuin kansalliset keskuspankit saavat muista lähteistä tiedot, joiden laatu ja ajoitus vastaavat 14 artiklan 3 kohdan vaatimuksia.

4.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat seuraaville tiedonantajille niiden tiedonantovelvoitteista 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

a)

tiedonantajat, joille on myönnetty 1 kohdassa tarkoitettu poikkeus;

b)

tiedonantajat, jotka voivat raportoida tiedot noudattaen 2 kohdassa tarkoitettua harvempaa ilmoittamistiheyttä;

c)

tiedonantajat, jotka eivät enää täytä 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja poikkeukselle tai harvennetulle ilmoittamistiheydelle asetettuja edellytyksiä.

17 artikla

Tietojen tarkistaminen ja pakollinen keruu sekä laatua koskevat vähimmäisvaatimukset

Kansalliset keskuspankit tarkistavat tiedot, joiden toimittamiseen tiedonantajilla on tämän asetuksen nojalla velvollisuus, ja toteuttavat tietojen pakollisen keruun siinä määrin kuin se on tarpeen, sanotun vaikuttamatta EKP:n oikeuteen käyttää näitä oikeuksia. Kansalliset keskuspankit käyttävät tätä oikeutta erityisesti silloin, kun jokin tiedonantajista ei täytä liitteessä V säädettyjä tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevia vähimmäisvaatimuksia.

18 artikla

Seuraamukset

EKP voi asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrätä seuraamuksia tiedonantajille, jotka laiminlyövät noudattaa tästä asetuksesta johtuvia tiedonantovelvollisuuksia. Tiedonantajiin ei sovelleta seuraamuksia siltä osin kuin ne voivat osoittaa, että vaadittujen tietojen ilmoittamatta jättäminen johtuu sellaisen sivukonttorin kotimaan kansallisesta lainsäädännöstä, jota koskevia tietoja tiedonantajien edellytetään antavan. EKP:n toimivalta määrätä seuraamuksia tämän asetuksen mukaisten tiedonantovelvollisuuksien noudattamatta jättämisestä on riippumaton kansallisen keskuspankin oikeudesta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti määrätä seuraamuksia tilastoja koskevien tai muiden tiedonantovelvollisuuksien noudattamatta jättämisestä tiedonantajiin sovellettavan kansallisen säännöstön nojalla 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

19 artikla

Siirtymäsäännös

Toimitettaessa ennen 1 päivää helmikuuta 2019 koskeviin raportoinnin viitepäivämääriin liittyviä luottotietoja EKP:lle ensimmäisen kerran kansalliset keskuspankit voivat lykätä tietojen toimitusta edellyttäen, että ne toimittavat tällaiset tiedot EKP:lle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2019.

20 artikla

Yksinkertaistettu muutosmenettely

EKP:n johtokunta voi tilastokomiteaa kuultuaan tehdä teknisiä muutoksia tämän asetuksen liitteisiin edellyttäen, etteivät tällaiset muutokset vaikuta niiden perustana olevaan käsitteelliseen viitekehykseen tai tiedonantajien raportointirasitteeseen. Johtokunta ilmoittaa tällaisista muutoksista viipymättä EKP:n neuvostolle.

21 artikla

Loppusäännökset

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä toukokuuta 2016.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Komission lausunto, annettu 7 päivänä elokuuta 2015, luonnoksesta yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruuta koskevaksi Euroopan keskuspankin asetukseksi (EUVL C 261, 8.8.2015, s. 1).

(3)  Päätös EKP/2014/6, tehty 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EUVL L 104, 8.4.2014, s. 72).

(4)  Euroopan keskuspankin suositus, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/7) (EUVL C 103, 8.4.2014, s. 1).

(5)  Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions. Saatavilla EKP:n verkkosivuilla (www.ecb.europa.eu).

(6)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).

(8)  Saatavilla kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) verkkosivuilla (www.iso.org).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(11)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(12)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (EKP/2013/33) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1).


LIITE I

Ilmoitettavat tiedot ja taulukkokokonaisuudet

1.   Tämän asetuksen nojalla ilmoitettavat tiedot liittyvät useisiin toisiinsa liitännäisiin tekijöihin, kuten velkojiin, velallisiin, instrumentteihin, suojaukseen jne. Yhdelle velalliselle on esimerkiksi voitu myöntää useita lainoja, tai yksi suojaus voi turvata useita instrumentteja. Tietoaineistot kutakin tekijää koskevien yksityiskohtaisten tietojen ilmoittamista varten täsmennetään tässä liitteessä.

2.   Tiedot kutakin tietoaineistoa varten viittaavat yksittäiseen tekijään, kuten instrumenttiin, tai usean tekijän yhdistelmään, kuten instrumentin suojaukseen; näin määritellään kussakin tietoaineistossa ilmoitettava yksityiskohtaisuuden taso. Tietoaineistot on järjestetty kahteen taulukkokokonaisuuteen.

3.   Kuhunkin kokonaisuuteen sisältyviä tietoattribuutteja koskevat tiedonantovaatimukset esitetään liitteissä II ja III.

4.   Kuhunkin kokonaisuuteen sisältyvät tietoattribuutit on määritelty liitteessä IV.

5.   Määrät ilmoitetaan euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa Euroopan keskuspankin (EKP) ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia eli keskikurssia raportoinnin viitepäivämääränä.

Taulukkokokonaisuus 1

1.   Vastapuolen viitetiedot

1.1

Vastapuolen viitetietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy vastapuoleen. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste ja b) vastapuolen tunniste.

1.2

Jokaisen vastapuolitunnisteen on oltava yksilöllinen kullekin saman tiedonantajan ilmoittamalle vastapuolelle, ja tiedonantajan on aina tunnistettava kukin vastapuoli käyttäen sen yksilöllistä vastapuolitunnistetta. Sama tiedonantaja ei saa milloinkaan käyttää tätä tunnistetta uudelleen toisen vastapuolen tunnistamista varten. Kansalliset keskuspankit voivat edellyttää, että tiedonantajat käyttävät asianomaisen kansallisen keskuspankin täsmentämiä vastapuolitunnisteita.

1.3

Kirjattavia vastapuolia ovat institutionaaliset yksiköt, jotka ovat oikeushenkilöitä tai muodostavat oikeushenkilön osan ja jotka liittyvät 4 ja 5 artiklan mukaan raportoitaviin instrumentteihin tai antavat tällaisia instrumentteja koskevan suojauksen. Erityisesti on kirjattava seuraavat vastapuolet: a) velkojat, b) velalliset, c) suojauksen antajat, d) alullepanijat, e) hallinnoijat, f) yritysten pääkonttorit, g) välittömät emoyritykset ja h) perimmäiset emoyritykset. Yksittäinen yhteisö voi olla useiden instrumenttien vastapuoli tai erilaisissa rooleissa saman instrumentin vastapuolena. Kukin vastapuoli tulisi kuitenkin kirjata vain kerran.

1.4

Kunkin vastapuolityypin osalta edellytetyt tiedot on esitetty liitteessä III.

1.5

Vastapuolitiedot kuvaavat vastapuolen ominaisuuksia.

1.6

Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.

1.7

Tietueet on ilmoitettava viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona vastapuoli teki AnaCreditiin kirjattavan sopimuksen, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron tapahtuessa. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, tietueet on päivitettävä viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona muutos tuli voimaan, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron tapahtuessa.

2.   Instrumenttitiedot

2.1

Instrumenttitietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy instrumenttiin. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) sopimuksen tunniste ja d) instrumentin tunniste.

2.2

Jokaisen sopimustunnisteen on oltava yksilöllinen kullekin luottoriskin aiheuttavalle, samaan tarkasteltavaan toimijaan liittyvälle sopimukselle. Tunnistetta ei saa milloinkaan käyttää uudelleen samaan tarkasteltavaan toimijaan liittyvän toisen sopimuksen tunnistamista varten. Jokaisen instrumenttitunnisteen on oltava yksilöllinen kunkin sopimuksen osalta, eli kullekin samaan sopimukseen sisältyvälle instrumentille on osoitettava toisista instrumenteista poikkeava tunniste, eikä tunnisteita saa milloinkaan käyttää uudelleen toisen samaan sopimukseen liittyvän instrumentin tunnistamista varten.

2.3

Instrumenttitietoihin kirjataan kaikki instrumentit, jotka ovat olemassa tarkasteltavan toimijan ja vastapuolten välisen sopimuksen perusteella, mukaan lukien kaikki samaan oikeushenkilöön kuuluvien institutionaalisten yksiköiden väliset instrumentit.

2.4

Instrumenttitiedot kuvaavat instrumentin ominaisuuksia, jotka harvoin muuttuvat ajan kuluessa.

2.5

Tietueet on ilmoitettava viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona instrumentti kirjataan AnaCreditiin, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron yhteydessä. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, tietueet on päivitettävä viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona tai jota ennen muutos tuli voimaan, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron tapahtuessa.

3.   Rahoitustiedot

3.1

Rahoitustietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy instrumenttiin. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) sopimuksen tunniste ja d) instrumentin tunniste.

3.2

Rahoitustiedot kuvaavat instrumentin rahoituksellista kehitystä.

3.3

Instrumentin nostetut erät on kirjattava tietoattribuuttiin ”jäljellä oleva nimellisarvo”. Instrumentin sitovat nostamattomat määrät kirjataan tietoattribuuttiin ”taseen ulkopuoliset määrät”.

3.4

Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.

4.   Vastapuolta ja instrumenttia koskevat tiedot

4.1

Vastapuolta ja instrumenttia koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso viittaa vastapuolen ja instrumentin yhdistelmään, ja jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmän perusteella: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) vastapuolen tunniste, d) sopimuksen tunniste, e) instrumentin tunniste ja f) vastapuolen rooli.

4.2

Vastapuolta ja instrumenttia koskevat tiedot kuvaavat kuhunkin instrumenttiin liittyvien vastapuolten rooleja.

4.3

Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.

4.4

Tietueet on ilmoitettava viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona tai jota ennen instrumentti on kirjattu AnaCreditiin, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron yhteydessä. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, kirjaukset on päivitettävä viimeistään sen raportoinnin viitepäivämäärän, jona tai jota ennen muutos tuli voimaan, kannalta merkityksellisten luottotietojen kuukausittaisen siirron päivämääränä.

