EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0920

Neuvoston päätös (EU) 2016/920, annettu 20 päivänä toukokuuta 2016, rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

OJ L 154, 11.6.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/920/oj

11.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 154/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/920,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2016,

rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan yhdessä 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 3 päivänä joulukuuta 2010 komission aloittamaan Amerikan yhdysvaltojen, jäljempänä ’Yhdysvallat’, hallituksen kanssa neuvottelut henkilötietojen suojaa koskevasta sopimuksesta, silloin kun kyseisiä tietoja siirretään ja käsitellään rikosten, mukaan lukien terrorismi, ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista ja rikoksiin liittyviä syytetoimia varten.

(2)

Neuvottelut Yhdysvaltojen hallituksen kanssa on saatu päätökseen, ja sopimusteksti parafoitiin 8 päivänä syyskuuta 2015.

(3)

Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa kattava kehys tietosuojaperiaatteille ja -toimille, joita noudatetaan, kun henkilötietoja siirretään rikosoikeuden täytäntöönpanotarkoituksessa Yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden välillä. Tavoitteena on varmistaa korkeatasoinen tietosuoja, ja lisätä näin sopimuspuolten yhteistyötä. Vaikka sopimus ei itsessään ole oikeusperusta henkilötietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin, se täydentää tarvittaessa tietosuojatoimia, jotka sisältyvät voimassa oleviin ja tuleviin tiedonsiirtosopimuksiin tai tällaiset siirrot valtuuttaviin kansallisiin säännöksiin.

(4)

Unionin toimivalta kattaa kaikki sopimuksen määräykset. Unioni on erityisesti hyväksynyt luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 (1). Jäsenvaltioiden toteuttamista asianmukaisia suojatoimia edellyttävistä siirroista säädetään mainitun direktiivin 37 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 6 a artiklan mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia eivät sido tässä sopimuksessa vahvistetut säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden suorittamaa henkilötietojen käsittelyä näiden toteuttaessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston 4 tai 5 luvun soveltamisalaan kuuluvia toimia, siinä tapauksessa, että Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia eivät sido rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön tai poliisiyhteistyön muotoa koskevat säännöt, jotka edellyttävät sopimuksessa vahvistettujen määräysten noudattamista.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti tässä sopimuksessa vahvistetut säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden suorittamaa henkilötietojen käsittelyä näiden toteuttaessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston 4 tai 5 luvun soveltamisalaan kuuluvia toimia, eivät sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskaan.

(7)

Sopimuksen 27 artiklan mukainen Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlantia tai Tanskaa koskeva ilmoitus olisi tehtävä mainittujen jäsenvaltioiden aseman ja asiaa koskevien unionin oikeuden säännösten mukaisesti, niiden kanssa tiiviissä yhteistyössä.

(8)

Sopimus olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa unionin puolesta rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskeva Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimus (2) sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. H. D. M. DIJKHOFF


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

(2)  Sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


Top