EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0947

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/947, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2016, Kosovossa (Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.) toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta

OJ L 157, 15.6.2016, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/947/oj

15.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/26


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/947,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2016,

Kosovossa (*) toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 4 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP (1).

(2)

Neuvosto antoi 12 päivänä kesäkuuta 2014 päätöksen 2014/349/YUTP (2), jolla muutettiin yhteistä toimintaa 2008/124/YUTP ja jatkettiin sen voimassaoloa 14 päivään kesäkuuta 2016.

(3)

Neuvosto antoi 11 päivänä kesäkuuta 2015 yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta päätöksen 2015/901/YUTP (3), jossa säädetään rahoitusohjeesta 15 päivästä kesäkuuta 2015 lähtien 14 päivään kesäkuuta 2016 saakka.

(4)

Yhteistä toimintaa 2008/124/YUTP olisi muutettava siten, että EULEX KOSOVOn toimeksiantoa jatketaan 14 päivään kesäkuuta 2018 saakka ja vahvistetaan uusi rahoitusohje, jonka on tarkoitus kattaa 15 päivänä kesäkuuta 2016 alkava ja 14 päivänä kesäkuuta 2017 päättyvä ajanjakso.

(5)

Minkään tässä päätöksessä esitetyn ei olisi katsottava vaikuttavan tuomarien ja syyttäjien itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen.

(6)

EULEX KOSOVOn niiden toimien erityisluonteen vuoksi, joilla annetaan tukea jäsenvaltion sisällä toisaalle siirretyille oikeudenkäynneille, tässä päätöksessä on aiheellista määrittää jäsenvaltion sisällä toisaalle siirrettyjen oikeudenkäyntien tuen kattamiseen tarkoitettu määrä ja säätää kyseisen talousarvion osan toteuttamisesta avustuksena.

(7)

EULEX KOSOVO toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määriteltyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden toteutumista.

(8)

Yhteinen toiminta 2008/124/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2008/124/YUTP seuraavasti:

1)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 15 päivästä kesäkuuta 2016 lähtien 14 päivään kesäkuuta 2017 saakka on 63 600 000 euroa.

Yhdeksännessä alakohdassa tarkoitetusta määrästä 34 500 000 euroa osoitetaan kattamaan EULEX KOSOVOn menot, jotka aiheutuvat sen toimeksiannon toteuttamisesta Kosovossa 15 päivästä kesäkuuta lähtien 14 päivään joulukuuta 2016 saakka, ja 29 100 000 euroa osoitetaan kattamaan jäsenvaltion sisällä toisaalle siirrettyjen oikeudenkäyntien tuki 15 päivästä kesäkuuta 2016 lähtien 14 päivään kesäkuuta 2017 saakka. Viimeksi mainitusta määrästä katetaan takautuvasti myös menot, jotka aiheutuvat toisaalle siirrettyjen oikeudenkäyntien tukemisesta 1 päivästä huhtikuuta 2016 alkaen. Komissio allekirjoittaa tämän määrän osalta avustussopimuksen kirjaajan kanssa, joka toimii toisaalle siirrettyjen oikeudenkäyntien hallinnosta vastaavan kirjaamon puolesta. Kyseiseen avustussopimukseen sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (**) avustuksia koskevia sääntöjä.

Neuvosto päättää EULEX KOSOVOn seuraavan kauden rahoitusohjeesta.

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).”."

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Lukuun ottamatta 1 kohdan kymmenennessä alakohdassa tarkoitettua jäsenvaltion sisällä toisaalle siirrettyjen oikeudenkäyntien tukemiseen liittyvää määrää, EULEX KOSOVO vastaa operaation talousarvion rahoituksen toteuttamisesta. EULEX KOSOVO allekirjoittaa tätä koskevan sopimuksen komission kanssa.”.

2)

Korvataan 20 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 14 päivänä kesäkuuta 2018. Neuvosto hyväksyy korkean edustajan ehdotuksesta ja täydentävät rahoituslähteet sekä muiden kumppaneiden osallistumisen huomioon ottaen tarvittavat päätökset, joilla varmistetaan, että EULEX KOSOVOn toimeksianto 3 a artiklassa tarkoitettujen toisaalle siirrettyjen oikeudenkäyntien tukemiseksi sekä siihen liittyvät tarvittavat rahoitusvarat ovat olemassa siihen asti, kun nämä oikeudenkäynnit on saatettu päätökseen.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä kesäkuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. G. KOENDERS


(*)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

(1)  Neuvoston yhteinen toiminta 2008/124/YUTP, hyväksytty 4 päivänä helmikuuta 2008, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, EULEX KOSOVO (EUVL L 42, 16.2.2008, s. 92).

(2)  Neuvoston päätös 2014/349/YUTP, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta (EUVL L 174, 13.6.2014, s. 42).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/901, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2015, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta (EUVL L 147, 12.6.2015, s. 21).


Top