EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1366

Komission päätös (EU) 2016/1366, annettu 10 päivänä elokuuta 2016, Viron osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön

C/2016/5137

OJ L 216, 11.8.2016, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1366/oj

11.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 216/23


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2016/1366,

annettu 10 päivänä elokuuta 2016,

Viron osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 328 artiklan 1 kohdan ja 331 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon luvan antamisesta tiiviimmälle yhteistyölle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 12 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/405/EU (1),

ottaa huomioon tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 20 päivänä joulukuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1259/2010 (2),

ottaa huomioon Viron ilmoituksen aikomuksestaan osallistua tiiviimpään yhteistyöhön avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti 12 päivänä heinäkuuta 2010 antaa luvan Belgian, Bulgarian, Saksan, Espanjan, Ranskan, Italian, Latvian, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Itävallan, Portugalin, Romanian ja Slovenian tiiviimmälle yhteistyölle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla.

(2)

Neuvosto antoi 20 päivänä joulukuuta 2010 asetuksen (EU) N:o 1259/2010 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla.

(3)

Komissio hyväksyi 21 päivänä marraskuuta 2012 päätöksen 2012/714/EU (3) Liettuan osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön.

(4)

Komissio hyväksyi 27 päivänä tammikuuta 2014 päätöksen 2014/39/EU (4) Kreikan osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön.

(5)

Viro on ilmoittanut aikomuksestaan osallistua tiiviimpään yhteistyöhön avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 13 päivänä huhtikuuta 2016 päivätyllä kirjeellä, jonka komissio kirjasi saapuneeksi 18 päivänä huhtikuuta 2016.

(6)

Komissio toteaa, että päätöksessä 2010/405/EU ja asetuksessa (EU) N:o 1259/2010 ei säädetä erityisiä ehtoja tiiviimpään yhteistyöhön osallistumiselle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla ja että Viron osallistumisen pitäisi lisätä tämän tiiviimmän yhteistyön hyötyjä.

(7)

Viron osallistuminen tiiviimpään yhteistyöhön avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla olisi näin ollen vahvistettava.

(8)

Komission olisi hyväksyttävä Viroa koskevia siirtymätoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen asetuksen (EU) N:o 1259/2010 soveltamista varten.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 1259/2010 olisi tultava voimaan Virossa sitä päivää seuraavana päivänä, jona tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Viron osallistuminen tiiviimpään yhteistyöhön

1.   Vahvistetaan Viron osallistuminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön, johon myönnettiin lupa päätöksellä 2010/405/EU.

2.   Asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Viroon tämän päätöksen mukaisesti.

2 artikla

Virolta edellytettävät tiedot

Viron on 11 päivään toukokuuta 2017 mennessä ilmoitettava komissiolle mahdollisista kansallisista määräyksistään, jotka koskevat

a)

sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisesti sovellettavia muotovaatimuksia ja

b)

mahdollisuutta sovellettavan lain nimeämiseen asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Viroa koskevat siirtymäsäännökset

1.   Asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Virossa vain 11 päivästä helmikuuta 2018 tai sen jälkeen vireille pantuihin oikeudenkäynteihin ja tehtyihin, asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklassa tarkoitettuihin sopimuksiin.

Myös sellainen sovellettavan lain valintaa koskeva sopimus, joka on tehty ennen 11 päivää helmikuuta 2018, on kuitenkin pätevä Virossa edellyttäen, että se on asetuksen (EU) N:o 1259/2010 6 ja 7 artiklan mukainen.

2.   Asetus (EU) N:o 1259/2010 ei Virossa vaikuta sellaisiin sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin, jotka on tehty sen osallistuvan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka tuomioistuimessa asia on pantu vireille ennen 11 päivää helmikuuta 2018.

4 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1259/2010 voimaantulo ja soveltamisen alkamispäivä Virossa

Asetus (EU) N:o 1259/2010 tulee voimaan Virossa sitä päivää seuraavana päivänä, jona tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Viroon 11 päivästä helmikuuta 2018 alkaen.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 189, 22.7.2010, s. 12.

(2)  EUVL L 343, 29.12.2010, s. 10.

(3)  EUVL L 323, 22.11.2012, s. 18.

(4)  EUVL L 23, 28.1.2014, s. 41.


Top