EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0629

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/629, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2229)

C/2016/2229

OJ L 106, 22.4.2016, p. 26–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/629/oj

22.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/629,

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016,

luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY nojalla

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2229)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/68/EY liitteessä I oleva I.3 jakso ja liitteessä II oleva II.3 jakso sisältävät luettelot kansallisista poikkeuksista, joiden ansiosta on mahdollista ottaa huomioon kansalliset erityisolot. Tietyt jäsenvaltiot ovat pyytäneet uusia kansallisia poikkeuksia ja useita muutoksia sallittuihin poikkeuksiin.

(2)

Nämä poikkeukset olisi sallittava.

(3)

Koska liitteessä I olevaa I.3 jaksoa ja liitteessä II olevaa II.3 jaksoa on sen vuoksi muutettava, on syytä selkeyden vuoksi korvata ne kokonaan.

(4)

Direktiiviä 2008/68/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 2008/68/EY perustetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellut jäsenvaltiot saavat panna täytäntöön liitteessä esitetyt poikkeukset, jotka koskevat vaarallisten aineiden kuljetuksia niiden alueella.

Näitä poikkeuksia on sovellettava ketään syrjimättä.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 2008/68/EY liitteessä I oleva I.3 jakso ja liitteessä II oleva II.3 jakso tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2008/68/EY liite I ja II seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I oleva I.3 jakso seuraavasti:

”I.3.   Kansalliset poikkeukset

Jäsenvaltioita koskevat poikkeukset, jotka on myönnetty niiden alueella tapahtuvia vaarallisten aineiden kuljetuksia varten direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan nojalla.

Poikkeusten numerointi: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = tie

a/bi/bii = 6 artiklan 2 kohdan a/bi/bii alakohta

MS = jäsenvaltion lyhenne

nn = järjestysnumero

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

AT Itävalta

RO-a-AT-1

Aihe: Kaikki luokat luokkia 1, 6.2 ja 7 lukuun ottamatta:

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 3.4

Direktiivin liitteen sisältö: vaarallisten aineiden pienten määrien kuljetus

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Enintään 30 kg tai 30 litraa vaarallisia aineita, jotka eivät kuulu kuljetusluokkaan 0 tai 1 ja joita kuljetetaan rajoitettujen määrien (LQ) sisäpakkauksissa tai ADR-määräysten mukaisissa pakkauksissa tai jotka ovat raskaita esineitä, voidaan pakata yhteen testattuihin (X) laatikoihin.

Loppukäyttäjät voivat hakea laatikot kaupasta ja tuoda ne takaisin, vähittäiskauppiaat voivat kuljettaa laatikot loppukäyttäjille tai kuljettaa niitä omien kauppojensa välillä.

Enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti on 333 kg tai 333 litraa ja sallittu etäisyys 100 km.

Laatikot on merkittävä yhdenmukaisesti ja niihin on liitettävä yksinkertaistettu rahtikirja.

Ainoastaan joitakin kuormaamista ja käsittelyä koskevia määräyksiä sovelletaan.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: —

Huomautuksia:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2022

BE Belgia

RO–a–BE–1

Aihe: Luokka 1 – Pienet määrät.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6

Direktiivin liitteen sisältö: 1.1.3.6 kohdassa rajoitetaan tavallisessa ajoneuvossa kuljetettavien kaivosräjähteiden määrä 20 kilogrammaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kaukana toimituspaikoista sijaitsevien varastojen toiminnanharjoittajat voivat saada luvan kuljettaa enintään 25 kg dynamiittia tai voimakkaita räjähdysaineita ja 300 nallia tavallisella moottoriajoneuvolla räjähdysaineyksikön asettamin ehdoin.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2020

RO–a–BE– 2

Aihe: Eri luokkien aineita sisältäneiden puhdistamattomien tyhjien konttien kuljettaminen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.6

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Rahtikirjassa on oltava maininta ’puhdistamattomia tyhjiä pakkauksia, jotka ovat sisältäneet eri luokkien aineita’.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Dérogation 6–97.

Huomautuksia: Komissio on kirjannut poikkeuksen numerolla 21 (direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2020

RO–a–BE–3

Aihe: Poikkeuksen RO–a–UK–4 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2020

RO–a–BE–4

Aihe: Poikkeus kaikista ADR-määräysten vaatimuksista, kun kyseessä ovat enintään 1 000:n kotitalouskäyttöön tarkoitetun käytetyn ionisavuilmaisimen keräyspisteiden kautta tapahtuvat kotimaan kuljetukset käsittelylaitokseen Belgiassa savuilmaisimien lajittelua ja keräämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

Viittaus ADR-määräysten vaatimuksiin: kaikki vaatimukset

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon:

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ionisavuilmaisimien säteilyyn kotitalouskäytössä liittyvien näkökohtien osalta ei edellytetä viranomaisvalvontaa silloin, kun savuilmaisintyyppi on hyväksytty. ADR-määräysten vaatimuksia ei myöskään sovelleta tällaisten savuilmaisimien kuljettamiseen loppukäyttäjälle. (ks. 2.2.7.1.2 kohdan d alakohta).

Direktiivissä 2002/96/EY (sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta) edellytetään, että käytetyt savuilmaisimet lajitellaan keräämisen yhteydessä piirilevyjen käsittelyn varmistamiseksi ja ionisavuilmaisimien osalta radioaktiivisten aineiden poistamiseksi. Lajittelun ja keräämisen mahdollistamiseksi on laadittu suunnitelma, jolla kotitalouksia kannustetaan tuomaan käytetyt savuilmaisimet keräyspisteeseen, josta ne voidaan kuljettaa käsittelylaitokseen suoraan tai toisen keräyspisteen taikka välivaraston kautta.

Keräyspisteissä on metallisäiliöitä, joihin mahtuu enintään 1 000 savuilmaisinta. Säiliöön pakatut savuilmaisimet voidaan kuljettaa keräyspisteistä yhdessä muiden jätteiden kanssa välivarastoon tai käsittelylaitokseen. Säiliössä on merkintä ”Savuilmaisin”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Savuilmaisimien lajittelua ja keräämistä koskeva skenaario on osa edellytyksiä, joita sovelletaan hyväksyttyjen laitteiden hävittämiseen ja joista säädetään 20. heinäkuuta 2001 annetun yleisen säteilysuojeluasetuksen 3 §:n 1 momentin d.2 alamomentissa.

