EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0067

Komission asetus (EU) 2016/67, annettu 19 päivänä tammikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ametoktradiinin, klorotaloniilin, difenyyliamiinin, flonikamidin, fluatsinamin, fluoksastrobiinin, halauksifeeni-metyylin, propamokarbin, protiokonatsolin, tiaklopridin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 15, 22.1.2016, p. 2–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/67/oj

22.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/2


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/67,

annettu 19 päivänä tammikuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ametoktradiinin, klorotaloniilin, difenyyliamiinin, flonikamidin, fluatsinamin, fluoksastrobiinin, halauksifeeni-metyylin, propamokarbin, protiokonatsolin, tiaklopridin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Klorotaloniilin, propamokarbin, tiaklopridin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Ametoktradiinin, flonikamidin, fluatsinamin, fluoksastrobiinin ja protiokonatsolin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa A osassa. Difenyyliamiinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä V ja liitteessä III olevassa A osassa. Halauksifeeni-metyylille ei ole vahvistettu erityisiä jäämien enimmäismääriä eikä ainetta ole sisällytetty kyseisen asetuksen liitteeseen IV, joten siihen sovelletaan kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua oletusarvoa 0,01 mg/kg.

(2)

Ametoktradiini-tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä salviaan ja basilikaan koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(3)

Flonikamidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä paprikoihin, ruusukaaliin, herneisiin (silvityt), puuvillansiemeniin, ohraan, kauraan ja rukiiseen. Fluatsinamin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä tomaatteihin. Fluoksastrobiinin ja protiokonatsolin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä salottisipuleihin. Propamokarbin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä purjoihin. Tiaklopridin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä maa-artisokkiin.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti tehtiin hakemus klorotaloniilin käytöstä karpaloihin. Hakija väittää, että kyseisen aineen sallittu käyttö tähän viljelykasviin Yhdysvalloissa johtaa siihen, että jäämämäärät ylittävät asetuksessa (EY) N:o 396/2005 vahvistetun jäämien enimmäismäärän ja että jäämien enimmäismäärän olisi oltava korkeampi, jotta tämän viljelykasvin tuontiin liittyvät kaupan esteet vältetään.

(5)

Asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemukset ja arviointiraportit, tarkasteli etenkin kuluttajille ja, tapauksen mukaan, eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot ehdotetuista jäämien enimmäismääristä (2). Se toimitti lausunnot komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(7)

Propamokarbin osalta elintarviketurvallisuusviranomainen suosittelee, että purjoille vahvistetaan uusi jäämien enimmäismäärä 30 mg/kg, joka on saatu pyöristämällä ylöspäin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) MRL-laskimella laskettu arvo 20 mg/kg. Kun lehtikasveihin sovellettavaa kerrointa 0,88, jolla otetaan huomioon, että ne keitetään ennen nauttimista, sovelletaan purjoon, ehdotetut jäämien enimmäismäärät eivät aiheuta akuutin altistumisen viiteannoksen ylittymistä ja ovat näin ollen kuluttajalle turvallisia. Joidenkin jäsenvaltioiden esittämien huolenaiheiden vuoksi jäämien enimmäismäärä on kuitenkin asianmukaista vahvistaa pyöristämättömään arvoon 20 mg/kg. Tämä arvo kattaa riittävällä tavalla aiotun käytön purjoihin.

(8)

Kaikista muista hakemuksista elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Elintarviketurvallisuusviranomainen tuli lisäksi siihen johtopäätökseen, että kaikkien näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten kasvien ja tuotteiden suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päiväsaanti tai akuutin altistumisen viiteannos olisivat vaarassa ylittyä.

(9)

Difenyyliamiinin osalta komission asetuksessa (EU) N:o 772/2013 (3) vahvistettiin väliaikaiset jäämien enimmäismäärät omenille ja päärynöille. Seurantatiedot osoittavat, että käsittelemättömiin omenoihin ja päärynöihin vaikuttavaa ristikontaminaatiota, jota ei voida välttää, esiintyy edelleen. Nämä väliaikaiset jäämien enimmäismäärät, joita tarkastellaan uudelleen, on aiheellista pitää voimassa, jotta alan toimijoille jäisi riittävästi aikaa difenyyliamiinin jäämien täydelliseen poistamiseen varastotiloista. Tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(10)

Codex Alimentarius -komissio (CAC) (4) hyväksyi 5 päivänä heinäkuuta 2013 trifloksistrobiinin käyttöä öljyntuotantoon viljeltyihin oliiveihin koskevan jäämien Codex-enimmäismäärän (CXL). Tämä CXL-enimmäismäärä on turvallinen kuluttajille unionissa (5), ja sen vuoksi se olisi sisällytettävä asetukseen (EY) N:o 396/2005 jäämien enimmäismääränä.

