Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0865

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/865, annettu 31 päivänä toukokuuta 2016, tietynlaisen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2384 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä hieman muutetun Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietynlaisen alumiinifolion tuonnilla koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

C/2016/3200

OJ L 144, 1.6.2016, p. 35–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/865/oj

1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/865,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2016,

tietynlaisen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2384 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä hieman muutetun Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietynlaisen alumiinifolion tuonnilla koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1) (jäljempänä ’perusasetus’) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Euroopan komissio (jäljempänä ’komissio’) on vastaanottanut perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön tutkia Kiinan kansantasavallasta (jäljempänä ’Kiina’) peräisin olevan tietynlaisen alumiinifolion tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä hieman muutetun Kiinasta peräisin olevan tietynlaisen alumiinifolion tuonnilla ja saattaa tällainen tuonti kirjaamisvelvoitteen alaiseksi.

(2)

Pyyntö jätettiin 18. huhtikuuta 2015. Pyynnön esittäjä on pyytänyt nimelleen luottamuksellista käsittelyä ja perustellut pyyntönsä asianmukaisesti. Komissio katsoo, että luottamuksellisen käsittelyn myöntämiseen hakijalle on riittävät perusteet.

B.   TUOTE

(3)

Mahdollisen toimenpiteiden kiertämisen kohteena on Kiinasta, peräisin oleva vähintään 0,008 millimetriä mutta enintään 0,018 millimetriä paksu, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu, enintään 650 millimetrin levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla oleva alumiinifolio, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 7607 11 19 (Taric-koodi 7607111910). Nyt voimassa olevia toimenpiteitä sovelletaan tähän tuotteeseen.

(4)

Mahdollista toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen kohteena olevilla tuotteilla on samat ominaisuudet kuin johdanto-osan edellisessä kappaleessa määritellyllä tarkasteltavana olevalla tuotteella. Ne voivat kuitenkin olla myös hehkutettuja ja ne voidaan esittää tuonnin yhteydessä seuraavasti:

vähintään 0,007 millimetriä ja alle 0,008 millimetriä paksu alumiinifolio minkä tahansa levyisillä keloilla, tai

vähintään 0,008 millimetriä ja enintään 0,018 millimetriä paksu alumiinifolio yli 650 millimetrin levyisillä keloilla, tai

yli 0,018 millimetriä ja alle 0,021 millimetriä paksu alumiinifolio minkä tahansa levyisillä keloilla, tai

vähintään 0,021 millimetriä ja enintään 0,045 millimetriä paksu alumiinifolio, jossa on vähintään kaksi kerrosta, minkä tahansa levyisillä keloilla.

(5)

Edellä kuvatuista tuotteista kolme ensimmäistä luokitellaan tällä hetkellä samaan CN-koodiin mutta eri Taric-koodiin (7607111930, 7607111940 ja 7607111950) kuin tarkasteltavana oleva tuote.

(6)

Kuvatuista tuotteista viimeinen luokitellaan eri CN-koodiin kuin tarkasteltavana oleva tuote (CN-koodiin ex 7607 11 90 ja Taric-koodeihin 7607119045 ja 7607119080).

(7)

Kaikki edellä kuvatut tuotteet (jäljempänä ’tutkimuksen kohteena olevat tuotteet’) ovat niin ikään peräisin Kiinasta.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(8)

Voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat polkumyyntitoimenpiteitä, jotka on otettu käyttöön komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2384 (2) (jäljempänä ’voimassa olevat toimenpiteet’).

D.   PERUSTEET

(9)

Pyynnössä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa käyttöön otettuja polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä kierretään sellaisten käytäntöjen, menettelyjen tai toimintojen puitteissa, joille ei ollut muuta riittävää syytä tai taloudellista perustetta kuin polkumyyntitullin käyttöön ottaminen.

(10)

Esitetty alustava näyttö on seuraava.

