EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0786

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/786, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, tupakkatuotteiden tunnusomaisen maun määrittämisessä jäsenvaltioita ja komissiota avustavan riippumattoman neuvoa-antavan paneelin perustamiseen ja toimintaan liittyvästä menettelystä (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2921) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2016/2921

OJ L 131, 20.5.2016, p. 79–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/786/oj

20.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 131/79


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/786,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2016,

tupakkatuotteiden tunnusomaisen maun määrittämisessä jäsenvaltioita ja komissiota avustavan riippumattoman neuvoa-antavan paneelin perustamiseen ja toimintaan liittyvästä menettelystä

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2921)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2014/40/EU 7 artiklassa kielletään sellaisten tupakkatuotteiden markkinoille saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen maku. Yhdenmukaiset säännöt menettelystä sen määrittämiseksi, onko tupakkatuotteessa tunnusomainen maku, vahvistetaan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/779 (2).

(2)

Direktiivin 2014/40/EU 7 artiklan 4 kohdassa säädetään, että määrittäessään, onko tupakkatuotteella tunnusomainen maku, jäsenvaltiot ja komissio voivat kuulla riippumatonta neuvoa-antavaa paneelia, jäljempänä ’paneeli’. Siinä valtuutetaan lisäksi komissio hyväksymään täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan tämän paneelin perustamiseen ja toimintaan liittyvät menettelyt.

(3)

Paneelin olisi muodostuttava pätevistä, erikoistuneista ja riippumattomista asiantuntijoista, joilla on asiaankuuluvaa asiantuntemusta aistinvaraisista, tilastollisista ja kemiallisista analyyseistä. Paneelin jäsenten olisi suoritettava tehtävänsä puolueettomasti ja julkisen edun mukaisesti. Jäsenet olisi valittava objektiivisten kriteerien perusteella julkisen hakumenettelyn kautta ja nimitettävä henkilökohtaisesti. Jäsenillä olisi oltava taidot ja asiantuntemus, jota vaaditaan, jotta paneeli voi hoitaa tehtävänsä.

(4)

Paneelia avustaa tekninen ryhmä, joka on valittu julkisella hankintamenettelyllä. Teknisen ryhmän olisi tehtävä aistinvaraisia ja kemiallisia arviointeja, jotka perustuvat testituotteen ja vertailutuotteiden hajuominaisuuksien vertailuun. Aistinvarainen, mukaan luettuna haistaminen, analyysi on vakiintunut tieteellinen ala, jolla sovelletaan kokeellisen suunnittelun ja tilastoanalyysin periaatteita ihmisaistien, mukaan luettuna hajuaisti, havaintojen arvioimiseen ja kuvaamiseen kulutustuotteiden arvioimiseksi. Se on havaittu soveltuvaksi menetelmäksi, jolla saadaan päteviä, vankkoja, luotettavia ja toistettavia tuloksia arvioitaessa, onko tupakkatuotteessa tunnusomainen maku. Tällainen analyysi olisi tehtävä vakiintuneen menetelmän perusteella, ja tulosten tuottamisessa olisi käytettävä tilastovälineitä. Aistinvaraista analyysiä olisi täydennettävä tuotteiden kemiallisella analyysillä, jos sitä pidetään asianmukaisena.

(5)

Neuvoa-antavaa tehtäväänsä hoitaessaan paneelin olisi tarkasteltava tapauksen mukaan teknisen ryhmän toimittamia tietoja sekä kaikkia muita käytettävissään olevia tietoja, joita se pitää asiaankuuluvina, mukaan luettuna direktiivin 2014/40/EU 5 artiklassa säädettyjen raportointivelvoitteiden tuloksena saadut tiedot. Sen olisi ilmoitettava jäsenvaltioille ja komissiolle viipymättä, pitääkö se testattuja tuotteita sellaisina, joissa on direktiivin 2014/40/EU 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tunnusomainen maku.

