Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/68, annettu 21 päivänä tammikuuta 2016, sähköisten kuljettajakorttirekistereiden yhteenliittämisen edellyttämistä yhteisistä menettelyistä ja eritelmistä

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/51


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/68,

annettu 21 päivänä tammikuuta 2016,

sähköisten kuljettajakorttirekistereiden yhteenliittämisen edellyttämistä yhteisistä menettelyistä ja eritelmistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista 4 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EU) N:o 165/2014 velvoittaa jäsenvaltiot sähköiseen tiedonvaihtoon myönnettyjen kuljettajakorttien ainutkertaisuuden varmistamiseksi.

(2)

Kuljettajakortteja koskevan sähköisen tiedonvaihdon helpottamiseksi jäsenvaltioiden välillä komissio on perustanut TACHOnet-viestijärjestelmän, jonka avulla jäsenvaltiot voivat pyytää muilta jäsenvaltioilta tietoja kuljettajakorttien myöntämisestä sekä niiden tilasta.

(3)

Asetuksessa (EU) N:o 165/2014 tehdään kansallisten sähköisten kuljettajakorttirekisterien yhteenliittäminen pakolliseksi koko unionissa joko TACHOnet-viestijärjestelmän tai sen kanssa yhteensopivan järjestelmän välityksellä. Mikäli käytetään yhteensopivaa järjestelmää, sähköisten tietojen vaihdon on kuitenkin voitava tapahtua kaikkien muiden jäsenvaltioiden kanssa TACHOnet-viestijärjestelmän välityksellä.

(4)

Sen vuoksi on tarpeen säätää pakollisista yhteisistä menettelyistä ja eritelmistä TACHOnet-järjestelmää varten, kuten vaihdettavien tietojen esitysmuodosta, sähköistä tutustumista kansallisissa sähköisissä rekistereissä oleviin tietoihin koskevista teknisistä menettelyistä, pääsymenettelyistä ja turvallisuusmekanismeista.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 165/2014 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään vaatimuksista, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 165/2014 31 artiklassa tarkoitettua kansallisten sähköisten kuljettajakorttirekisterien pakollista yhteenliittämistä TACHOnet-viestijärjestelmän välityksellä.

2 artikla

Määritelmät

Asetuksen (EU) N:o 165/2014 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’asynkronisella rajapinnalla’ tarkoitetaan prosessia, jossa viesti ohjataan vastauksena pyyntöön uuden HTTP-yhteyden kautta;

b)

’yleisellä hakupyynnöllä’ tarkoitetaan jäsenvaltion pyyntöä, joka on osoitettu kaikille muille jäsenvaltioille;

c)

’kortin myöntävällä viranomaisella’ tarkoitetaan tahoa, jonka jäsenvaltio on valtuuttanut myöntämään ja hallinnoimaan ajopiirturikortteja;

d)

’solmupisteellä’ tarkoitetaan tietojärjestelmää, joka mahdollistaa TACHOnet-viestien reitittämisen jäsenvaltioiden välillä;

e)

’kansallisella järjestelmällä’ tarkoitetaan tietojärjestelmää, joka on otettu kussakin jäsenvaltiossa käyttöön TACHnet-viestien lähettämistä ja käsittelyä ja niihin vastaamista varten;

f)

’synkronisella rajapinnalla’ tarkoitetaan prosessia, jossa viesti ohjataan vastauksena pyyntöön saman HTTP-yhteyden kautta kuin pyyntö;

g)

’pyynnön esittävällä jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka lähettää pyynnön tai ilmoituksen, joka sen jälkeen reititetään asianomaiselle (asianomaisille) vastaajajäsenvaltio(i)lle;

h)

’vastaajajäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jolle TACHOnet-pyyntö tai -ilmoitus on osoitettu;

i)

’kohdennetulla hakupyynnöllä’ tarkoitetaan jäsenvaltion viestiä, joka on osoitettu yhdelle yksittäiselle jäsenvaltiolle;

j)

’ajopiirturikortilla’ tarkoitetaan joko asetuksen (EU) N:o 165/2014 2 artiklan f alakohdassa määriteltyä kuljettajakorttia tai mainitun artiklan k alakohdassa määriteltyä korjaamokorttia.

3 artikla

Velvoite käyttää TACHOnet-järjestelmää

Jäsenvaltioiden on liitettävä asetuksen (EU) N:o 165/2014 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset sähköiset rekisterinsä yhteen TACHOnet-viestijärjestelmän kanssa.

4 artikla

Tekniset eritelmät

TACHOnet-viestijärjestelmässä on noudatettava liitteissä I–VII vahvistettuja teknisiä eritelmiä.

5 artikla

TACHOnet-järjestelmän käyttö

Jäsenvaltioiden on noudatettava liitteessä VIII esitettyjä menettelyjä.

