EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0812

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/812, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmistä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta

C/2016/1612

OJ L 133, 24.5.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/812/oj

24.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/812,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016,

Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmistä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vakioyksikkökustannukset ja kertakorvaukset olisi vahvistettava jäsenvaltioille suoritettavaa korvausta varten niiden menetelmien perusteella, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet ja joita komissio on arvioinut, mukaan lukien menetelmät, jotka on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (2) 67 artiklan 5 kohdassa sekä asetuksen (EU) N:o 1304/2013 14 artiklan 2 ja 3 kohdassa.

(2)

Koska jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroavaisuuksia, jotka koskevat erityyppisten toimien kustannusten tasoa, on asianmukaista, että vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmät ja määrät voivat vaihdella toimen tyypin ja jäsenvaltion mukaan, jotta voidaan ottaa huomioon niiden erityispiirteet.

(3)

Tšekki ja Belgia ovat toimittaneet menetelmät, joilla määritellään vakioyksikkökustannukset menojen korvaamiseksi komission toimesta. Komissio katsoo niiden olevan asianmukaisia menojen korvaamiseksi näille jäsenvaltioille.

(4)

Sen vuoksi komission delegoitu asetus (EU) 2015/2195 (3) olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä oleva teksti delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 liitteiksi III ja IV.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2195, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä siltä osin kuin se koskee vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta (EUVL L 313, 28.11.2015, s. 22).


LIITE

LIITE III

Edellytykset menojen korvaamiselle Tšekille vakioyksikkökustannusten perusteella

1.   Vakioyksikkökustannusten määritelmä

Toimien tyyppi

Indikaattori

Kustannusluokka (1)

Indikaattorin mittayksikkö

Määrät

(kansallisena valuuttana CZK)

1.

Uuden päiväkodin perustaminen toimenpideohjelman ”Työllisyys” toimintalinjan 1 ”Työllisyyden ja työvoiman sopeutumiskyvyn tukeminen” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) tuella

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Uusi hoitopaikka uudessa päiväkodissa

varusteiden hankkiminen päiväkotiin

lasten kasvatukseen ja opetukseen tarvittavien varusteiden hankkiminen (leikki, didaktiset tarpeet)

hoitopaikan perustamiseen keskittyvän hankevaiheen hallinnointi.

Uusien hoitopaikkojen määrä uudessa päiväkodissa (2)

20 053 ml. alv tai 16 992 ilman alv:tä

2.

Olemassa olevan päiväkodin muuntaminen ryhmähoitopaikaksi toimenpideohjelman ”Työllisyys” toimintalinjan 1 ”Työllisyyden ja työvoiman sopeutumiskyvyn tukeminen” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) tuella

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Muunnettu paikka ryhmähoitopaikassa (3)

varusteiden hankkiminen muunnettuun lastenhoitopaikkaan

opetusvälineiden hankkiminen

hoitopaikan muuntamiseen keskittyvän hankevaiheen hallinnointi.

Muunnettujen paikkojen määrä ryhmähoitopaikassa (4).

9 518 ml. alv tai 8 279  ilman alv:tä

3.

Päiväkodin toiminnan järjestäminen toimenpideohjelman ”Työllisyys” toimintalinjan 1 ”Työllisyyden ja työvoiman sopeutumiskyvyn tukeminen” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) tuella

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Käyttöaste hoitopaikkaa kohti päiväkodissa

opetus- ja muun henkilöstön palkat

päiväkodin toiminta

toiminnan hallinto

Käyttöaste (5)

628 (6)

4.

Lastenhoitajien taitojen kehittäminen toimenpideohjelman ”Työllisyys” toimintalinjan 1 ”Työllisyyden ja työvoiman sopeutumiskyvyn tukeminen” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) tuella

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Päiväkodissa toimivan lastenhoitajan pätevyyden hankkiminen

ammatilliseen pätevyyteen edellytettävä koulutus ja koe

Päiväkodissa toimivan lastenhoitajan pätevyystodistuksen hankkineiden määrä

14 178

5.

Päiväkodin tilojen vuokraaminen toimenpideohjelman ”Työllisyys” toimintalinjan 1 ”Työllisyyden ja työvoiman sopeutumiskyvyn tukeminen” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) tuella

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Käyttöaste hoitopaikkaa kohti päiväkodissa

Päiväkodin tilavuokra

Käyttöaste (5)

56 (6)

2.   Määrien mukauttaminen

Ei sovelleta.

