Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0096

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/96, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) N:o 1236/2010 muuttamisesta

OJ L 26, 2.2.2016, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/96/oj

2.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 26/13


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/96,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2016,

Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) N:o 1236/2010 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1236/2010 (3) saatetaan osaksi unionin oikeutta Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) vuosikokouksessaan 15 päivänä marraskuuta 2006 hyväksymän ja sittemmin marraskuussa 2007, marraskuussa 2008 ja marraskuussa 2009 pitämissään vuosikokouksissa hyväksymillä useilla suosituksilla muutetun valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevan suunnitelman, jäljempänä ”suunnitelma”, määräykset.

(2)

NEAFC hyväksyi vuosikokouksessaan marraskuussa 2012 suosituksen 15:2013, jolla muutetaan suunnitelman 13 artiklaa, joka koskee jälleenlaivaukseen osallistuvan aluksen ja purkusataman välistä viestintää. NEAFC hyväksyi seuraavassa vuosikokouksessaan marraskuussa 2013 suosituksen 9:2014, jolla muutetaan suunnitelman 1, 20–25 ja 28 artiklaa, jotka koskevat määritelmiä, satamavaltion suorittamaan ulkomaisten kalastusalusten valvontaan sovellettavia määräyksiä sekä rikkomusmenettelyjä. NEAFC hyväksyi vuosikokouksessaan marraskuussa 2014 suosituksen 12:2015, jolla muutetaan suositusta 9:2014 siltä osin kuin kyse on satamavaltion suorittamaa ulkomaisten kalastusalusten valvontaa koskevista suunnitelman 22 ja 23 artiklasta.

(3)

Suositus 15:2013 tuli neuvoston päätöksellä 81/608/ETY (4) hyväksytyn, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen 12 ja 15 artiklan nojalla voimaan 8 päivänä helmikuuta 2013.

(4)

Suositus 9:2014, sellaisena kuin se on muutettuna suosituksella 12:2015, tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. Koska suosituksesta 9:2014 tuli sopimuspuolia sitova mainittuna päivänä, on aiheellista sovittaa tiettyjen tämän asetuksen säännösten soveltamispäivä yhteen mainitun suosituksen soveltamispäivän kanssa.

(5)

Kyseiset suositukset on tarpeen saattaa osaksi unionin oikeutta. Asetus (EU) N:o 1236/2010 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1236/2010 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6)

’kalastustoiminnalla’ kalastusta, yhteiset kalastustoimet mukaan luettuina, kalanjalostusta, kalavarojen tai niistä saatavien tuotteiden jälleenlaivausta tai purkamista sekä kaikkea muuta kalastusta valmistelevaa tai siihen liittyvää kaupallista toimintaa, mukaan lukien pakkaaminen, kuljettaminen, alusten tankkaaminen tai varustusten täydentäminen;”

b)

korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10)

’muun kuin sopimuspuolen aluksella’ kaikkia kalastusta harjoittavia aluksia, jotka eivät purjehdi sopimuspuolen lipun alla, mukaan lukien alukset, joiden voidaan perustelluin syin epäillä olevan vailla kansallisuutta;”

c)

korvataan 13 kohta seuraavasti:

”13)

’satamalla’ saaliiden purkamiseen tai kalastustoimintaa koskevien tai sitä avustavien palvelujen tarjoamiseen käytettävää paikkaa rannikolla tai sopimuspuolen nimeämää rannikolla tai lähellä rannikkoa olevaa paikka, jossa kalavarat jälleenlaivataan.”

2)

Korvataan 9 artiklan 1 kohdan d alakohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Riippumatta siitä, puretaanko saalis yleissopimuksen alueella olevassa vai sen ulkopuolisessa satamassa, vastaanottavan aluksen on viimeistään 24 tuntia ennen saaliin purkamista ilmoitettava aluksella oleva kokonaissaalis, aluksesta purettava kokonaispaino, purkusataman nimi ja purkamisen arvioitu päivämäärä ja kellonaika, sanotun kuitenkaan rajoittamatta IV luvun soveltamista.”

3)

Korvataan IV luvun otsikko seuraavasti:

”SATAMAVALTION TOTEUTTAMA JONKIN MUUN SOPIMUSPUOLEN LIPUN ALLA PURJEHTIVIEN KALASTUSALUSTEN PYYTÄMIEN KALASAALIIDEN VALVONTA”

4)

Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

Soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan jäsenvaltioiden satamien käyttöön sellaisten kalasaaliita kuljettavien kalastusalusten osalta, joiden saalis on jonkin muun sopimuspuolen lipun alla purjehtivien kalastusalusten yleissopimusalueella pyytämää ja joiden saalista ei ole aiemmin purettu aluksesta tai jälleenlaivattu satamassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1224/2009 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (5) soveltamista.