5.   Yhteisiä vastuita koskevat tiedot

5.1

Yhteisiä vastuita koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy vastapuolen ja instrumentin yhdistelmään. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) vastapuolen tunniste, d) sopimuksen tunniste ja e) instrumentin tunniste.

5.2

Näihin tietoihin kirjataan instrumentin yhteisvastuun määrä kunkin yksittäisestä instrumentista yhteisvastuussa olevan velallisen osalta.

5.3

Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.

5.4

Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.

Tietoaineisto

Tietoattribuutti

1.

Vastapuolen viitetiedot

Tiedonantajan tunniste

Vastapuolen tunniste

Oikeushenkilötunnus (LEI)

Kansallinen tunniste

Yrityksen pääkonttorin tunniste

Välittömän emoyrityksen tunniste

Perimmäisen emoyrityksen tunniste

Nimi

Osoite: katu

Osoite: kaupunki/kunta/taajama

Osoite: maakunta/hallintoalue

Osoite: postinumero

Osoite: maa

Oikeudellinen muoto

Institutionaalinen sektori

Toimiala

Oikeudellinen tilanne

Oikeudellisen tilanteen muutoksen vireillepanopäivämäärä

Yrityksen koko

Yrityksen koon päivämäärä

Työntekijöiden lukumäärä

Taseen loppusumma

Vuotuinen liikevaihto

Kirjanpitostandardi

2.

Instrumenttitiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Sopimuksen tunniste

Instrumentin tunniste

Instrumenttityyppi

Lyhennystapa

Nimellisvaluutta

Notariaatti-instrumentti

Voimaantulopäivä

Jakson, jolta maksetaan vain korot, päättymispäivä

Korkokatto

Korkolattia

Koron tarkistustiheys

Korkomarginaali

Korkotyyppi

Oikeudellisesti sitova lopullinen eräpäivä

Sitoumuksen määrä voimaantulopäivänä

Takaisinmaksutiheys

Projektirahoitus

Käyttötarkoitus

Takautumisoikeus

Viitekorko

Suorituspäivä

Velka, jolla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

Syndikoidun sopimuksen tunniste

Takaisinmaksuoikeus

Hankinnan yhteydessä luottoriskin takia tehdyt muutokset käyvässä arvossa

3.

Rahoitustiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Sopimuksen tunniste

Instrumentin tunniste

Korko

Seuraava koron tarkistuspäivä

Instrumentin maksukyvyttömyys

Instrumentin maksukyvyttömyyden päivämäärä

Siirretty määrä

Instrumentin maksurästit

Instrumentin erääntymisen päivämäärä

Arvopaperistamislaji

Jäljellä oleva nimellisarvo

Kertynyt korko

Taseen ulkopuolinen erä

4.

Vastapuolta ja instrumenttia koskevat tiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Vastapuolen tunniste

Sopimuksen tunniste

Instrumentin tunniste

Vastapuolen rooli

5.

Yhteisiä vastuita koskevat tiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Vastapuolen tunniste

Sopimuksen tunniste

Instrumentin tunniste

Yhteisvastuun määrä

Taulukkokokonaisuus 2

6.   Tilinpäätöstiedot

6.1

Tilinpäätöstietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy instrumenttiin. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) sopimuksen tunniste ja d) instrumentin tunniste.

6.2

Nämä tiedot kuvaavat instrumentin kehitystä tarkasteltavan toimijan oikeushenkilön kirjanpitostandardien mukaisesti. Jos tiedonantajaan sovelletaan Euroopan keskuspankin asetusta (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) (1), tiedot kirjataan sen kirjanpitostandardin – IFRS-standardien tai kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) – mukaan, jota tarkasteltavan toimijan oikeushenkilö soveltaa asetuksessa (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi.

6.3

Tietueet on ilmoitettava neljännesvuosittain.

7.   Saatua suojausta koskevat tiedot

7.1

Saadun suojauksen yksityiskohtaisuuden taso liittyy saatuun suojaukseen. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste ja c) suojauksen tunniste.

7.2

Tiedonantajien tulisi ilmoittaa kaikkien instrumenttitiedoissa ilmoitettujen instrumenttien takaisinmaksun turvaksi kirjatut suojaukset, riippumatta siitä, hyväksytäänkö ne asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaan luottoriskin vähentämiseen.

7.3

Nämä tiedot kuvaavat saatua suojausta.

7.4

Tietueet on ilmoitettava viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona tai jota ennen suojaus on saatu AnaCreditissä ilmoitettavan instrumentin takaisinmaksun vakuudeksi, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron tapahtuessa. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, tietueet on päivitettävä viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona tai jota ennen muutos tuli voimaan, liittyvien luottotietojen neljännesvuosittaisen siirron tapahtuessa.

8.   Instrumenttia ja saatua suojausta koskevat tiedot

8.1

Instrumenttia ja saatua suojausta koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy instrumentin ja saadun suojauksen yhdistelmään. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) sopimuksen tunniste, d) instrumentin tunniste ja e) suojauksen tunniste.

8.2

Nämä tiedot kuvaavat saatua suojausta suhteessa instrumenttiin, jota suojaus turvaa.

8.3

Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.

9.   Vastapuoliriskiä koskevat tiedot

9.1

Vastariskiä koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy vastapuoleen. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste ja c) vastapuolen tunniste.

9.2

Tietojen avulla voidaan arvioida vastapuolen luottoriskiä.

9.3

Tämä tieto vaaditaan vain velallisilta ja suojauksen antajilta.

9.4

Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.

9.5

Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.

9.6

Asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää, että vastapuoliriskiä koskevat tiedot kerätään neljännesvuosittain.

10.   Vastapuolen maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot

10.1

Vastapuolen maksukyvyttömyyttä koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy vastapuoleen. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste ja c) vastapuolen tunniste.

10.2

Tietojen avulla voidaan tunnistaa maksukyvyttömät vastapuolet ilman aiheetonta viivytystä.

10.3

Tämä tieto vaaditaan vain velallisilta ja suojauksen antajilta.

10.4

Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.

10.5

Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.

Tiedot

Tietoattribuutti

6.

Tilinpäätöstiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Sopimuksen tunniste

Instrumentin tunniste

Instrumenttien luokittelu tilinpäätöksessä

Tasekirjaus

Kertyneet luottotappiot

Kertynyt arvonalennus

Arvonalennuksen tyyppi

Arvonalennuksen arviointimenetelmä

Sidonnaisuuden lähteet

Kertyneet muutokset käyvässä arvossa luottoriskistä johtuen

Instrumentin vastuutila

Instrumentin vastuutilan päivämäärä

Taseen ulkopuolisiin vastuisiin liittyvät varaukset

Lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tila

Lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tilan päivämäärä

Kumulatiiviset palautukset maksukyvyttömyyden jälkeen

Vakavaraisuusportfolio

Kirjanpitoarvo

7.

Saatua suojausta koskevat tiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Suojauksen tunniste

Suojauksen antajan tunniste

Suojauksen tyyppi

Suojauksen arvo

Suojauksen arvon tyyppi

Suojauksen arvostusmenetelmä

Kiinteistövakuuden sijainti

Suojauksen arvostuspäivä

Suojauksen päättymispäivä

Suojauksen alkuperäinen arvo

Suojauksen alkuperäinen arvostuspäivä

8.

Instrumenttia ja saatua suojausta koskevat tiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Sopimuksen tunniste

Instrumentin tunniste

Suojauksen tunniste

Suojaukselle kohdistettu arvo

Suojauksella turvatut kolmannen osapuolen etuoikeutetut saamiset

9.

Vastapuoliriskiä koskevat tiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Vastapuolen tunniste

Maksukyvyttömyyden todennäköisyys

10.

Vastapuolen maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Vastapuolen tunniste

Vastapuolen maksukyvyttömyys

Vastapuolen maksukyvyttömyyden päivämäärä


(1)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/534 (EKP/2015/13), annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EUVL L 86, 31.3.2015, s. 13).


LIITE II

Tilastointiin liittyvät erityiset tietojenantovaatimukset

Edellä 6 artiklassa määriteltyjä tiedonantovaatimuksia on 7 artiklan mukaisesti supistettava erityisissä olosuhteissa. Seuraavissa neljässä tapauksessa kuvataan erityiset olosuhteet, joissa ei vaadita luottotietojen täydellisiä tietosarjoja.

1.   Tarkasteltavat toimijat, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa

Instrumentit, joiden osalta tarkasteltava toimija on ulkomainen sivukonttori, jonka kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa.

2.   Tarkasteltavat toimijat, joihin ei sovelleta pääomavaatimuksia

Instrumentit, joiden osalta tarkasteltava toimija

a)

ei ole asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen valvonnan alainen laitos tai

b)

on yhteisön, joka ei ole asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen valvonnan alaisuudessa, ulkomainen sivukonttori.

3.   Taseesta kokonaan pois kirjatut instrumentit, joita hoidetaan

Instrumentit,

a)

jotka on kirjattu pois taseesta ja

b)

joita hoidetaan.

4.   Instrumentit, jotka on pantu alulle ennen 1. syyskuuta 2018

Instrumentit, joiden voimaantulopäivä on ennen 1. syyskuuta 2018.

Taulukossa 1 määritetään raportointivaatimukset kullekin tietoattribuutille kussakin neljässä tapauksessa seuraavia luokitteluja käyttäen:

a)   N: Yksittäistapauksia koskevien järjestelyjen perusteella asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä näitä tietoja yksittäisiltä tiedonantajilta.

b)   X: tiedot, joiden ilmoittamista ei vaadita

Jos luokittelua ei ole tehty, tiedot on ilmoitettava.

Jos tieto kuuluu useamman kuin yhden taulukossa 1 olevan kuvauksen piiriin, sovelletaan vähiten työlästä raportointivaatimusta.

Taulukko 1

Tilastointiin liittyvät erityiset tietojenantovaatimukset

 

1.

Tarkasteltavat toimijat, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa

2.

Tarkasteltavat toimijat, joihin ei sovelleta pääomavaatimuksia

3.

Taseesta kokonaan pois kirjatut instrumentit, joita hoidetaan

4.