Jäsenvaltioiden on annettava korttien myöntämisestä vastaaville kansallisille viranomaisilleen ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 38 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä hoitaville tarkastajilleen pääsy TACHOnet-viestijärjestelmään, jotta voidaan helpottaa kuljettajakorttien voimassaolon, tilan ja ainutkertaisuuden tehokasta tarkastamista.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 2 päivästä maaliskuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1.


LIITE I

TACHOnet-viestijärjestelmän yleiset näkökohdat

1.   Arkkitehtuuri

TACHOnet-viestijärjestelmä koostuu seuraavista osista:

1.1

Solmupiste, jonka on voitava vastaanottaa pyyntö sen esittävältä jäsenvaltiolta, kelpuuttaa se ja käsitellä se lähettämällä se edelleen vastaajajäsenvaltioille. Solmupisteen on odotettava vastausta kultakin vastaajajäsenvaltiolta, koottava kaikki vastaukset ja toimitettava koottu vastaus eteenpäin pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle.

Solmupisteen on reititettävä kaikki TACHOnet-viestit.

1.2

Jäsenvaltioiden kansalliset järjestelmät varustettuina rajapinnalla, joka pystyy sekä lähettämään pyyntöjä solmupisteeseen että vastaanottamaan niihin vastaukset. Kansalliset järjestelmät voivat käyttää omistusoikeudellisia tai kaupallisia ohjelmistoja viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen solmupisteen välityksellä.

2.   Hallinnointi

2.1   Solmupistettä hallinnoi komissio, joka vastaa sen teknisestä toiminnasta ja ylläpidosta.

2.2   Solmupiste saa säilyttää tietoja enintään kuuden kuukauden ajan lukuun ottamatta liitteessä VII esitettyjä loki- ja tilastotietoja.

2.3   Solmupisteessä ei saa olla pääsyä henkilötietoihin muille kuin valtuutetulle komission henkilöstölle tapauksissa, joissa tämä on tarpeen seurantaa, huoltoa ja vianetsintää varten.

2.4   Jäsenvaltiot vastaavat seuraavista:

2.4.1

Kansallisten järjestelmien rakenne ja hallinnointi, myös niiden rajapinta solmupisteeseen.

2.4.2

Kansallisen järjestelmän käyttöönotto ja huolto, mihin sisältyvät sekä laitteisto että omistusoikeudelliset tai kaupalliset ohjelmistot.

2.4.3

Kansallisen järjestelmän moitteeton yhteentoimivuus solmupisteen kanssa, mukaan lukien solmupisteestä saatujen virheilmoitusten käsittely.

2.4.4

Kaikki toimenpiteet tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

2.4.5

Kansallisten järjestelmien toiminta liitteessä VI esitetyillä palvelutasoilla.

2.5   MOVEHUB-verkkoportaali

Komissio asettaa käyttöön verkkopohjaisen sovelluksen nimeltä ”MOVEHUB-verkkoportaali”, johon on suojattu pääsy ja joka tarjoaa ainakin seuraavat palvelut:

a)

jäsenvaltioiden varallaoloaikaa koskevat tilastot;

b)

ilmoitukset solmupisteen ja jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmien huollosta;

c)

yhteenvetoraportit;

d)

yhteystietojen hallinta;

e)

XSD-skeemat.

2.6   Yhteystietojen hallinta

2.6.1   Yhteystietojen hallintatoiminnon avulla kukin jäsenvaltio voi hallinnoida maansa viranomais-, yritys-, toiminnallisten ja teknisten käyttäjien yhteystietoja siten, että kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaa omien yhteystietojensa ylläpitämisestä. Muiden jäsenvaltioiden yhteystiedot ovat katsottavissa mutta eivät muokattavissa.

2.6.2   TACHOnet-järjestelmä käyttää 2.6.1 kohdassa tarkoitettuja yhteystietoja vastausviestien yhteistietoina.


LIITE II

TACHOnet-viestijärjestelmän toiminnot

1.   Seuraavat toiminnot on tarjottava TACHOnet-viestijärjestelmän välityksellä:

1.1

Kortin myöntämisen tarkastus (Check Issued Cards, CIC): Pyynnön esittävä jäsenvaltio voi pyytää kortin myöntämisen tarkastusta joltakin tai kaikilta vastaajajäsenvaltioilta määrittääkseen, onko kortin hakijalla jo vastaajajäsenvaltioissa myönnetty kuljettajakortti. Vastaajajäsenvaltion on vastattava lähettämällä vastaus kortin myöntämistä koskevaan tarkastuspyyntöön.

1.2

Kortin tilan tarkastus (Check Card Status, CCS): Pyynnön esittävä jäsenvaltio voi pyytää vastaajajäsenvaltiolta tietoja jälkimmäisen myöntämästä kortista lähettämällä kortin tilaa koskevan tarkastuspyynnön. Vastaajajäsenvaltion on vastattava lähettämällä vastaus kortin tilaa koskevaan tarkastuspyyntöön.