(6)

Koska tunnusomaisen maun määrittämiseen käytettävät tieteelliset menetelmät ja tekniikat voivat kehittyä ajan mittaan ja kokemusten karttuessa, on aiheellista, että komissio seuraa alan kehitystä, jotta voidaan arvioida, olisiko määrittämiseen käytettyjä menetelmiä syytä tarkistaa.

(7)

Paneelia ja prosessia, jolla se arvioi tunnusomaisen maun esiintymisen, olisi suojattava, ettei mikään ulkoinen taho tai järjestö, jonka etua sen arvioinnin tulos koskee, pysty puuttumaan sen toimintaan. Luottamukselliset tiedot olisi suojattava tahatonta ja tahallista paljastamista vastaan. Paneelin ja teknisen ryhmän sellaisten jäsenten tilalle, jotka eivät voi enää suorittaa tehtäviään tai jotka eivät enää täytä tässä päätöksessä esitettyjä vaatimuksia, olisi nimitettävä uusi jäsen.

(8)

Paneelin toiminnan olisi perustuttava korkeatasoisen asiantuntemuksen, riippumattomuuden ja avoimuuden periaatteisiin. Sen toiminta olisi järjestettävä ja hoidettava hyvien käytäntöjen ja tasokkaiden tieteellisten standardien mukaisesti.

(9)

Paneelin olisi edistettävä sisämarkkinoiden toiminnan parantamista niin, että samalla varmistetaan kansanterveyden korkea taso, etenkin auttamalla jäsenvaltioita ja komissiota arvioimaan tupakkatuotteet, joissa on mahdollisesti tunnusomainen maku. Paneelin toiminta on tarpeen, jotta voidaan varmistaa direktiivin 2014/40/EU tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano, ja paneelin jäsenten antamat neuvot ovat olennaisen tärkeitä, jotta saavutetaan asiaankuuluvat unionin poliittiset tavoitteet. Sen vuoksi on aiheellista antaa paneelille riittävä taloudellinen tuki sen jäsenille maksettavana erityisavustuksena, jäsenten kulujen korvaamisen lisäksi.

(10)

Jäsenten henkilötietojen keräämisessä, käsittelyssä ja julkistamisessa olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (3).

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2014/40/EU 25 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä säädetään tupakkatuotteiden tunnusomaisen maun määrittämisessä jäsenvaltioita ja komissiota avustavan riippumattoman neuvoa-antavan paneelin, jäljempänä ’paneeli’, perustamiseen ja toimintaan liittyvästä menettelystä.

2 artikla

Määritelmä

Tässä päätöksessä ’testituotteella’ tarkoitetaan jäsenvaltion tai komission paneelille toimittamaa tuotetta, jonka osalta sen on annettava lausunto siitä, onko tuotteessa direktiivin 2014/40/EU 7 artiklan 1 kohdassa kielletty tunnusomainen maku.

3 artikla

Tehtävät

Paneelin on annettava lausuntoja siitä, onko testituotteissa direktiivin 2014/40/EU 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tunnusomainen maku.

II LUKU

RIIPPUMATTOMAN NEUVOA-ANTAVAN PANEELIN PERUSTAMINEN

4 artikla

Nimittäminen

1.   Paneelissa on kuusi jäsentä.

2.   Komission puolesta toimiva terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston pääjohtaja, jäljempänä ’pääjohtaja’, nimittää paneelin jäsenet soveltuvien ehdokkaiden luettelosta, joka on laadittu komission verkkosivustolla ja komission asiantuntijaryhmien ja muiden vastaavanlaisten elinten rekisterissä, jäljempänä ’asiantuntijaryhmien rekisteri’, julkaistun hakuilmoituksen jälkeen. Jäsenet valitaan aistinvaraisten, tilastollisten ja kemiallisten analyysien alan asiantuntemuksen ja kokemuksen perusteella ja ottaen asianmukaisesti huomioon tarve varmistaa riippumattomuus ja eturistiriitojen puuttuminen.