5)

Korvataan 23 artikla seuraavasti:

”23 artikla

Nimetyt satamat

Jäsenvaltioiden on nimettävä ja ilmoitettava komissiolle satamat, joissa jonkin muun sopimuspuolen lipun alla purjehtivien kalastusalusten yleissopimusalueella pyytämien kalojen purkaminen tai jälleenlaivaus tai satamapalvelujen tarjoaminen tällaisille aluksille on sallittua. Komissio ilmoittaa NEAFC:n sihteeristölle näistä satamista ja mahdollisista nimettyjen satamien luetteloon tehtävistä muutoksista vähintään 15 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Jonkin muun sopimuspuolen lipun alla purjehtivien kalastusalusten yleissopimusalueella pyytämien kalojen purkaminen ja jälleenlaivaus ja satamapalveluiden tarjoaminen tällaisille aluksille sallitaan ainoastaan nimetyissä satamissa.”

6)

Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kun tämän asetuksen 22 artiklassa tarkoitettuja kaloja kuljettavan kalastusaluksen päällikkö aikoo saapua satamaan, aluksen päällikön tai hänen edustajansa on asetuksen (EY) N:o 1005/2008 6 artiklan mukaisesti annettava sen sataman, jota hän aikoo käyttää, jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus viimeistään kolme työpäivää ennen arvioitua saapumisaikaa.

Jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa jonkin toisen määräajan ilmoituksen tekemiselle ottaen erityisesti huomioon pyydetyn saaliin jalostustavan tai kalavesien ja sen satamien välisen etäisyyden. Jäsenvaltion on tällöin ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle tai sen nimeämälle elimelle sekä NEAFC:n sihteeristölle.”

b)

korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Lähettäjä voi peruuttaa 1 kohdassa tarkoitetun ennakkoilmoituksen antamalla sen sataman, jota aluksen päällikkö halusi käyttää, toimivaltaisille viranomaisille tätä koskeva ilmoitus viimeistään 24 tuntia ennen ilmoitettua arvioitua saapumisaikaa tähän satamaan.”

7)

Muutetaan 25 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikko seuraavasti:

”Purkamista, jälleenlaivausta ja muuta sataman käyttöä koskeva lupa”

b)

korvataan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:

”1.   Vastauksena 24 artiklan nojalla lähetettyyn ilmoitukseen kalastusaluksen, joka aikoo purkaa tai jälleenlaivata, lippuvaltion tai, jos kalastusalus suorittaa jälleenlaivaustoimia unionin vesien ulkopuolella, luovuttavien alusten lippuvaltion tai lippuvaltioiden on tekemällä 24 artiklassa tarkoitettu ennakkoilmoitus vahvistettava, että”

c)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Purkamis- tai jälleenlaivaustoimet voidaan aloittaa vasta, kun satamajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet niihin luvan tekemällä asianmukaisesti 24 artiklassa tarkoitetun ennakkoilmoituksen. Lupa voidaan antaa vasta, kun 1 kohdassa tarkoitettu vahvistus on saatu lippuvaltiolta.”

d)

lisätään kohta seuraavasti:

”3 a.   Purkaminen, jälleenlaivaus ja muu sataman käyttö ei ole sallittua, jos satamajäsenvaltiolla on selviä todisteita siitä, että aluksella oleva saalis on pyydetty vastoin sopimuspuolen vaatimuksia, joita sovelletaan sen lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla.”

e)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Satamajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen ja aluksen lippuvaltiolle viipymättä päätöksestään, sallivatko ne purkamisen, jälleenlaivauksen tai muun sataman käytön vai eivät, tekemällä soveltuvin osin 24 artiklassa tarkoitetun ennakkoilmoituksen ja ilmoitettava tästä NEAFC:n sihteeristölle.”