Huomautuksia: Tätä poikkeusta tarvitaan käytettyjen ionisavuilmaisimien lajittelun ja keräämisen mahdollistamiseksi.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2020

DE Saksa

RO–a–DE–1

Aihe: Autonosien, joiden luokitustunnus on 1.4G, yhteenpakkaaminen ja yhteenkuormaus eräiden vaarallisten aineiden kanssa (n4).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.10 ja 7.5.2.1

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaamista ja yhteenkuormausta koskevat säännökset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroihin 0431 ja 0503 kuuluvia aineita voidaan kuormata yhteen tiettyjen vaarallisten esineiden kanssa (autonvalmistukseen liittyvät tuotteet) tiettyinä määrinä, jotka on lueteltu poikkeuksessa. Arvoa 1 000 (vastaa 1.1.3.6.4 kohtaa) ei saa ylittää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Huomautuksia: Poikkeusta tarvitaan autojen turvalaitteiden nopeiden toimitusten mahdollistamiseksi paikallisen kysynnän mukaisesti. Koska kyseessä oleva tuotevalikoima on laaja, näitä tuotteita ei yleensä varastoida paikallisissa autokorjaamoissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–DE–2

Aihe: Poikkeus vaatimukseen, jonka mukaan 1.1.3.6 kohdassa määriteltyjen tiettyjen vaarallisten aineiden määrien mukana on oltava rahtikirja ja lähettäjän vakuutus (n1).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.1 ja 5.4.1.1.6

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjan sisältö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kaikki luokat luokkaa 7 lukuun ottamatta: rahtikirjaa ei tarvita, jos kuljetettavien tavaroiden määrä ei ylitä 1.1.3.6 kohdassa annettuja määriä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Huomautuksia: Pakkausten merkinnöissä ja varoituslipukkeissa annettujen tietojen katsotaan riittävän kotimaisissa kuljetuksissa, sillä rahtikirja ei aina sovellu kuljetuksiin, joihin liittyy paikallista jakelua.

Komissio on kirjannut poikkeuksen numerolla 22 (direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–DE–3

Aihe: Mittanormaalien ja polttoainepumppujen kuljettaminen (tyhjinä ja puhdistamattomina).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: YK-numeroita 1202, 1203 ja 1223 koskevat määräykset.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkaus, merkinnät, asiakirjat, kuljetus- ja käsittelyohjeet, ajoneuvon miehistön ohjeet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeuksen soveltamista varten määritellään sovellettavat määräykset ja lisäsäännökset; 1 000 litraan saakka: puhdistamattomia tyhjiä pakkauksia vastaavat määräykset; yli 1 000 litraa: säiliöitä koskevien tiettyjen määräysten noudattaminen; kuljetus ainoastaan tyhjänä ja puhdistamattomana.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Huomautuksia: Luettelo nro 7, 38 ja 38a.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–DE–5

Aihe: Lupa yhteenpakkaamiseen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.10.4 MP2

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaaminen kielletty.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 1.4S, 2, 3 ja 6.1; lupa pakata yhteen luokan 1.4S esineitä (pienten aseiden ammuksia), aerosoleja (luokka 2) sekä luokkiin 3 ja 6.1 kuuluvia puhdistus- ja käsittelyaineita (YK-numerot lueteltu) yhdistelmiksi, joita myydään pakkausryhmään II kuuluvassa yhteisessä pakkauksessa pieninä määrinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Huomautuksia: Luettelo nro 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f ja 30 g.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

DK Tanska

RO–a–DK–2

Aihe: Räjähde- ja sytytinpakkausten tiekuljetus samassa ajoneuvossa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.2.2

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaamista koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa on noudatettava ADR-määräyksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Huomautuksia: Käytännössä on tarpeellista, että räjähteet voidaan kuormata yhteen sytytinten kanssa samaan ajoneuvoon, kun näitä tavaroita kuljetetaan niiden varastointipaikalta työmaalle ja takaisin.

Kun vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa Tanskan lainsäädäntöä muutetaan, Tanskan viranomaiset sallivat tällaiset kuljetukset seuraavin ehdoin:

1.

Ryhmän D räjähteitä saa kuljettaa enintään 25 kg.

2.

Ryhmän B sytyttimiä saa kuljettaa enintään 200 kappaletta.

3.

Sytyttimet ja räjähteet on pakattava erikseen UN-sertifioituihin pakkauksiin direktiivin 94/55/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2000/61/EY, säännösten mukaisesti.

4.

Sytyttimiä sisältävän pakkauksen ja räjähteitä sisältävän pakkauksen välisen etäisyyden on oltava vähintään yksi metri. Etäisyyden on säilyttävä myös äkillisessä jarrutuksessa. Sytyttimiä sisältävät pakkaukset ja räjähteitä sisältävät pakkaukset on sijoitettava siten, että ne voidaan poistaa nopeasti ajoneuvosta.

5.

Kaikkia muita vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevia sääntöjä on noudatettava.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–DK–3

Aihe: Sellaisten kotitalouksista ja yrityksistä peräisin olevista jätteistä huolehtimista varten kerättyjen pakkausten ja esineiden tiekuljetus, jotka sisältävät tiettyyn luokkaan kuuluvien vaarallisten aineiden jätteitä tai jäämiä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 2, 3 ja 6 sekä luvut 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 8.1 ja 8.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitusta koskevat määräykset, erityismääräykset, pakkausmääräykset, lähettämismenettelyt, pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset, kuljetusyksiköitä ja mukana pidettäviä varusteita koskevat määräykset ja koulutusvaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kotitalouksista tai yrityksistä peräisin olevista jätteistä huolehtimista varten kerättyjä sisäpakkauksia ja esineitä, jotka sisältävät tiettyyn luokkaan kuuluvien vaarallisten aineiden jätteitä tai jäämiä, voidaan pakata toistensa kanssa tiettyihin samoihin ulkopakkauksiin ja/tai lisäpäällyksiin ja kuljettaa erityisten lähettämismenettelyjen mukaisesti, pakkaamiseen ja merkitsemiseen liittyvät rajoitukset mukaan luettuina. Vaarallisten aineiden määrä sisäpakkausta, ulkopakkausta ja/tai kuljetusyksikköä kohden on rajoitettu.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Huomautuksia: Jätehuollosta vastaavien tahojen ei ole mahdollista soveltaa kaikkia direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson määräyksiä, kun kotitalouksista ja yrityksistä on kerätty jätteistä huolehtimista varten vaarallisten aineiden jäämiä sisältäviä jätteitä. Jätteet sisältyvät tavallisesti vähittäiskaupassa myytyihin pakkauksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1. tammikuuta 2019

FI Suomi

RO-a-FI-1

Aihe: Vaarallisten aineiden tiettyjen määrien kuljettaminen linja-autoissa

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohta

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1,4 ja 5

Direktiivin liitteen sisältö: Poikkeukset, pakkausmääräykset, merkinnät ja asiakirjat.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Linja-autoissa, joissa on matkustajia, voidaan kuljettaa pieniä määriä tiettyjä vaarallisia aineita rahtina yhteensä enintään 200 kg. Linja-autoissa yksityishenkilö saa kuljettaa matkatavarana 1.1.3 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Uudelleentäytettävissä astioissa kuljetettavien polttonesteiden kokonaismäärä saa olla enintään viisi litraa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Liikenteen turvallisuusviraston määräys vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002)

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–FI–2

Aihe: Tyhjiä säiliöitä koskeva merkintä rahtikirjassa.

