EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1693

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1693, annettu 20 päivänä syyskuuta 2016, ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä sekä yhteisen kannan 2002/402/YUTP kumoamisesta

OJ L 255, 21.9.2016, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj

21.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/1693,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2016,

ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä sekä yhteisen kannan 2002/402/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto totesi 19 päivänä lokakuuta 2001, että se oli vakaasti päättänyt torjua terrorismia sen kaikissa muodoissa kaikkialla maailmassa ja että se jatkaisi pyrkimyksiään sen liittoutuman lujittamiseksi, jonka kansainvälinen yhteisö on muodostanut torjumaan terrorismia sen kaikissa muodoissa.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 16 päivänä tammikuuta 2002 päätöslauselman 1390 (2002), jolla päätöslauselmissa 1267 (1999) ja 1333 (2000) määrätyt toimenpiteet laajennettiin koskemaan myös Osama bin Ladenia ja al-Qaida-järjestön jäseniä sekä muita heitä lähellä olevia henkilöitä, ryhmiä, yrityksiä ja yhteisöjä, jotka päätöslauselmalla 1267 (1999) perustettu komitea oli nimennyt.

(3)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1390 (2002) mukautetaan pakotteiden soveltamisalaa siltä osin kuin kyse on päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) mukaisesti määrätyistä varojen jäädyttämisestä, viisumikiellosta ja aseiden toimittamista, myyntiä ja siirtämistä sekä sotilastoimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, avun tai koulutuksen antamista koskevasta kiellosta.

(4)

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman 1390 (2002) Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun nojalla, jonka mukaan YK:n turvallisuusneuvosto voi ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

(5)

Kyseiset toimenpiteet, jotka YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt kansainvälisen terrorismin torjunnan puitteissa, on saatettu osaksi unionin oikeutta yhteisellä kannalla 2002/402/YUTP (1), jonka neuvosto hyväksyi unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa, sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 881/2002 (2).

(6)

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 17 päivänä joulukuuta 2015 päätöslauselman 2253 (2015), jolla päätöslauselmassa 1390 (2002) määrätyt toimenpiteet laajennettiin koskemaan Irakin ja Levantin islamilaisen valtion, jäljempänä ’ISIL (Daesh)’, lähellä olevia henkilöitä, ryhmiä, yrityksiä ja yhteisöjä ja jossa se toisti tuomitsevansa yksiselitteisesti ISILin (Daesh), al-Qaidan sekä niitä lähellä olevat henkilöt, ryhmät, yritykset ja yhteisöt sellaisten jatkuvien ja lukuisten rikollisten terroritekojen takia, joilla pyritään surmaamaan viattomia siviilejä ja muita uhreja, tuhoamaan omaisuutta ja aiheuttamaan merkittävää epävakautta.

(7)

Tässä yhteydessä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2253 (2015) tähdennettiin jälleen, että terrorismin torjunnan tueksi määrätyt pakotteet ovat tärkeä väline kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi, sekä muistutettiin, että ISIL (Daesh) on al-Qaidasta irtautunut ryhmä ja että kaikki ISILiä (Daesh) tukevat henkilöt, ryhmät, yritykset ja yhteisöt voidaan lisätä Yhdistyneiden kansakuntien luetteloon.

(8)

ISIL (Daesh) ja al-Qaida muodostavat uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Unionin hyväksymät rajoittavat toimenpiteet ISILin (Daesh) ja al-Qaidan sekä niitä lähellä olevien henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen torjumiseksi kuuluvat unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin perussopimuksen 21 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(9)

ISILin (Daesh) ja al-Qaidan muodostama uhka huomioon ottaen neuvoston olisi voitava määrätä kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä kansallisuudesta tai kansalaisuudesta riippumatta kaikille henkilöille tai kaikille yhteisöille, jotka ovat vastuussa terroritoiminnasta ISILin (Daesh) tai al-Qaidan puolesta tai niiden tukemiseksi, tässä päätöksessä määritettyjen perusteiden mukaisesti.

