EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0757

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/757, annettu 3 päivänä helmikuuta 2016, sellaisten maatalouslainsäädännön soveltamiseen liittyvien toimien määrittelystä, jotka edellyttävät tietojen tallentamista tullitietojärjestelmään

C/2016/0508

OJ L 126, 14.5.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/757/oj

14.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/757,

annettu 3 päivänä helmikuuta 2016,

sellaisten maatalouslainsäädännön soveltamiseen liittyvien toimien määrittelystä, jotka edellyttävät tietojen tallentamista tullitietojärjestelmään

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tullitietojärjestelmän (TTJ) tarkoituksena on tukea toimivaltaisia viranomaisia tulli- tai maatalouslainsäädäntöä rikkovien toimien ehkäisemisessä ja tutkimisessa sekä niitä koskevissa syytetoimissa. Jotta TTJ:llä voidaan jatkossakin vastata toimivaltaisten viranomaisten tarpeisiin, on tarpeen päivittää niiden maatalouslainsäädännön soveltamiseen liittyvien toimien luetteloa, jotka olisi vietävä TTJ:ään.

(2)

Maatalouslainsäädännön soveltamiseen liittyviä toimia koskevien tietojen vieminen TTJ:ään olisi rajoitettava tuotteisiin, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön 1–24 ryhmään.

(3)

Sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset voivat reagoida nopeasti terveyttä uhkaaviin hätätilanteisiin, on äärimmäisen tärkeää, että voidaan jäljittää ja seurata maatalouslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tuotteita. Jotta voidaan varmistaa, että tällaisia tavaroita jäljitetään ja seurataan liikkumisen kaikissa vaiheissa, niiden tuonnista, viennistä, kauttakuljetuksesta, väliaikaisesta varastoinnista ja liikkumisesta EU:n sisällä olisi annettava tietoja,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Maatalouslainsäädännön soveltamiseen liittyvien toimien, jotka asetuksen (EY) N:o 515/97 23 artiklan 4 kohdan mukaan edellyttävät tietojen tallentamista TTJ:ään, on liityttävä seuraaviin:

a)

sellaisten tuotteiden tuonti kolmansista maista, joihin sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä annettuja säännöksiä sekä erityissääntöjä, jotka koskevat maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuja tavaroita;

b)

sellaisten tuotteiden vienti kolmansiin maihin, joihin sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä annettuja säännöksiä sekä erityissääntöjä, jotka koskevat maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuja tavaroita;

c)

sellaisten tuotteiden liikkuminen yhteisessä tai ulkoisessa passitusmenettelyssä, joihin sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä annettuja säännöksiä sekä erityissääntöjä, jotka koskevat maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuja tavaroita, sekä niiden tavaroiden väliaikainen varastointi, jotka jälleenviedään unionista kolmanteen maahan;

d)

sellaisten tuotteiden liikkuminen EU:n sisällä, joihin sovelletaan rajoituksia tai kieltoja, jotka perustuvat yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä annettuihin säännöksiin sekä erityissääntöihin, jotka koskevat maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuja tavaroita, tai jotka saavat EU:n tukea.

2 artikla

Kumotaan komission asetus (EY) N:o 696/98 (2).

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 696/98, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1998, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 soveltamisesta (EYVL L 96, 28.3.1998, s. 22).


Top