1.3

Kortin tilan muuttaminen (Modify Card Status, MCS): Pyynnön esittävä jäsenvaltio voi ilmoittaa vastaajajäsenvaltiolle kortin tilan muuttamista koskevalla pyynnöllä, että jälkimmäisen myöntämän kortin tila on muuttunut. Vastaajajäsenvaltion on vastattava lähettämällä kortin tilan muuttamista koskeva kuittaus.

1.4

Ajokorttia vastaan myönnetty kortti (Issued Card Driving License, ICDL): Pyynnön esittävä jäsenvaltio voi ilmoittaa vastaajajäsenvaltiolle ajokorttia vastaan myönnettyä korttia koskevalla pyynnöllä myöntäneensä kortin jälkimmäisen myöntämää ajokorttia vastaan. Vastaajajäsenvaltion on vastattava lähettämällä vastaus ajokorttia vastaan myönnettyä korttia koskevaan pyyntöön.

2.   TACHOnet-järjestelmän on sisällettävä myös muita viestityyppejä, joiden katsotaan soveltuvan sen tehokkaaseen toimintaan, esimerkiksi virheilmoituksia.

3.   Kansallisten järjestelmien on tunnistettava tämän liitteen lisäyksessä mainitut kortin tilat, kun käytetään 1 kohdassa kuvattuja toimintoja. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole velvollisia ottamaan käyttöön hallinnollista menettelyä, jossa käytetään kaikkia lisäyksessä mainittuja kortin tiloja.

4.   Jos jäsenvaltio vastaanottaa vastauksen tai ilmoituksen, jossa mainittu tila ei ole käytössä sen hallinnollisissa menettelyissä, kansallisen järjestelmän on muutettava vastaanotetussa viestissä mainittu tila soveltuvaksi arvoksi kyseisessä menettelyssä. Vastaajajäsenvaltio ei saa hylätä viestiä, mikäli viestissä mainittu tila mainitaan tämän liitteen lisäyksessä.

5.   Tämän liitteen lisäyksessä mainittua kortin tilaa ei saa käyttää määritettäessä, onko kuljettajakortti voimassa ajamista varten. Jos jäsenvaltio esittää kortin myöntäneen jäsenvaltion rekisterille kysymyksen CCS-toiminnolla, vastauksessa on oltava erityinen kenttä ”voimassa ajamista varten”. Kansallisten hallinnollisten menettelyjen on oltava sellaisia, että CCS-vastauksissa on aina käytössä soveltuva ”voimassa ajamista varten” -arvo.

Lisäys

Kortin tilat

Kortin tila

Määritelmät

Haussa

Kortin myöntävä viranomainen on vastaanottanut kuljettajakorttia koskevan hakemuksen. Kyseiset tiedot on rekisteröity ja tallennettu tietokantaan hakuavaimineen.

Hyväksytty

Kortin myöntävä viranomainen on hyväksynyt ajopiirturikorttia koskevan hakemuksen.

Hylätty

Kortin myöntävä viranomainen on jättänyt hakemuksen hyväksymättä.

Yksilöity

Ajopiirturikortti on yksilöllinen.

Lähetetty

Kansallinen viranomainen on lähettänyt kuljettajakortin asianomaiselle kuljettajalle tai välittäjätaholle.

Luovutettu

Kansallinen viranomainen on luovuttanut kuljettajakortin asianomaiselle kuljettajalle.

Takavarikoitu

Toimivaltainen viranomainen on määrännyt kuljettajakortin menetetyksi.

Voimassaolo keskeytetty

Kuljettajakortti on peruutettu kuljettajalta tilapäisesti.

Peruutettu

Kortin myöntänyt viranomainen on päättänyt peruuttaa kuljettajakortin. Kortti on pysyvästi mitätöity.

Palautettu

Ajopiirturikortti on palautettu kortin myöntäneelle viranomaiselle tarpeettomana.

Kadonnut

Ajopiirturikortti on ilmoitettu kadonneeksi kortin myöntäneelle viranomaiselle.

Varastettu

Ajopiirturikortti on ilmoitettu varastetuksi kortin myöntäneelle viranomaiselle. Varastettu kortti katsotaan kadonneeksi.

Viallinen

Ajopiirturikortti on ilmoitettu vialliseksi kortin myöntäneelle viranomaiselle.

Voimassaolo päättynyt

Ajopiirturikortin voimassaoloaika on päättynyt.

Korvattu

Kadonneeksi, varastetuksi tai vialliseksi ilmoitettu ajopiirturikortti on korvattu uudella kortilla. Kortissa olevat tiedot ovat samat lukuun ottamatta korvausnumeroa, jota on korotettu yhdellä.