(10)

Tällaisten kohdennettujen toimenpiteiden tarkoituksena on ehkäistä toimia, jotka toteutetaan ISILin (Daesh) ja al-Qaidan puolesta tai niiden tukemiseksi.

(11)

On tarpeen säätää jäsenvaltioiden alueelle tuloa ja kauttakulkua jäsenvaltioiden alueella koskevista rajoituksista ISILille (Daesh) ja al-Qaidalle sekä heitä lähellä oleville henkilöille, myös näiden ollessa jonkin jäsenvaltion kansalaisia. Tällaiset rajoitukset eivät saisi estää nimettyä jäsenvaltion kansalaista kulkemasta toisen jäsenvaltion kautta palatakseen siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on, eivätkä ne saisi estää jäsenvaltion kansalaisen nimettyjä perheenjäseniä kulkemasta toisen jäsenvaltion kautta samassa tarkoituksessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden velvollisuuksia sisäisen turvallisuuden turvaamiseksi.

(12)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1373 (2001) määrätään, että olisi toteutettava aiheelliset toimenpiteet, kun YK:n jäsenvaltiot ovat todenneet henkilön tai yhteisön osallistuvan terroritoimintaan.

(13)

Samalla olisi muutettava toimenpiteitä, joilla YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1267 (1999), 1390 (2002) ja 2253 (2015) saatetaan osaksi unionin oikeutta, jotta niissä otettaisiin huomioon asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien määräykset.

(14)

Kun neuvosto päättää sisällyttää henkilön tai yhteisön nimen liitteessä olevaan luetteloon, sen on Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan esitettävä yksilölliset, erityiset ja konkreettiset perusteet, ja tällaisen päätöksen on perustuttava riittävän vankkoihin tosiasioihin.

(15)

Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi yhteisessä kannassa 2002/402/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna myöhemmillä päätöksillä, määrätyt rajoittavat toimenpiteet olisi konsolidoitava uudeksi säädökseksi, joka sisältää säännöksiä, joiden nojalla neuvosto voi määrätä henkilöitä ja yhteisöjä koskevia rajoittavia toimenpiteitä.

(16)

Yhteinen kanta 2002/402/YUTP olisi sen vuoksi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(17)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseet ja -tarvikkeet, sotilasajoneuvot ja -kalusto, puolisotilaalliset tarvikkeet ja varaosat, suora tai välillinen toimitus, myynti, siirto tai vienti jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta tai jäsenvaltioiden alueen kautta taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999), 1333 (2000) ja 2253 (2015), sellaisina kuin päätöslauselmalla 1267 (1999) perustettu komitea, jäljempänä ’komitea’, on saattanut ne ajan tasalle, nojalla nimeämille taikka neuvoston nimeämille henkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille taikka niille, jotka toimivat edellä mainittujen puolesta tai johdolla.

2.   Kielletään

a)

teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden sellaisten palvelujen tarjoaminen, jotka liittyvät sotilastoimintaan tai aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseet ja -tarvikkeet, sotilasajoneuvot ja -kalusto, puolisotilaalliset tarvikkeet ja edellä mainittuihin tarkoitetut varaosat, toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille;

b)

sotilastoimintaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin taikka niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen tarjoamiseen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille;

c)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen sellaisten henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueellaan, joihin sovelletaan matkustusrajoituksia ja jotka on nimennyt YK:n turvallisuusneuvosto päätöslauselmien 1267 (1999), 1333 (2000) ja 2253 (2015) nojalla tai komitea seuraavin perustein:

a)

osallistuminen al-Qaidan, ISILin (Daesh) tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän toteuttamien tekojen tai toiminnan taikka yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta tai niiden tueksi toteutettavien tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, avustamiseen, valmisteluun tai toteuttamiseen;

b)