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohta

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 5, 5.4.1 kohta

Direktiivin liitteen sisältö:

Erityismääräykset kuljetuksesta säiliöajoneuvoissa tai kuljetusyksiköissä, joissa on yksi tai useampi säiliö

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Kuljetettaessa kohdan 5.3.2.1.3 mukaisesti merkittyjä tyhjiä puhdistamattomia säiliöajoneuvoja tai kuljetusyksiköitä, jossa on yksi tai useampi säiliö, saa rahtikirjaan viimeksi kuljetetuksi aineeksi merkitä leimahduspisteeltään alhaisimman aineen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Liikenteen turvallisuusviraston määräys vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO-a-FI-3

Aihe: Räjähteiden kuljettamiseen käytettävän kuljetusyksikön varoituslipukkeet ja merkinnät.

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohta

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.3.2.1.1

Direktiivin liitteen sisältö: Oranssikilpeä koskevat yleiset määräykset

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Kuljetusyksiköihin (yleensä pakettiautoihin), joissa kuljetetaan pieniä määriä räjähteitä (suurin nettopaino 1 000 kg) louhoksille ja työmaille, voidaan kiinnittää eteen ja taakse mallin nro 1 mukainen suurlipuke.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Liikenteen turvallisuusviraston määräys vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

FR Ranska

RO–a–FR–2

Aihe: Sellaisen hoitotoimenpiteistä syntyvän jätteen kuljetukset, johon liittyy YK-numeroon 3291 kuuluva infektiovaara ja jonka massa on enintään 15 kg.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: ADR-määräysten vaatimuksista vapautetaan sellaisen hoitotoimenpiteistä syntyvän jätteen kuljetukset, johon liittyy YK-numeroon 3291 kuuluva infektiovaara ja jonka massa on enintään 15 kg.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–FR–5

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen julkisissa matkustaja-ajoneuvoissa (18).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Matkustajien ja vaarallisten aineiden kuljettaminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Muiden kuin luokkaan 7 kuuluvien vaarallisten aineiden kuljettaminen käsimatkatavarana julkisissa kulkuneuvoissa sallitaan: ainoastaan kollien pakkauksia, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevia 4.1, 5.2 ja 3.4 luvun määräyksiä sovelletaan.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Huomautuksia: Vaarallisia tavaroita saa kuljettaa käsimatkatavarana ainoastaan henkilökohtaiseen tai omaan ammattikäyttöön. Hengitysongelmista kärsivät potilaat voivat kuljettaa kannettavia kaasuastioita, joissa on yhteen matkaan riittävä määrä kaasua.

Viimeinen voimassaolopäivä: 28. helmikuuta 2022

RO–a–FR–6

Aihe: Vaarallisten aineiden pienten määrien kuljettaminen omaan lukuun (18).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Jos omaan lukuun kuljetetaan muiden kuin luokkaan 7 kuuluvien vaarallisten aineiden pieniä määriä, jotka eivät ylitä 1.1.3.6 kohdassa määrättyjä rajoja, 5.4.1 kohdassa määrättyä rahtikirjaa ei tarvita.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Viimeinen voimassaolopäivä: 28. helmikuuta 2022

RO–a–FR–7

Aihe: Kemiallisten aineiden, seosten ja vaarallisia aineita sisältävien esineiden tiekuljetus, kun kyse on markkinavalvontaan liittyvistä näytteistä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1–9

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset määräykset, luokitus, erityismääräykset ja rajoitetuissa määrin pakattujen vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät vapautukset, pakkausten ja säiliöiden käyttöä koskevat määräykset, lähettämismenettelyt, pakkausten rakennetta koskevat vaatimukset, kuljetusolosuhteita, käsittelyä, kuormausta ja purkamista koskevat määräykset, kuljetusvälineitä ja kuljetusta koskevat vaatimukset, ajoneuvojen rakennetta ja hyväksyntää koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kemialliset aineet, seokset ja vaarallisia aineita sisältävät esineet, kun kyse on markkinavalvontaan liittyvistä analyysinäytteistä, on kuljetettava pakkausyhdistelmissä. Niiden on oltava sisäpakkauksille vahvistettuja enimmäismääriä koskevien sääntöjen mukaisia kyseessä olevan vaarallisen aineen tyypin mukaan. Ulkopakkauksen on oltava kovamuovilaatikoille asetettujen vaatimusten mukainen (4H2, direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 6.1 luku). Ulkopakkauksessa on oltava direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 3.4.7 kohdan mukainen merkintä ja teksti ”Analyysinäytteitä” (ranskaksi: ”Echantillons destinés à l'analyse”). Mikäli näitä määräyksiä noudatetaan, kuljetukseen ei sovelleta direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson määräyksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Huomautuksia: Direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 1.1.3 luvun poikkeus ei koske toimivaltaisten viranomaisten ottamien tai niiden puolesta otettujen vaarallisten aineiden analyysinäytteiden kuljetusta. Tehokkaan markkinavalvonnan varmistamiseksi Ranska on ottanut käyttöön menettelyn, joka perustuu rajoitettuihin määriin sovellettavaan järjestelmään, jotta varmistettaisiin vaarallisia aineita sisältävien näytteiden kuljetusten turvallisuus. Koska aina ei ole mahdollista soveltaa taulukon A määräyksiä, sisäpakkausta koskeva enimmäismäärä on määritelty toiminnallisten näkökohtien mukaisesti.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1. tammikuuta 2019

HU Unkari

RO-a-HU-1

Aihe: Poikkeuksen RO-a-DE-2 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. tammikuuta 2020

RO–a-HU-2

Aihe: Poikkeuksen RO-a-UK-4 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. tammikuuta 2020

IE Irlanti

RO–a–IE–1

Aihe: Poikkeus ADR-määräysten 5.4.0 kohdan vaatimuksesta, jonka mukaan kuljetuksen mukana on oltava rahtikirja; poikkeus koskee luokan 3 torjunta-aineita, jotka on lueteltu 2.2.3.3 kohdassa FT2 torjunta-aineina (syttymispiste < 23 °C), ja luokan 6.1 torjunta-aineita, jotka on lueteltu 2.2.61.3 kohdassa T6 nestemäisinä torjunta-aineina (syttymispiste vähintään 23 °C), kun kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät ylitä ADR-määräysten 1.1.3.6 kohdassa vahvistettuja määriä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Rahtikirjaa ei vaadita ADR-määräysten luokkiin 3 ja 6.1 kuuluvien torjunta-aineiden kuljetuksissa, kun kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät ylitä ADR-määräysten 1.1.3.6 kohdassa vahvistettuja määriä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(9) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Huomautuksia: Vaatimus olisi tarpeettoman työläs näiden torjunta-aineiden paikallisissa kuljetuksissa ja toimituksissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–IE–4

Aihe: Poikkeus ADR-määräysten 5.3 ja 5.4 kohdan, 7 kohdan ja liitteen B vaatimuksista juomien annosteluaineita sisältävien kaasupullojen kuljetuksissa, kun niitä kuljetetaan samassa ajoneuvossa kuin juomia, joiden annosteluun niitä käytetään.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.3, 5.4, 7 ja liite B.