Uusittu

Ajopiirturikortti on uusittu, koska hallinnolliset tiedot ovat muuttuneet tai voimassaoloaika on päättymässä. Uuden kortin numero on sama lukuun ottamatta uusintanumeroa, jota on korotettu yhdellä.

Vaihdettavana

Kuljettajakortin myöntänyt viranomainen on saanut ilmoituksen menettelyn aloittamisesta kortin vaihtamiseksi toisen jäsenvaltion viranomaisen myöntämään kuljettajakorttiin.

Vaihdettu

Kuljettajakortin myöntänyt viranomainen on saanut ilmoituksen päätökseen saatetusta menettelystä kortin vaihtamiseksi toisen jäsenvaltion viranomaisen myöntämään kuljettajakorttiin.


LIITE III

TACHOnet-viestijärjestelmä – Viestejä koskevat säännökset

1.   Yleiset tekniset vaatimukset

1.1   Solmupisteen on tarjottava sekä synkroninen että asynkroninen rajapinta viestinvaihtoa varten. Jäsenvaltiot voivat valita rajapinnaksi omiin sovelluksiinsa sopivimman teknologian.

1.2   Kaikkien solmukohdan ja kansallisten järjestelmien välisten viestien on oltava UTF- 8-koodattuja.

1.3   Kansallisten järjestelmien on pystyttävä vastaanottamaan ja käsittelemään viestejä, jotka sisältävät kreikkalaisia tai kyrillisiä merkkejä.

2.   XML-viestirakenne ja -skeemamäärittely (XSD)

2.1   XML-viestien yleisrakenteen on vastattava solmupisteen XSD-skeemoilla määriteltyä muotoa.

2.2   Solmupisteen ja kansallisten järjestelmien lähettämien ja vastaanottamien viestien on vastattava viestien XSD-skeemaa.

2.3   Kansallisten järjestelmien on voitava lähettää, vastaanottaa ja käsitellä kaikki liitteessä I esitettyihin toimintoihin liittyvät viestit.

2.4   XML-viestien sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset esitetään tämän liitteen lisäyksessä.

Lisäys

XML-viestien sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset

Yhteinen otsikkoelementti (header)

Pakollinen

”Version” (Versio)

XML-eritelmien virallinen versio määritellään viestin XSD:n nimiavaruusmäärittelyllä (namespace) ja minkä tahansa XML-viestin otsikkoelementin versio-attribuutin nimiavaruusmäärittelyllä. Version numero (”n.m”) määritetään vakioarvona XML-skeemamäärittelyn (XSD) kussakin julkaisussa.

Kyllä

”Test Identifier” (Testitunniste)

Vapaaehtoinen tunniste testausta varten. Testin alullepanija täydentää tunnisteen, ja kaikki työnkulkuun osallistuvat lisäävät sen edelleen / takaisin. Tuotannossa se olisi jätettävä huomiotta ja käyttämättä, jos se on toimitettu.

Ei

”Technical Identifier” (Tekninen tunniste)

Kunkin yksittäisen viestin ainutkertaisesti yksilöivä UUID. Lähettäjä luo UUID-tunnisteen ja täydentää tämän attribuutin. Näitä tietoja ei käytetä liiketoiminnallisissa yhteyksissä.

Kyllä

”Workflow Identifier” (Työnkulun tunniste)

Työnkulun tunniste on UUID, joka pyynnön esittävän jäsenvaltion olisi luotava. Tätä tunnistetta käytetään sen jälkeen kaikissa työnkulkuun kytkeytyvissä viesteissä.

Kyllä

”Sent At” (Lähettämisajankohta)

Viestin lähettämispäivä ja -aika (UTC).

Kyllä

”Timeout” (Aikakatkaisu)

Tämä on valinnainen aika-attribuutti (päivämäärä ja kellonaika UTC-muodossa). Solmupiste antaa tämän arvon vain edelleenlähetetyille pyynnöille. Se ilmoittaa vastaajajäsenvaltiolle ajan, jonka jälkeen pyynnön toimitus katkaistaan. Tätä arvoa ei vaadita MS2TCN_<x>_Req:issä eikä vastausviesteissä. Se on valinnainen, joten samaa otsikkomääritelmää voidaan käyttää kaikissa viestityypeissä riippumatta siitä, vaaditaanko attribuutti aikakatkaisulle.

Ei

”From” (Lähettäjä)

Standardin ISO 3166-1 mukainen lähettävän jäsenvaltion kaksimerkkinen koodi tai ”EU”.

Kyllä

”To” (Vastaanottaja)

Standardin ISO 3166-1 mukainen vastaanottavan jäsenvaltion kaksimerkkinen koodi tai ”EU”.

Kyllä


Kortin myöntämistä koskeva tarkastuspyyntö (CIC)

Pakollinen

Sukunimi

Kuljettajan sukunimi kortissa ilmoitetussa muodossa.

Kyllä

Etunimi

Kuljettajan etunimi kortissa ilmoitetussa muodossa (puuttuva etunimi ei merkitse jokerihakua).

