EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L2258

Neuvoston direktiivi (EU) 2016/2258, annettu 6 päivänä joulukuuta 2016, direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin

EUVL L 342, 16.12.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2258/oj

16.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 342/1


NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/2258,

annettu 6 päivänä joulukuuta 2016,

direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 ja 115 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiiviä 2014/107/EU (3), jolla muutettiin direktiiviä 2011/16/EU (4), sovelletaan 27 jäsenvaltioon 1 päivästä tammikuuta 2016 ja Itävaltaan 1 päivästä tammikuuta 2017. Direktiivillä pannaan unionissa täytäntöön finanssitilitietojen automaattista vaihtoa veroasioissa koskeva maailmanlaajuinen standardi ja siten varmistetaan, että Finanssitilien Tilinhaltijaa koskevat tiedot ilmoitetaan sille jäsenvaltiolle, jossa Tilinhaltija asuu.

(2)

Direktiivissä 2011/16/EU säädetään, että jos Tilinhaltija on välittäjäyhteisö, Finanssilaitosten on tutkittava sen taustalla oleva rakenne ja tunnistettava välittäjäyhteisön tosiasialliset edunsaajat ja ilmoitettava niistä. Tämä direktiivin soveltamisen kannalta tärkeä tekijä perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 (5) perusteella saatuihin rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin, joiden avulla on tarkoitus tunnistaa tosiasialliset edunsaajat.

(3)

Tehokkaan valvonnan varmistamiseksi sen osalta, miten Finanssilaitokset soveltavat direktiivissä 2011/16/EU säädettyjä huolellisuusmenettelyjä, rahanpesun torjuntaa koskevien tietojen on oltava veroviranomaisten käytettävissä. Jos näin ei ole, veroviranomaiset eivät pysty valvomaan, vahvistamaan ja tarkastamaan, että Finanssilaitokset soveltavat direktiiviä 2011/16/EU asianmukaisesti siltä osin, että ne tunnistavat oikein välittäjäyhteisöjen tosiasialliset edunsaajat ja ilmoittavat niistä.

(4)

Direktiivissä 2011/16/EU käsitellään myös muuta jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa ja muita jäsenvaltioiden hallinnollisen yhteistyön muotoja. Sallimalla pääsy yksiköiden hallussa direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti oleviin, rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin verotuksen alalla tehtävän hallinnollisen yhteistyön puitteissa varmistettaisiin, että veroviranomaisilla on paremmat välineet täyttää direktiivin 2011/16/EU mukaiset velvoitteensa ja torjua tehokkaammin veronkiertoa ja veropetoksia.

(5)

Näin ollen on tarpeen varmistaa, että veroviranomaisilla on pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin, menettelyihin, asiakirjoihin ja mekanismeihin, jotta ne voivat tehtävänsä mukaisesti valvoa, että direktiiviä 2011/16/EU sovelletaan asianmukaisesti, ja jotta kaikki direktiivin mukaiset hallinnollisen yhteistyön muodot toimivat.

(6)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita. Vaikka tämän direktiivin mukaisesti veroviranomaisten pääsystä henkilötietoihin on säädettävä laissa, siinä ei välttämättä edellytä parlamentin säädöstä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianomaisen jäsenvaltion perustuslaillisen järjestyksen soveltamista. Kyseisen lainsäädännön olisi kuitenkin oltava selkeää ja täsmällistä, ja sen soveltamisen olisi oltava asianosaisten kannalta selkeää ja ennakoitavissa Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.

(7)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli jäsenvaltioiden välistä tehokasta hallinnollista yhteistyötä ja sen tehokasta valvontaa sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta soveltuvin edellytyksin, vaan se voidaan vaaditun yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(8)

Finanssilaitokset ovat jo käynnistäneet direktiivin 2011/16/EU mukaiset asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat menettelyt, ja ensimmäiset tietojenvaihdot on tarkoitus saattaa päätökseen syyskuuhun 2017 mennessä. Jotta voidaan varmistaa, että kyseisen direktiivin soveltamisen tehokas valvonta ei viivästy, tämän muutosdirektiivin olisi tultava voimaan ja se olisi saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman pian ja viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018.

(9)

Direktiivi 2011/16/EU olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 2011/16/EU 22 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a.   Niiden jäsenvaltioissa säädettyjen lakien täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten, joilla tämä direktiivi pannaan täytäntöön, sekä tässä direktiivissä vahvistetun hallinnollisen yhteistyön toimivuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden on säädettävä laissa siitä, että veroviranomaisilla on pääsy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 (*1) 13, 30, 31 ja 40 artiklassa tarkoitettuihin mekanismeihin, menettelyihin, asiakirjoihin ja tietoihin.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2018.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. KAŽIMÍR


(1)  Lausunto annettu 22. marraskuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 19. lokakuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)

(3)  Neuvoston direktiivi 2014/107/EU, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).


Top