Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0247

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/247, annettu 17 joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen ja jakamiseen kouluhedelmäjärjestelmän mukaisesti myönnettävän unionin tuen osalta

C/2015/9064

OJ L 46, 23.2.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; Kumoaja 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/247/oj

23.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/247,

annettu 17 joulukuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen ja jakamiseen kouluhedelmäjärjestelmän mukaisesti myönnettävän unionin tuen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 64 artiklan 6 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1308/2013 kumottiin neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (3), ja siinä vahvistetaan kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmää, jäljempänä ’järjestelmä’ koskevat uudet säännöt. Lisäksi siinä siirretään komissiolle valta antaa asiaan liittyviä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Uuden oikeudellisen kehyksen mukaisen järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tietyt säännöt on annettava tällaisilla säädöksillä. Kyseisillä säädöksillä olisi korvattava komission asetus (EY) N:o 288/2009 (4), joka olisi sen vuoksi kumottava.

(2)

Järjestelmän tavoitteena on hedelmien ja vihannesten kulutuksen lisääminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä terveellisten ruokailutottumusten edistäminen.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua järjestelmään, on laadittava etukäteen sen täytäntöönpanoa varten kansallinen tai alueellinen strategia sekä vahvistettava tarvittavat liitännäistoimenpiteet. Jos jäsenvaltiot päättävät panna järjestelmän täytäntöön alueellisella tasolla, niiden olisi laadittava strategia kutakin aluetta varten.

(4)

Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (5) 5 artiklan 2 kohdan nojalla komissio vahvistaa järjestelmään kuuluvien hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden, jäljempänä ’tuotteet’, toimittamiseen myönnettävän tuen alustavan jakamisen. Jotta käytettävissä olevat varat voitaisiin käyttää täysimääräisesti hyväksi, on tarpeen säätää, että hakematta jäänyt unionin tuki olisi jaettava uudelleen sellaisten järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat ilmoittaneet komissiolle halukkuudestaan käyttää unionin tukea enemmän kuin niille alun perin jaettiin.

(5)

Unionin tukea olisi myönnettävä tuotteiden ostamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä eräisiin kouluhedelmäjärjestelmän täytäntöönpanoon suoraan liittyviin muihin kustannuksiin, jos jäsenvaltion strategiassa näin vahvistetaan. Jotta järjestelmän tehokkuus kuitenkin säilyisi, ainoastaan pieni osa tuesta olisi kohdistettava tällaisiin muihin kustannuksiin. Rahoitushallinnon ja valvonnan vuoksi nämä kustannukset eivät saisi ylittää tiettyjä raja-arvoja.

(6)

Hyvän hallintotavan sekä moitteettoman budjettihallinnon ja valvonnan vuoksi tuen myöntämistä sekä tuenhakijoiden valintaa ja hyväksymistä koskevat edellytykset olisi täsmennettävä.

(7)

Järjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi sekä vertaisarvioinnin ja parhaiden käytänteiden vaihdon mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden olisi seurattava ja arvioitava järjestelmänsä täytäntöönpanoa säännöllisesti ja lähetettävä tuloksensa ja havaintonsa komissiolle.

(8)

Olisi määriteltävä seuraamukset, jotta hakijat eivät syyllistyisi petoksiin ja vakavaan laiminlyöntiin.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 10 kohdan mukaisesti yleisölle on tiedotettava riittävästi unionin osallistumisesta järjestelmän rahoitukseen. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää julistetta, joka voidaan asettaa esille järjestelmään osallistuvissa kouluissa. Kyseinen juliste olisi laadittava tiettyjä vähimmäisvaatimuksia noudattaen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joilla täydennetään asetusta (EU) N:o 1308/2013 siltä osin kuin on kyse unionin tuesta hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden, jäljempänä ’tuotteet’, toimittamiseen ja jakamiseen oppilaille kyseisen asetuksen 23 artiklassa tarkoitetun kouluhedelmä- ja vihannesjärjestelmän, jäljempänä ’järjestelmä’, mukaisesti sekä tiettyihin siihen liittyviin kustannuksiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden strategiat

1.   Laatiessaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua strategiaansa jäsenvaltiot voivat valita asianmukaiset maantieteelliset ja hallinnolliset tasot, joilla ne haluavat panna järjestelmän täytäntöön. Jos ne päättävät panna järjestelmän täytäntöön alueellisella tasolla, niiden on laadittava strategia kutakin aluetta varten.

Jäsenvaltion, joka panee järjestelmän täytäntöön alueellisella tasolla, on nimettävä yksi yksittäinen yhteyspiste tietojen ja ilmoitusten toimittamiseksi komissiolle.

