EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1070

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1070, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2016, 1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-onin (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

OJ L 178, 2.7.2016, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1070/oj

2.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/18


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1070,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2016,

1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-onin (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta 10 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen laajennetun tiedekomitean erityisistunnossa on laadittu päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti uutta psykoaktiivista ainetta 1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) koskeva riskienarviointiraportti, joka toimitettiin komissiolle ja neuvostolle 27 päivänä marraskuuta 2015.

(2)

α-PVP on vahva psykostimulantti, joka on rakenteellisesti sukua katinonille, pyrovaleronille ja metyleenidioksipyrovaleronille (MDPV), joita valvotaan psykotrooppisista aineista vuonna 1971 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen nojalla. α-PVP:tä on havaittu kaikissa 28 jäsenvaltiossa samoin kuin Turkissa ja Norjassa, ja takavarikoista ja kerätyistä näytteistä saadut tiedot osoittavat, että ainetta on saatavilla ensi sijassa jauheena ja tabletteina. Saatavilla olevien tietojen mukaan α-PVP:tä tuodaan useiden kilogrammojen erinä unionin huumausainemarkkinoille Kiinasta ja levitetään sen jälkeen eri puolille unionia. Yhdessä jäsenvaltiossa on takavarikoitu kaksi aineen laitonta tuotantopaikkaa, mikä todistaa että myös unionissa on valmiuksia valmistaa α-PVP:tä.

(3)

Kahdeksassa jäsenvaltiossa on rekisteröity yhteensä 115 kuolintapausta ja 191 akuuttia myrkytystapausta, joissa α-PVP:tä on havaittu. Useimmissa tapauksissa α-PVP:n käyttö on yhdistetty muihin farmakologisesti aktiivisiin aineisiin joko tahallisesti tai tahattomasti. Jos α-PVP:n saatavuus ja käyttö yleistyisivät, vaikutukset ihmisten terveyteen ja kansanterveyteen voisivat olla merkittäviä.

(4)

Saatavilla olevat tiedot osoittavat, että α-PVP:tä käyttävät piristeiden käyttäjät viihdetarkoituksessa sekä suuririskiset huumeidenkäyttäjät, mukaan lukien ne, jotka käyttävät piristeitä ja opioideja suonensisäisesti, ja että huumeiden sekakäyttö voi olla yleistä heidän keskuudessaan. Aineen käytön yleisyydestä, pitkän aikavälin seurauksista ja sosiaalisista riskeistä on rajoitetusti tietoa.

(5)

α-PVP:hen liittyviä terveysriskejä eli kroonista ja välitöntä myrkyllisyyttä kokonaisvaltaisesti arvioivia tietoja tai julkaistuja tutkimuksia ei ole saatavilla, mutta eläimistä tehtyjen havaintojen perusteella aineella on samantapaisia vaikutuksia kuin muilla stimulanteilla. Ihmisissä havaittuja haittavaikutuksia ovat mm. sydämen tiheälyöntisyys, kuume, voimakas hikoilu, kiihtyneisyys, kouristukset tai kohtaukset, sekavuus ja aggressiot. Ei-kliinisistä tutkimuksista saatujen tietojen mukaan α-PVP saattaa aiheuttaa ihmisissä väärinkäyttöriskin ja riippuvuutta.

(6)

α-PVP:llä ei ole vakiintunutta tai tunnustettua lääketieteellistä tai eläinlääketieteellistä käyttöä. Lukuun ottamatta sen käyttöä analyyttisissä vertailuaineistoissa ja tieteellisessä tutkimuksessa, joka käsittelee sen kemiaa, farmakologiaa ja myrkyllisyyttä sen huumausainemarkkinoille ilmestymisen seurauksena, sillä ei näyttäisi olevan muuta käyttötarkoitusta.

(7)

Vaikka α-PVP:tä koskeva tieteellinen näyttö on melko vähäistä, todisteet ja tiedot aineen terveysriskeistä, joita on dokumentoitu kuolemantapausten ja akuuttien myrkytystapausten yhteydessä, tarjoavat riittävät perusteet α-PVP:n saattamiseksi valvontatoimenpiteiden piiriin koko unionissa.

(8)

Koska 16 jäsenvaltiota valvoo α-PVP:tä psykotrooppisista aineista vuonna 1971 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisen kansallisen lainsäädäntönsä nojalla ja viisi jäsenvaltiota käyttää sen valvonnassa muita oikeudellisia toimenpiteitä, aineen saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin koko unionissa auttaisi ehkäisemään esteitä rajat ylittävässä lainvalvonnassa ja oikeudellisessa yhteistyössä ja suojaamaan riskeiltä, joita aineen saatavuus ja käyttö saattavat aiheuttaa,

(9)

Päätöksessä 2005/387/YOS uskotaan neuvostolle täytäntöönpanovalta reagoida unionin tasolla nopeasti ja asiantuntemukseen perustuen jäsenvaltioiden havaitsemien ja raportoimien uusien psykoaktiivisten aineiden ilmaantumiseen saattamalla kyseiset aineet valvontatoimenpiteiden piiriin koko unionissa. Koska tällaisen täytäntöönpanovallan käyttöön ottamista koskevat edellytykset ja menettely ovat täyttyneet, olisi annettava täytäntöönpanopäätös α-PVP:n saattamiseksi valvonnan piiriin koko unionissa.

(10)

Päätös 2005/387/YOS sitoo Tanskaa, ja Tanska osallistuu sen vuoksi tämän, päätöksen 2005/387/YOS täytäntöönpanoa koskevan päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(11)

Päätös 2005/387/YOS sitoo Irlantia, ja Irlanti osallistuu sen vuoksi tämän, päätöksen 2005/387/YOS täytäntöönpanoa koskevan päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(12)

Päätös 2005/387/YOS ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa, eikä se sen vuoksi osallistu tämän, päätöksen 2005/387/YOS täytäntöönpanoa koskevan päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Saatetaan uusi psykoaktiivinen aine 1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) valvontatoimenpiteiden piiriin koko unionissa.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava viimeistään 3 päivänä heinäkuuta 2017 kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset tarvittavat toimenpiteet 1 artiklassa tarkoitetun uuden psykoaktiivisen aineen saattamiseksi sellaisten valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin, joista säädetään jäsenvaltioiden lainsäädännössä vuonna 1971 tehdystä psykotrooppisia aineita koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden perusteella.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan perussopimusten mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. H. P. VAN DAM


(1)  EUVL L 127, 20.5.2005, s. 32.

(2)  Lausunto, annettu 8. kesäkuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


Top