8)

Muutetaan 26 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kunkin jäsenvaltion on tarkastettava satamissaan vähintään 5 prosenttia tuoreen kalan ja vähintään 7,5 prosenttia jäädytetyn kalan purkamisista tai jälleenlaivaamisista kunakin raportointivuonna liitteen II yleiset ohjeet huomioivan riskinhallinnan pohjalta.”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Tarkastukset on tehtävä tasapuolisesti, avoimesti ja syrjimättömästi, ja ne eivät saa merkitä minkään aluksen häirintää.”

c)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tarkastajien on tutkittava kaikki heidän tehtäviensä kannalta merkitykselliset aluksen osat, jotta he voivat tarkastaa, noudatetaanko asiaan kuuluvia säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä. Tarkastukset on tehtävä liitteessä III säädettyjen menettelyjen mukaisesti.”

d)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Kunkin jäsenvaltion on tehtävä kaikkensa helpottaakseen kommunikointia aluksen päällikön tai päällystön kanssa, mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa myös varmistamalla, että tarkastajan mukana on tulkki.”

e)

lisätään kohta seuraavasti:

”3 a.   Kansalliset tarkastajat eivät saa estää aluksen päällikköä olemasta yhteydessä lippuvaltion viranomaisiin.”

f)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Satamajäsenvaltio voi kutsua muiden sopimuspuolten tarkastajia osallistumaan omiin tarkastuksiinsa ja tarkkailemaan tarkastusta.”

9)

Lisätään 29 artiklan 2 kohtaan seuraava virke:

”Tarkastusta suorittavan jäsenvaltion on tarvittaessa myös tiedotettava kyseisen tarkastuksen havainnoista sopimuspuolelle, jonka vesillä rikkomus tapahtui, ja valtiolle, jonka kansalainen aluksen päällikkö on.”

10)

Liitteestä tulee liite I.

11)

Lisätään uusi liite II tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

12)

Lisätään uusi liite III tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 1 ja 4–12 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä tammikuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.G. KOENDERS


(1)  EUVL C 332, 8.10.2015, s. 81.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. joulukuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 15. tammikuuta 2016.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1236/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2791/1999 kumoamisesta (EUVL L 348, 31.12.2010, s. 17).

(4)  Neuvoston päätös 81/608/ETY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1981, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 227, 12.8.1981, s. 21).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1).”


LIITE I

Lisätään asetukseen (EU) N:o 1236/2010 liite seuraavasti:

”LIITE II

RISKINHALLINNAN YLEISET OHJEET SATAMAJÄSENVALTION TEKEMÄÄ VALVONTAA VARTEN

Riskinhallinnalla tarkoitetaan riskien järjestelmällistä tunnistamista ja kaikkien sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, jotka ovat tarpeen näiden riskien toteutumisen rajoittamisessa. Tämä pitää sisällään esimerkiksi tietojen keräämistä, riskien analysointia ja arviointia, toimien valmistelua ja toteuttamista sekä riskinhallintaprosessin ja sen tulosten säännöllistä seurantaa ja arviointia.

Kukin satamajäsenvaltio määrittää tekemänsä riskinarvioinnin perusteella riskinhallintastrategian, joka helpottaa tämän asetuksen noudattamista. Strategiassa olisi määritettävä, kuvattava ja kohdennettava asianmukaiset, kustannustehokkaat valvontavälineet ja tarkastuskeinot suhteessa kunkin riskin luonteeseen ja arvioituun tasoon, ja siinä olisi käsiteltävä myös tavoitevertailuarvojen saavuttamista.

Tarkastus- ja varmistustoimintaa varten vahvistetaan riskinarviointi- ja riskinhallintakriteerit, jotta voidaan analysoida riskejä oikea-aikaisesti ja arvioida yleisesti valvonnan ja tarkastusten avulla saatuja asiaan kuuluvia tietoja.

Yksittäisiin kalastusaluksiin, kalastusalusryhmiin, toimijoihin ja/tai eri kalalajeihin kohdistuvaan ja yleissopimusalueen eri osissa harjoitettavaan kalastustoimintaan kohdistetaan valvonta- ja tarkastustoimenpiteitä riskitason mukaisesti käyttämällä muun muassa seuraavia yleisiä olettamuksia riskitason kriteereistä, jotka liittyvät satamavaltion tekemään purkamisten ja jälleenlaivausten valvontaan satamassa:

a)

muun kuin sopimuspuolen aluksen pyytämät saaliit;

b)

jäädytetyt saaliit;

c)

suuret saaliit;

d)

aiemmin merellä jälleenlaivatut saaliit;

e)

sopimuspuolten lainkäyttövaltaan kuuluvien vesien ulkopuolelta, eli sääntelyalueelta, pyydetyt saaliit;

f)

yleissopimusalueelta ja sen ulkopuolelta pyydetyt saaliit;

g)

arvokkaiden lajien saaliit;

h)

saaliit kalavaroista, joiden osalta kalastusmahdollisuudet ovat erityisen vähäiset;

i)

alukseen ja/tai toimijaan kohdistuneiden aiempien tarkastusten ja havaittujen rikkomusten lukumäärä.”