Ei

Syntymäaika

Kuljettajan syntymäaika kortissa ilmoitetussa muodossa.

Kyllä

Ajokortin numero

Kuljettajan ajokortin numero.

Ei

Ajokortin myöntänyt maa

Kuljettajan ajokortin myöntänyt maa.

Ei


Vastaus kortin myöntämistä koskevaan tarkastuspyyntöön (CIC)

Pakollinen

Tilakoodi

Haun tilakoodi (esim. löydetty, ei löydy, virhe jne.).

Kyllä

Tilaviesti

Selittävä tilan kuvaus (tarvittaessa).

Ei

Hakutuloksina löydetyt kuljettajia koskevat tiedot

Kyllä

Sukunimi

Hakutuloksina löydettyjen kuljettajien sukunimi.

Kyllä

Etunimi

Hakutuloksina löydettyjen kuljettajien etunimi (etunimet).

Ei

Syntymäaika

Hakutuloksina löydettyjen kuljettajien syntymäaika.

Kyllä

Syntymäpaikka

Hakutuloksina löydettyjen kuljettajien syntymäpaikka.

Ei

Kuljettajakortin numero

Hakutuloksina löydettyjen kuljettajakorttien numero.

Kyllä

Kuljettajakortin tila

Hakutuloksina löydettyjen kuljettajakorttien tila.

Kyllä

Kuljettajakortin myöntänyt viranomainen

Hakutuloksina löydetyt kuljettajakortit myöntäneen viranomaisen nimi.

Kyllä

Kuljettajakortin ensimmäinen voimassaolopäivä

Hakutuloksina löydettyjen kuljettajakorttien ensimmäinen voimassaolopäivä.

Kyllä

Kuljettajakortin viimeinen voimassaolopäivä

Hakutuloksina löydettyjen kuljettajakorttien viimeinen voimassaolopäivä.

Kyllä

Kuljettajakortin tilan muuttamispäivä

Päivämäärä, jona hakutuloksina löydettyjä kuljettajakortteja on viimeksi muutettu.

Kyllä

Hakumekanismi

Löytyikö kortti NYSIIS-haulla vai täsmähaulla.

Kyllä

Väliaikainen kortti

Hakutuloksina löydetty kortti on väliaikainen kortti.

Ei

Ajokortin numero

Hakutuloksina löydetyn kuljettajan ajokortin numero.

Kyllä

Ajokortin myöntänyt maa

Hakutuloksina löydetyn kuljettajan ajokortin myöntänyt maa.

Kyllä

Ajokortin tila

Hakutuloksina löydetyn kuljettajan ajokortin tila.

Ei

Ajokortin myöntämispäivä

Hakutuloksina löydetyn kuljettajan ajokortin myöntämispäivä.

Ei

Ajokortin viimeinen voimassaolopäivä

Hakutuloksina löydetyn kuljettajan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä.

Ei


Kortin tilaa koskeva tarkastuspyyntö (CCS)

Pakollinen

Kuljettajakortin numero

Tietopyynnön kohteena olevan kortin numero.

Kyllä


Vastaus kortin tilaa koskevaan tarkastuspyyntöön (CCS)

Pakollinen

Tilakoodi

Tietopyynnön tilakoodi (esim. löydetty, ei löydy, virhe jne.).

Kyllä

Tilaviesti

Selittävä tilan kuvaus (tarvittaessa).

Ei

Kortin tila

Pyynnön kohteena olevan kortin tila.

Kyllä

Kortin myöntänyt viranomainen

Pyynnön kohteena olevan kortin myöntäneen viranomaisen nimi.

Kyllä

Kortin ensimmäinen voimassaolopäivä

Pyynnön kohteena olevan kortin ensimmäinen voimassaolopäivä.

Kyllä

Kortin viimeinen voimassaolopäivä

Pyynnön kohteena olevan kortin viimeinen voimassaolopäivä.

Kyllä

Kortin tilan muuttamispäivä

Päivämäärä, jona pyynnön kohteena olevaa korttia on viimeksi muutettu.

Kyllä

Voimassa ajamista varten

Hakutuloksina löydetty kortti on/ei ole voimassa ajamista varten.

Kyllä

Väliaikainen kortti

Hakutuloksina löydetty kortti on väliaikainen kortti.

Ei

Korjaamokortti

Korjaamon nimi

Sen korjaamon nimi, jolle kortti on myönnetty.

Kyllä

Korjaamon osoite

Sen korjaamon osoite, jolle kortti on myönnetty.

Kyllä

Sukunimi

Sen henkilön sukunimi, jolle kortti on myönnetty.

Ei

Etunimi

Sen henkilön etunimi, jolle kortti on myönnetty.

Ei

Syntymäaika

Sen henkilön syntymäaika, jolle kortti on myönnetty.