(11)

Tiaklopridin ja trifloksistrobiinin osalta komission asetuksessa (EU) 2015/1200 (6) muutettiin useita jäämien enimmäismääriä. Kyseisessä asetuksessa alennettiin tiaklopridin käytöstä maa-artisokkiin ja trifloksistrobiinin käytöstä öljyntuotantoon viljeltyihin oliiveihin aiheutuvien jäämien enimmäismääriä asianmukaisiin määritysrajoihin 12 päivästä helmikuuta 2016. Tässä asetuksessa vahvistettavia jäämien enimmäismääriä on oikeusvarmuuden vuoksi aiheellista soveltaa samasta päivästä alkaen.

(12)

Halauksifeeni-metyylin osalta elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti päätelmän kyseistä tehoainetta sisältävien torjunta-aineiden riskinarviointia koskevasta vertaisarvioinnista (7). Tässä yhteydessä se suositteli, että vahvistetaan unionissa noudatettavien hyvien maatalouskäytäntöjen mukaisesti sellaiset jäämien enimmäismäärät, jotka kattavat edustavat käyttötarkoitukset. Komissio kuuli Euroopan unionin vertailulaboratorioita asianmukaisista määritysrajoista.

(13)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset seikat, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(14)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kuitenkin 12 päivästä helmikuuta 2016 siltä osin kuin on kyse tiaklopridin jäämien enimmäismäärästä maa-artisokissa ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismäärästä öljyntuotantoon viljellyissä oliiveissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkosta: http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in radishes and kale. EFSA Journal 2015; 13(6):4153. [22 pp.].

Setting of an import tolerance for chlorothalonil in cranberries. EFSA Journal 2015; 13(7):4193. [21 pp.].

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flonicamid in several crops. EFSA Journal 2015; 13(5):4103. [26 pp.].

Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fluazinam in tomatoes. EFSA Journal 2015; 13(6):4154. [23 pp.].

Modification of the existing maximum residue level (MRL) for fluoxastrobin in shallots. EFSA Journal 2015; 13(6):4143. [19 pp.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks. EFSA Journal 2015; 13(4):4084. [20 pp.].

Modification of the existing maximum residue level (MRL) for prothioconazole in shallots. EFSA Journal 2015; 13(5):4105. [20 pp.].

Modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in Jerusalem artichokes. EFSA Journal 2015;13(7):4191 [18 pp.].

(3)  Komission asetus (EU) N:o 772/2013, annettu 8 päivänä elokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse difenyyliamiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 217, 13.8.2013, s. 1).

(4)  Codexin torjunta-ainejäämäkomitean raportit ovat saatavilla osoitteessa http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf

Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission. Appendices II and III. Thirty-Sixth Session. Rooma, Italia, 1–5 päivänä heinäkuuta 2013.

(5)  Scientific support for preparing an EU position for the 45th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2013;11(7):3312 [210 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3312.

(6)  Komission asetus (EU) 2015/1200, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse amidosulfuronin, fenheksamidin, kresoksiimimetyylin, tiaklopridin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 195, 23.7.2015, s. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance halauxifen-methyl (XDE-729 methyl). EFSA Journal 2014;12(12):3913 [93 pp.].


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja V seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan klorotaloniilia, propamokarbia, tiaklopridia ja trifloksistrobiinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (2)

Klorotaloniili (R)

Propamokarbi (propamokarbin ja sen suolojen summa, ilmaistuna propamokarbina) (R)

Tiaklopridi

Trifloksistrobiini (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0,01 (1)

 

 

0110000

Sitrushedelmät

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,5

0110010

Greipit

 

 

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

 

 

0110990

Muut

 

 

 

 

0120000

Pähkinät

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02

0120010

Mantelit

 

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

 

 

0120070

Makadamiat

 

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

 

 

0120990

Muut

 

 

 

 

0130000

Siemenhedelmät

2 (+)

 

 

0,7

0130010

Omenat

 

 

0,3

 

0130020

Päärynät

 

 

0,3

 

0130030

Kvittenit

 