Instrumentit, jotka on pantu alulle ennen 1.9.2018

Projektirahoitus

N

 

 

 

Voimaantulopäivä

N

 

 

 

Korkotyyppi

N

 

 

 

Koron tarkistustiheys

N

 

 

 

Jakson, jolta maksetaan vain korot, päättymispäivä

N

 

 

N

Viitekorko

N

 

 

 

Korkomarginaali

N

 

 

 

Korkokatto

N

 

N

 

Korkolattia

N

 

N

 

Lyhennystapa

N

 

 

N

Takaisinmaksutiheys

N

 

 

N

Hankinnan yhteydessä luottoriskin takia tehdyt muutokset käyvässä arvossa

 

N

N

 

Seuraava koron tarkistuspäivä

N

 

 

 

Instrumentin maksukyvyttömyys

 

N

 

 

Instrumentin maksukyvyttömyyden päivämäärä

 

N

 

 

Kertynyt korko

N

 

 

 

Instrumenttien luokittelu tilinpäätöksessä

 

 

X

 

Sidonnaisuuden lähteet

 

N

X

 

Kertyneet luottotappiot

 

 

X

 

Kertynyt arvonalennus

 

 

X

 

Arvonalennuksen tyyppi

 

 

X

 

Arvonalennuksen arviointimenetelmä

 

 

X

 

Kertyneet muutokset käyvässä arvossa luottoriskistä johtuen

 

 

X

 

Instrumentin vastuutila

 

N

 

 

Instrumentin vastuutilan päivämäärä

 

N

 

 

Taseen ulkopuolisiin vastuisiin liittyvät varaukset

 

 

X

 

Lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tilan päivämäärä

 

 

 

N

Vakavaraisuusportfolio

 

X

X

 

Kirjanpitoarvo

 

 

X

 

Suojauksen alkuperäinen arvo

 

 

 

N

Suojauksen alkuperäinen arvostuspäivä

 

 

 

N

Maksukyvyttömyyden todennäköisyys

 

N

N

 

Vastapuolen maksukyvyttömyys

 

N

N

 

Vastapuolen maksukyvyttömyyden päivämäärä

 

N

N

 


LIITE III

Vastapuolen viitetiedot

Taulukoissa 2 ja 3 täsmennetään raportointivaatimukset vastapuolen viitetietojen kutakin tietoattribuuttia varten liitteen I taulukkokokonaisuudessa 1 kuvatulla tavalla.

Taulukossa 2 täsmennetään vaatimukset tietoja antavassa jäsenvaltiossa oleville kotimaisille vastapuolille, kun taulukossa 3 puolestaan täsmennetään vaatimukset vastapuolille, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa.

Vaatimusten osalta käytetään seuraavaa luokittelua:

a)   N: yksittäistapauksia koskevien järjestelyjen perusteella asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä näitä tietoja yksittäisiltä tiedonantajilta;

b)   X: tiedot, joiden ilmoittamista ei vaadita

Jos luokittelua ei ole tehty, tiedot on ilmoitettava.

Jos tieto kuuluu useamman kuin yhden taulukossa 2 tai 3 olevan kuvauksen piiriin, on sovellettava vähiten työlästä raportointivaatimusta.

Taulukko 2

Vastapuolen viitetietoja koskevat erityiset raportointivaatimukset tietoja antavassa jäsenvaltiossa oleville kotimaisille vastapuolille

 

1.

Tiedonantaja

2.

Tarkasteltava toimija

3.

Velkoja

4.

Velallinen – Kaikki instrumentit pantu alulle ennen 1.9.2018

5.

Velallinen – Vähintään yksi instrumentti pantu alulle 1.9.2018 tai sen jälkeen

6.

Suojauksen antaja

7.

Yrityksen pääkonttori

8.

Välitön emoyritys

9.

Perimmäinen emoyritys

10.

Alullepanija

11.

Hallinnoija

Vastapuolen viitetiedot

Vastapuolen tunniste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikeushenkilötunnus (LEI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Kansallinen tunniste

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Yrityksen pääkonttorin tunniste

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Välittömän emoyrityksen tunniste

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Perimmäisen emoyrityksen tunniste

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoite: katu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: kaupunki/kunta/taajama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: maakunta/hallintoalue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: postinumero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: maa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Oikeudellinen muoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institutionaalinen sektori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Toimiala

X

X

 

 

 

N

 

 

N

N

N

Oikeudellinen tilanne

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Oikeudellisen tilanteen muutoksen vireillepanopäivämäärä

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Yrityksen koko

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Yrityksen koon päivämäärä

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Työntekijöiden lukumäärä

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Taseen loppusumma

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Vuotuinen liikevaihto

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Kirjanpitostandardi

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Taulukko 3

Vastapuolen viitetietoja koskevat erityiset raportointivaatimukset vastapuolille, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa

 

1.

Tiedonantaja

2.

Tarkasteltava toimija

3.

Velkoja

4.

Velallinen – Kaikki instrumentit pantu alulle ennen 1.9.2018

5.

Velallinen – Vähintään yksi instrumentti pantu alulle 1.9.2018 tai sen jälkeen

6.

Suojauksen antaja

7.

Yrityksen pääkonttori

8.

Välitön emoyritys

9.

Velallisen perimmäinen emoyritys

10.

Alullepanija

11.

Hallinnoija

Vastapuolen viitetiedot

Vastapuolen tunniste

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikeushenkilötunnus (LEI)

NA

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Kansallinen tunniste

NA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Yrityksen pääkonttorin tunniste

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Välittömän emoyrityksen tunniste

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Perimmäisen emoyrityksen tunniste

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nimi

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoite: katu

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: kaupunki/kunta/taajama

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: maakunta/hallintoalue

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Osoite: postinumero

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: maa

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Oikeudellinen muoto

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institutionaalinen sektori

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Toimiala

NA

X

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Oikeudellinen tilanne

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Oikeudellisen tilanteen muutoksen vireillepanopäivämäärä

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Yrityksen koko

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Yrityksen koon päivämäärä

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Työntekijöiden lukumäärä

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Taseen loppusumma

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vuotuinen liikevaihto

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kirjanpitostandardi

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


LIITE IV

Tietoattribuutit, määritelmät ja arvot

Tässä taulukossa esitetään yksityiskohtaiset vakiokuvaukset ja määritelmät liitteissä I–III täsmennetyistä tietoattribuuteista. Siinä täsmennetään myös tietoattribuuteista ilmoitettavat arvot sekä arvojen kuvaukset.

Kansallisten keskuspankkien tehtävänä on muuntaa tietoattribuutit ja arvot vastaaviksi kansallisella tasolla sovellettaviksi tietoattribuuteiksi ja arvoiksi.

Nimike

Nimikkeen tyyppi

Määritelmä

Vastapuolen tunniste

Tietoattribuutti

Tiedonantajan käyttämä tunniste, jonka avulla jokainen vastapuoli voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Kullakin vastapuolella on oltava yksi vastapuolitunniste. Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä sitä voida käyttää toisen vastapuolen vastapuolitunnisteena.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Tiedonantajan tunniste

Tietoattribuutti

Tiedonantajan vastapuolitunniste

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Tietoattribuutti

Tarkasteltavan toimijan vastapuolitunniste

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Sopimuksen tunniste

Tietoattribuutti

Tiedonantajan käyttämä tunniste, jonka avulla jokainen sopimus voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Kullakin sopimuksella on oltava yksi vastapuolitunniste. Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä sitä voida käyttää toisen sopimuksen sopimustunnisteena.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Instrumentin tunniste

Tietoattribuutti

Tiedonantajan käyttämä tunniste, jonka avulla yksittäisen sopimuksen jokainen instrumentti voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Kullakin instrumentilla on oltava yksi instrumenttitunniste. Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä sitä voida käyttää samaan sopimukseen kuuluvan toisen instrumentin tunnisteena.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Suojauksen tunniste

Tietoattribuutti

Tiedonantajan käyttämä tunniste, jonka avulla instrumentin suojaamiseen käytetty jokainen suojaus voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Kullakin suojauksella on oltava yksi suojauksen tunniste. Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä sitä voida käyttää toisen suojauksen suojaustunnisteena.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Suojauksen antajan tunniste

Tietoattribuutti

Suojauksen antajan vastapuolitunniste

Jos suojauksen antaja ei ole oikeushenkilö, suojauksen antajan tunnisteen ilmoittamista ei vaadita.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Vastapuolen viitetiedot

Oikeushenkilötunnus (LEI)

Tietoattribuutti

Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) standardin 17442 mukaisesti annettu vastapuolen oikeushenkilötunnus.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Kansallinen tunniste

Tietoattribuutti

Yleisesti käytetty tunnistekoodi, jonka avulla vastapuoli tai oikeushenkilö, josta vastapuoli muodostaa osan, voidaan yksiselitteisesti tunnistaa kotimaassaan.

Ulkomaisena sivukonttorina toimivan vastapuolen osalta kansallisella tunnisteella viitataan ulkomaiseen sivukonttoriin.

Jos vastapuoli ei ole ulkomainen sivukonttori, kansallisella tunnisteella viitataan oikeushenkilöön, josta vastapuoli muodostaa osan.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Yrityksen pääkonttorin tunniste

Tietoattribuutti

Sen oikeushenkilön vastapuolitunniste, josta ulkomainen sivukonttori on oikeudellisesti riippuvainen osa.

Tämä tieto ilmoitetaan vain vastapuolista, jotka ovat ulkomaisia sivukonttoreita.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Välittömän emoyrityksen tunniste

Tietoattribuutti

Sen oikeushenkilön vastapuolitunniste, joka on vastapuolen välitön emoyritys. Jos vastapuolella ei ole emoyritystä, ilmoitetaan vastapuolen oma vastapuolitunniste.

’Emoyrityksellä’ tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdan a alakohdan määritelmässä;

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Perimmäisen emoyrityksen tunniste

Tietoattribuutti

Sen oikeushenkilön vastapuolitunniste, joka on vastapuolen perimmäinen emoyritys. Tällä perimmäisellä emoyrityksellä ei ole emoyritystä. Jos vastapuolella ei ole emoyritystä, ilmoitetaan vastapuolen oma vastapuolitunniste.

’Emoyrityksellä’ tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdan a alakohdan määritelmässä;

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Nimi

Tietoattribuutti

Vastapuolen virallinen nimi kokonaisuudessaan.

Merkkijono

Arvo

Rajallinen merkkisarja.

Osoite: katu

Tietoattribuutti

Vastapuolen katuosoite ja talon numero.

Merkkijono

Arvo

Rajallinen merkkisarja.