Järjestelmä voi kattaa useamman kuin yhden komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/248 (6). 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lukuvuoden.

2.   Tuotteiden jakamista tehostetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla liitännäistoimenpiteillä, joiden on liityttävä suoraan järjestelmän tavoitteisiin. Kyseiset toimenpiteet voivat koskea myös vanhempia ja opettajia.

3.   Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua järjestelmään, on ilmoitettava strategiastaan komissiolle viimeistään strategian kattaman lukuvuoden alkua edeltävän vuoden 31 päivänä tammikuuta.

4.   Jos jäsenvaltio muuttaa strategiaansa, sen on ilmoitettava muutetusta strategiastaan komissiolle viimeistään muuttamista seuraavan vuoden 31 päivänä tammikuuta.

3 artikla

Unionin tuen uudelleenjako

1.   Jos jäsenvaltiot eivät ole hakeneet unionin tukea täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/248 3 artiklassa tarkoitetun määräajan kuluessa tai ne ovat hakeneet ainoastaan osaa niille asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 5 kohdan mukaisesti alustavasti jaetusta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/248 liitteessä vahvistetusta tuesta, niiden alustavasti jaettu tuki tai hakematta jäänyt osa tuesta on jaettava uudelleen sellaisille jäsenvaltioille, jotka ovat ilmoittaneet komissiolle saman määräajan kuluessa halukkuudestaan käyttää unionin tukea enemmän kuin niille alun perin jaettiin.

2.   Uudelleenjako rajoitetaan unionin tuen lopullisen jaon käyttöasteen mukaan asianomaisten jäsenvaltioiden kesken ennen tukihakemuksen jättämistä päättyneen kouluvuoden osalta. Kyseinen käyttöaste vahvistetaan komissiolle viimeistään seuraavan lukuvuoden 15 päivänä lokakuuta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 (7) 10 artiklan mukaisesti lähetettyjen menoilmoitusten perusteella.

Uudelleenjaettavan tuen enimmäismäärät ovat seuraavat:

a)

jos lopullisen määrärahojen jaon käyttöaste on enintään 50 prosenttia, lisämäärärahoja ei myönnetä;

b)

jos lopullisen määrärahojen jaon käyttöaste on yli 50 mutta enintään 75 prosenttia, enimmäislisämäärä on enintään 50 prosenttia alustavan jaon määrästä;

c)

jos lopullisen määrärahojen jaon käyttöaste on yli 75 prosenttia, enimmäislisämäärälle ei ole asetettu ylärajaa.

Edellä mainittuja enimmäismääriä ei sovelleta jäsenvaltioiden järjestelmän ensimmäisten kahden täytäntöönpanovuoden aikana.

4 artikla

Tukikelpoiset kustannukset

1.   Unionin tukea voidaan myöntää seuraaviin kustannuksiin:

a)

lapsille asetuksen (EU) N:o 1308/2013 22 artiklassa tarkoitetuissa oppilaitoksissa järjestelmän mukaisesti toimitettujen ja jaettujen tuotteiden kustannukset, mukaan lukien tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun käytettyjen laitteiden ostamisesta, vuokraamisesta ja liisauksesta aiheutuvat kustannukset sellaisina kuin ne mainitaan jäsenvaltion strategiassa;

b)

seuraavat järjestelmän täytäntöönpanoon suoraan liittyvät kustannukset:

i)

tämän asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuun jäsenvaltioiden seuranta- ja arviointivelvoitteeseen liittyvät kustannukset;

ii)

järjestelmän mainontaan liittyvät kustannukset, joiden tarkoituksena on tiedottaa ohjelmasta suoraan suurelle yleisölle ja joihin sisältyy seuraavaa:

tämän asetuksen 10 artiklassa tarkoitetun julisteen kustannukset,

tiedotuskampanjoista televisiossa, sähköisessä viestinnässä, sanomalehdissä ja muissa samankaltaisissa tiedotusvälineissä aiheutuvat kustannukset,

kouluhedelmäjärjestelmästä tiedottamiseen liittyvistä tiedotustilaisuuksista, konferensseista, seminaareista, työpajoista ja muista samankaltaisista tilaisuuksista aiheutuvat kustannukset,

tiedotus- ja esittelymateriaalien, kuten kirjeiden, mainoslehtisten, esitteiden, pienten lahjojen ja muiden vastaavien tuotteiden kustannukset;

iii)

tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen liitännäistoimenpiteiden kustannukset, joihin sisältyy seuraavaa:

kustannukset, jotka aiheutuvat maistajaisten järjestämisestä luokissa, puutarhanhoitotilaisuuksien järjestämisestä ja ylläpitämisestä tai maatilavierailujen ja vastaavien tapahtumien järjestämisestä, joiden tarkoituksena on lasten tutustuttaminen maatalouteen,

sellaisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, joiden tarkoituksena on lasten perehdyttäminen maatalouteen, terveellisiin ruokailutottumuksiin sekä tuotteiden tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen liittyviin ympäristönäkökohtiin.