3.   Soveltuvien ehdokkaiden luettelossa olevat henkilöt, joita ei nimitetä paneeliin, sisällytetään soveltuvien ehdokkaiden varallaololuetteloon, jotta voidaan nimittää uudet jäsenet niiden jäsenten tilalle, joiden jäsenyys päättyy 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Pääjohtaja pyytää hakijoilta heidän suostumustaan ennen heidän nimiensä lisäämistä varallaololuetteloon.

4.   Paneelin jäsenten luettelo julkaistaan asiantuntijaryhmien rekisterissä sekä asiaan liittyvillä komission verkkosivuilla.

5 artikla

Toimikausi

1.   Paneelin jäsenet nimitetään viiden vuoden kaudeksi, joka voidaan uusia.

2.   Jos toimikauden lopussa paneelin toimikauden uusimista tai uusien jäsenten nimitystä ei ole vahvistettu, nykyiset jäsenet pysyvät toimessaan.

3.   Yksittäisen henkilön paneelin jäsenyys päättyy, jos

a)

hän kuolee tai tulee toimintakyvyttömäksi siinä määrin, ettei hän pysty suorittamaan tehtäviään tämän päätöksen mukaisesti;

b)

hän eroaa;

c)

pääjohtaja keskeyttää hänen jäsenyytensä 5 kohdan nojalla, missä tapauksessa hänen jäsenyytensä päättyy keskeyttämisen ajaksi; tai

d)

pääjohtaja päättää hänen jäsenyytensä 5 kohdan nojalla.

4.   Jäsenen, joka haluaa erota, on ilmoitettava siitä pääjohtajalle sähköpostitse tai kirjatulla kirjeellä vähintään kuusi kuukautta etukäteen. Jos hän pystyy suorittamaan tehtävänsä ja hänen tilalleen nimitettävän jäsenen hakuprosessi on käynnissä, hän voi pääjohtajan pyynnöstä pysyä tehtävässä, kunnes uuden jäsenen nimitys on vahvistettu.

5.   Pääjohtaja voi keskeyttää tilapäisesti tai päättää pysyvästi jäsenen jäsenyyden, jos on havaittu tai on perusteltuja syitä olettaa, että

a)

jäsen ei enää täytä tai on rikkonut tässä päätöksessä tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä;

b)

jäsen ei enää täytä yhtä tai useampaa hakuilmoituksessa esitettyä olennaista edellytystä tai 16 artiklassa tarkoitettuja riippumattomuuden, puolueettomuuden ja luottamuksellisuuden periaatteita taikka jäsenen käytös tai tilanne on ristiriidassa 16, 17 ja 18 artiklan mukaisesti esitettyjen ilmoitusten kanssa;

c)

jäsen ei kykene suorittamaan tehtäviään tämän päätöksen mukaisesti;

d)

muut merkittävät tekijät asettavat paneelin toiminnan kyseenalaisiksi.

6.   Jos jäsenen jäsenyys on päättynyt 3 kohdan mukaisesti, pääjohtaja nimittää uuden jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tai jäsenyyden tilapäisen keskeyttämisen ajaksi. Komissio käynnistää uuden hakumenettelyn, kun varallaololuettelo on käytetty loppuun.

III LUKU

PANEELIN TOIMINTA

6 artikla

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

1.   Kunkin toimikauden alussa paneeli valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäsentensä keskuudesta. Valinta tehdään yksinkertaisella enemmistöllä kaikista jäsenistä. Jos äänet menevät tasan, pääjohtaja valitsee puheenjohtajan eniten ääniä saaneista jäsenistä heidän pätevyytensä ja kokemuksensa arvioinnin perusteella.

2.   Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on sama kuin paneelin toimikausi, ja se voidaan uusia. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan mahdollisesti korvaava jäsen on nimitettävä paneelin toimikauden loppuajaksi.