Osoite: kaupunki/kunta/taajama

Tietoattribuutti

Vastapuolen kaupunki, kunta tai taajama.

Merkkijono

Arvo

Rajallinen merkkisarja.

Osoite: postinumero

Tietoattribuutti

Vastapuolen postinumero.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Osoite: maakunta/hallintoalue

Tietoattribuutti

Euroopan unionin jäsenvaltiossa kotimaisen vastapuolen maakunta tai vastaava hallintoalue.

Merkkijono

Arvo

NUTS 3 -alueet

Osoite: maa

Tietoattribuutti

Vastapuolen maa.

ISO 3166-1 alpha-2 -koodit

Arvo

Maan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi

Oikeudellinen muoto

Tietoattribuutti

Liiketoimintaa harjoittavan yhteisön tyyppi, kuten kansallisessa oikeusjärjestyksessä on määritelty.

Merkkijono

Arvo

Rajallinen merkkisarja.

Institutionaalinen sektori

Tietoattribuutti

Institutionaaliset sektorit asetuksen (EU) N:o 549/2013, asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) (1) mukaan.

Yritykset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.45–2.50 kohdassa määritellyt yritykset.

Keskuspankki

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.72–2.74 kohdassa määritellyt keskuspankit.

Luottolaitokset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritellyt luottolaitokset.

Muut talletuksia vastaanottavat yhteisöt kuin luottolaitokset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 1 artiklan a kohdan 2 alakohdan a alakohdan ii alakohdassa määritellyt muut talletuksia vastaanottavat yhteisöt kuin luottolaitokset.

Rahamarkkinarahastot (MMF)

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 2 artiklassa määritellyt rahamarkkinarahastot (MMF).

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.82–2.85 kohdassa määritellyt muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot.

Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyt arvopaperistamistaloustoimia suorittavat erityisyhteisöt.

Muut rahoituksen välittäjät lukuun ottamatta vakuutuslaitoksia, eläkerahastoja ja arvopaperistamistaloustoimia suorittavia erityisyhteisöjä

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.86 kohdassa määritellyt muut rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa määriteltyjä arvopaperistamistaloustoimia suorittavia erityisyhteisöjä.

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.63 kohdassa määritellyt rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset.

Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.98–2.99 kohdassa määritellyt konserninsisäiset rahoitusyksiköt.

Vakuutuslaitokset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.100–2.104 kohdassa määritellyt vakuutuslaitokset.

Eläkerahastot

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.105–2.110 kohdassa määritellyt eläkerahastot.

Valtionhallinto

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.114 kohdassa määritelty valtionhallinto.

Osavaltiohallinto

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.115 kohdassa määritelty osavaltiohallinto.

Paikallishallinto

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.116 kohdassa määritelty paikallishallinto.

Sosiaaliturvarahastot

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.117 kohdassa määritellyt sosiaaliturvarahastot.

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.129–2.130 kohdassa määritellyt kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Toimiala

Tietoattribuutti

Vastapuolten luokittelu toimialan mukaan noudattaen NACE rev. 2 -tilastoluokitusta, sellaisena kuin siitä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 (2).

NACE-koodi

Arvo

Asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukainen tason kaksi, kolme tai neljä NACE-koodi.

Oikeudellinen tilanne

Tietoattribuutti

Luokat, jotka kuvaavat vastapuolen oikeudellista asemaa suhteessa vakavaraisuuteen kansallisen lainsäädännön perusteella.

Kansallisen keskuspankin tulisi sisällyttää nämä arvot osaksi kansallista sääntelyä. Jokaisen kansallisen keskuspankin tulisi laatia aikanaan viitetaulukko, jota voidaan käyttää tukena tulkittaessa ja vertailtaessa eri maiden arvoja.

Ei oikeustoimia

Arvo

Oikeustoimia ei ole pantu vireille vastapuolen vakavaraisuuden tai velkaantuneisuuden vuoksi.

Oikeus- tai konkurssihallinnon toimien tai vastaavanlaisten toimenpiteiden kohteena.

Arvo

Oikeudenkäynti, johon sisältyy lainkäyttöelimen tai muun vastaavan toimia ja jonka tavoitteena on velkojien keskinäinen jälleenrahoitussopimus, lukuun ottamatta konkurssi- tai maksukyvyttömyysmenettelyä.

Konkurssi/insolvenssi

Arvo

Tuomioistuinvalvonnan alainen, velallisen kaikkia velkoja koskeva sitova konkurssi- tai insolvenssimenettely, jossa velallinen menettää osittain tai kokonaan määräysvallan omaisuuteensa ja jossa nimitetään selvittäjä.

Muut oikeudelliset toimenpiteet

Arvo

Muut kuin edellä jo mainitut oikeudelliset toimenpiteet, mukaan lukien tiedonantajan ja vastapuolen kahdenväliset oikeudelliset toimenpiteet.

Oikeudellisen tilanteen muutoksen vireillepanopäivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona attribuutissa ”oikeudellinen tilanne” ilmoitettu oikeudellinen toimenpide pantiin vireille. Tämän päivämäärän tulisi olla tuorein päivämäärä ennen raportointipäivää ja se tulisi ilmoittaa vain, jos tietoattribuutilla ”oikeudenkäyntien tila” on jokin muu arvo kuin ”ei oikeudenkäyntejä”.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Yrityksen koko

Tietoattribuutti

Yritysten luokittelu koon mukaan komission suosituksen 2003/361/EY (3) liitteen mukaisesti.

Suuryritys

Arvo

Yritys, jota ei luokitella mikroyritykseksi tai pieneksi tai keskisuureksi yritykseksi (pk-yritykseksi) suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaisesti.

Keskisuuri yritys

Arvo

Yritys, joka luokitellaan pk-yritykseksi mutta ei pieneksi yritykseksi eikä mikroyritykseksi suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaisesti.

Pieni yritys

Arvo

Yritys, joka luokitellaan pieneksi yritykseksi suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaisesti.

Mikroyritys

Arvo

Yritys, joka luokitellaan mikroyritykseksi suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaisesti.

Yrityksen koon päivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, joka mainitaan tietoattribuutissa ”yrityksen koko”. Tämä on yrityksen luokittelussa tai luokittelun muutoksessa käytetyn viimeisimmän tiedon päivämäärä.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Työntekijöiden lukumäärä

Tietoattribuutti

Vastapuolen palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevan 5 artiklan mukaisesti.

Numero

Arvo

Ei-negatiivinen luku.

Taseen loppusumma

Tietoattribuutti

Vastapuolen taseen loppusumman vastaavien arvo asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesti.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Vuotuinen liikevaihto

Tietoattribuutti

Vuotuinen liikevaihto, josta on vähennetty kaikki vastapuolen alennukset ja myyntiverot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti. Vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 4 kohdassa käytettyä käsitettä ”vuotuinen kokonaisliikevaihto”

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Tilinpäätösstandardi

Tietoattribuutti

Tarkasteltavan toimijan oikeushenkilön käyttämä tilinpäätösstandardi. Jos tiedonantajaan sovelletaan asetusta (EU) 2015/534 (EKP/2015/13), tiedot kirjataan sen kirjanpitostandardin – IFRS-standardien tai kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) – mukaan, jota tarkasteltavan toimijan oikeushenkilö soveltaa asetuksessa (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi.

IFRS

Arvo

IFRS-standardit sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (4) nojalla.

IFRS-standardien kanssa yhdenmukaiset kansalliset yleisesti hyväksytyt tilinpäätösperiaatteet.

Arvo

Neuvoston direktiivin 86/635/ETY (5) nojalla laadittu kansallinen kirjanpitosäännöstö, jossa instrumentteihin sovelletaan IFRS-kriteerejä

IFRS-standardeista poikkeavat kansalliset yleisesti hyväksytys tilinpäätösperiaatteet.

Arvo

Neuvoston direktiivin 86/635/ETY nojalla laadittu kansallisen kirjanpitosäännöstö, jossa instrumentteihin ei sovelleta IFRS-kriteerejä

Vastapuoliriskiä koskevat tiedot

Maksukyvyttömyyden todennäköisyys

Tietoattribuutti

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 160, 163, 179 ja 180 artiklan nojalla määritetty vastapuolen maksukyvyttömyyden todennäköisyys yhden vuoden aikana.

Numero

Arvo

Numero välillä 0 ja 1.

Vastapuolen maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot

Vastapuolen maksukyvyttömyys

Tietoattribuutti

Todetaan vastapuolen maksukyvyttömyys. Luokissa esitetään syyt, joiden vuoksi vastapuoli voi olla maksukyvytön asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla.

Ei maksukyvytön

Arvo

Vastapuoli ei ole maksukyvytön asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla.

Maksukyvytön, koska ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan

Arvo

Vastapuoli asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla maksukyvytön, koska se todennäköisesti ei suoriudu maksuistaan asetuksen (EU) N:o 575/2013.

Maksukyvytön, koska saatavat ovat yli 90/180 päivää myöhässä.

Arvo

Vastapuoli on asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla maksukyvytön, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä.

Maksukyvytön, koska ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan, ja velat yli 90/180 päivää myöhässä.

Arvo

Vastapuoli on asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti maksukyvytön, koska se eivät todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jonkin velka on yli 90/180 päivää myöhässä.

Vastapuolen maksukyvyttömyyden päivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona tietoattribuutissa ”Vastapuolen maksukyvyttömyys” ilmoitetun maksukyvyttömyyden katsotaan alkaneen.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Instrumentin tiedot

Instrumenttilaji

Tietoattribuutti

Instrumentin luokittelu osapuolten sopimien sopimusehtojen tyypin mukaan.

Talletukset takaisinmyyntisopimuksia lukuun ottamatta

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.79 kohdassa määritellyt talletuksen takaisinmyyntisopimuksia lukuun ottamatta.

Sekkiluotto

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä II olevan 2 osan taulukossa olevan 2 kohdan 1 kohdan c alakohdassa määritelty sekkiluotto.

Luottokorttivelat

Arvo

Luotot, jotka on myönnetty maksuaikakorteilla eli maksuaikaluottoa antavilla korteilla tai luottokorteilla eli maksuaikaluottoa ja pidennettyä luottokorttiluottoa antavilla korteilla.