2.   Kun tuotteiden kuljetus- ja jakelukustannukset laskutetaan erikseen, niiden suuruus saa olla enintään kolme prosenttia tuotteiden kustannuksista.

Kun tuotteet toimitetaan kouluihin ilmaiseksi, niiden kuljetus- ja jakelukustannuksiin voidaan myöntää unionin tukea laskujen perusteella asianomaisen jäsenvaltion strategiassa mainittavan enimmäismäärän rajoissa.

3.   Mainonnasta ja liitännäistoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ei saa rahoittaa muista unionin tukijärjestelmistä.

4.   Arvonlisävero (alv) ja henkilöstökustannuksista aiheutuvat menot eivät ole oikeutettuja unionin tukeen, jos kyseiset henkilöstökustannukset rahoitetaan jäsenvaltion julkisista varoista.

5.   Mainonnasta aiheutuvien tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä ei saa ylittää viittä prosenttia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle vahvistetusta vuotuisesta lopullisesta määrästä.

Laitteiden ostamisesta, vuokraamisesta ja liisauksesta sekä seurannasta ja arvioinnista aiheutuvien tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä ei saa ylittää 10:tä prosenttia kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle vahvistetusta vuotuisesta lopullisesta määrästä.

Liitännäistoimenpiteistä aiheutuvien tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle vahvistetusta vuotuisesta lopullisesta määrästä.

5 artikla

Tuen myöntämistä ja tuenhakijoiden valintaa koskevat yleiset edellytykset

1.   Jäsenvaltiolle järjestelmän mukaisesti myönnetty tuki jaetaan tuenhakijoille, jos nämä ovat jättäneet toimivaltaiselle viranomaiselle tukihakemuksen, joka liittyy yhden tai useamman seuraavan toimen toteuttamiseen:

a)

tuotteiden toimittaminen ja/tai jakelu koulujen oppilaille ohjelman mukaisesti;

b)

toimien seuranta ja arviointi;

c)

mainonta,

d)

liitännäistoimenpiteet.

Tukihakemuksia saavat jättää ainoastaan 6 artiklan mukaisesti hyväksytyt hakijat.

2.   Jäsenvaltioiden on valittava tuenhakijat seuraavien elinten keskuudesta:

a)

koulut;

b)

kouluviranomaiset;

c)

tuotteiden toimittajat ja/tai jakelijat;

d)

yhden tai useamman koulun tai kouluviranomaisen puolesta toimivat järjestöt, jotka on perustettu nimenomaisesti tätä tarkoitusta varten;

e)

muut julkiset tai yksityiset elimet, jotka ovat sitoutuneet hallinnoimaan ja toteuttamaan jotakin 1 kohdassa tarkoitetuista toimista.

6 artikla

Tuenhakijoiden hyväksyntäedellytykset

1.   Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jonka alueella oppilaitos, jolle tuotteet toimitetaan ja/tai jaetaan, sijaitsee, on hyväksyttävä tuen hakijat. Hyväksyntä edellyttää hakijan toimivaltaiselle viranomaiselle antamaa kirjallista sitoumusta siitä, että hakija

a)

varmistaa, että unionin järjestelmän mukaisesti rahoittamat tuotteet toimitetaan lasten ravinnoksi niissä kouluissa, joille se hakee tukea;

b)

käyttää myönnetyn tuen järjestelmän tarkoituksen mukaisesti seurantaan ja arviointiin, mainontaan tai liitännäistoimenpiteisiin;

c)

palauttaa asianomaisista määristä aiheettomasti maksetut tuet, jos on todettu, ettei tuotteita ole jaettu lapsille tai tuotteet eivät oikeuta unionin tukeen;

d)

palauttaa liitännäistoimenpiteistä aiheettomasti maksetut tuet, jos on todettu, ettei kyseisiä toimenpiteitä ole toteutettu asianmukaisella tavalla;

e)

antaa toimivaltaisen viranomaisen käyttöön tositteet tämän pyynnöstä;

f)

antaa tehdä kaikki toimivaltaisen viranomaisen päättämät tarkastukset ja erityisesti kirjanpidon tarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

2.   Kun on kyse tuotteiden toimitukseen ja jakeluun liittyvistä tukihakemuksista, tuenhakijoiden on annettava lisäksi kirjallinen sitoumus siitä, että kyseiset hakijat pitävät kirjaa koulujen tai, soveltuvin osin, kouluviranomaisten nimistä ja osoitteista sekä näille kouluille tai viranomaisille myydyistä tai toimitetuista tuotteista ja määristä.