LIITE IV

Edellytykset menojen korvaamiselle Belgialle vakioyksikkökustannusten perusteella

1.   Vakioyksikkökustannusten määritelmä

Toimien tyyppi

Indikaattori

Kustannusluokka

Indikaattorin mittayksikkö

Määrät

(euroa)

1.

Yksilöllinen ammatillinen koulutus (IBO), jota tuetaan toimintalinjasta 1 (investointiprioriteetti 8.1) tai toimintalinjasta 3 (investointiprioriteetti 9.1) ESR:n toimenpideohjelmassa

(2014BE05SFOP002)

Yksilöllisen ammatillisen koulutuksen (IBO) hyväksyttävästi suorittaneiden määrä

Kaikki IBO-koulutuksen toimintaprosesseihin liittyvien tukikelpoisten kustannusten luokat

Yhteen tai useampaan yksilölliseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvien määrä (rekisteröity yksilöllisellä sopimusnumerolla IBO-verkkosovelluksessa), ts. osallistujat,

jotka ovat saaneet myös IBO-neuvontaa (rekisteröity yksilöllisellä sarjanumerolla MLP-ohjelman asiakastiedostossa),

joiden yksilöllinen ammatillinen koulutus on päättynyt (rekisteröity IBO-verkkosovelluksessa) kalenterivuoden aikana

ja jotka ovat työskennelleet (palkansaajana tai riippumattomana työntekijänä) kolmen kuukauden kuluessa (viimeksi suoritetun) yksilöllisen ammatillisen koulutuksen päättymisestä.

1 439,55  (7)

2.

VDAB:n ammatillinen koulutus, jota tuetaan toimintalinjasta 1 (investointiprioriteetti 8.1) tai toimintalinjasta 3 (investointiprioriteetti 9.1) ESR:n toimenpideohjelmassa

(2014BE05SFOP002)

Ammatillisen koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneiden määrä

Kaikki VDAB-koulutuksen toimintaprosesseihin liittyvien tukikelpoisten kustannusten luokat

Yhteen tai useampaan ammatilliseen koulutukseen osallistuvien määrä (rekisteröity yksilöllisellä sarjanumerolla MLP-ohjelman asiakastiedostossa), ts. osallistujat,

joiden ammatillinen koulutus on päättynyt (rekisteröity MLP-ohjelman asiakastiedostossa) kalenterivuoden aikana

ja jotka ovat työskennelleet Dimona- ja RSVZ-tiedostojen mukaan (palkansaajana tai riippumattomana työntekijänä) kolmen kuukauden kuluessa (viimeksi suoritetun) koulutuksen (8) päättymisestä.

8 465,80  (7)

2.   Määrien mukauttaminen

Ei sovelleta.


(1)  Mainittuihin kustannusluokkiin kuuluvat kussakin tässä luetellussa tapauksessa kaikki kyseiseen toimeen liittyvät kustannukset lukuun ottamatta toimia 1 ja 2, joihin voi sisältyä myös muiden luokkien kustannuksia.

(2)  Uusi hoitopaikka, joka sisältyy uuden päiväkodin kapasiteettiin kansallisten sääntöjen mukaisesti kirjattuna siten, että kutakin uutta paikkaa varten on todistetusti varusteet.

(3)  Ryhmähoitopaikka on rekisteröity ryhmähoitopaikaksi lastenhoitopalvelujen tarjoamiseen sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(4)  Hoitopaikka, joka on olemassa olevassa päiväkodissa, joka on rekisteröity ryhmähoitopaikaksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja joka sisältyy ryhmähoitopaikan viralliseen kapasiteettiin siten, että kutakin paikkaa varten on todistetusti varusteet.

(5)  Käyttöasteella tarkoitetaan päiväkodissa hoidettavien lasten määrää laskettuna puolina päivinä kuutta kuukautta kohti ja jaettuna päiväkodin enimmäiskapasiteetilla laskettuna puolina päivinä kuutta kuukautta kohti ja kerrottuna 100:lla.

(6)  Määrä maksetaan kutakin hoitopaikan kuudelle kuukaudelle lasketun käyttöasteen prosenttiyksikköä kohti 75 prosenttiin asti. Jos käyttöaste on alle 20 prosenttia, korvausta ei makseta.

(7)  Määrästä vähennetään tapauksen mukaan muista ERI-rahastoista ja muista unionin välineistä saatu tuki.

(8)  Osioihin ”kohderyhmäkohtaiset kehityspolut” ja ”kielituki” kuuluvia koulutusjaksoja ei pidetä tässä yhteydessä merkityksellisinä.


Top