aseiden ja niihin liittyvän materiaalin toimittaminen, myynti tai siirtäminen al-Qaidalle, ISILille (Daesh) tai niiden solulle, liittolaiselle tai niistä irtautuneelle tai muodostuneelle ryhmän;

c)

värvääminen al-Qaidaan, ISILiin (Daesh) tai niiden soluun, liittolaiseen tai niistä irtautuneeseen tai muodostuneeseen ryhmään tai muutoin niiden tekojen tai toiminnan tukeminen; tai

d)

oleminen suoraan tai välillisesti ISILiä (Daesh) ja al-Qaidaa koskevassa pakoteluettelossa olevan, al-Qaidaa tai ISILiä (Daesh) lähellä olevan henkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön määräysvallassa taikka muutoin tämän tukeminen.

2.   Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien liitteessä lueteltujen henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueellaan:

a)

henkilöt, jotka ovat lähellä ISILiä (Daesh) ja al-Qaidaa tai niiden solua, liittolaista tai niistä irtautunutta tai muodostunutta ryhmää muun muassa seuraavin tavoin:

i)

osallistuminen ISILin (Daesh) ja al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän rahoittamiseen taikka niiden toteuttamien tekojen tai toiminnan tai yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niiden tueksi toteutettavien tekojen tai toiminnan rahoittamiseen;

ii)

osallistuminen sellaisten tekojen tai toiminnan suunnitteluun, avustamiseen, valmisteluun tai toteuttamiseen taikka sellaisen terroristikoulutuksen kuten aseiden, räjähteiden tai muiden menetelmien tai teknologioiden käyttöä koskevan opastuksen antaminen tai saaminen, jonka tarkoituksena on ISILin (Daesh) ja al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän suorittama terroriteko taikka yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niiden tueksi suoritettava terroriteko;

iii)

kaupankäynti ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän kanssa erityisesti öljyn, öljytuotteiden, moduulirakenteisten jalostamoiden ja niihin liittyvän materiaalin sekä muiden luonnonvarojen ja kulttuuriomaisuuden alalla;

iv)

aseiden ja niihin liittyvän materiaalin toimittaminen, myynti tai siirtäminen ISILille (Daesh), al-Qaidalle tai niiden solulle, liittolaiselle tai niistä irtautuneelle tai muodostuneelle ryhmälle;

b)

henkilöt, jotka matkustavat tai pyrkivät matkustamaan unionin ulkopuolelle seuraavissa tarkoituksissa:

i)

ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän puolesta tai tueksi suoritettavien terroritekojen toteuttaminen, suunnittelu, valmistelu taikka niihin osallistuminen;

ii)

terroristikoulutuksen antaminen tai saaminen ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän puolesta tai tueksi; tai

iii)

muu tuki ISILille (Daesh), al-Qaidalle tai niiden solulle, liittolaiselle tai niistä irtautuneelle tai muodostuneelle ryhmälle;

c)

henkilöt, jotka pyrkivät matkustamaan unioniin b alakohdassa mainituissa tarkoituksissa tai osallistuakseen ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän kanssa yhdessä tai niiden nimissä tai puolesta taikka niiden tueksi toteutettaviin tekoihin tai toimintaan;

d)

henkilöt, jotka värväävät ISILiin (Daesh), al-Qaidaan tai niiden soluun, liittolaiseen tai niistä irtautuneeseen tai muodostuneeseen ryhmään tai muutoin tukevat niiden tekoja tai toimintaa muun muassa

i)

antamalla tai keräämällä varoja millä tahansa keinoin joko suoraan tai välillisesti henkilöiden b ja c alakohdassa mainituissa tarkoituksissa suunnitellun matkustuksen rahoittamiseksi, järjestämällä henkilöiden matkustuksen b ja c alakohdassa mainituissa tarkoituksissa tai muutoin helpottamalla sitä;

ii)

taivuttamalla toisen henkilön osallistumaan ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän toteuttamiin tekoihin tai toimintaan tai yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niiden tueksi toteutettaviin tekoihin tai toimintaan;