Valmiusluotot pois lukien tilinylitysoikeudet ja luottokorttivelat

Arvo

Luotolla on seuraavat ominaisuudet:

i)

velallinen voi käyttää tai nostaa varoja ennalta hyväksyttyyn luottolimiittiin saakka ilmoittamatta siitä etukäteen velkojalle;

ii)

käytettävissä olevan luoton määrää voidaan korottaa ja vähentää, kun varoja otetaan lainaksi ja maksetaan takaisin;

iii)

luottoa voidaan käyttää toistuvasti;

iv)

kyse ei ole luottokorttivelasta tai tilinylitysoikeudesta

Muut luotot kuin valmiusluotot

Arvo

Luotolla on seuraavat ominaisuudet:

i)

velallinen voi käyttää tai nostaa varoja ennalta hyväksyttyyn luottolimiittiin saakka ilmoittamatta siitä etukäteen velkojalle;

ii)

luottoa voidaan käyttää toistuvasti;

iii)

kyse ei ole valmiusluotosta, luottokorttivelasta tai tilinylitysoikeudesta.

Takaisinmyyntisopimukset

Arvo

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2.14 osan 59 kohdassa määritellyt takaisinmyyntisopimukset.

Myyntisaamiset

Arvo

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 5.41 kohdan c alakohdassa määritellyt myyntisaamiset.

Rahoitusleasing

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.134–5.135 kohdassa määritelty rahoitusleasing.

Muuntyyppiset lainat

Arvo

Muuntyyppiset lainat, jotka eivät sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Lainalla tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.112, 5.113 ja 5.114 kohdassa.

Projektirahoituslaina

Tietoattribuutti

Projektirahoituksen tunnistaminen

Projektirahoituslaina

Arvo

Käytetään, jos velka on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteen V mukainen projektirahoituslaina.

Ei projektirahoituslaina

Arvo

Instrumentti ei ole täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteen V mukainen projektirahoituslaina.

Valuutta

Tietoattribuutti

ISO 4217 -standardin mukainen valuutta, jonka määräisiä instrumentit ovat.

ISO 4217 -standardi

Arvo

ISO 4217 -standardin mukainen valuutan koodi.

Voimaantulopäivä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona sopimussuhde on pantu alulle, eli päivä, jona sopimus tuli kaikkia osapuolia sitovaksi.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Suorituspäivä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona sopimuksessa täsmennetyt ehdot toteutetaan tai voidaan toteuttaa ensimmäisen kerran, eli päivämäärä, jona rahoitusinstrumentit alun perin vaihdetaan tai luodaan.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Oikeudellinen lopullinen eräpäivä

Tietoattribuutti

Sopimukseen perustuva instrumentin erääntymispäivä, ottaen huomioon alkuperäisten sopimusten muuttamiseksi tehdyt sopimukset.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Takautumisoikeus

Tietoattribuutti

Instrumenttien luokittelu perustuen velkojan oikeuteen ottaa haltuun omaisuuseriä, joita ei ole pantattu instrumentin suojaksi.

Takautumisoikeus

Arvo

Instrumentti, jonka osalta velkojalla on oikeus ottaa haltuun sellaisia velallisen muita omaisuuseriä, joita ei ole pantattu instrumentin suojaamiseksi, tai jos kyse on myyntisaamisista, oikeus periä velka yhteisöltä, joka myi saatavat velkojalle.

Ei takautumisoikeutta

Arvo

Instrumentti, johon ei liity edellä määriteltyä takautumisoikeutta.

Korkolaji

Tietoattribuutti

Luottoriskien luokittelu, joka perustuu kutakin maksukautta koskevan korkotason määrittämisessä käytettävään viitekorkoon.

Kiinteä

Arvo

Menetelmä, jota käytetään koron määrittämiseksi vastuun juoksuaikana ja joka sisältää ainoastaan muuttumattomia korkokantoja – numeerinen muuttumaton korkokanta, joka on varmuudella tiedossa vastuun syntyessä – ja jossa korot soveltuvat vastuun koko määrään. Menetelmä voi sisältää useamman kuin yhden kiinteän koron, jota sovelletaan eri jaksoina vastuun juoksuaikana (esim. laina, jossa on kiinteä korko ensimmäisen kiinteäkorkoisen jakson aikana, jonka jälkeen korko muuttuu toiseksi, edelleen kiinteäksi koroksi, joka on tiedossa vastuun syntyessä).

Vaihtuva

Arvo

Menetelmä, jota käytetään koron määrittämiseksi vastuun juoksuaikana ja joka sisältää ainoastaan toisen muuttujan (viitemuuttuja) kehitykseen perustuvia korkoja ja jossa korot soveltuvat vastuun koko määrään.

Sekamuotoinen

Arvo

Muu korkotyyppi, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Koron tarkistustiheys

Tietoattribuutti

Tiheys, jonka mukaisesti korkotaso tarkistetaan ensimmäisen kiinteäkorkoisen jakson jälkeen soveltuvin osin.

Ei tarkistettava

Arvo

Instrumentti, johon ei liity sopimusta koron muuttamisesta.

Yön yli

Arvo

Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta päivittäin.

Kuukausittain

Arvo

Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta kuukausittain.

Neljännesvuosittain

Arvo

Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta neljännesvuosittain.

Puolivuosittain

Arvo

Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta puolivuosittain.

Vuosittain

Arvo

Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta vuosittain.

Velkojan harkinnan mukaan

Arvo

Instrumentti, johon liittyvän sopimuksen mukaan velkojalla on oikeus määrätä korontarkistuspäivä.

Muu tiheys

Arvo

Instrumentti, johon liittyvän sopimuksen mukaan korkoa muutetaan muulla tavoin kuin edellä luetelluissa luokissa.

Jakson, jolta maksetaan vain korot, päättymispäivä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona pelkän koronmaksun jakso päättyy. Instrumentilla, josta maksetaan vain korot, tarkoitetaan instrumenttia, josta maksetaan ainoastaan pääomalle kertynyt korko sopimuksessa määritettynä ajanjaksona ja jonka jäljellä oleva pääoma säilyy muuttumattomana.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Viitekorko

Tietoattribuutti

Todellisen koron laskennassa käytetty viitekorko.

Viitekoron koodi

Arvo

Viitekoron koodi on viitekoron arvon ja maturiteetin arvon yhdistelmä.

On käytettävä seuraavia viitekoron arvoja:

EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, muut yksittäiset viitekorot, muut usean koron viitekorot.

On käytettävä seuraavia maturiteettiarvoja:

Yön yli, yksi viikko, kaksi viikkoa, kolme viikkoa, yksi kuukausi, kaksi kuukautta, kolme kuukautta, neljä kuukautta, viisi kuukautta, kuusi kuukautta, seitsemän kuukautta, kahdeksan kuukautta, yhdeksän kuukautta, kymmenen kuukautta, yksitoista kuukautta, kaksitoista kuukautta.

Viitekoron koodi muodostetaan seuraavalla tavalla: viitekoron arvo yhdistetään maturiteetin arvoon.

Korkomarginaali

Tietoattribuutti

Marginaali tai korkoero (ilmaistuna prosentteina), joka lisätään viitekorkoon laskettaessa peruspisteinä ilmaistua todellista korkoa.

Numero

Arvo

Prosentteina määritelty korko

Korkokatto

Tietoattribuutti

Perittävän koron enimmäismäärä.

Numero

Arvo

Prosentteina määritelty korko

Korkolattia

Tietoattribuutti

Perittävän koron vähimmäismäärä.

Numero

Arvo

Prosentteina määritelty korko

Käyttötarkoitus

Tietoattribuutti

Instrumenttien luokittelu niiden tarkoituksen mukaan.

Asuinkiinteistön hankinta

Arvo

Asuinkiinteistön rahoitus. Asuinkiinteistö on määritelty asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 75 alakohdassa.

Liikekiinteistön hankinta

Arvo

Muun kiinteistön kuin asuinkiinteistön rahoitus.

Limiittiluotonanto

Arvo

Instrumentit, joissa laitos myöntää arvopaperien ostoon, myyntiin, siirtoon tai kaupankäyntiin liittyvän luoton. Limiittiluotonannon instrumentit eivät sisällä muita lainoja, joilla on arvopaperien muodossa oleva vakuus.

Velan rahoitus

Arvo

Maksamattoman tai erääntyvän velan rahoitus. Erä sisältää velan jälleenrahoituksen.

Tuonnit

Arvo

Ulkomaisilta kotimaisille siirtyvien tavaroiden ja palvelujen (ostot, vaihdot ja/tai lahjat) rahoitus.

Viennit

Arvo

Kotimaisilta ulkomaisille siirtyvien tavaroiden ja palvelujen (ostot, vaihdot ja/tai lahjat) rahoitus.

Rakennusinvestoinnit

Arvo

Rakennusten, infrastruktuurin ja teollisuuslaitosten rakentamisen rahoitus.

Käyttöpääomajärjestely

Arvo

Organisaation kassavirran hallinnan rahoitus

Muut tarkoitukset

Arvo

Muut käyttötarkoitukset, jotka eivät sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Lyhennystapa

Tietoattribuutti

Instrumenttiin, pääoma ja korko mukaan luettuina, sovellettava lyhennystapa.

Ranskalainen

Arvo

Lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama.

Saksalainen

Arvo

Lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia sisältäen pääoman lyhennystä ja korkoa.

Kiinteämääräinen lyhennys

Arvo

Lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama.

Kertamaksu

Arvo

Lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan.

Muut

Arvo

Muu lyhennystapa, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Takaisinmaksutiheys

Tietoattribuutti

Erääntyvien maksujen, pääoman tai korkojen, maksutiheys eli maksujen välillä olevien kuukausien lukumäärä.

Kuukausittain

Arvo

Kuukausittain.

Neljännesvuosittain

Arvo

Neljännesvuosittain.

Puolivuosittain

Arvo

Puolivuosittain.

Vuosittain

Arvo

Vuosittain.

Kertamaksu

Arvo

Lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan riippumatta koronmaksutiheydestä.

Nollakorkoinen

Arvo

Lyhennys, jossa pääoman määrä ja korko maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan.