 

0,7

 

0130040

Mispelit

 

 

0,7

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

0,7

 

0130990

Muut

 

 

0,01 (1)

 

0140000

Kivihedelmät

 

 

0,5

3

0140010

Aprikoosit

1 (+)

 

 

 

0140020

Kirsikat

0,01 (1)

 

 

 

0140030

Persikat

1 (+)

 

 

 

0140040

Luumut

0,01 (1)

 

 

 

0140990

Muut

0,01 (1)

 

 

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

3 (+)

 

0,01 (1)

3

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

4 (+)

 

1

1

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,01 (1)

 

 

3

0153010

Karhunvatukat

 

 

1

 

0153020

Sinivatukat

 

 

1

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

6

 

0153990

Muut

 

 

0,01 (1)

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

1

 

0154010

Pensasmustikat

0,01 (1)

 

 

2

0154020

Karpalot

5

 

 

0,01 (1)

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

0,01 (1)

 

 

1,5 (+)

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

15 (+)

 

 

1,5 (+)

0154050

Ruusunmarjat

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154080

Mustaseljan marjat

0,01 (1)

 

 

2

0154990

Muut

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0160000

Sekalaiset hedelmät

 

 

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

0,01 (1)

 

 

 

0161010

Taatelit

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161020

Viikunat

 

 

0,5

0,01 (1)

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

4

0,3

0161040

Kumkvatit

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161050

Karambolat

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161990

Muut

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

0,01 (1)

 

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

0,2

0,01 (1)

0162020

Litsit

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162030

Passiot/maracujat

 

 

0,01 (1)

4 (+)

0162040

Kaktusviikunat

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162050

Tähtiomenat

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162990

Muut

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

 

0163010

Avokadot

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163020

Banaanit

15 (+)

 

0,01 (1)

0,05

0163030

Mangot

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163040

Papaijat

15 (+)

 

0,5

0,6

0163050

Granaattiomenat

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163070

Guavat

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163080

Ananakset

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163090

Leipäpuun hedelmät

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163100

Duriot

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163990

Muut

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

 

 

 

 

0211000

a)

Perunat

0,01 (1) (+)

0,3

0,02

0,02

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

 

0212990

Muut

 

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

 

0213010

Punajuuret

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0,02

0213020

Porkkanat

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,1

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

1 (+)

0,01 (1)

0,05

0,02

0213040

Piparjuuret

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,08

0213050

Maa-artisokat

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0,01 (1)

0213060

Palsternakat

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,04

0213070

Juuripersiljat

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,08

0213080

Retiisit ja retikat

0,01 (1)

3

0,05

0,08

0213090

Kaurajuuret

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,04

0213100

Lantut

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,04

0213110

Nauriit

0,3 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,04

0213990

Muut

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0220000

Sipulikasvit

(+)

 

 

 

0220010

Valkosipulit

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220020

Sipulit

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220030

Salottisipulit

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

10

30

0,15

0,1

0220990

Muut

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0230000

Hedelmävihannekset

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

 

0231010

Tomaatit

6 (+)

4

0,5

0,7

0231020

Paprikat

0,01 (1)

3

1

0,4 (+)

0231030

Munakoisot

6 (+)

4

0,7

0,7

0231040

Okrat

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0231990

Muut

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

5 (+)

5

0,5

0,3

0232010

Kurkut

 

 

 

(+)

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

 

(+)

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

(+)

 

0232990

Muut

 

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

1 (+)

5

 

0,3

0233010

Melonit

 

 

0,2

 

0233020

Kurpitsat

 

 

0,01 (1)

 

0233030

Vesimelonit

 

 

0,2

 

0233990

Muut

 

 

0,01 (1)

 

0234000

d)

Sokerimaissit

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

 

 

 

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

0,3 (+)

0,5

0241010

Brokkoli/parsakaali

0,01 (1)

3

 

 

0241020

Kukkakaali

2 (+)

10 (+)

 

 

0241990

Muut

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

0,3

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

3 (+)

2

 

0,6

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

0,6 (+)

0,7

 

0,5

0242990

Muut

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0243000

c)

Lehtikaalit

0,01 (1)

 

 

3 (+)

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

20

1

 

0243020

Lehtikaali

 

20

0,4

 

0243990

Muut

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

0,01 (1)

0,3

0,04

0,01 (1)

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,01 (1)

 

 

 

0251010

Vuonankaali

 

20 (+)

