EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1433

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1433, annettu 26 päivänä elokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme -järjestelmän hyväksymisestä

C/2016/5413

OJ L 232, 27.8.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1433/oj

27.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 232/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1433,

annettu 26 päivänä elokuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme -järjestelmän hyväksymisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY (1) muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY ja erityisesti sen 7 c artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY (2) muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY ja erityisesti sen 18 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 98/70/EY 7 b ja 7 c artiklassa ja liitteessä IV sekä direktiivin 2009/28/EY 17 ja 18 artiklassa ja liitteessä V vahvistetaan samanlaiset biopolttoaineita ja bionesteitä koskevat kestävyyskriteerit ja samanlaiset menettelyt näiden kriteerien noudattamisen todentamiseksi.

(2)

Kun direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa on otettava huomioon biopolttoaineet ja bionesteet, jäsenvaltioiden on vaadittava talouden toimijoita osoittamaan, että biopolttoaineet ja bionesteet täyttävät direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 2–5 kohdassa vahvistetut kestävyyskriteerit.

(3)

Komissio voi katsoa, että vapaaehtoiset kansalliset tai kansainväliset järjestelmät, joissa asetetaan vaatimukset biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa tarkkaa tietoa ja/tai osoittavat biopolttoaine- tai bioneste-erien täyttävän 17 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa asetetut kestävyyskriteerit ja/tai että materiaaleja ei ole tarkoituksellisesti muutettu tai poistettu käytöstä, jotta materiaalierä tai sen osa kuuluisi liitteen IX soveltamisalaan. Jos talouden toimija esittää komission hyväksymän vapaaehtoisen järjestelmän mukaisesti saadut todisteet tai tiedot siltä osin kuin hyväksymistä koskeva päätös ne kattaa, jäsenvaltio ei saa vaatia toimittajalta lisänäyttöä kestävyyskriteerien täyttymisestä.

(4)

Komissiolle toimitettiin 25 päivänä heinäkuuta 2016 sen tunnustamista koskeva pyyntö, että Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme -järjestelmässä, jonka toimipaikka on 11 rue de Monceau, 75008 Pariisi, Ranska, osoitetaan biopolttoainetoimitusten täyttävän direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistetut kestävyyskriteerit. Järjestelmää sovelletaan suureen määrään eri raaka-aineita, joihin kuuluvat myös jätteet ja jäämät, sekä koko alkuperäketjuun. Hyväksyttyä järjestelmää koskevat asiakirjat olisi asetettava saataville direktiivillä 2009/28/EY käyttöön otetun avoimuusfoorumin kautta.

(5)

Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme -järjestelmän tarkastelussa todettiin, että se kattaa riittävällä tavalla direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistetut kestävyyskriteerit ja että siinä sovelletaan ainetasemenetelmää direktiivin 98/70/EY 7 c artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2009/28/EY 18 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukaisesti.

(6)

Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme -järjestelmän arvioinnissa todettiin, että järjestelmä täyttää luotettavuudelle, avoimuudelle ja tarkastusten riippumattomuudelle asetetut asianmukaiset standardit ja että se täyttää myös direktiivin 98/70/EY liitteessä IV sekä direktiivin 2009/28/EY liitteessä V esitetyt menetelmiä koskevat vaatimukset.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden kestävyyttä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme -järjestelmässä, jäljempänä ’järjestelmä’, joka toimitettiin komissiolle 25 päivänä heinäkuuta 2016 hyväksyntää varten, osoitetaan, että biopolttoaineiden ja bionesteiden valmistukselle järjestelmässä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti valmistetut biopolttoaine- ja bioneste-erät täyttävät kestävyyskriteerit, jotka vahvistetaan direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa sekä direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa.

Järjestelmä sisältää myös tarkat tiedot direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 2 kohdan soveltamiseksi.

2 artikla

Tämä päätös on voimassa viisi vuotta voimaantulonsa jälkeen. Jos järjestelmän sisältöön, sellaisena kuin se toimitettiin komissiolle 25 päivänä heinäkuuta 2016 hyväksyntää varten, tehdään sellaisia muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa päätöksen perusteluihin, muutoksista on ilmoitettava komissiolle viipymättä. Komissio tarkastelee ilmoitettuja muutoksia arvioidakseen, kattaako järjestelmä edelleen riittävällä tavalla hyväksynnän perustana olevat kestävyyskriteerit.

3 artikla

Komissio voi päättää kumota tämän päätöksen esimerkiksi seuraavissa olosuhteissa:

a)

on selkeää näyttöä siitä, ettei järjestelmässä ole pantu täytäntöön tämän päätöksen soveltamisen kannalta olennaisia seikkoja, tai tällaisten seikkojen täytäntöönpano on vakavalla ja säännönmukaisella tavalla laiminlyöty;

b)

järjestelmästä ei toimiteta komissiolle vuosittain kertomusta direktiivin 98/70/EY 7 c artiklan 6 kohdan ja direktiivin 2009/28/EY 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

c)

järjestelmässä ei panna täytäntöön direktiivin 98/70/EY 7 c artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa ja direktiivin 2009/28/EY 18 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä riippumattomille tarkastuksille vahvistettuja vaatimuksia taikka parannuksia muihin järjestelmään liittyviin seikkoihin, joiden katsotaan olevan hyväksynnän voimassaolon jatkamisen kannalta olennaisia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä elokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  EYVL L 140, 5.6.2009, s. 16.


Top