Muut

Arvo

Muu lyhennystapa, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Syndikoidun sopimuksen tunniste

Tietoattribuutti

Pääjärjestäjän soveltama syndikoidun sopimuksen sopimustunniste, jolla kukin sopimus tunnistetaan yksilöllisesti. Kullakin syndikoidulla sopimuksella on yksi syndikoidun sopimuksen tunniste. Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä pääjärjestäjä voi käyttää sitä toisen sopimuksen sopimustunnisteena. Kaikkien syndikoituun sopimukseen osallistuvien velkojien on käytettävä samaa syndikoidun sopimuksen tunnistetta.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Velka, jolla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

Tietoattribuutti

Huonommalla etuoikeudella olevan velan tunniste. Velkainstrumentit, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla saamisilla, ovat velkapapereita liikkeeseen laskevan laitoksen vaateita, joita voidaan esittää vasta sen jälkeen kun kaikki etusijalla olevat vaatimukset (esim. talletukset/lainat) on tyydytetty.

Velka, jolla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

Arvo

Instrumentti on velka huonommalla etuoikeudella siten kuin se määritellään asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä II olevassa taulukossa.

Velka, jolla ei ole huonompaa etuoikeutta

Arvo

Instrumentilla ei ole huonompaa etuoikeutta

Takaisinmaksuoikeus

Tietoattribuutti

Luottoriskien luokittelu sen mukaan, millainen on velkojan oikeus vaatia luoton takaisinmaksua.

Vaadittaessa tai lyhyellä varoitusajalla

Arvo

Velkojan pyynnöstä vaadittaessa tai lyhyellä varoitusajalla takaisin maksettavat instrumentit.

Muut

Arvo

Instrumentit, jotka on maksettava takaisin muulla perusteella kuin vaadittaessa tai lyhyellä varoitusajalla.

Notariaatti-instrumentti

Tietoattribuutti

Instrumentit, joissa tarkasteltava toimija toimii omissa nimissään mutta kolmannen osapuolen puolesta ja riskillä.

Notariaatti-instrumentti

Arvo

Käytetään, jos instrumentti on annettu uskotun miehen haltuun.

Ei notariaatti-instrumentti

Arvo

Käytetään, jos instrumenttia ei ole annettu uskotun miehen haltuun.

Sitoumuksen kokonaismäärä voimaantulopäivänä

Tietoattribuutti

Tarkasteltavan toimijan luottoriskin enimmäismäärä instrumentin voimaantulopäivänä ottamatta huomioon saatua suojausta tai muita luottoriskiä vähentäviä järjestelyjä. Sitoumuksen kokonaismäärä voimaantulopäivänä vahvistetaan hyväksymisprosessin aikana ja sen tarkoituksena on rajoittaa tarkasteltavan toimijan luottoriskin määrä asianomaisen instrumentin kunkin vastapuolen osalta.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Hankinnan yhteydessä luottoriskin takia tehdyt muutokset käyvässä arvossa

Tietoattribuutti

Jäljellä olevan nimellisarvon ja instrumentin hankintahinnan välinen erotus hankintapäivänä. Tämä määrä olisi ilmoitettava instrumenteista, jotka on hankittu hintaan, joka alittaa jäljellä olevan pääoman määrän luottoriskistä johtuvan huononemisen vuoksi.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Rahoitustiedot

Korko

Tietoattribuutti

Vuositasoinen sovittu korko tai suppeasti määriteltynä Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP(2013/34) (6) mukainen korko.

Numero

Arvo

Prosentteina määritelty korko

Seuraava korkotason tarkistuspäivä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevassa 3 osassa määritelty seuraava korkotason tarkistus tapahtuu. Jos instrumenttiin ei sovelleta tulevaa korkotason tarkistuspäivää, ilmoitetaan sen oikeudellinen lopullinen eräpäivä.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Siirretty määrä

Tietoattribuutti

Rahoitussaamisen määrä, jonka osalta taloudellinen omistusoikeus on laillisesti siirtynyt.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Instrumentin maksukyvyttömyys

Tietoattribuutti

Ilmoitetaan instrumentin maksukyvyttömyys Luokissa kuvataan tilanteet, joissa instrumentti voidaan katsoa maksukyvyttömäksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti.

Ei maksukyvytön

Arvo

Instrumentti ei ole maksukyvytön asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla.

Maksukyvytön, koska ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan

Arvo

Instrumentit ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti maksukyvyttömiä, koska ne eivät todennäköisesti suoriudu maksuistaan.

Maksukyvytön, koska saatavat ovat yli 90/180 päivää myöhässä.

Arvo

Instrumentit ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti maksukyvyttömiä, koska saatavat ovat yli 90/180 päivää myöhässä.

Maksukyvytön, koska ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan, ja velat yli 90/180 päivää myöhässä.

Arvo

Instrumentit ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti maksukyvyttömiä, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska saatavat ovat yli 90/180 päivää myöhässä.

Instrumentin maksurästit

Tietoattribuutti

Tietojenantopäivänä avoinna olevien pääoman, koron ja kulujen yhteenlaskettu määrä, joka sopimuksen perusteella on erääntynyt ja jota ei ole maksettu takaisin (erääntynyt määrä). Tämä määrä on aina ilmoitettava. Jos instrumentilla ei ole erääntyneitä määriä tietojenantopäivänä, ilmoitetaan 0.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Instrumentin erääntymisen päivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona instrumentti erääntyi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2.48 osan mukaisesti. Tämä on viimeisin instrumentin erääntymisen päivämäärä ennen raportoinnin viitepäivämäärää ja se ilmoitetaan, jos instrumentilla on erääntyneitä määriä raportoinnin viitepäivämääränä.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Instrumentin maksukyvyttömyyden päivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona tietoattribuutissa ”instrumentin maksukyvyttömyys” ilmoitetun maksukyvyttömyyden katsotaan alkaneen.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Arvopaperistamislaji

Tietoattribuutti

Arvopaperistamislajin tunnistaminen asetuksen (EU) N:o 575/2013 242 artiklan 10 ja 11 kohdan mukaisesti.

Perinteinen arvopaperistaminen

Arvo

Instrumentti, joka on arvopaperistettu perinteisellä arvopaperistamisella.

Synteettinen arvopaperistaminen

Arvo

Instrumentti, joka on arvopaperistettu synteettisellä arvopaperistamisella.

Ei arvopaperistettu

Arvo

Instrumentti, jota ei ole arvopaperistettu perinteisellä eikä synteettisellä arvopaperistamisella.

Jäljellä oleva nimellisarvo

Tietoattribuutti

Raportoinnin viitepäivämäärän lopussa maksamatta oleva pääoma, mukaan lukien maksamaton erääntynyt korko, mutta pois lukien kertynyt korko. Jäljellä oleva nimellisarvo ilmoitettava nettomääräisenä ilman luottotappioita ja arvonalennuksia, kuten asianomaisissa kirjanpitokäytännöissä täsmennetään.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Taseen ulkopuolinen erä

Tietoattribuutti

Taseen ulkopuolisten vastuiden nimellisarvo yhteensä. Tämä sisältää kaikenlaiset lainasitoumukset ennen luoton muuntokertoimien ja luottoriskin vähentämismenetelmien huomioon ottamista. Se on määrä, joka parhaiten kuvaa laitoksen luottoriskille altistumisen enimmäismäärää ottamatta huomioon saatua suojausta tai muita luottoriskiä vähentäviä järjestelyjä.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Kertynyt korko

Tietoattribuutti

Lainoille kertyneen koron määrä raportoinnin viitepäivämääränä, kuten asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) on määritelty. Jaksottamista koskevan yleisperiaatteen mukaisesti korkosaamiset instrumenteista tulisi kirjata taseeseen sitä mukaa kuin niitä kertyy (eli suoriteperusteen mukaisesti) eikä sitä mukaa kuin niitä tosiasiallisesti saadaan (eli maksuperusteen mukaisesti).

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Tilinpäätöstiedot

Instrumenttien tilinpäätösluokittelu

Tietoattribuutti

Tilinpäätössalkku, johon tiedot kirjataan sen kirjanpitostandardin – IFRS-standardien tai kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) – mukaan, jota tarkasteltavan toimijan oikeushenkilö soveltaa asetuksen (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) nojalla.

IFRS-tilinpäätössalkut

Kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset

Arvo

IFRS:n mukaiset kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset.

Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

Arvo

IFRS:n mukaiset kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat.

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat, joiden kirjaaminen käypään arvoon tulosvaikutteisesti on pakollista

Arvo

IFRS:n mukaiset kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat, joiden kirjaaminen käypään arvoon tulosvaikutteisesti on pakollista.

Tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat

Arvo

Rahoitusvarat, jotka arvostetaan tulosvaikutteisesti käypään arvoon ja jotka on alun perin tai myöhemmin kirjattu rahoitusvaroiksi IFRS:n mukaisesti, lukuun ottamatta eriä, jotka luokitellaan kaupankäyntiä varten tarkoitettuihin rahoitusvaroihin.

Rahoitusvarat käypään arvoon ja muihin laajan tuloksen eriin

Arvo

Rahoitusvarat, jotka arvostetaan käypään arvoon ja kirjataan muihin laajan tuloksen eriin liiketoimintamallin ja kassavirtojen ominaisuuksien perusteella IFRS:n mukaisesti.

Rahoitusvarat jaksotetun hankintamenon perusteella

Arvo

IFRS:n mukaiset rahoitusvarat jaksotetun hankintamenon perusteella.

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) mukaiset tilinpäätössalkut

Käteinen raha ja kassan saldot keskuspankeissa

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukainen käteinen raha ja kassan saldot keskuspankeissa.

Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat.

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat, joiden kirjaaminen käypään arvoon tulosvaikutteisesti on pakollista

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat, joiden kirjaaminen käypään arvoon tulosvaikutteisesti on pakollista.

Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset rahoitusvarat, jotka kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset myytävissä olevat rahoitusvarat.

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin johdannaiset), jotka arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin johdannaiset), jotka arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin johdannaiset), jotka arvostetaan pääomaan käyvän arvon perusteella

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin johdannaiset), jotka arvostetaan käypään arvoon omana pääomana.

Lainat ja muut saatavat

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset lainat ja saamiset.

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset eräpäivään saakka hallussa pidettävät instrumentit.

Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, joiden arvostaminen perustuu hankintamenoon

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntivaraston ulkopuoliset vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, joiden arvostaminen perustuu hankintamenoon.

Muut kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin kuuluvat rahoitusvarat, jotka eivät ole johdannaisia

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset muut kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin kuuluvat rahoitusvarat, jotka eivät ole johdannaisia.