8

0,01 (1)

0251020

Lehtisalaatti

 

40

1

15

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

20 (+)

0,15 (+)

15 (+)

0251040

Krassit, idut ja versot

 

20 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0251050

Krassikanankaali

 

20 (+)

0,7 (+)

0,01 (1)

0251060

Sinappikaali/rucola

 

30

2 (+)

0,01 (1)

0251070

Lehtisinappi

 

20 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

20 (+)

2 (+)

15

0251990

Muut

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0252010

Pinaatti

 

40

0,15 (+)

 

0252020

Vihannesportulakka

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

0,01 (1)

0,15 (+)

 

0252990

Muut

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01 (1)

15

0,01 (1)

0,01 (1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

 

30 (+)

5

15 (+)

0256010

Kirveli

0,02 (1)

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

0,02 (1)

 

 

 

0256030

Yrttiselleri

5 (+)

 

 

 

0256040

Persilja

5 (+)

 

 

 

0256050

Salvia

0,02 (1)

 

 

 

0256060

Rosmariini

0,02 (1)

 

 

 

0256070

Timjami

0,02 (1)

 

 

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

0,02 (1)

 

 

 

0256090

Laakerinlehti

0,02 (1)

 

 

 

0256100

Rakuuna

0,02 (1)

 

 

 

0256990

Muut

0,02 (1)

 

 

 

0260000

Palkovihannekset

 

 

 

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

5 (+)

0,1

0,4 (+)

1 (+)

0260020

Tarhapavut (silvityt)

3 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0260030

Herneet (silpimättömät)

5 (+)

0,01 (1)

0,2

0,01 (1)

0260040

Herneet (silvityt)

1 (+)

0,01 (1)

0,2

0,01 (1)

0260050

Linssit

0,6 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0260990

Muut

0,01 (1) (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270000

Varsivihannekset

 

 

 

 

0270010

Parsa

0,01 (1) (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

10 (+)

0,01 (1)

0,7

1

0270040

Salaattifenkoli

0,01 (1)

0,01 (1)

0,7

0,01 (1)

0270050

Latva-artisokka

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,3

0270060

Purjo

8 (+)

20

0,1

0,7

0270070

Raparperi

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02

0,01 (1)

0270080

Bambunversot

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270090

Palmunsydämet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270990

Muut

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0280010

Viljellyt sienet

0,5 (+)

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

0,01 (1)

 

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

0,01 (1)

 

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0300000

Kuivatut palkokasvit

(+)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0300010

Tarhapavut

3

 

0,08 (+)

 

0300020

Linssit

0,2

 

0,01 (1)

 

0300030

Herneet

1

 

0,08 (+)

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

0,2

 

0,01 (1)

 

0300990

Muut

0,01 (1)

 

0,01 (1)

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

0,01 (1)

 

 

0401000

Öljysiemenet

 

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401020

Maapähkinät

0,1 (+)

 

0,02 (1)

0,02

0401030

Unikonsiemenet

0,01 (1)

 

0,3

0,01 (1)

0401040

Seesaminsiemenet

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401050

Auringonkukansiemenet

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401060

Rapsinsiemenet

0,01 (1)

 

0,6 (+)

0,01 (1)

0401070

Soijapavut

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401080

Sinapinsiemenet

0,01 (1)

 

0,6 (+)

0,01 (1)

0401090

Puuvillansiemenet

0,01 (1)

 

0,15

0,01 (1)

0401100

Kurpitsansiemenet

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401110

Värisaflorinsiemenet

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401130

Ruistankionsiemenet

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401140

Hampunsiemenet

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401150

Risiininsiemenet

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401990

Muut

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402000

Öljysiemenkasvit

0,01 (1)

 

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

4

0,3

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402040

Kapokki

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402990

Muut

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0500000

VILJAT

 

0,01 (1)

 

 

0500010

Ohra

0,4 (+)

 

0,9

0,5

0500020

Tattari ja muut valeviljat

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500030

Maissi

0,01 (1)

 

0,01 (1) (+)

0,02

0500040

Viljahirssi

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500050

Kaura

0,4 (+)

 

0,9

0,4 (+)

0500060

Riisi

0,01 (1)

 

0,02

5

0500070

Ruis

0,1 (+)

 

0,06

0,3

0500080

Kirjodurra

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500090

Vehnä

0,1 (+)

 

0,1

0,3

0500990

Muut

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0610000

Teet

 

 

10 (+)

 