Ei

Kortin haltijan tiedot

Sukunimi

Sen kuljettajan sukunimi, jolle kortti on myönnetty.

Kyllä

Etunimi

Sen kuljettajan etunimi, jolle kortti on myönnetty.

Ei

Syntymäaika

Sen kuljettajan syntymäaika, jolle kortti on myönnetty.

Kyllä

Syntymäpaikka

Sen kuljettajan syntymäpaikka, jolle kortti on myönnetty.

Ei

Ajokortin numero

Sen kuljettajan ajokortin numero, jolle kortti on myönnetty.

Kyllä

Ajokortin myöntänyt maa

Sille kuljettajalle, jolle kortti on myönnetty, ajokortin myöntänyt maa.

Kyllä

Ajokortin tila

Sen kuljettajan ajokortin tila, jolle kortti on myönnetty.

Ei

Ajokortin myöntämispäivä

Sen kuljettajan ajokortin myöntämispäivä, jolle kortti on myönnetty.

Ei

Ajokortin viimeinen voimassaolopäivä

Sen kuljettajan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä, jolle kortti on myönnetty.

Ei


Kortin tilan muuttamista (MCS) koskeva pyyntö

Pakollinen

Kuljettajakortin numero

Sen kortin numero, jonka tila on muuttunut.

Kyllä

Uusi kuljettajakortin tila

Tila, johon kortti on muutettu.

Kyllä

Muutoksen syy

Syy kortin tilan muuttamiseen (vapaa teksti).

Ei

Kuljettajakortin tilan muuttamispäivä

Kortin tilan muuttamispäivä ja -aika.

Kyllä

Ilmoituksen tekijä

Viranomainen

Kortin tilaa muuttaneen viranomaisen nimi.

Kyllä

Sukunimi

Kortin tilaa muuttaneen henkilön sukunimi.

Ei

Etunimi

Kortin tilaa muuttaneen henkilön etunimi.

Ei

Puhelin

Kortin tilaa muuttaneen henkilön puhelinnumero.

Ei

Sähköposti

Kortin tilaa muuttaneen henkilön sähköpostiosoite.

Ei


Kortin tilan muuttamista (MCS) koskeva kuittaus

Pakollinen

Tilakoodi

Kuittauksen tilakoodi (esim. OK, ei löydy, virhe jne.).

Kyllä

Kuittaustyyppi

Kuittauksen tyyppi: pyyntöön vai vastaukseen

Kyllä

Tilaviesti

Selittävä tilan kuvaus (tarvittaessa).

Ei


Vastaus kortin tilan muuttamista (MCS) koskevaan pyyntöön

Pakollinen

Tilakoodi

Rekisteripäivityksen tilakoodi (esim. OK, ei OK, virhe jne.).

Kyllä

Tilaviesti

Selittävä tilan kuvaus (tarvittaessa).

Ei


Ajokorttia vastaan myönnettyä korttia (ICDL) koskeva pyyntö

Pakollinen

Kuljettajakortin numero

Myönnetyn kuljettajakortin numero.

Kyllä

Ajokortin numero

Kuljettajakortin hakemiseen käytetyn ulkomaisen ajokortin numero.

Kyllä


Vastaus ajokorttia vastaan myönnettyä korttia (ICDL) koskevaan pyyntöön

Pakollinen

Tilakoodi

Ilmoituksen kuittauksen tilakoodi (esim. OK, ei OK, virhe jne.).

Kyllä

Tilaviesti

Selittävä tilan kuvaus (tarvittaessa).

Ei

Sukunimi

Sen kuljettajan sukunimi, jolle kortti on myönnetty.

Kyllä

Etunimi

Sen kuljettajan etunimi, jolle kortti on myönnetty.

Ei

Syntymäaika

Sen kuljettajan syntymäaika, jolle kortti on myönnetty.

Kyllä


LIITE IV

Translitterointi ja NYSIIS-palvelut (New York State Identification and Intelligence System)

1.   Solmupisteessä käyttöön otettavaa NYSIIS-algoritmia käytetään kaikkien kansallisessa rekisterissä olevien kuljettajien nimien koodaamiseen.

2.   Haettaessa korttia CIC-toiminnolla ensisijaisena hakumekanismina käytetään NYSIIS-avaimia.

3.   Lisäksi jäsenvaltiot voivat käyttää tarkoitukseen laadittua algoritmia lisätulosten saamiseksi täsmähaulla.

4.   Hakutuloksissa ilmoitetaan kirjauksen löytämiseen käytetty hakumekanismi, joko NYSIIS-haku tai täsmähaku.

5.   Jos jäsenvaltio päättää kirjata ICDL-ilmoituksia, ilmoitukseen sisältyvät NYSIIS-avaimet kirjataan osana ICDL-tietoja.