LIITE II

Lisätään asetukseen (EU) N:o 1236/2010 liite seuraavasti:

”LIITE III

SATAMAJÄSENVALTION TARKASTUSMENETTELYT

Kansallisten tarkastajien on:

a)

varmistettava, että aluksella olevat aluksen tunnisteasiakirjat ja aluksen omistajaa koskevat tiedot ovat todenmukaiset, täydelliset ja virheettömät, myös ottamalla tarvittaessa asianmukaisesti yhteyttä lippuvaltioon tai kansainvälisiin alusrekistereihin;

b)

varmistettava, että aluksen lippu ja merkinnät (esim. nimi, ulkoinen rekisterinumero, Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) rekisteröimä aluksen tunnistenumero, kansainvälinen radiokutsutunnus ja muut merkinnät sekä tärkeimmät mitat) ovat yhdenmukaisia asiakirjoissa olevien tietojen kanssa;

c)

varmistettava, että kalastusta ja kalastukseen liittyvää toimintaa koskevat luvat ovat todenmukaiset, täydelliset ja virheettömät sekä yhdenmukaiset 24 artiklan mukaisesti annettujen tietojen kanssa;

d)

tarkistettava kaikki muut aluksella olevat merkitykselliset asiakirjat ja tiedot, mukaan lukien sähköisessä muodossa olevat ja alusten satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) tiedot, jotka on saatu lippuvaltiolta tai asianomaisilta alueellisilta kalastuksenhoitojärjestöiltä. Merkityksellisiä asiakirjoja voivat olla aluspäiväkirjat, pyynti-, jälleenlaivaus- ja kauppa-asiakirjat, miehistöluettelot, varastointikaaviot ja -piirrokset, kalaruumien kuvaukset sekä villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) mukaisesti vaaditut asiakirjat;

e)

tutkittava kaikki aluksella olevat merkitykselliset pyydykset, mukaan lukien sellaiset pyydykset ja niihin liittyvät laitteet, jotka on varastoitu pois näkyvistä, ja varmistettava, että ne vastaavat luvissa vahvistettuja ehtoja. Tarkastuksessa on myös varmistettava, että pyydysten ominaisuudet, kuten silmäkoko ja langan paksuus, pyydyksiin kiinnitettävät tarvikkeet ja laitteet, verkkojen, mertojen ja harojen mitat ja tyypit sekä koukkujen koot ja lukumäärät ovat sovellettavien säännösten mukaisia ja että merkinnät vastaavat aluksella sallittuja pyydyksiä;

f)

selvitettävä, onko aluksella olevat kalat pyydetty sovellettavien lupien mukaisesti;

g)

valvottava koko purkamis- tai jälleenlaivaustapahtumaa ja verrattava purkamista koskevaan ennakkoilmoitukseen merkittyjä lajikohtaisia määriä purettuihin tai jälleenlaivattuihin lajikohtaisiin määriin;

h)

tarkasteltava saalista, myös ottamalla siitä näytteitä, sen määrän ja koostumuksen selvittämiseksi. Tarkastajat voivat tällöin avata laatikoita, joihin kalat on esipakattu, ja siirtää saaliita tai laatikoita varmistaakseen, että kalaruumat ovat vahingoittumattomia. Tällaisessa tarkastelussa voidaan myös tarkistaa tuotetyyppejä ja määrittää nimellispainoja;

i)

tarkastettava ja kirjattava aluksella olevat kalamäärät lajeittain sen jälkeen, kun purkaminen tai jälleenlaivaus on saatu päätökseen;

j)

arvioitava, onko selviä todisteita siitä, että alus olisi harjoittanut LIS-kalastusta tai LIS-kalastusta avustavaa kalastukseen liittyvää toimintaa;

k)

luovutettava aluksen päällikölle tarkastuskertomus, joka sisältää tarkastuksen tulokset ja mahdolliset toteutettavat toimenpiteet ja joka tarkastajan ja päällikön on allekirjoitettava. Päällikön allekirjoitus tarkastuskertomuksessa ainoastaan vahvistaa sen, että päällikkö on vastaanottanut tarkastuskertomuksen jäljennöksen. Päällikölle on annettava mahdollisuus lisätä kertomukseen huomautuksia tai vastalauseita ja ottaa tarvittaessa yhteyttä lippuvaltion asiaankuuluviin viranomaisiin erityisesti silloin, kun hänellä on huomattavia vaikeuksia ymmärtää kertomuksen sisältöä. Päällikölle on toimitettava jäljennös kertomuksesta; ja

l)

huolehdittava tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan siitä, että asiaankuuluvat asiakirjat käännetään.”


Top