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvon merkinnät, kuljetuksen mukana seuraavat asiakirjat sekä kuljetusvälineitä ja kuljetuksia koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeus ADR-määräysten 5.3 ja 5.4 kohdan, 7 kohdan ja liitteen B vaatimuksista juomien annosteluaineita sisältävien kaasupullojen kuljetuksissa, kun niitä kuljetetaan samassa ajoneuvossa kuin juomia, joiden annosteluun niitä käytetään.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Pääasiallisena toimintana on sellaisten juomien pakkausten jakelu, jotka eivät ole ADR-määräysten alaisia aineita; niiden ohella kuljetetaan pieniä määriä pieniä pulloja, joissa on juomien annosteluaineita.

Aiemmin direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla kirjattu poikkeus.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–IE–5

Aihe: Irlannin sisäisiä kuljetuksia koskeva poikkeus astioiden rakennetta ja testausta sekä käyttöä koskevista vaatimuksista, jotka sisältyvät ADR-määräysten 6.2 ja 4.1 kohtaan; poikkeus koskee luokan 2 kaasuja sisältäviä kaasupulloja ja -astioita, joita on kuljetettu multimodaalisessa kuljetusketjussa, johon sisältyy merikuljetus, kun i) pullot ja astiat on rakennettu ja testattu ja niitä käytetään IMDG-koodin mukaisesti, ii) pulloja ja astioita ei täytetä uudelleen Irlannissa vaan ne palautetaan nimellisesti tyhjinä multimodaalisen kuljetusketjun lähtömaahan ja iii) pulloja ja astioita jaellaan paikallisesti pieninä määrinä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.4.2, 4.1 ja 6.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Multimodaalikuljetuksia koskevat määräykset, mukaan lukien merikuljetukset, pullojen ja astioiden käyttö luokan 2 kaasuille ja näiden pullojen ja astioiden rakenne ja testaus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Määräysten 4.1 ja 6.2 kohdan määräyksiä ei sovelleta luokan 2 kaasuille tarkoitettuihin pulloihin ja astioihin seuraavin ehdoin: i) pullot ja astiat on rakennettu ja testattu IMDG-koodin mukaisesti, ii) pulloja ja astioita käytetään IMDG-koodin mukaisesti, iii) pullot ja astiat on toimitettu lähettäjälle multimodaalikuljetuksena, johon sisältyy merikuljetus, iv) pullojen ja astioiden kuljetus multimodaalikuljetuksen vastaanottajalta (johon viitataan iii alakohdassa) loppukäyttäjälle koostuu yhdestä saman päivä aikana toteutettavasta kuljetustapahtumasta, v) pulloja ja astioita ei täytetä uudelleen Irlannin alueella ja ne palautetaan nimellisesti tyhjinä multimodaalikuljetuksen lähtömaahan (johon viitataan iii alakohdassa) ja vi) pulloja ja astioita jaellaan pieninä määrinä paikallisesti Irlannin alueella.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Tällaiset pullot ja astiat sisältävät loppukäyttäjien laatimien eritelmien mukaisia kaasuja, minkä vuoksi niitä on tuotava ADR-alueen ulkopuolelta. Käytön jälkeen nämä nimellisesti tyhjät pullot ja astiat on palautettava alkuperämaahan täytettäviksi uudelleen erityisten eritelmien mukaisilla kaasuilla; niitä ei saa täyttää uudelleen Irlannin alueella tai missään ADR-alueella. Vaikka pullot ja astiat eivät olekaan ADR-määräysten mukaisia, ne ovat IMDG-koodin mukaisia ja sen nojalla hyväksyttyjä. ADR-alueen ulkopuolelta alkavan multimodaalikuljetuksen on määrä päättyä maahantuojan tiloihin, joista näitä pulloja ja astioita on tarkoitus jaella pieninä määrinä paikallisesti Irlannissa sijaitseville loppukäyttäjille. Tällainen Irlannin alueella tapahtuva kuljetus kuuluu direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 9 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna, soveltamisalaan.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–IE–6

Aihe: Poikkeus joistain pakkaamista, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevista direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson vaatimuksista, kun kuljetetaan pieniä määriä (pienempiä kuin 1.1.3.6 kohdassa vahvistetut määrät) luokkaan 1 kuuluvia vanhentuneita pyroteknisiä esineitä, joiden luokituskoodi on 1.3G, 1.4G tai 1.4S ja joiden YK-numero on 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 tai 0507, lähimpään varuskuntaan tai sotilaalliselle toiminta-alueelle lopullista huolehtimista varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1, 2, 4, 5 ja 6

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset määräykset. Luokitus. Pakkausmääräykset. Lähettämismenettelyt. Pakkausten rakenne ja testaus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkaamista, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevia direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson määräyksiä ei sovelleta YK-numeroon 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 tai 0507 kuuluvien vanhentuneiden pyroteknisten esineiden kuljetuksiin lähimpään varuskuntaan tai sotilaalliselle toiminta-alueelle sillä edellytyksellä, että direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson yleisiä pakkausmääräyksiä noudatetaan ja rahtikirjassa annetaan lisätietoja. Poikkeusta sovelletaan ainoastaan näiden vanhentuneiden pyroteknisten esineiden paikallisiin kuljetuksiin varuskuntaan tai sotilaalliselle toiminta-alueelle, jolla niistä voidaan huolehtia turvallisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Huomautuksia: Vanhentuneiden pyroteknisten esineiden pienten määrien kuljettaminen varuskuntiin tai sotilaalliselle toiminta-alueelle turvallista huolehtimista varten on aiheuttanut huviveneiden omistajille ja alusten tavarantoimittajille erityisesti pakkausvaatimuksiin liittyviä vaikeuksia. Poikkeus koskee ainoastaan pienten määrien (pienempien kuin 1.1.3.6 kohdassa vahvistetut määrät) paikallisia kuljetuksia. Poikkeusta sovelletaan kaikkiin YK-numeroihin kuuluviin meriliikenteen pyroteknisten esineisiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. tammikuuta 2020

RO–a–IE–7

Aihe: Poikkeuksen RO-a-UK-4 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: —

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2022

PT Portugali

RO-a-PT-3

Aihe: Poikkeuksen RO-a-UK-4 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: —

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. tammikuuta 2022

SE Ruotsi

RO-a-SE-1

Aihe: Poikkeuksen RO-a-FR-7 hyväksyminen

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohta (pienet määrät)

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1–9

Direktiivin sisältö:

Viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2022

UK Yhdistynyt kuningaskunta

RO–a–UK–1

Aihe: Vähäistä vaaraa aiheuttavien radioaktiivisten esineiden, kuten kellojen, rannekellojen, savuilmaisimien ja kompassineulojen, kuljettaminen (E1).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Useimmat ADR-määräysten vaatimukset.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokkaan 7 kuuluvien aineiden kuljettamista koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Tiettyjen kaupallisten tuotteiden, jotka sisältävät vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, täydellinen vapauttaminen kansallisten säädösten vaatimuksista. (Valaiseva laite, joka on tarkoitettu kulkemaan henkilön mukana; yhdessä ajoneuvossa tai rautatievaunussa saa kuljettaa enintään 500 kotitalouskäyttöön tarkoitettua savuilmaisinta, joiden kunkin aktiivisuus on enintään 40 kBq; tai yhdessä ajoneuvossa tai rautatievaunussa saa kuljettaa enintään viittä valaisinta, jotka sisältävät kaasumaista tritiumia ja joiden kunkin aktiivisuus on enintään 10 GBq).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Huomautuksia: Tämä poikkeus on lyhytaikainen toimenpide, jota ei enää tarvita sen jälkeen kun Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) määräysten vastaavat muutokset sisällytetään ADR-määräyksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–UK–2