0620000

Kahvipavut

 

 

0,05 (1)

 

0630000

Yrttiteet

 

 

 

 

0631000

a)

kukista

 

 

0,05 (1)

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

0631030

Ruusu

 

 

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

 

0631990

Muut

 

 

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

 

50 (+)

 

0632010

Mansikka

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Muut

 

 

 

 

0633000

c)

juurista

 

 

0,02 (+)

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Muut

 

 

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

 

0,05 (1)

 

0640000

Kaakaopavut

 

 

0,05 (1)

 

0650000

Johanneksenleipä

 

 

0,05 (1)

 

0700000

Humala

60 (+)

0,05 (1)

0,05 (1)

40

0800000

MAUSTEET

 

 

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05 (1)

0,05 (1)

0,08 (+)

0,05 (1)

0810010

Anis

 

 

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

0810040

Korianteri

 

 

 

 

0810050

Kumina

 

 

 

 

0810060

Tilli

 

 

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

 

0810990

Muut

 

 

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0820010

Maustepippuri

 

 

 

 

0820020

Limopuun marjat

 

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

 

0820050

Katajanmarja

 

 

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

 

 

0820990

Muut

 

 

 

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0830010

Kaneli

 

 

 

 

0830990

Muut

 

 

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

 

 

0840010

Lakritsi

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840020

Inkivääri

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840030

Kurkuma

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840040

Piparjuuri

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Muut

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0850010

Mausteneilikka

 

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

 

0850990

Muut

 

 

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

 

0860990

Muut

 

 

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0870010

Muskotti

 

 

 

 

0870990

Muut

 

 

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0900010

Sokerijuurikas

 

 

0,02

0,02

0900020

Sokeriruoko

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0900030

Juurisikuri

 

 

0,05

0,01 (1)

0900990

Muut

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

 

1010000

Kudokset

 

 

 

 

1011000

a)

Siat

(+)

 

 

0,04

1011010

Lihas

0,02

0,01 (+)

0,1

(+)

1011020

Rasvakudos

0,07

0,01 (+)

0,01 (1)

(+)

1011030

Maksa

0,2

0,1 (+)

0,5

(+)

1011040

Munuaiset

0,2

0,02 (+)

0,5

(+)

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,2

0,1

0,5

 

1011990

Muut

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1012000

b)

Naudat

 

 

 

 

1012010

Lihas

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1012020

Rasvakudos

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1012030

Maksa

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1012040

Munuaiset

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,7

0,2

0,5

0,07

1012990

Muut

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

 

1013010

Lihas

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1013020

Rasvakudos

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1013030

Maksa

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1013040

Munuaiset

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,7

0,2

0,5

0,07

1013990

Muut

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

 

1014010

Lihas

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1014020

Rasvakudos

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1014030

Maksa

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1014040

Munuaiset

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,7

0,2

0,5

0,07

1014990

Muut

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

 

 

1015010

Lihas

0,15

0,01

0,1

0,04

1015020

Rasvakudos

0,1

0,01

0,04

0,06

1015030

Maksa

0,2

0,2

0,5

0,07

1015040

Munuaiset

0,7

0,05

0,5

0,04

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,7

0,2

0,5

0,07

1015990

Muut

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1016000

f)

Siipikarja

0,01 (1) (+)

 

 

0,04

1016010

Lihas

 

0,02 (+)

0,02

(+)

1016020

Rasvakudos

 

0,01 (+)

0,01 (1)

(+)

1016030

Maksa

 

0,05 (+)

0,02

(+)

1016040

Munuaiset

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,05

0,02

 

1016990

Muut

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

 

 

1017010

Lihas

0,15

0,01

0,1

0,04

1017020

Rasvakudos

0,1

0,01

0,04

0,06

1017030

Maksa

0,2

0,2

0,5

0,07

1017040

Munuaiset

0,7

0,05

0,5

0,04

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,7

0,2

0,5

0,07

1017990

Muut

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1020000

Maito

0,1

0,01 (+)

0,05

0,02 (1)

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

(+)

1020020

Lampaat

 

 

 

(+)

1020030

Vuohet

 

 

 

(+)

1020040

Hevoset

 

 

 

 

1020990

Muut

 

 

 

 

1030000

Linnunmunat

0,01 (1) (+)

0,05 (+)

0,02 (1)

0,04 (+)

1030010

Kanat

 

 

 

 

1030020

Ankat

 

 

 

 