7 artikla

Äänestyssäännöt

1.   Kun kyseessä on äänestys muissa kuin 6 artiklassa ja 8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, paneeli voi tehdä päätöksiä vain, jos äänestykseen osallistuu vähintään neljä jäsentä, joista yhden on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

2.   Jos äänet menevät tasan, äänestyksen puheenjohtajana toimivan henkilön ääni ratkaisee.

3.   Henkilöitä, jotka eivät enää ole jäseniä tai joiden jäsenyys on keskeytetty tilapäisesti 5 artiklan 5 kohdan nojalla, ei oteta huomioon 1 kohdassa tarkoitettua enemmistöä laskettaessa.

8 artikla

Työjärjestys

1.   Paneeli hyväksyy työjärjestyksensä pääjohtajan ehdotuksesta ja yhdessä tämän kanssa ja päivittää sitä tarpeen mukaan.

2.   Työjärjestyksessä on varmistettava, että paneeli suorittaa tehtävänsä tieteellisen huippuosaamisen, riippumattomuuden ja avoimuuden periaatteiden mukaisesti.

3.   Työjärjestykseen on erityisesti sisällyttävä seuraavat:

a)

menettely paneelin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa varten 6 artiklan mukaisesti;

b)

IV luvussa säädettyjen periaatteiden soveltaminen;

c)

menettelyt lausuntojen antamiseksi;

d)

suhteet kolmansiin osapuoliin, mukaan luettuna tieteellisiin elimiin;

e)

muut paneelin toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

9 artikla

Menetelmä

1.   Paneelin on täsmennettävä ja tarvittaessa päivitettävä menetelmä testituotteiden teknistä arviointia varten. Aistinvaraista analyysiä varten tarkoitetun menetelmän on perustuttava testituotteen ja vertailutuotteiden hajuominaisuuksien vertailuun. Menetelmän kehittämisessä paneelin on otettava huomioon tarvittaessa 12 artiklassa tarkoitetun teknisen ryhmän panos.

2.   Menetelmäluonnos ja mahdolliset myöhemmät päivitysluonnokset on toimitettava pääjohtajalle hyväksyttäväksi, ja sitä voidaan ryhtyä soveltamaan vasta, kun hyväksyntä on annettu.

10 artikla

Testituotteita koskeva neuvonta

1.   Jos paneelilta pyydetään testituotetta koskevaa lausuntoa, paneelin puheenjohtajan on ilmoitettava tästä kaikille jäsenille. Hän voi nimittää jäsenten keskuudesta esittelijän, joka koordinoi tietyn tuotteen tutkimista. Puheenjohtajan on toimitettava loppuraportti komissiolle ja tapauksen mukaan pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle.

2.   Paneelin on pyydettävä 12 artiklan mukaisesti perustetun teknisen ryhmän panosta, jos se pitää sitä tarpeellisena lausunnon antamiseksi. Lausuntoa laatiessaan paneelin on otettava huomioon tekniseltä ryhmältä saadut tiedot. Se voi myös ottaa huomioon mahdolliset muut käytettävissään olevat tiedot, joita se pitää luotettavina ja merkityksellisinä, mukaan luettuna direktiivin 2014/40/EU 5 artiklan mukaisten raportointivelvoitteiden tuloksena saadut tiedot.

3.   Teknisen ryhmän toimittamien tietojen osalta paneelin on erityisesti

a)

varmistettava, onko tekninen ryhmä noudattanut sovellettavia sääntöjä ja tieteellisiä standardeja;

b)

arvioitava tiedot varsinkin sen määrittämiseksi, ovatko ne riittäviä päätelmien tekemiseksi vai tarvitaanko lisätietoja;

c)

pyydettävä tekniseltä ryhmältä selvennyksiä, jotka saattavat olla tarpeen päätelmien tekemiseksi.