Tasekirjaus

Tietoattribuutti

Rahoitusvaran kirjaaminen taseeseen.

Kirjattu taseeseen täysimääräisesti

Arvo

Instrumentti on kirjattu taseeseen täysimääräisesti täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.

Kirjattu taseeseen siinä laajuudessa, jossa laitos on yhä osallisena

Arvo

Instrumentti on kirjattu taseeseen siinä laajuudessa, jossa laitos on yhä osallisena, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.

Taseesta täysimääräisesti pois kirjattu

Arvo

Instrumentti on kirjattu pois taseesta täysimääräisesti täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.

Sidonnaisuuden lähteet

Tietoattribuutti

Transaktiotyyppi, johon vastuu on sidonnainen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaan. Omaisuuserän katsotaan olevan sidonnainen, jos se on annettu vakuudeksi tai jos sitä koskee missä tahansa muodossa annettu, instrumenttia koskeva turvaamis-, vakuus- tai takausjärjestely, jonka mukaan omaisuuserä ei ole vapaasti siirrettävissä.

Keskuspankkirahoitus

Arvo

Keskuspankkirahoitus (kaikentyyppinen, mukaan lukien repot) varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Pörssissä noteerattavat johdannaiset

Arvo

Pörssissä noteerattavat johdannaiset varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

OTC-johdannaiset

Arvo

OTC-johdannaiset varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Talletukset – takaisinostosopimukset muiden kuin keskuspankkien kanssa

Arvo

Takaisinostosopimuksen muiden kuin keskuspankkien kanssa varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Talletukset takaisinostosopimuksia lukuun ottamatta

Arvo

Muut talletukset kuin takaisinostosopimukset varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Liikkeeseen lasketut velkapaperit – katetut joukkolainat

Arvo

Katetut joukkolainat varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Liikkeeseen lasketut velkapaperit – omaisuusvakuudelliset arvopaperit

Arvo

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS) varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Liikkeeseen lasketut velkapaperit – muut kuin katetut joukkolainat ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit

Arvo

Muut liikkeeseen lasketut velkapaperit kuin katetut joukkolainat ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Muut sidonnaisuuden lähteet

Arvo

Muut sidonnaisuuden lähteet varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Ei sidonnaisuutta

Arvo

Instrumentti, jota ei ole annettu vakuudeksi tai jota ei koske missä tahansa muodossa annettu, instrumenttia koskeva turvaamis-, vakuus- tai takausjärjestely, jonka mukaan omaisuuserä ei olisi vapaasti siirrettävissä.

Kertyneet luottotappiot

Tietoattribuutti

Sellaisen perimiskelvottomaksi katsotun velkainstrumentin, jota laitos ei enää kirjaa taseeseen, pääoman ja erääntyneen koron kumulatiivinen määrä, riippumatta salkusta, johon instrumentti sisältyy. Luottotappiot voivat johtua tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen kirjanpitoarvon alentumisesta ja rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa vastaan tehtävistä vähennyseristä.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Kertynyt arvonalennus

Tietoattribuutti

Instrumenttia vastaavien tai siihen kohdistettujen vähennysten määrä raportoinnin viitepäivämääränä. Tämä tietoattribuutti koskee instrumentteja, joihin sovelletaan arvonalennusta sovellettavan kirjanpitokäytännön mukaan.

IFRS-standardien mukaan kertynet arvonalennukset liittyvät seuraaviin määriin:

i)

Vähennys, jonka määrä vastaa 12 kuukauden odotettuja luottotappioita;

ii)

Vähennys, jonka määrä vastaa instrumentin voimassaoloajan odotettuja luottotappioita;

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) mukaan kertynet arvonalennukset liittyvät seuraaviin määriin:

i)

Vähennys, jonka määrä vastaa ryhmäkohtaisia vähennyksiä;

ii)

Vähennys, jonka määrä vastaa sopimuskohtaisia vähennyksiä.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Arvonalennuksen tyyppi

Tietoattribuutti

Arvonalennuksen tyyppi.

Vaihe 1 (IFRS)

Arvo

Käytetään, jos instrumentin arvo ei ole alentunut ja vähennyksen määrä vastaa 12 kuukauden odotettuja luottotappioita ja kohdistetaan instrumenttiin IFRS-standardien nojalla. Koskee vain instrumentteja, joihin sovelletaan IFRS 9:n mukaista vähennystä.

Vaihe 2 (IFRS)

Arvo

Käytetään, jos instrumentin arvo ei ole alentunut ja vähennyksen määrä vastaa elinajan odotettuja luottotappioita ja kohdistetaan instrumenttiin IFRS-standardien nojalla. Koskee vain instrumentteja, joihin sovelletaan IFRS 9:n mukaista vähennystä.

Vaihe 3 (IFRS)

Arvo

Käytetään, jos instrumentin arvo on alentunut IFRS 9:n mukaisesti.

Ryhmäkohtaiset vähennykset (GAAP)

Arvo

Käytetään, jos instrumenttiin sovelletaan arvonalennusta sovellettavan muun kirjanpitostandardin kuin IFRS 9:n mukaisesti eikä instrumenttiin kohdisteta sopimuskohtaisia vähennyksiä (ei arvonalennusta).

Sopimuskohtaiset vähennykset (GAAP)

Arvo

Käytetään, jos instrumenttiin sovelletaan arvonalennusta sovellettavan muun kirjanpitostandardin kuin IFRS 9:n mukaisesti ja instrumenttiin kohdistetaan sopimuskohtaisia vähennyksiä, riippumatta siitä, tarkastellaanko näitä vähennyksiä erikseen vai yhdessä (arvonalennus).

Arvonalennusta ei vähennetä

Arvo

Käytetään, jos instrumentin osalta ei tehdä arvonalennusta sovellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti.

Arvonalennuksen arviointimenetelmä

Tietoattribuutti

Menetelmä, jonka mukaan arvonalennusta arvioidaan, jos instrumenttiin sovelletaan arvonalennusta soveltuvien kirjanpitostandardien mukaan. Erottelu tehdään ryhmäkohtaisten ja yksittäistä instrumenttia koskevien menetelmien välillä.

Yksittäistä instrumenttia koskeva arviointi

Arvo

Käytetään, jos instrumentin osalta ei tehdä arvonalennusta sovellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti.

Ryhmäkohtainen arviointi

Arvo

Käytetään, jos instrumentin osalta tehdään arvonalennus sovellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti ja arvonalennusta koskeva arvio tehdään yhteisesti ryhmittelemällä instrumentti muiden instrumenttien kanssa, joilla on samanlaiset luottoriskiominaisuudet.

Arvonalennusta ei vähennetä

Arvo

Käytetään, jos instrumentin osalta ei tehdä arvonalennusta sovellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti.

Kertyneet muutokset käyvässä arvossa luottoriskistä johtuen

Tietoattribuutti

Luottoriskistä johtuvat käyvän arvon kertyneet muutokset täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 46 kohdan mukaisesti.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Instrumentin vastuutila

Tietoattribuutti

Instrumentti luokitellaan raportoinnin viitepäivämääränä yhteen seuraavista luokista:

Järjestämätön

Arvo

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaan järjestämättömiksi luokitellut instrumentit.

Järjestetty (terve)

Arvo

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaan järjestetyiksi (terveiksi) luokitellut instrumentit.

Instrumentin vastuutilan päivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona tietoattribuutissa ”instrumentin vastuutila” ilmoitetun instrumentin vastuutilan katsotaan alkaneen tai muuttuneen.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Taseen ulkopuolisiin vastuisiin liittyvät varaukset

Tietoattribuutti

Taseen ulkopuolisiin määriin liittyvien varausten määrä.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tila

Tietoattribuutti

Instrumentit, joita koskevat lainanhoitojoustot tai uudelleenneuvottelut.

Lainanhoitojoustot: instrumentit, joiden korko on muutettu markkinaehtoja alhaisemmaksi

Arvo

Lainanhoitojoustotoimenpiteitä sovelletaan instrumentteihin, joiden ehtoja on muutettu, mukaan lukien koron muuttaminen markkinaehtoja alhaisemmaksi asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP/2013/34) mukaisesti.

Lainanhoitojoustot: instrumentit, joiden muita ehtoja on muutettu

Arvo

Lainanhoitojoustotoimenpiteitä sovelletaan instrumentteihin, joiden ehtoja on muutettu, pois lukien koron muuttaminen markkinaehtoja alhaisemmaksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.

Lainanhoitojoustot: kokonaan tai osittain uudelleenrahoitettu velka

Arvo

Lainanhoitojoustotoimenpiteitä sovelletaan uudelleenrahoitusvelkaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaan.

Uudelleenneuvoteltu instrumentti ilman lainanhoitojoustotoimenpiteitä

Arvo

Instrumentti, jonka rahoitusehtoja on muutettu ja johon ei sovelleta lainanhoitojoustotoimenpiteitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.

Ei lainanhoitojoustoja eikä uudelleenneuvotteluja

Arvo

Ei sovelleta lainanhoitojoustoja eikä uudelleenneuvotteluja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.

Kumulatiiviset palautukset maksukyvyttömyyden jälkeen

Tietoattribuutti

Maksukyvyttömyyden alkamisen jälkeen peritty kokonaismäärä.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tilan päivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona tietoattribuutissa ”lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tila” ilmoitetun lainanhoitojoustojen tai uudelleenneuvottelujen tilan katsotaan alkaneen.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Vakavaraisuusportfolio

Tietoattribuutti

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 86 alakohdassa määriteltyjen kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden luokittelu.

Kaupankäyntivarasto

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 86 alakohdassa määritellyt kaupankäyntivarastoon kuuluvat instrumentit.

Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 86 alakohdassa määritellyt kaupankäyntivaraston ulkopuoliset instrumentit.

Kirjanpitoarvo

Tietoattribuutti

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteen V mukainen kirjanpitoarvo.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Vastapuolta ja instrumenttia koskevat tiedot

Vastapuolen rooli

Tietoattribuutti

Vastapuolten instrumenttiin liittyvät roolit

Velkoja

Arvo

Vastapuoli, joka kantaa instrumentin luottoriskin ja joka ei ole suojauksen antaja.

Velallinen

Arvo

Vastapuoli, joka aiheuttaa instrumentin luottoriskin ja joka ei ole suojauksen antaja.

Hallinnoija

Arvo

Vastapuoli, joka on vastuussa instrumentin hallinnoinnista ja siihen liittyvästä varainhoidosta.