1030030

Hanhet

 

 

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

 

 

1030990

Muut

 

 

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

b)

Lisätään halauksifeeni-metyyliä koskeva sarake seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (4)

Halauksifeeni-metyyli (halauksifeeni-metyyli ja X11393729 (halauksifeeni), ilmaistuna halauksifeeni-metyylinä)

(1)

(2)

(3)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0110000

Sitrushedelmät

0,02  (3)

0110010

Greipit

 

0110020

Appelsiinit

 

0110030

Sitruunat

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit

 

0110990

Muut

 

0120000

Pähkinät

0,05  (3)

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät

 

0120070

Makadamiat

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Jalopähkinät

 

0120990

Muut

 

0130000

Siemenhedelmät

0,02  (3)

0130010

Omenat

 

0130020

Päärynät

 

0130030

Kvittenit

 

0130040

Mispelit

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

0130990

Muut

 

0140000

Kivihedelmät

0,02 (3)

0140010

Aprikoosit

 

0140020

Kirsikat

 

0140030

Persikat

 

0140040

Luumut

 

0140990

Muut

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

0,02  (3)

0151000

a)

Viinirypäleet

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0152000

b)

Mansikat

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0153010

Karhunvatukat

 

0153020

Sinivatukat

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

0153990

Muut

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0154010

Pensasmustikat

 

0154020

Karpalot

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

0154990

Muut

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,02  (3)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit

 

0161050

Karambolat

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0161990

Muut

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

0162020

Litsit

 

0162030

Passiot/maracujat

 

0162040

Kaktusviikunat

 

0162050

Tähtiomenat

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

0162990

Muut

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0163010

Avokadot

 

0163020

Banaanit

 

0163030

Mangot

 

0163040

Papaijat

 

0163050

Granaattiomenat

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0163070

Guavat

 

0163080

Ananakset

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0163100

Duriot

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0163990

Muut

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,02  (3)

0211000

a)

Perunat

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

0212020

Bataatit

 

0212030

Jamssit

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

0212990

Muut

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

0213010

Punajuuret

 

0213020

Porkkanat

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0213040

Piparjuuret

 

0213050

Maa-artisokat

 

0213060

Palsternakat

 

0213070

Juuripersiljat

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

0213090

Kaurajuuret

 

0213100

Lantut

 

0213110

Nauriit

 

0213990

Muut

 

0220000

Sipulikasvit

0,02  (3)

0220010

Valkosipulit

 

0220020

Sipulit

 

0220030

Salottisipulit

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0220990

Muut

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,02  (3)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

0231010

Tomaatit

 

0231020

Paprikat

 

0231030

Munakoisot

 

0231040

Okrat

 

0231990

Muut

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0232010

Kurkut

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

0232990

Muut

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0233010

Melonit

 

0233020

Kurpitsat

 

0233030

Vesimelonit

 

0233990

Muut

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,02  (3)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

0241020

Kukkakaali

 

0241990

Muut

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

0242990

Muut

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

0243020

Lehtikaali

 

0243990

Muut

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,02  (3)

0251010

Vuonankaali

 

0251020

Lehtisalaatti

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

0251050

Krassikanankaali

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

0251070

Lehtisinappi

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

0251990

Muut

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,02  (3)

0252010

Pinaatti

 

0252020

Vihannesportulakka

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

0252990

Muut

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

0,02  (3)

0254000

d)

Vesikrassi

0,02  (3)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,02  (3)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,05  (3)

0256010

Kirveli

 

0256020

Ruohosipuli

 

0256030

Yrttiselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmariini

 

0256070

Timjami

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

0256090

Laakerinlehti

 

0256100

Rakuuna

 

0256990

Muut

 

0260000

Palkovihannekset

0,02  (3)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

0260050

Linssit

 

0260990

Muut

 

0270000

Varsivihannekset

0,02  (3)

0270010

Parsa

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

0270040

Salaattifenkoli

 

0270050

Latva-artisokka

 

0270060

Purjo

 

0270070

Raparperi

 

0270080

Bambunversot

 

0270090

Palmunsydämet

 

0270990

Muut

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,02  (3)

0280010

Viljellyt sienet

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,02  (3)

0300000

Kuivatut palkokasvit

0,02  (3)

0300010

Tarhapavut

 

0300020

Linssit

 

0300030

Herneet

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

0300990

Muut

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,05  (3)

0401000

Öljysiemenet

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0401020

Maapähkinät