4.   Jos paneeli pitää tietoja riittämättöminä tai jos sillä on epäilyksiä sovellettavien sääntöjen ja standardien noudattamisesta, sen on kuultava komissiota ja tapauksen mukaan pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota. Paneeli voi pyytää teknistä ryhmää toistamaan joitakin testejä paneelin kommenttien mukaisesti, jos se pitää sitä tarpeellisena.

5.   Jos paneeli on vakuuttunut siitä, että sovellettavia sääntöjä ja standardeja on noudatettu, mukaan luettuna tapauksen mukaan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja että tiedot ovat riittäviä päätelmien tekemiseen, se antaa lausunnon 2 kohdan mukaisesti.

6.   Paneelin on toimitettava lausuntonsa komissiolle ja mahdollisille pyynnön esittäneille jäsenvaltioille kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tai komission tai pyynnön esittäneen jäsenvaltion kanssa sovittuun päivämäärään mennessä.

11 artikla

Kuuleminen muista seikoista

1.   Komissio voi kuulla paneelia muista seikoista, jotka liittyvät tunnusomaisen maun määrittämiseen direktiivin 2014/40/EU 7 artiklan mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa sen on päätettävä yhdessä puheenjohtajan kanssa, kutsutaanko koolle kokous vai edetäänkö kirjallista menettelyä käyttäen.

2.   Puheenjohtaja voi nimittää paneelin jäsenten keskuudesta esittelijän, joka koordinoi tehtävää ja toimittaa loppuraportin komissiolle.

3.   Pohdinnoissaan paneelin on otettava tapauksen mukaan huomioon teknisen ryhmän sille toimittamat tiedot ja muut sen käytettävissä olevat merkitykselliset tiedot.

12 artikla

Aistinvaraisten ja kemiallisten arvioijien tekninen ryhmä

1.   Perustetaan aistinvaraisten ja kemiallisten arvioijien tekninen ryhmä, jäljempänä ’tekninen ryhmä’, joka tarjoaa paneelille arvioita testituotteiden aistinvaraisista ja tapauksen mukaan kemiallisista ominaisuuksista osana 10 artiklassa säädettyä menettelyä. Teknisen ryhmän kokoonpanossa on oltava

a)

kaksi pätevää henkilöä, jotka on valittu aistinvaraiseen analysointiin liittyvän osaamisen, taitojen ja kokemuksen perusteella ja jotka ovat vastuussa aistinvaraisten arvioijien rekrytoinnista, koulutuksesta ja valvonnasta;

b)

aistinvaraisia arvioijia, jotka on rekrytoitu hajunerotuskyvyn ja hajujen havainto-, analysointi- ja tulkintakyvyn perusteella ja jotka ovat täysi-ikäisiä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti; ja

c)

kaksi henkilöä, jotka on valittu kemiallisen ja laboratorioanalyysin alan osaamisen ja taitojen perusteella ja jotka ovat vastuussa testituotteiden kemiallisista analyyseistä.

2.   Teknisen ryhmän perustamisesta vastaavan toimeksisaajan valintaa varten on käynnistettävä julkinen hankintamenettely. Toimeksisaajan käytettävissä on oltava vähimmäistason tekninen asiantuntemus ja laitteet, jotka on täsmennetty ehdotuspyynnössä, ja 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut henkilöt.