Aihe: Poikkeus vaatimukseen, jonka mukaan 1.1.3.6 kohdassa määriteltyjen vaarallisten aineiden (muiden kuin luokan 7 aineiden) tiettyjen määrien mukana on oltava rahtikirja (E2).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6.2 ja 1.1.3.6.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Poikkeukset tietyistä vaatimuksista, kun kuljetetaan tiettyjä määriä kuljetusyksikköä kohden.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vähäisiä määriä kuljetettaessa ei tarvita rahtikirjaa, paitsi jos nämä määrät ovat osa suurempaa kuormaa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Huomautuksia: Tämä poikkeus sopii kotimaanliikenteeseen, sillä rahtikirja ei aina sovellu kuljetuksiin, joihin liittyy paikallista jakelua.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–UK–3

Aihe: Poikkeus vaatimuksesta, jonka mukaan matala-aktiivisia radioaktiivisia aineita kuljettavissa ajoneuvoissa on oltava sammuttimet (E4).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.1.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaatimus, jonka mukaan ajoneuvoissa on oltava sammuttimet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poistetaan sammuttimia koskeva vaatimus ajoneuvoilta, joissa kuljetetaan ainoastaan poikkeuksen piiriin kuuluvia kolleja (YK-numerot 2908, 2909, 2910 ja 2911).

Vaatimusta lievennetään tapauksissa, joissa kuljetettavien kollien määrä on pieni.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Huomautuksia: Sammuttimien kuljettaminen on käytännössä merkityksetöntä kuljetettaessa YK-numeroihin 2908, 2909, 2910 tai 2911 kuuluvia tavaroita, sillä niitä kuljetetaan usein pienissä ajoneuvoissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–UK–4

Aihe: Tavaroiden (lukuun ottamatta luokkien 1, 4.2, 6.2 ja 7 aineita) jakelu sisäpakkauksissa jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai käyttäjälle tai vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle (N1).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkauksissa ei tarvitse olla RID/ADR- tai UN-merkintää tai muita merkintöjä, jos ne sisältävät vähäisiä määriä tavaroita luettelon 3 mukaisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Huomautuksia: ADR-määräysten vaatimukset eivät sovellu kuljetusten loppuvaiheisiin, jotka suuntautuvat jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai käyttäjälle tai vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle. Poikkeuksen tarkoituksena on sallia se, että vähittäismyyntiin tarkoitettujen tavaroiden sisäpakkauksia voidaan kuljettaa ilman ulkopakkauksia paikallisten jakelukuljetusten viimeisessä vaiheessa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–UK–5

Aihe: Sallitaan erilainen ”enimmäismäärä kuljetusyksikössä” luokan 1 tavaroille 1.1.3.6.3 kohdassa olevan taulukon kuljetusluokissa 1 ja 2 (N10).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6.3 ja 1.1.3.6.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetusyksikköä kohden kuljetettaviin määriin liittyvät poikkeukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vähäisiin räjähdemääriin ja räjähteiden yhteenkuormaukseen liittyviä poikkeuksia koskevat säännöt.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Huomautuksia: Säännöksissä sallitaan luokan 1 tavaroille erilaiset enimmäismäärät, eli ”50” kuljetusluokassa 1 ja ”500” kuljetusluokassa 2. Yhteenkuormattujen kuormien laskemiseksi käytetään kuljetuskategorialle 1 kerrointa ”20” ja kuljetuskategorialle 2 kerrointa ”2”.

Aiemmin direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla kirjattu poikkeus.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–UK–6

Aihe: EX/II-tyypin ajoneuvoissa kuljetettavien räjähteitä sisältävien esineiden suurimman sallitun nettomassan suurentaminen (N13).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.5.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetettavien räjähteiden ja räjähteitä sisältävien esineiden määriä koskevat rajoitukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljetettavien räjähteiden ja räjähteitä sisältävien esineiden määriä koskevat rajoitukset.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Huomautuksia: Yhdistyneen kuningaskunnan säännöksissä sallitaan II-tyypin ajoneuvoissa 5 000 kg:n suurin nettomassa yhteensopivuusryhmille 1.1C, 1.1D, 1.1E ja 1.1J.

Monet unionissa kuljetettavat luokkien 1.1C, 1.1D, 1.1E ja 1.1J esineet ovat suurikokoisia tai tilaa vieviä ja yli 2,5 metriä pitkiä. Ne ovat pääasiassa sotilaskäyttöön tarkoitettuja räjähdysaineita sisältäviä esineitä. EX/III-ajoneuvojen rakenteeseen liittyvien rajoitusten vuoksi (ajoneuvojen on oltava suljettuja) tällaisia esineitä on erittäin vaikea lastata ja purkaa. Eräiden esineiden lastaukseen ja purkamiseen tarvittaisiin erikoislaitteita reitin molemmissa päissä. Käytännössä tällaisia laitteita on saatavilla vain harvoin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on käytössä vain muutamia EX/III-ajoneuvoja, ja teollisuuden kannalta olisi erittäin työlästä vaatia useampien EX/III-erikoisajoneuvojen rakentamista tämäntyyppisten räjähteiden kuljettamista varten.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sotilasräjähteitä kuljettavat pääasiassa kaupalliset liikenteenharjoittajat, jotka eivät voi hyödyntää direktiivissä 2008/68/EY säädettyä, sotilasajoneuvoja koskevaa poikkeusta. Tämän ongelman poistamiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa on aina ollut sallittua, että EX/II-tyypin ajoneuvoissa kuljetetaan enintään 5 000 kg tällaisia esineitä. Nykyinen raja ei aina riitä, koska yksi esine voi sisältää yli 1 000 kg räjähdettä.

Vuoden 1950 jälkeen on sattunut vain kaksi vaaratilannetta (molemmat 1950-luvulla), joissa on ollut mukana yli 5 000 kg räjähdysaineita. Vaaratilanteiden syinä olivat rengaspalo ja kuuman pakokaasujärjestelmän sytyttämät peitteet. Tulipalot olisivat voineet sattua myös pienemmällä kuormalla. Vaaratilanteet eivät aiheuttaneet kuolonuhreja tai vammoja.

On olemassa empiiristä näyttöä siitä, että oikein pakatut räjähteitä sisältävät esineet eivät todennäköisesti laukea iskun, esimerkiksi ajoneuvojen törmäyksen, seurauksena. Sotilasraporteista ja ohjusten iskukokeiden testitiedoista saatu näyttö osoittaa, että ammusten laukeaminen edellyttää iskunopeutta, joka on suurempi kuin 12 metrin pudotuskokeessa saavutettu nopeus.