5.1   ICDL-tietoja hakiessaan jäsenvaltion on käytettävä hakijan nimen NYSIIS-avaimia.


LIITE V

Turvallisuusvaatimukset

1.   Solmupisteen ja kansallisten järjestelmien välisten viestien vaihtoon käytetään https-protokollaa.

2.   Kansallisten järjestelmien on suojattava kansallisen järjestelmän ja solmupisteen väliset viestit komission käyttöön antamilla PKI-varmenteilla.

3.   Kansallisten järjestelmien on käytettävä vähintään varmenteita, joissa allekirjoittamiseen käytetään SHA-2 (SHA-256) -algoritmia ja 2 048-bittistä julkista avainta.


LIITE VI

Palvelutasot

1.   Kansallisten järjestelmien on oltava vähintään seuraavalla palvelutasolla:

1.1   Ne ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa.

1.2   Niiden käytettävyyttä valvotaan solmupisteestä tulevalla heartbeat-viestillä.

1.3   Niiden käytettävyysaste on 98 prosenttia seuraavan taulukon mukaisesti (luvut on pyöristetty lähimpään sopivaan yksikköön):

Käytettävyyden ollessa

järjestelmä on poissa käytöstä

Päivittäin

Kuukausittain

Vuosittain

98 %

0,5 tuntia

15 tuntia

7,5 päivää

Jäsenvaltioita kannustetaan noudattamaan päivittäistä käytettävyysastetta, mutta on kuitenkin huomattava, että tietyt välttämättömät toimet, kuten järjestelmän ylläpito, edellyttävät yli 30 minuutin toimintakatkoa. Kuukausittainen ja vuosittainen käytettävyysaste pysyvät pakollisina.

1.4   Ne vastaavat vähintään 98 prosenttiin niille kalenterikuukauden aikana toimitetuista pyynnöistä.

1.5   Ne reagoivat pyyntöihin 10 sekunnin kuluessa.

1.6   Pyynnön aikakatkaisu (aika, jonka pyynnön esittäjä voi odottaa vastausta) on enintään 20 sekuntia.

1.7   Pyyntöjen esittämistiheys voi olla 6 viestiä sekunnissa.

1.8   Kansalliset järjestelmät eivät voi lähettää TACHOnet-solmupisteeseen yli 2 pyyntöä sekunnissa.

1.9   Jokaisen kansallisen järjestelmän on kyettävä selviytymään mahdollisista solmupisteessä ja muiden jäsenvaltioiden kansallisissa järjestelmissä esiintyvistä teknisistä ongelmista. Näitä ongelmia ovat muun muassa

a)

yhteyden katkeaminen solmupisteeseen;

b)

vastauksen jääminen saamatta pyyntöön;

c)

vastauksien tuleminen pyynnön aikakatkaisun jälkeen;

d)

ei-toivottujen viestien vastaanottaminen;

e)

virheellisten viestien vastaanottaminen.

2.   Solmupisteen on

2.1   oltava käytettävissä 98 prosentin käytettävyysasteella;

2.2   annettava kansallisille järjestelmille ilmoitukset mahdollisista virheistä joko vastausviestillä tai erityisellä virheilmoituksella. Nämä virheilmoitukset vastaanotetaan kansallisissa järjestelmissä, joissa on käytössä eskaloiva työnkulku asianmukaisiin toimiin ryhtymiseksi ilmoitetun virheen korjaamista varten.

3.   Huolto

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikesta rutiinihuollosta verkkosovelluksen välityksellä vähintään viikkoa ennen huollon alkamista, jos se on teknisesti mahdollista.


LIITE VII

Solmupisteessä kerättävien tietojen tilastointi ja lokitiedot

1.   Tilastointitarkoituksiin käytettävän tiedon on yksityisyyden suojan varmistamiseksi oltava anonyymiä. Yksittäisten korttien, kuljettajien tai ajokorttien tunnistetietoja ei saa käyttää tilastollisiin tarkoituksiin.

2.   Lokitiedoissa on pidettävä kirjaa kaikista järjestelmän käyttötapahtumista seurantaa ja ohjelmistovirheiden korjaamista varten ja jotta tapahtumista voidaan laatia tilastoja.

3.   Henkilötietoja saa säilyttää lokeissa enintään 6 kuukauden ajan. Tilastotiedot on säilytettävä toistaiseksi.

4.   Raportointiin käytettäviin tilastotietoihin sisältyvät seuraavat:

a)

pyynnön esittävä jäsenvaltio;

b)

vastaajajäsenvaltio;

c)

viestin tyyppi;

d)

vastauksen tilakoodi;

e)

viestien päivämäärä ja kellonaika;

f)

vastausaika.


LIITE VIII

TACHOnet-viestijärjestelmän käyttö

1.   Kuljettajakorttien myöntäminen

1.1   Jos kuljettajakortin hakijalla on ajokortti, joka myönnetty jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon hakemus jätetään, jälkimmäisen on tehtävä yleinen hakupyyntö kortin myöntämisen tarkastuksesta (CIC).