Ehdotuspyynnössä ja siihen liittyvissä sopimusasiakirjoissa on täsmennettävä, että teknisellä ryhmällä on velvollisuus toimia riippumattomasti ja suojata luottamuksellisia tietoja ja henkilötietoja. Siihen on lisäksi sisällyttävä vaatimus, jonka mukaan ryhmän kunkin jäsenen on palautettava asianmukaisesti täytetty ilmoitus sidonnaisuuksista ennen sitoutumista teknisen ryhmän työhön. Lisäksi ehdotuspyyntöön ja siihen liittyviin sopimusasiakirjoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat tekijät:

a)

kuvaus teknisen ryhmän päätehtävistä;

b)

teknisen ryhmän perustamiseen, hallintoon ja toimintaan liittyvät eritelmät, mukaan luettuna ryhmän tehtävien suorittamiseen sovellettavat tekniset eritelmät;

c)

eritelmät teknisestä asiantuntemuksesta ja laitteista, joiden on oltava toimeksisaajan käytettävissä;

d)

aistinvaraisten arvioijien rekrytointiin liittyvät eritelmät. Näihin eritelmiin on sisällyttävä vaatimus, jonka mukaan aistinvaraisia arvioijia voidaan rekrytoida vasta, kun komissio on hyväksynyt ehdotetut ehdokkaat.

3.   Teknisen ryhmän tekemän aistinvaraisen arvioinnin on perustuttava 9 artiklan nojalla vahvistettuun menetelmään.

4.   Aistinvaraista analyysiä on tarpeen mukaan täydennettävä tuotteen koostumuksen kemiallisella arvioinnilla kemiallisten analyysien aikana. Arviointi on tehtävä niin, että saadaan täsmällisiä, johdonmukaisia ja toistettavia tuloksia. Kemiallisen arvioinnin prosessi ja tulokset on dokumentoitava.

5.   Teknisen ryhmän on toimitettava tuotetestauksen tulokset paneelille paneelin kanssa sovittuun päivämäärään mennessä.

6.   Teknisen ryhmän työskentelyssä on noudatettava sille komission myöntämän vuosittaisen talousarvion rajoja.

13 artikla

Sihteeristö

1.   Komissio tarjoaa sihteeristön paneelia ja tämän päätöksen soveltamiseen liittyvää kaikkea muuta toimintaa varten.

2.   Sihteeristö vastaa hallinnollisen tuen tarjoamisesta paneelin tehokkaan toiminnan helpottamiseksi ja työjärjestyksen noudattamisen seuraamiseksi.

14 artikla

Erityisavustus

1.   Paneelin jäsenillä on oikeus erityisavustukseen, jolla korvataan jäsenten valmistelutyö ja osallistuminen – joko henkilökohtaisesti tai sähköisin keinoin – paneelin kokouksiin sekä muu tämän päätöksen soveltamiseen liittyvä ja komission järjestämä toiminta samoin kuin esittelijänä toimiminen tietyissä kysymyksissä.

2.   Erityisavustus on enintään 450 euroa (päivittäisinä yksikkökustannuksina) kutakin täyttä työpäivää kohti. Sen kokonaismäärä lasketaan ja pyöristetään ylöspäin lähimpää puolta työpäivää vastaavaan määrään.

3.   Komissio korvaa jäsenten ja ulkoisten asiantuntijoiden sellaiset matkakulut ja tarvittaessa oleskelukulut, jotka liittyvät paneelin toimintaan, komission sisäisten määräysten mukaisesti.

4.   Kaikkiin avustukset ja korvaukset maksetaan komission paneelille myöntämän vuotuisen talousarvion puitteissa.

IV LUKU

RIIPPUMATTOMUUS, LUOTTAMUKSELLISUUS JA AVOIMUUS

15 artikla

Viestintä

1.   Paneelin puheenjohtaja toimii yhteyshenkilönä jäsenvaltioihin ja komissioon nähden.

2.   Puheenjohtaja raportoi komissiolle välittömästi kaikista seikoista, jotka voivat vaarantaa paneelin toiminnan.

16 artikla

Riippumattomuus

1.   Paneelin jäsenet nimitetään henkilökohtaisesti. He eivät voi siirtää tehtäviään kenellekään muulle. Tehtäviään suorittaessaan heidän on noudatettava riippumattomuuden, puolueettomuuden ja luottamuksellisuuden periaatteita ja toimittava julkisen edun mukaisesti.