Poikkeus ei vaikuttaisi voimassa oleviin turvallisuusnormeihin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–UK–7

Aihe: Tiettyjen luokan 1 tavaroiden pieniä määriä koskeva poikkeus valvontavaatimuksesta (N12).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.4 ja 8.5 S1(6).

Direktiivin liitteen sisältö: Valvontavaatimukset ajoneuvoille, joissa kuljetetaan tiettyjä määriä vaarallisia aineita.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Lainsäädännössä säädetään turvallisista pysäköinti- ja valvontajärjestelyistä, mutta siinä ei edellytetä, että tiettyjen luokan 1 tavaroiden kuormia olisi valvottava kaiken aikaa, kuten edellytetään ADR-määräysten 8.5 kohdan S1(6) kohdassa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Huomautuksia: ADR-määräyksiin sisältyviä valvontavaatimuksia ei voida aina toteuttaa kansallisella tasolla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–UK–8

Aihe: Lievennetään rajoituksia, jotka koskevat räjähteiden kuljettamista yhteenkuormattuina ja yhdessä muiden vaarallisten aineiden kanssa rautatievaunuissa, ajoneuvoissa ja säiliöissä (N4/5/6).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.2.1 ja 7.5.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Tietyntyyppisten yhteenkuormausten rajoittaminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kansallinen lainsäädäntö on räjähteiden yhteenkuormauksen osalta vähemmän rajoittava sillä edellytyksellä, että tällainen kuljetus voidaan toteuttaa ilman riskejä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Huomautuksia: Yhdistynyt kuningaskunta haluaa sallia joitain muunnelmia säännöistä, jotka koskevat räjähteiden yhteenkuormausta toisten räjähteiden ja muiden vaarallisten aineiden kanssa. Kaikkiin muunnelmiin liittyy yhtä tai useampaa kuorman osatekijää koskevia määrällisiä rajoituksia, ja nämä muunnelmat sallitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että on toteutettu kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat käytännön toimenpiteet, joilla estetään räjähteiden joutuminen kosketuksiin tällaisten aineiden kanssa tai se, että ne jollain muulla tavalla vaarantavat nämä aineet tai että nämä aineet vaarantavat räjähteet.

Esimerkkejä muunnelmista, jotka Yhdistynyt kuningaskunta saattaa haluta sallia:

1.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 tai 0361, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa sellaisten vaarallisten aineiden kanssa, joille on annettu YK-numero 1942. YK-numeroon 1942 kuuluvan kuljetettavan aineen määrää rajoitetaan siten, että sen katsotaan olevan räjähde, jonka luokitustunnus on 1.1D.

2.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 tai 0453, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin kuljetusluokan 2 vaarallisia aineita (lukuun ottamatta helposti syttyviä kaasuja, tartuntavaarallisia aineita ja myrkyllisiä aineita) tai kuljetusluokan 3 vaarallisia aineita tai mitä tahansa näiden yhdistelmää, jos kuljetusluokkaan 2 kuuluvien vaarallisten aineiden kokonaismassa on enintään 500 kg tai kokonaistilavuus enintään 500 l ja mainittujen räjähteiden kokonaisnettomassa on enintään 500 kg.

3.

Räjähteitä, joiden luokitustunnus on 1.4G, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin kuljetusluokkaan 2 kuuluvia helposti syttyviä nesteitä ja helposti syttyviä kaasuja tai kuljetusluokkaan 3 kuuluvia huonosti syttyviä, ei-myrkyllisiä kaasuja tai mitä tahansa näiden yhdistelmää, jos vaarallisten aineiden yhteenlaskettu kokonaismassa on enintään 200 kg tai kokonaistilavuus enintään 200 l ja räjähteiden kokonaisnettomassa on enintään 20 kg.

4.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0106, 0107 tai 0257, voidaan kuljettaa yhdessä sellaisten yhteensopivuusryhmään D, E tai F kuuluvien räjähdysainetta sisältävien esineiden kanssa, joiden osia ne ovat. YK-numeroon 0106, 0107 tai 0257 kuuluvien räjähteiden kokonaismäärä saa olla enintään 20 kg.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–a–UK–9

Aihe: Vaihtoehto oranssikilpien käytölle, kun kuljetetaan pieniä määriä radioaktiivisia aineita pienissä ajoneuvoissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.3.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Radioaktiivisia aineita kuljettavat pienet ajoneuvot on varustettava oranssikilvillä.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sallitaan kaikki tässä menettelyssä hyväksytyt poikkeukset. Pyydetty poikkeus on seuraava:

Ajoneuvot on joko:

a)

varustettava kilvillä ADR-määräysten 5.3.2 kohdan sovellettavien sääntöjen mukaisesti; tai

b)

niissä voi vaihtoehtoisesti olla kansallisessa lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukainen varoituskyltti, kun on kyse ajoneuvoista, joissa kuljetetaan enintään kymmentä pakkausta, jotka sisältävät poikkeuksen piiriin kuuluvia halkeamiskelvottomia tai halkeamiskelpoisia radioaktiivisia aineita, ja kun näiden pakkausten kuljetusindeksien summa on enintään 3.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Huomautuksia:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO-a-UK-10

Aihe: Sellaisen hoitotoimenpiteistä syntyvän jätteen kuljetukset, johon liittyy YK-numeroon 3291 kuuluva infektiovaara ja jonka massa on enintään 15 kg.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: kaikki säännökset

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Liitteessä I olevan I.1 jakson säännösten vaatimuksista vapautetaan sellaisen hoitotoimenpiteistä syntyvän jätteen kuljetukset, johon liittyy YK-numeroon 3291 kuuluva infektiovaara ja jonka massa on enintään 15 kg.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Poikkeuksen perustana on The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1. tammikuuta 2017

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan nojalla

BE Belgia

RO–bi–BE–4

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen säiliöissä polttamalla tapahtuvaa hävittämistä varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 3.2.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Toisin kuin 3.2 kohdassa olevassa taulukossa määrätään, säiliötunnuksella L4BH varustettua säiliökonttia voidaan käyttää säiliötunnuksella L4DH varustetun säiliökontin sijasta, kun kuljetetaan veden kanssa reagoivaa nestemäistä ainetta (myrkyllinen, III, n.o.s) tietyissä olosuhteissa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Dérogation 012002.

Huomautuksia: Tätä säännöstä voidaan soveltaa ainoastaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin lyhyillä matkoilla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2020

RO–bi–BE–5

Aihe: Jätteiden kuljettaminen ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.2, 5.4 ja 6.1 (vanhat määräykset: A5, 2X14, 2X12).