1.2   Jäsenvaltion, joka myöntää kuljettajakortin kuljettajalle, jolla on jossakin toisessa jäsenvaltiossa myönnetty ajokortti, on välittömästi ilmoitettava jälkimmäiselle ajokorttia vastaan myönnettyä korttia (ICDL) koskevalla toiminnolla kuljettajakortin myöntämisestä.

1.3   Jos kuljettajakortin hakijalla on siinä jäsenvaltiossa myönnetty ajokortti, johon hakemus tehdään, ja jos tämän ajokortin osalta on aiemmin kirjattu ICDL-ilmoitus sen kansalliseen rekisteriin, jäsenvaltion on tehtävä kohdennettu hakupyyntö joko kortin myöntämisen tarkastuksesta (CIC) tai kortin tilan tarkastuksesta (CCS) ICDL-ilmoituksen lähettäneelle jäsenvaltiolle.

1.4   Kukin ICDL-ilmoitus on kirjattava sen vastaanottaneen jäsenvaltion kansalliseen rekisteriin.

1.5   Jäsenvaltioiden on tehtävä yleinen hakupyyntö kortin myöntämisen tarkastuksesta (CIC) vähintään 30 prosentille sellaisten kuljettajien esittämistä hakemuksista, joilla on tuossa jäsenvaltiossa myönnetty ajokortti.

1.6   Jäsenvaltiot voivat päättää olla käyttämättä 1.3–1.5 kohdassa säädettyä ICDL-toimintoa. Tällöin niiden on tehtävä yleinen hakupyyntö kortin myöntämisen tarkastuksesta (CIC) kaikille vastaanotetuille hakemuksille.

1.7   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivänä, kirjaavatko ne ICDL-ilmoitukset kansallisiin rekistereihinsä vai noudattavatko ne 1.6 kohdan mukaista menettelyä.

1.8   Jäsenvaltioiden, jotka tämän asetuksen soveltamispäivää edeltäneiden viiden vuoden aikana eivät ole kirjanneet ICDL-ilmoituksia kansallisiin rekistereihinsä 1.4 kohdan mukaisesti, on tehtävä yleinen hakupyyntö kortin myöntämisen tarkastuksesta (CIC) 100 prosentille hakemuksista lukuun ottamatta ajokortteja, joiden osalta on kirjattu ICDL-ilmoitus, jolloin sovelletaan 1.3 kohtaa.

1.9   Edellä 1.8 kohdassa säädettyä velvoitetta sovelletaan viiden vuoden ajan alkaen päivästä, jona ICDL-ilmoitusten kirjaaminen tosiasiallisesti otettiin käyttöön kunkin jäsenvaltion kansallisessa rekisterissä.

2.   Peruutetut, voimassaololtaan keskeytetyt ja varastetut kuljettajakortit

2.1   Jos kuljettajakortti on asetuksen (EU) N:o 165/2014 26 artiklan 7 kohdan ja 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti peruutettu tai voimassaololtaan keskeytetty tai ilmoitettu varastetuksi jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin sen myöntäneessä jäsenvaltiossa, ensin mainitun jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on:

a)

tarkastettava kortin voimassa oleva tila lähettämällä kortin tilaa koskeva tarkastuspyyntö (CCS) kortin myöntäneelle jäsenvaltiolle. Jos kortin numero ei ole tiedossa, on tehtävä kohdennettu hakupyyntö kortin myöntämisen tarkastuksesta (CIC) ennen edellä mainittua CCS-pyyntöä;

b)

lähetettävä kortin tilan muuttamista (MCS) koskeva ilmoitus TACHOnet-viestijärjestelmän välityksellä kortin myöntäneelle jäsenvaltiolle.

3.   Kuljettajakortin vaihto

3.1   Jos kuljettajakortin haltija hakee kuljettajakortin vaihtoa jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin sen myöntäneessä jäsenvaltiossa, ensin mainitun jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava kortin voimassa oleva tila lähettämällä kortin tilaa koskeva tarkastuspyyntö (CCS) jälkimmäiselle jäsenvaltiolle.

3.2   Kun kuljettajakortin tila on tarkastettu ja se on todettu vaihtokelpoiseksi, sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, johon hakemus on tehty, on lähetettävä kortin tilan muuttamista (MCS) koskeva pyyntö TACHOnet-viestijärjestelmän välityksellä kortin myöntäneelle jäsenvaltiolle.

3.3   Jäsenvaltion, joka uusii tai vaihtaa kuljettajakortin kuljettajalle, jolla on jossakin toisessa jäsenvaltiossa myönnetty ajokortti, on välittömästi ilmoitettava ajokortin myöntäneelle jäsenvaltiolle ICDL-toimintoa käyttäen kuljettajakortin uusimisesta tai vaihtamisesta.


Top