2.   Paneelin jäseneksi nimittämistä hakevien asiantuntijoiden on toimitettava ilmoitus mahdollisista eturistiriidoista, jotka voivat vaarantaa tai joiden voidaan kohtuudella katsoa vaarantavan heidän riippumattomuutensa, mukaan luettuna merkitykselliset olosuhteet, jotka liittyvät perheenjäseniin tai kumppaneihin. Jotta asiantuntija voidaan nimittää paneelin jäseneksi, hänen on toimitettava asianmukaisesti täytetty eturistiriitoja koskeva ilmoitus. Jos komissio toteaa, että eturistiriitoja ei ole, hakija voidaan nimittää, kunhan hänellä on vaadittu asiantuntemus.

3.   Paneelin jäsenten on ilmoitettava viipymättä komissiolle, jos ilmoituksessa esitettyihin tietoihin tulee muutoksia, jolloin heidän on toimitettava välittömästi uusi ilmoitus, johon muutokset sisältyvät.

4.   Paneelin jäsenten on ilmoitettava kussakin kokouksessa mahdolliset eturistiriidat, jotka saattavat vaarantaa tai joiden voidaan kohtuudella katsoa vaarantavan heidän riippumattomuutensa jonkin esityslistalla olevan asian osalta. Tällaisissa tapauksissa puheenjohtaja voi pyytää, että asianomainen jäsen ei osallistu kokoukseen tai kokouksen joihinkin osiin. Puheenjohtajan on ilmoitettava komissiolle tällaisista ilmoituksista ja toteutetuista toimista.

5.   Paneelin jäsenten on pidättäydyttävä kaikista suorista tai välillisistä yhteyksistä tupakkateollisuuteen tai sen edustajiin.

17 artikla

Luottamuksellisuus ja henkilötietojen suoja

1.   Paneelin jäsenet eivät saa paljastaa tietoja, mukaan luettuna kaupallisesti arkaluonteiset tai henkilötiedot, jotka on saatu paneelin työn tai tämän päätöksen soveltamiseen liittyvän muun toiminnan tuloksena, sen jälkeenkään, kun he eivät enää ole jäseniä. Heidän on allekirjoitettava salassapitovakuutus tätä varten.

2.   Paneelin jäsenten on noudatettava EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevia komission turvallisuussääntöjä, jotka esitetään komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443 (4) ja (EU, Euratom) 2015/444 (5). Komissio voi toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet, jos kyseiset henkilöt eivät noudata näitä velvoitteita.

18 artikla

Sitoumukset

Paneelin jäsenten on sitouduttava osallistumaan aktiivisesti paneelin työhön. Heidän on allekirjoitettava sitoumusvakuutus tätä varten.

19 artikla

Avoimuus

1.   Paneelin toiminnan on tapahduttava mahdollisimman avoimesti. Komissio julkaisee kaikki merkitykselliset asiakirjat asiaa käsittelevällä verkkosivustolla ja tarjoaa linkin tälle verkkosivustolle asiantuntijaryhmien rekisterissä. Se julkaisee viipymättä erityisesti seuraavat:

a)

jäsenten nimet;

b)

jäsenten eturistiriita-, luottamuksellisuus- ja sitoumusvakuutukset;

c)

paneelin työjärjestys;

d)

paneelin 10 artiklan mukaisesti antamat lausunnot;

e)

paneelin kokousten esityslistat ja pöytäkirjat;

f)

9 artiklan mukaisesti vahvistettu menetelmä.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, julkaisemista ei vaadita silloin, kun asiakirjan tietojen ilmaiseminen loukkaisi julkisen tai yksityisen edun suojaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (6) 4 artiklan mukaisesti.

V LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/779, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, tupakkatuotteen tunnusomaisen maun määrittämiseen liittyviä menettelyjä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (katso tämän virallisen lehden sivu 48).

(3)  Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

(5)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).


Top