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, merkinnät ja pakkauksia koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sen sijaan, että jätteet luokiteltaisiin ADR-määräysten mukaisesti, ne luokitellaan eri jäteryhmiin (syttyvät liuottimet, maalit, hapot, akut jne.) vaarallisten reaktioiden välttämiseksi tietyn ryhmän sisällä. Pakkausten rakennetta koskevat vaatimukset ovat vähemmän tiukat.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Huomautuksia: Määräystä voidaan soveltaa pienten jätemäärien kuljetuksiin ongelmajätelaitoksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2020

RO–bi–BE–6

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE–5 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2020

RO–bi–BE–7

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE-6 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2020

RO–bi–BE–8

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–UK–2 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2020

RO–bi–BE–9

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE–3 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Viimeinen voimassaolopäivä: 15. tammikuuta 2018

RO–bi–BE–10

Aihe: Kuljetukset teollisuuslaitosten välittömässä läheisyydessä, mukaan luettuina kuljetukset yleisillä teillä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Liitteet A ja B.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeukset koskevat asiakirjoja, kollien varoituslipukkeita ja merkintöjä sekä kuljettajan todistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Huomautuksia: Seuraavassa luettelossa mainitaan poikkeuksen numero kansallisessa lainsäädännössä, sallittu etäisyys ja kyseeseen tulevat vaaralliset aineet.

poikkeus 2-2001

:

300 m (luokat 3, 6.1 ja 8) – viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2015

poikkeus 6-2004

:

enintään 5 km (pakkauksissa olevat kemikaalit) – viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2015

poikkeus 7-2005

:

yleisen tien ylittäminen (UN 1202) – viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2015

poikkeus 1-2006

:

600 m (pakkauksissa olevat kemikaalit) – viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2015

poikkeus 13-2007

:

8 km (pakkauksissa olevat kemikaalit) – viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2015

poikkeus 2-2009

:

350 m (pakkauksissa olevat kemikaalit) – viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2015

poikkeus 3-2009

:

enintään 4,5 km (pakkauksissa olevat kemikaalit) – viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2015

poikkeus 5-2009

:

enintään 4,5 km (pakkauksissa olevat kemikaalit) – viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2015

poikkeus 9-2009

:

enintään 20 km (luokka 2 pakkauksissa) – viimeinen voimassaolopäivä: 9. syyskuuta 2015

poikkeus 16-2009

:

200 m (IBC) – viimeinen voimassaolopäivä: 15. tammikuuta 2018

Viimeinen voimassaolopäivä: 15. tammikuuta 2018

DE Saksa

RO–bi–DE–1

Aihe: Rahtikirjassa ei tarvitse ilmoittaa tiettyjä tietoja (n2).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjan sisältö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Koskee kaikkia luokkia lukuun ottamatta luokkia 1 (paitsi 1.4S), 5.2 ja 7:

Rahtikirjassa ei tarvitse ilmoittaa

a)

vastaanottajaa, kun on kyse paikallisista jakelukuljetuksista (lukuun ottamatta täysiä kuormia ja kuljetuksia, joita suoritetaan tietyillä reiteillä);

b)

pakkausten määrää ja tyyppiä, jos 1.1.3.6 kohtaa ei sovelleta ja jos ajoneuvo on liitteiden A ja B kaikkien säännösten mukainen;

c)

tyhjien puhdistamattomien säiliöiden osalta riittää viimeisen kuorman rahtikirja.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Huomautuksia: tyhjien puhdistamattomien säiliöiden osalta riittää viimeisen kuorman rahtikirja.

Komissio kirjasi poikkeuksen numerolla 22 (direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–DE–3

Aihe: Pakattujen vaarallisten jätteiden kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1–5.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, pakkaaminen ja merkinnät.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 2–6.1, 8 ja 9: vaarallisten jätteiden yhteenpakkaaminen ja kuljetus pakkauksissa ja IBC-pakkauksissa; jätteet on pakattava sisäpakkauksissa (joissa ne on kerätty) ja luokiteltava erillisiin jäteryhmiin (vaarallisten reaktioiden välttäminen jäteryhmässä); jäteryhmiin liittyvät erityiset kirjalliset ohjeet, joita käytetään rahtikirjana; kotitalous- ja laboratoriojätteen kerääminen jne.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Huomautuksia: Luettelo nro 6*.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–DE–4

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–BE–1 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: —

Viimeinen voimassaolopäivä: 1. tammikuuta 2017

RO–bi–DE–5

Aihe: Poikkeus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 4.3.2.1.1 kohtaan YK-numeroon 3343 kuuluvan aineen (nitroglyseroliseos, flegmatoitu, nestemäinen, herkästi syttyvä, n.o.s., nitroglyserolipitoisuus enintään 30 painoprosenttia) osalta säiliökonteissa tehtävissä paikallisissa kuljetuksissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 3.2, 4.3.2.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliökonttien käyttöä koskevat säännökset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Nitroglyserolin (YK-numero 3343) paikallinen kuljettaminen säiliökonteissa lyhyitä matkoja seuraavia edellytyksiä noudattaen:

1   Säiliökonttien käyttöä koskevat vaatimukset

1.1

Kuljetuksissa voidaan käyttää ainoastaan säiliökontteja, jotka on hyväksytty erityisesti tätä tarkoitusta varten ja jotka muilta osin vastaavat direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 6.8 luvun säännöksiä rakenteesta, varusteista, rakenteen mallin hyväksynnästä, testauksesta, varoituslipukkeista ja käytöstä.

1.2

Säiliökontin sulkumekanismissa on oltava paineenalennusjärjestelmä, joka aktivoituu 300 kPa (3 bar) normaalia painetta korkeammasta sisäisestä paineesta ja avaa ylöspäin suuntautuvan aukon, jonka paineenalennusala on vähintään 135 cm2 (halkaisija 132 mm). Aktivoiduttuaan aukko ei saa sulkeutua uudelleen. Turvalaitteena voidaan käyttää yhtä tai useampia turvallisuuselementtejä, jotka aktivoituvat samalla tavalla ja joissa on samanlaiset paineenalennusalat. Turvalaitteen rakennetyypin on oltava hyväksynnästä vastaavan viranomaisen testaama ja hyväksymä.

2.   Merkinnät

Jokaisen säiliökontin molemmilla puolilla on oltava varoitusmerkinnät direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 5.2.2.2.2 kohdassa olevan mallin 3 mukaisesti.

3   Toimintaa koskevat säännökset

3.1

Kuljetuksen aikana on varmistettava, että nitroglyseroli on sekoittunut tasaisesti flegmatoinnissa käytettyyn laimentimeen ja etteivät aineet pääse erottumaan toisistaan.

3.2

Kuormauksen ja purkamisen aikana ajoneuvossa tai sen päällä ei saa oleskella muulloin kuin käytettäessä kuormaamiseen ja purkamiseen käytettäviä laitteita.

3.3

Purkupaikalla säiliökontit on tyhjennettävä täysin. Jos säiliökontteja ei voida tyhjentää täysin, ne on suljettava tiiviisti tyhjentämisen jälkeen kunnes ne täytetään uudelleen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Ausnahme Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalenia koskeva poikkeus).