e)

henkilöt, jotka suostuttelevat tai julkisesti yllyttävät ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän toteuttamiin tekoihin tai toimintaan tai yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niiden tueksi toteutettaviin tekoihin tai toimintaan, mukaan lukien kannustamalla tai ihannoimalla tällaisia tekoja tai tällaista toimintaa aiheuttaen siten vaaran, että terroritekoja tullaan toteuttamaan;

f)

henkilöt, jotka osallistuvat tai myötävaikuttavat vakavien ihmisoikeusloukkausten määräämiseen tai suorittamiseen, mukaan lukien ihmiskaappaukset, raiskaukset, seksuaalinen väkivalta, pakkoavioliitot ja orjuuttaminen, unionin alueen ulkopuolella ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän puolesta tai nimissä.

3.   Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

4.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos maahantulo tai kauttakulku on tarpeen oikeusprosessin loppuun saattamiseksi tai jos komitea katsoo, että maahantulo tai kauttakulku on perusteltua.

5.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 2 kohdan nojalla määrätyistä toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua

a)

pakottavista humanitaarisista syistä;

b)

oikeusprosessin johdosta; tai

c)

jäsenvaltiolla olevan kansainväliseen järjestöön liittyvän velvoitteen vuoksi.

6.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 5 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan 5 kohdan a ja b alakohdan osalta myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen vastusta sitä kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

7.   Jos jäsenvaltio 5 kohdan nojalla antaa luvan liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyyn alueelleen tai kulkemiseen sen kautta, lupa on rajoitettava koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, sekä niitä henkilöitä, joille se on myönnetty.

3 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat, muu rahoitusomaisuus ja taloudelliset resurssit, jotka ovat suoraan tai välillisesti sellaisten henkilöiden, ryhmien, yritysten tai yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa, joiden varat on jäädytetty ja jotka on nimennyt YK:n turvallisuusneuvosto päätöslauselman 1267 (1999), 1333 (2000) ja 2253 (2015) nojalla tai komitea seuraavin perustein:

a)

osallistuminen al-Qaidan, ISILin (Daesh) tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän toteuttamien tekojen tai toiminnan taikka yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niiden tueksi toteutettavien tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, avustamiseen, valmisteluun tai toteuttamiseen;

b)

aseiden ja niihin liittyvän materiaalin toimittaminen, myynti tai siirtäminen al-Qaidalle, ISILille (Daesh) tai niiden solulle, liittolaiselle tai niistä irtautuneelle tai muodostuneelle ryhmälle;

c)

värvääminen al-Qaidaan, ISILiin (Daesh) tai niiden soluun, liittolaiseen tai niistä irtautuneeseen tai muodostuneeseen ryhmään tai muutoin niiden tekojen tai toiminnan tukeminen; tai

d)

oleminen suoraan tai välillisesti ISILiä (Daesh) ja al-Qaidaa koskevassa pakoteluettelossa olevan, ISILiä (Daesh) tai al-Qaidaa lähellä olevan henkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön taikka tämän puolesta tai johdolla toimivan kolmannen osapuolen omistuksessa tai määräysvallassa taikka muutoin tämän tukeminen.

2.   Mitään varoja, muuta rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden saataville tai hyödynnettäväksi.

3.   Jäädytetään kaikki varat, muu rahoitusomaisuus ja taloudelliset resurssit, jotka ovat suoraan tai välillisesti sellaisten liitteessä lueteltujen henkilöiden, ryhmien, yritysten tai yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa, jotka

a)

ovat lähellä ISILiä (Daesh) ja al-Qaidaa tai niiden solua, liittolaista tai niistä irtautunutta tai muodostunutta ryhmää muun muassa seuraavin tavoin:

i)

osallistuminen ISILin (Daesh) ja Al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän rahoittamiseen taikka niiden toteuttamien tekojen tai toiminnan tai yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niiden tueksi toteutettavien tekojen tai toiminnan rahoittamiseen;