Alullepanija

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 1 artiklan 3 kohdassa määritelty arvopaperistamistransaktion vastapuoli.

Yhteisiä vastuita koskevat tiedot

Yhteisvastuun määrä

Tietoattribuutti

Maksamatta oleva nimellisarvo, josta kukin velallinen on vastuussa suhteessa yksittäiseen instrumenttiin, jolla on kaksi tai useampi velallista.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Saatua suojausta koskevat tiedot

Suojauksen päättymispäivä

Tietoattribuutti

Suojauksen sovittu eräpäivä, joka on ensimmäinen mahdollinen päivä, jona suojaus voi päättyä tai se voidaan päättää, ottaen huomioon alkuperäisten sopimusten muuttamista koskevat sopimukset.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Suojauksen tyyppi

Tietoattribuutti

Saadun suojauksen tyyppi riippumatta sen kelpoisuudesta luottoriskin vähentämiseen.

Kulta

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukainen kulta.

Käteisraha ja talletukset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.74 kohdassa määritellyt käteisraha ja talletukset.

Arvopaperit

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.89 kohdassa määritellyt arvopaperit.

Lainat

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.112 kohdassa määritellyt lainat.

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.139 kohdassa määritellyt osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet.

Luottojohdannaiset

Arvo

Luottojohdannaiset, jotka ovat

rahoitusvakuuden määritelmän täyttäviä luottojohdannaisia, sellaisina kuin ne on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 58 kohdan b alakohdassa;

muita luottojohdannaisia kuin rahoitusvakuuksia, sellaisena kuin ne on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 67 kohdan d alakohdassa.

Luottojohdannaiset sisältävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 204 artiklassa mainitut vakuudeksi kelpaavat luottojohdannaiset.

Muut rahoitusvakuudet kuin luottojohdannaiset

Arvo

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaiset muut rahoitusvakuudet kuin luottojohdannaiset.

Myyntisaamiset

Arvo

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 5.41 kohdan c alakohdassa määritellyt myyntisaamiset.

Pantatut henkivakuutukset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiset luottoa myöntävälle laitokselle pantatut henkivakuutukset.

Asuinkiinteistövakuus

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 75 alakohdassa määritelty asuinkiinteistö.

Toimistot ja liiketilat

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiset toimistot ja liiketilat.

Liikekiinteistövakuus

Arvo

Muut kiinteistöomaisuus kuin asunnot, toimistot ja liiketilat

Muut reaalivakuudet

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiset muut reaalivakuudet, jotka eivät sisälly edellä oleviin arvoihin

Muu suojaus

Arvo

Muu suojaus, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Suojauksen arvo

Tietoattribuutti

Suojauksen arvomäärä, siten kuin se on määritetty kohdassa ”suojauksen arvon tyyppi” arvostusmenetelmän mukaisesti.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Suojauksen arvon tyyppi

Tietoattribuutti

Tietoattribuutissa ”suojauksen arvo” annetun arvon tyypin määrittely.

Nimellismäärä

Arvo

Sopimuksessa sovittu nimellismäärä, jota käytetään maksujen laskennassa siinä tapauksessa, että suojaus pannaan täytäntöön.

Käypä arvo

Arvo

Hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksuna velan siirrosta normaalissa transaktiossa markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä.

Käytetään, jos suojaus ei ole kiinteää omaisuutta.

Markkina-arvo

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 76 alakohdassa määritelty kiinteän omaisuuden nykyinen markkina-arvo.

Käytetään, jos suojaus on kiinteää omaisuutta ja kun markkina-arvo ilmoitetaan tietoattribuutissa ”suojauksen arvo”.

Pitkän aikavälin vakaa arvo

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 74 alakohdassa määritelty kiinteän omaisuuden kiinnitysluottoarvo.

Käytetään, jos suojaus on kiinteää omaisuutta ja kun kiinnitysluottoarvo ilmoitetaan tietoattribuutissa ”suojauksen arvo”.

Suojauksen muu arvo

Arvo

Suojauksen muu arvo, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Kiinteistövakuuden sijainti

Tietoattribuutti

Alue tai maa, jossa vakuus sijaitsee.

ISO 3166-1 alpha-2 -koodit

Arvo

ISO 3166-1 alpha-2 -koodit siinä maassa, jossa vakuus sijaitsee, jos vakuus ei sijaitse tietoja antavassa jäsenvaltiossa.

NUTS 3 -alue

Arvo

NUTS 3 -alueet, joissa vakuus sijaitsee, kun vakuus sijaitsee tietoja antavassa jäsenvaltiossa.

Suojauksen arvostuspäivä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona suojauksen viimeisin arviointi tai arvostus tehtiin ennen raportoinnin viitepäivämäärää.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Suojauksen arvostusmenetelmä

Tietoattribuutti

Suojauksen arvostusmenetelmän tyyppi; menetelmä, jota käytetään suojauksen arvon määrittämiseen.

Markkinahinta (mark-to-market)

Arvo

Arvostusmenetelmä, jossa suojauksen arvo perustuu samanlaisia saamisia ja velkoja koskeviin mukauttamattomiin hintanoteerauksiin aktiivisilla markkinoilla.

Vastapuolen arvio

Arvo

Arvostusmenetelmä, jossa suojauksen antaja suorittaa arvostuksen.

Velkojan arvostus

Arvo

Arvostusmenetelmä, jossa arvostuksen suorittaa velkoja: arvostus, jonka on tehnyt ulkoinen arvioija tai henkilöstöön kuuluva arvioija, jolla on arvioinnin tekemiseen tarvittavat pätevyys, kyky ja kokemus ja joka ei ole riippumaton luottopäätösmenettelystä.

Kolmannen osapuolen arvostus

Arvo

Arvostusmenetelmä, jossa arvostuksen suorittaa luottopäätösmenettelystä riippumaton arvioija.

Muu arvostustyyppi

Arvo

Muu arvostustyyppi, joka ei sisälly muihin arvostusluokkiin.

Suojauksen alkuperäinen arvo

Tietoattribuutti

Suojauksen käypä arvo päivänä, jona se alun perin vastaanotettiin luoton suojaksi.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Suojauksen alkuperäinen arvostuspäivämäärä

Tietoattribuutti

Suojauksen alkuperäisen arvon päivämäärä eli päivä, jona suojauksen viimeisin arviointi tai arvostus tehtiin ennen sen ensimmäistä vastaanottoa luoton suojaksi.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Instrumenttia ja saatua suojausta koskevat tiedot

Suojaukselle kohdistettu arvo

Tietoattribuutti

Suojauksen enimmäismäärä, joka instrumentin osalta voidaan ottaa huomioon luoton suojana. Kolmansien osapuolten tai tarkasteltavan toimijan paremmalla etuoikeudella olevat, suojausta koskevien saamisten määrä on jätettävä suojaukselle kohdistetun arvon ulkopuolelle. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaan hyväksyttävän suojauksen osalta tämä arvo tulisi ilmoittaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan mukaisesti.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Suojauksella turvatut kolmannen osapuolen etuoikeutetut saamiset

Tietoattribuutti

Sellaisten paremmalla etuoikeudella olevien, suojaukseen kohdistuvien panttioikeuksien enimmäismäärä, joiden haltija on muu kolmas osapuoli kuin tarkasteltava toimija.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) viitepäivämääränä.


(1)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1075/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/40) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 107).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1)

(3)  Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (2003/361/EY) (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(5)  Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).

(6)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1072/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/34) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 51).


LIITE V

Vähimmäisvaatimukset, joita varsinaisen tiedonantajien joukon on noudatettava

Tiedonantajien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset noudattaakseen Euroopan keskuspankin (EKP) tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia.

1.

Toimitusta koskevat yleiset vaatimukset:

a)

raportoinnin on oltava oikea-aikaista ja tiedot on toimitettava asianomaisen kansallisen keskuspankin asettamien määräaikojen kuluessa;

b)

tilastotiedot tulee esittää asianomaisen kansallisen keskuspankin määrittelemien teknisten raportointivaatimusten mukaisessa muodossa;

c)

tiedonantajan on toimitettava yhden tai useamman yhteyshenkilön tiedot kullekin asianomaiselle kansalliselle keskuspankille;

d)

teknisiä erittelyjä tietojen toimittamiseksi asianomaiselle kansalliselle keskuspankille on noudatettava.

2.

Tarkkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset:

a)

tilastotietojen on oltava paikkansapitäviä: kaikki lineaariset rajoitteet on täytettävä (esimerkiksi välisummien ja loppusumman on täsmättävä), ja eri raportointifrekvenssein toimitettujen tietojen on vastattava toisiaan;

b)

tiedonantajien on kyettävä antamaan lisätietoja toimittamiensa tietojen taustalla olevista muutoksista;

c)

tilastotietojen on oltava täydellisiä, eikä niissä saa olla jatkuvia tai rakenteellisia puutteita; raportointiaukkojen tulisi olla tilapäisiä ja niistä on ilmoitettava kansalliselle keskuspankille (ja kansallisen keskuspankin kautta EKP:lle), niistä on annettava selitys asianomaiselle kansalliselle keskuspankille ja niitä on soveltuvin osin täydennettävä mahdollisimman pian;

d)

tiedonantajien on noudatettava asianomaisen kansallisen keskuspankin antamia ohjeita tietomääristä, lukujen pyöristämisestä ja desimaalien määrästä tietojen teknistä siirtoa varten.

3.

Käsitteellistä vastaavuutta koskevat vähimmäisvaatimukset:

a)

tilastotietojen on vastattava tässä asetuksessa olevia määritelmiä ja luokitteluja;

b)

jos näistä määritelmistä ja luokitteluista poiketaan, tiedonantajien on välittömästi poistettava käyttämiensä tilastointiperusteiden ja tämän asetuksen mukaisten tilastointiperusteiden tuottamien tulosten välisiä eroja;

c)

tiedonantajien on pystyttävä selittämään katkokset, joita niiden ilmoittamissa tilastotiedoissa on verrattuna aikaisempien jaksojen tietoihin.

4.

Tarkistuksia koskevat vähimmäisvaatimukset:

EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin määrittelemiä tarkistusperiaatteita ja -menettelyjä on noudatettava. Tavanomaisista tarkistuksista poikkeaviin tarkistuksiin on liitettävä selitykset.


Top