(11)

Kiinan vientitilastojen ja Eurostatin tuontitilastojen perusteella pyynnön esittäjä määritti kaikkien hieman muutettujen tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden tuonnin kehityksen vuosien 2008 ja 2015 välisenä ajanjaksona. Vertaamalla tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin kehitystä tutkimuksen kohteena olevien hieman muutettujen tuotteiden tuonnin kehitykseen pyynnön esittäjä osoitti tutkimuksen kohteena olevan hieman muutetun tuotteen tuonnin kasvaneen huomattavasti samalla kun tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti laski. Pyynnön esittäjä osoitti etenkin, että tutkimuksen kohteena olevien hieman muutettujen tuotteiden tuonnin määrät olivat samanlaiset kuin tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin määrät ennen kuin alkuperäiset polkumyyntitoimenpiteet hyväksyttiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 925/2009 (3). Näin ollen pyynnön esittäjä osoitti kaupan rakenteen muuttuneen.

(12)

Lisäksi pyynnön esittäjä toimitti kunkin kiertämiskäytännön osalta yksityiskohtaiset todisteet tällaisten käytäntöjen soveltamisen laajuudesta sekä siitä, että niille ei ollut muuta riittävää syytä tai taloudellista perustetta kuin polkumyyntitullin käyttöön ottaminen.

(13)

Käytettävissä olevien tietojen perusteella pyynnön esittäjä osoitti, että Kiinasta peräisin olevien tutkimuksen kohteena olevien hieman muutettujen tuotteiden vientihinnat alittivat kussakin kiertämiskäytännössä huomattavasti unionin tuotannonalan hinnat ja ne myytiin alemmalla hinnalla. Näin ollen Kiinasta peräisin olevan hieman muutetun, tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti vaarantaa polkumyyntitoimenpiteiden korjaavat vaikutukset sekä hintojen että määrien osalta.

(14)

Lisäksi pyynnön esittäjä teki sille kohtuudella käytettävissä olevien tietojen perusteella polkumyyntimarginaalilaskelmat, jotka osoittivat, että kussakin kiertämiskäytännössä tutkimuksen kohteena olevat hieman muutetut tuotteet tuodaan unionin markkinoille polkumyyntihinnoin.

E.   MENETTELY

(15)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

a)   Kyselylomakkeet

(16)

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville Kiinassa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, tiedossa oleville unionin tuojille ja niiden järjestöille sekä Kiinan viranomaisille. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös unionin tuotannonalalta.

(17)

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi joka tapauksessa viimeistään tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistetussa määräajassa otettava yhteyttä komissioon ja pyydettävä kyselylomake tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa, koska tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin.

(18)

Kiinan viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(19)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä. Komissio voi lisäksi kuulla osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Vapautus tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä

(20)

Tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden tuonti voidaan vapauttaa kirjaamisvelvoitteesta tai siihen sovellettavista toimenpiteistä perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti silloin, kun tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(21)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen voi tapahtua unionin ulkopuolella, vapautus voidaan perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti myöntää Kiinassa toimiville tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuottajille, jos ne voivat osoittaa, etteivät ne ole etuyhteydessä (4) yhteenkään toimenpiteiden kohteena olevaan tuottajaan (5), ja jos niiden osalta todetaan, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat vapautuksen, olisi esitettävä asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa asetetussa määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(22)

Tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden tuonti on perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn, tuonnista voidaan kantaa asianmukainen polkumyyntitulli kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G.   MÄÄRÄAJAT

(23)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti sekä palauttaa täytetyn kyselylomakkeen tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Kiinassa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(24)

On syytä huomata, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa säädetyssä määräajassa.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(25)

Jos jokin asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(26)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

(27)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

(28)

Jos vastaamisessa ei käytetä tietokonetta, tätä ei pidetä yhteistyöstä kieltäytymisenä sillä edellytyksellä, että asianomainen osapuoli osoittaa, että vastauksen esittäminen vaaditussa muodossa aiheuttaisi kohtuutonta ylimääräistä vaivannäköä tai kohtuuttomia lisäkustannuksia. Asianomaisen osapuolen tulisi ottaa välittömästi yhteyttä komissioon.