ii)

osallistuminen ISILin (Daesh) ja al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän toteuttamien tekojen tai toiminnan taikka yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niiden tueksi toteuttavien tekojen tai toiminnan suunnitteluun, avustamiseen, valmisteluun tai toteuttamiseen, taikka terroristikoulutuksen, kuten aseiden, räjähteiden tai muiden menetelmien tai teknologioiden käyttöä koskevan opastuksen, jonka tarkoituksena on terroritekojen suorittaminen, antaminen niille tai saaminen niiltä yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niiden tueksi;

iii)

kaupankäynti ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän kanssa erityisesti öljyn, öljytuotteiden, moduulirakenteisten jalostamoiden ja niihin liittyvän materiaalin sekä muiden luonnonvarojen ja kulttuuriomaisuuden alalla;

iv)

aseiden ja niihin liittyvän materiaalin toimittaminen, myynti tai siirtäminen ISILille (Daesh), al-Qaidalle tai niiden solulle, liittolaiselle tai niistä irtautuneelle tai muodostuneelle ryhmälle;

b)

matkustavat tai pyrkivät matkustamaan unionin ulkopuolelle seuraavissa tarkoituksissa:

i)

ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän puolesta tai tueksi suoritettavien terroritekojen toteuttaminen, suunnittelu, valmistelu taikka niihin osallistuminen;

ii)

terroristikoulutuksen antaminen tai saaminen ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän puolesta tai tueksi; tai

iii)

muu tuki ISILille (Daesh), al-Qaidalle tai niiden solulle, liittolaiselle tai niistä irtautuneelle tai muodostuneelle ryhmälle;

c)

pyrkivät matkustamaan unioniin b alakohdassa mainitussa tarkoituksessa tai osallistuakseen ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän kanssa yhdessä tai niiden nimissä tai puolesta taikka niiden tueksi toteutettaviin tekoihin tai toimintaan;

d)

värväävät ISILiin (Daesh), al-Qaidaan tai niiden soluun, liittolaiseen tai niistä irtautuneeseen tai muodostuneeseen ryhmään tai muutoin tukevat niiden tekoja tai toimintaa muun muassa

i)

antamalla tai keräämällä varoja millä tahansa keinoin joko suoraan tai välillisesti henkilöiden b ja c alakohdassa mainitussa tarkoituksessa suunnitellun matkustuksen rahoittamiseksi, järjestämällä henkilöiden matkustuksen b ja c alakohdassa mainitussa tarkoituksessa tai muutoin helpottamalla sitä tätä tarkoitusta varten;

ii)

taivuttamalla toisen henkilön osallistumaan ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän toteuttamiin tekoihin tai toimintaan tai yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niiden tueksi toteutettaviin tekoihin tai toimintaan;

e)

suostuttelevat tai julkisesti yllyttävät ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän toteuttamiin tekoihin tai toimintaan tai yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niiden tueksi toteutettaviin tekoihin tai toimintaan, mukaan lukien kannustamalla tai ihannoimalla tällaisia tekoja tai tällaista toimintaa aiheuttaen siten vaaran, että terroritekoja tullaan toteuttamaan;

f)

osallistuvat tai myötävaikuttavat vakavien ihmisoikeusloukkausten määräämiseen tai suorittamiseen, mukaan lukien ihmiskaappaukset, raiskaukset, seksuaalinen väkivalta, pakkoavioliitot ja orjuuttaminen, unionin alueen ulkopuolella ISILin (Daesh), al-Qaidan tai niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän puolesta tai nimissä.

4.   Mitään varoja, muuta rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa 3 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden saataville tai hyödynnettäväksi.