3.   Kun on kyse seurantaan, arviointiin tai mainontaan liittyvistä tukihakemuksista, sovelletaan ainoastaan 1 kohdan b ja e alakohtaa.

4.   Kun on kyse liitännäistoimenpiteisiin liittyvistä tukihakemuksista, sovelletaan ainoastaan 1 kohdan b, d, e ja f alakohtaa. Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi edellyttää hakijalta muita kirjallisia sitoumuksia, jotka liittyvät erityisesti

a)

kouluissa toteutettuihin liitännäistoimenpiteisiin, jos kyseiset koulut eivät ole tuenhakijoita;

b)

liitännäistoimenpiteisiin, joihin sisältyy tuotteiden jakelua.

7 artikla

Hyväksynnän keskeyttäminen ja peruuttaminen

Jos hyväksytty tuenhakija ei pysty noudattamaan tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita, toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä hakijan hyväksyntä 1–12 kuukaudeksi tai peruutettava se sen mukaan, miten vakavasta sääntöjenvastaisuudesta on kyse, suhteellisuusperiaate huomioon ottaen.

Tällaista toimea ei toteuteta asetuksen (EU) N:o 1306/2013 64 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa eikä silloin kun noudattamatta jättäminen oli luonteeltaan vähäinen.

Jos hyväksynnän peruuttamiseen johtaneet syyt on korjattu, toimivaltainen viranomainen voi hakijan pyynnöstä palauttaa hyväksynnän aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun peruuttamiseen johtaneet syyt on korjattu.

8 artikla

Seuranta ja arviointi

1.   Jäsenvaltioiden on laadittava soveltuvat rakenteet ja lomakkeet järjestelmän täytäntöönpanon vuotuisen seurannan varmistamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on arvioitava järjestelmän täytäntöönpanon tehokkuutta suhteessa järjestelmän tavoitteisiin.

3.   Jollei jäsenvaltio toimita komissiolle arvointikertomusta, joka sisältää tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/248 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, seuraavaa lopullista tukimäärää alennetaan seuraavasti:

a)

viisi prosenttia, jos määräajan ylitys on 1–30 päivää,

b)

10 prosenttia, jos määräajan ylitys on 31–60 päivää.

Jos määräajan ylitys on yli 60 päivää, lopullista tukimäärää on alennettava yksi prosentti jokaista lisäpäivää kohti.

9 artikla

Seuraamukset

Silloin, kun on kyse sääntöjenvastaisista maksuista, jotka eivät johdu ilmeisestä virheestä, tai kun hakija syyllistyy petokseen tai vakavaan laiminlyöntiin, hakijan on aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnän lisäksi maksettava määrä, joka vastaa alun perin maksetun määrän ja sen määrän, johon hakija on oikeutettu, välistä erotusta.

10 artikla

Unionin kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmästä kertova juliste

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 10 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat käyttää tämän asetuksen liitteessä vahvistettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti laadittua julistetta, joka on sijoitettava pysyvästi esille selvästi näkyvissä ja luettavissa olevaan paikkaan järjestelmään osallistuvien koulujen pääsisäänkäyntien yhteyteen.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 288/2009.

12 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan lukuvuonna 2016/2017 ja sitä seuraavina lukuvuosina myönnettävään tukeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.)

(4)  Komission asetus (EY) N:o 288/2009, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta yhteisön tuen myöntämiseksi hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen koulujen oppilaille kouluhedelmäjärjestelmän mukaisesti (EUVL L 94, 8.4.2009, s. 38).

(5)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1370/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/248, annettu 17. päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista säännöistä hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen ja jakamiseen koulujen oppilaille kouluhedelmäjärjestelmän mukaisesti myönnettävän unionin tuen sekä kyseisen tuen alustavan jakautumisen osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 8).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 908/2014, annettu 6 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastuksia koskevien sääntöjen, vakuuksien ja avoimuuden osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 59).


LIITE

10 artiklassa tarkoitettua julistetta koskevat vähimmäisvaatimukset

Koko: vähintään A3

Kirjaimet: vähintään 1 cm.

Otsikko: Euroopan unionin kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmä

Sisältö: vähintään seuraava virke:

”Meidän [täsmennettävä koulun tyyppi esim. (lastentarha/esikoulu/koulu)] osallistuu Euroopan kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmään Euroopan unionin rahoitustuella”.

Julisteessa on oltava Euroopan unionin tunnus.


Top