I.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(29)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

J.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(30)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) mukaisesti.

K.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(31)

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavaan neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

(32)

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä.

(33)

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan mukainen tutkimus sen selvittämiseksi, kierretäänkö täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2384 käyttöön otettuja toimenpiteitä tuomalla unioniin seuraavia Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia tuotteita:

vähintään 0,007 millimetriä ja alle 0,008 millimetriä paksu, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu, myös hehkutettu, minkä tahansa levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla oleva alumiinifolio, tai

vähintään 0,008 millimetriä ja enintään 0,018 millimetriä paksu, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu, myös hehkutettu, yli 650 millimetrin levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla oleva alumiinifolio, tai

yli 0,018 millimetriä ja alle 0,021 millimetriä paksu, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu, myös hehkutettu, minkä tahansa levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla oleva alumiinifolio, tai

vähintään 0,021 millimetriä ja enintään 0,045 millimetriä paksu, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu, myös hehkutettu, minkä tahansa levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla oleva alumiinifolio, jossa on vähintään kaksi kerrosta,

jotka luokitellaan tällä hetkellä CN koodeihin ex 7607 11 19 (Taric-koodit 7607111930, 7607111940 ja 7607111950) ja ex 7607 11 90 (Taric-koodit 7607119045 ja 7607119080).

2 artikla

Tulliviranomaisten on asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi.

Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio voi asetuksella velvoittaa tulliviranomaiset lopettamaan sellaisten unioniin tuotavien tuotteiden tuonnin kirjaamisen, joiden valmistajat ovat hakeneet vapautusta kirjaamisvelvoitteesta ja joiden osalta on todettu, että ne täyttävät vapautukselle asetetut edellytykset.

3 artikla

1.   Kyselylomakkeet on pyydettävä komissiolta 15 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, ellei toisin ilmoiteta.

3.   Kiinan kansantasavallassa toimivien tuottajien, jotka pyytävät vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä, on toimitettava asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö samassa 37 päivän määräajassa.

4.   Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

5.   Kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä komissiolle toimitettuihin tietoihin ei sovelleta tekijänoikeuksia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

6.   Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan lukien tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (7).

7.   Asianomaisten osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys. Jos asianomainen osapuoli ei liitä toimittamiinsa luottamuksellisiin tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, kyseiset luottamukselliset tiedot voidaan jättää huomiotta.

8.   Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköpostitse, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava CD-ROM-levyllä tai DVD-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä. Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on toimiva virallinen yrityksen sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Brussels

BELGIUM

Sähköposti: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2384, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien alumiinifolioiden tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta ja tiettyjen Brasiliasta peräisin olevien alumiinifolioiden tuontia koskevan menettelyn päättämisestä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 332, 18.12.2015, s. 63).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 925/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tietynlaisen Armeniasta, Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa ja tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 262, 6.10.2009, s. 1).

(4)  Unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä marraskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558) 127 artiklan mukaisesti henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä; b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita; c) toinen on toisen palveluksessa; d) kolmas osapuoli suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia kummankin liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista; e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti; f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti; g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti; h) he ovat saman perheen jäseniä. Unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ’henkilöllä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja henkilöiden yhteenliittymää, joka ei ole oikeushenkilö, mutta joka tunnustetaan unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä oikeustoimikelpoiseksi

(5)  Vaikka tuottajat olisivat edellä tarkoitetulla tavalla yhteydessä yrityksiin, joille on asetettu Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuonnin osalta polkumyyntitoimenpiteitä, vapautus voidaan silti myöntää, jos ei ole näyttöä siitä, että suhde alkuperäisten toimenpiteiden kohteena oleviin yrityksiin luotiin tai sitä käytettiin alkuperäisten toimenpiteiden kiertämiseksi.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.


Top