5.   Poiketen siitä, mitä 1, 2, 3 ja 4 kohdassa säädetään, poikkeuksia voidaan myöntää sellaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien osalta, jotka

a)

ovat tarpeen sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti; tai

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen, muun jäädytetyn rahoitusomaisuuden ja jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Nämä poikkeukset voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on tarvittaessa ilmoittanut komitealle aikomuksestaan sallia pääsy tällaisiin varoihin, muuhun rahoitusomaisuuteen tai taloudellisiin resursseihin, jollei komitea tee asiasta kielteistä päätöstä kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

6.   Poiketen siitä, mitä 1, 2, 3 ja 4 kohdassa säädetään, poikkeuksia voidaan myöntää myös sellaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien osalta, jotka ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tarvittaessa ilmoittanut tästä toteamuksesta komitealle ja komitea on hyväksynyt toteamuksen.

7.   Edellä oleva 3 kohta ei estä nimettyä henkilöä tai yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen kyseisen henkilön tai yhteisön merkitsemistä luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

8.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 3 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä olevaan luetteloon, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätös tai kyseisessä jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää, kyseisenä päivänä tai sen jälkeen;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikki tämän kohdan nojalla annetut luvat.

9.   Edellä olevia 2 ja 4 kohtaa ei sovelleta 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja yhteisöjen jäädytetyille tileille maksettaviin määriin edellyttäen, että kyseiset maksut jäädytetään.

4 artikla

YK:n nimeämien tai liitteessä lueteltujen henkilöiden tai yhteisöjen taikka sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen vaateita, jotka esittävät vaateen tällaisen henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet kuten kuittausvaatimukset tai vakuudelliset vaatimukset, ei oteta huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden suorittamiseen on vaikuttanut suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, jokin toimenpide, josta on päätetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999), 1333 (2000) ja 2253 (2015) nojalla, mukaan lukien unionin tai minkä tahansa jäsenvaltion toimenpiteet, joita YK:n turvallisuusneuvoston asiaan liittyvien päätösten täytäntöönpano merkitsee tai edellyttää tai jotka jollain tavalla liittyvät siihen, tai tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet.

5 artikla

1.   Neuvosto laatii liitteen luettelon ja tekee siihen muutokset yksimielisesti jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

2.   Neuvosto antaa 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen ja perusteet tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos esitetään huomautuksia tai olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos jäsenvaltio katsoo, että luetteloon merkityn henkilön tai yhteisön nimeämiseen vaikuttavat olosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi, neuvosto voi kyseisen jäsenvaltion ehdotuksesta määräenemmistöllä päättää poistaa kyseisen henkilön tai yhteisön nimen liitteessä olevasta luettelosta.

6 artikla

1.   Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen ja se muutetaan tai kumotaan tarpeen mukaan, ottaen erityisesti huomioon YK:n turvallisuusneuvoston ja komitean asiaan liittyvät päätökset.

2.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa sekä 3 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

3.   Jos 2 artiklan 2 kohdan tai 3 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti nimetty henkilö tai yhteisö esittää huomautuksia, neuvosto tarkastelee nimeämistä uudelleen näiden huomautusten perusteella, ja toimenpiteiden soveltaminen lopetetaan, jos neuvosto päättää 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, että niiden soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

4.   Jos esitetään olennaiseen uuteen näyttöön perustuva pyyntö poistaa henkilö tai yhteisö liitteestä, neuvosto tarkastelee asiaa uudelleen 3 kohdan mukaisesti.

5.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa sekä 3 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan 23 päivään syyskuuta 2017 saakka.

7 artikla

Yhteinen kanta 2002/402/YUTP kumotaan ja korvataan tällä päätöksellä.

8 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. KORČOK


(1)  Neuvoston yhteinen kanta 2002/402/YUTP 27 päivältä toukokuuta 2002 ISIL-järjestön (Daesh) ja al-Qaida-järjestön jäseniin sekä heitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (EYVL L 139, 29.5.2002, s. 4).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 881/2002, annettu 27 päivänä toukokuuta 2002, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä (EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9).


LIITE

Luettelo 2 ja 3 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä ja yhteisöistä


Top