EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0651

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/651, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 oikaisemisesta

C/2016/1934

EUVL L 111, 27.4.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/651/oj

27.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 111/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/651,

annettu 5 päivänä huhtikuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 oikaisemisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 160 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (2) julkaisemisen jälkeen siinä havaittiin kaksi virhettä.

(2)

Ensimmäinen virhe koskee delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 139 artiklassa säädettyä olettamaa tulli-ilmoituksesta eräiden mainitun delegoidun asetuksen 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavaratyyppien osalta. Kyseisen olettaman oli tarkoitus kattaa samantyyppiset tavarat kuin komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) eli seuraavat: kuormalavat, kontit ja kuljetusvälineet sekä kyseisten kuormalavojen, konttien ja kuljetusvälineiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet; henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat; kansainvälisessä meriliikenteessä olevalla aluksella käytettävä merimiesten ajanvieteaineisto; lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet; katastrofiavussa käytettävät tarvikkeet, joita käytetään suuronnettomuuksien tai vastaavien tilanteiden aiheuttamien, unionin tullialueeseen vaikuttavien seurausten torjumiseen; matkustajien väliaikaisesti tuomat kannettavat soittimet, jotka on tarkoitettu ammattikäyttöön. Delegoitua asetusta (EU) 2015/2446 viimeisteltäessä sen 136 artiklassa lueteltujen tavaroiden järjestystä muutettiin, mutta niitä koskevat viittaukset jäivät vahingossa muuttamatta mainitun delegoidun asetuksen 139 artiklaan. Sen vuoksi kyseiset viittaukset olisi oikaistava.

(3)

Toinen virhe koskee delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 141 artiklan 1 kohtaa. Tällä hetkellä sovellettavassa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 233 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään tietyissä erityistapauksissa sovellettavasta mahdollisuudesta pitää rajan ylittämistä väliaikaista tuontia, vientiä tai jälleenvientiä koskevan ilmoituksen antamista vastaavana. Tätä säännöstä ei epähuomiossa otettu mukaan delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446, minkä vuoksi tiettyjä tavaroita ei ole mahdollista ilmoittaa pelkästään tuomalla ne unionin tullialueen rajan yli. Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 hyväksymishetkellä tarkoituksena ei ollut muuttaa kyseistä säännöstä sen suhteen, mitä toimia pidetään tulli-ilmoituksen antamista vastaavina. Sen vuoksi 141 artiklan 1 kohtaa olisi oikaistava.

(4)

Näin ollen delegoitua asetusta (EU) 2015/2446 olisi oikaistava.

(5)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava 1 päivästä toukokuuta 2016, jotta koodeksia voitaisiin soveltaa täysimääräisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Oikaisut delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446

Oikaistaan delegoitu asetus (EU) 2015/2446 seuraavasti:

1)

Korvataan 139 artikla seuraavasti:

”139 artikla

1.   Jos 136 artiklan 1 kohdan a–d, h ja i alakohdassa tarkoitettuja tavaroita ei ole ilmoitettu muulla tavalla, niitä pidetään ilmoitettuina väliaikaiseen maahantuontiin 141 artiklan mukaisesti.

2.   Jos 136 artiklan 1 kohdan a–d, h ja i alakohdassa tarkoitettuja tavaroita ei ole ilmoitettu muulla tavalla, niitä pidetään ilmoitettuina väliaikaisen maahantuonnin menettelyn päättävään jälleenvientiin 141 artiklan mukaisesti.”

2)

Lisätään 141 artiklan 1 kohtaan d alakohta seuraavasti:

”d)

tavaroiden pelkkä unionin tullialueen rajan ylittäminen missä tahansa seuraavaista tilanteista:

i)

kun vapautusta velvoitteesta kuljettaa tavarat asianmukaiseen paikkaan sovelletaan koodeksin 135 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen erityissääntöjen mukaisesti;

ii)

kun tavarat katsotaan ilmoitetuiksi jälleenvientiin tämän asetuksen 139 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

iii)

kun tavarat katsotaan ilmoitetuiksi vientiin tämän asetuksen 140 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(3)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).


Top