Huomautukset: Poikkeus koskee säiliökonteissa tehtäviä paikallisia, lyhyitä maantiekuljetuksia, jotka ovat osa teollista prosessia kahden tuotantopaikan välillä. Lääkeaineen valmistusprosessissa tuotantopaikalta A toimitetaan osana sääntöjenmukaista kuljetusta 600 l:n säiliökontissa herkästi syttyvää (UN 1866), pakkausryhmään II kuuluvaa hartsiliuosta tuotantopaikalle B. Siellä hartsiliuokseen lisätään nitroglyseroliliuosta ja liuokset sekoitetaan. Lopputuloksena syntyy jatkokäyttöön tarkoitettu nitroglyserolia sisältävä liimaseos (flegmatoitu, nestemäinen, herkästi syttyvä, n.o.s., nitroglyserolipitoisuus enintään 30 painoprosenttia (UN 3343)). Kyseisen aineen paluukuljetus tuotantopaikalle A tapahtuu myös mainituissa säiliökonteissa, jotka ovat asianomaisten viranomaisten erikseen kyseistä kuljetustapahtumaa varten tarkastamia ja hyväksymiä ja säiliötunnuksella L10DN varustettuja.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2022

RO-bi-DE-6

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE-6 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–DE–7

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–BE–10 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 20. maaliskuuta 2021

DK Tanska

RO–bi–DK–1

Aihe: YK-numerot 1202, 1203, 1223 ja luokka 2 – ei rahtikirjaa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kun kuljetetaan luokkaan 3 kuuluvia mineraaliöljytuotteita, YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvia aineita sekä luokkaan 2 kuuluvia kaasuja jakelun yhteydessä (tavaroita toimitetaan kahdelle tai useammalle vastaanottajalle ja palautetut tavarat kootaan samalla tavoin), rahtikirjaa ei tarvita, jos kirjallisissa ohjeissa mainitaan ADR-määräyksissä edellytettyjen tietojen lisäksi YK-numero, nimi ja luokka.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Huomautuksia: Kansallisen poikkeuksen syynä on sellaisten sähköisten laitteiden kehittäminen, joiden avulla esim. öljy-yhtiöt voivat jatkuvasti välittää asiakkaita koskevia tietoja ajoneuvoille. Koska nämä tiedot eivät ole saatavilla kuljetuksen alussa ja ne välitetään ajoneuvolle kuljetuksen aikana, rahtikirjaa ei voida laatia ennen kuljetuksen alkua. Tällaisia kuljetuksia suoritetaan rajatuilla alueilla.

Vastaavaa säännöstä koskeva Tanskan poikkeus on kirjattu direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–DK–2

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE-6 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–DK–3

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–UK–1 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–DK–4

Aihe: Kotitalouksista ja yrityksistä jätteistä huolehtimista varten kerättyjen, tiettyihin luokkiin kuuluvien vaarallisten aineiden tiekuljetus lähistöllä sijaitseviin jätteiden keräyspisteisiin tai välivaiheen käsittelylaitoksiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1–9

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset määräykset, luokitusta koskevat määräykset, erityismääräykset, pakkausmääräykset, lähettämismenettelyt, pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset, kuljetusolosuhteita, kuormausta, purkamista ja käsittelyä koskevat määräykset, ajoneuvon miehistöä, laitteita, toimintoja ja asiakirjoja koskevat vaatimukset ja ajoneuvojen rakennetta ja hyväksyntää koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kotitalouksista ja yrityksistä jätteistä huolehtimista varten kerätyt vaaralliset aineet voidaan tietyin edellytyksin kuljettaa lähistöllä sijaitseviin jätteiden keräyspisteisiin tai välivaiheen käsittelylaitoksiin. Kuljetuksen luonteen ja siihen liittyvien riskien mukaan (vaarallisen aineen määrä sisäpakkausta, ulkopakkausta ja/tai kuljetusyksikköä kohden; onko vaarallisten aineiden kuljetus luonteeltaan liitännäistä yritysten pääasialliseen toimintaan nähden vai ei) on noudatettava eri määräyksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Huomautuksia: Jätehuollosta vastaavien tahojen ja yritysten ei ole mahdollista soveltaa kaikkia direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson määräyksiä, kun kotitalouksista ja/tai yrityksistä jätteistä huolehtimista varten kerättyjä jätteitä, jotka voivat sisältää vaarallisten aineiden jäämiä, kuljetetaan lähistöllä sijaitseviin jätteiden keräyspisteisiin. Jätteet ovat tyypillisesti pakkauksia, jotka on alun perin kuljetettu direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 1.1.3.1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun vapautuksen mukaisesti ja/tai myyty vähittäiskaupassa. Kyseisessä 1.1.3.1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua vapautusta ei kuitenkaan sovelleta, kun on kyse jätteiden kuljetuksesta jätteiden keräyspisteisiin, ja direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 3.4 luvun määräykset eivät sovellu kuljetuksiin, joissa on kyse sisäpakkauksista muodostuvasta jätteestä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1. tammikuuta 2019

EL Kreikka

RO–bi–EL–1

Aihe: Poikkeus ennen 31. joulukuuta 2001 rekisteröityjen kiinteiden säiliöiden (säiliöajoneuvojen) turvallisuusvaatimuksiin tiettyjen vaarallisten aineiden luokkien paikallisia kuljetuksia tai pieniä määriä varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Rakennetta, varusteita, tyyppihyväksyntää, tarkastuksia ja testausta koskevat vaatimukset sekä merkintävaatimukset kiinteille säiliöille (säiliöajoneuvoille), irrotettaville säiliöille, säiliökonteille ja säiliövaihtokoreille, joiden säiliöt on valmistettu metallista, sekä monisäiliöajoneuvoille ja MEG-konteille.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Siirtymäsäännös: Kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja), irrotettavia säiliöitä ja säiliökontteja, jotka on ensimmäisen kerran rekisteröity Kreikassa 1. tammikuuta 1985 ja 31. joulukuuta 2001 välisenä aikana, saa edelleen käyttää. Tämä siirtymäsäännös koskee ajoneuvoja, joita käytetään seuraavien vaarallisten aineiden kuljetuksiin: (YK: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Sen on tarkoitus koskea pieniä määriä tai paikallisia kuljetuksia kyseisenä ajanjaksona rekisteröidyillä ajoneuvoilla. Siirtymäkautta sovelletaan säiliöajoneuvoihin, jotka vastaavat seuraavia vaatimuksia:

1.

ADR-määräysten tarkastuksia ja testejä koskevat vaatimukset 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Rakenneteräksestä valmistetun säiliön seinämän paksuuden on oltava vähintään 3 mm säiliöissä, joiden tilavuus on enintään 3 500 litraa, ja 4 mm säiliöissä, joiden tilavuus on enintään 6 000 litraa, väliseinien tyypistä tai paksuudesta riippumatta.

3.

Jos käytetään alumiinia tai muita metalleja, säiliöiden on täytettävä seinämän paksuutta ja muita teknisiä eritelmiä koskevat vaatimukset, jotka on esitetty sen maan kansallisten viranomaisten hyväksymissä teknisissä piirustuksissa, jossa säiliöt on alun perin rekisteröity. Jos teknisiä piirustuksia ei ole, säiliöiden on täytettävä 6.8.2.1.17 kohdan (211.127) vaatimukset;

4.

Säiliöiden on täytettävä seuraavien reunanumeroiden tai kohtien vaatimukset: 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 ja 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Tarkemmin sanottuna säiliöajoneuvoja, joiden paino on alle 4 tonnia, joita käytetään pelkästään kaasuöljyn (UN 1202) paikallisiin kuljetuksiin, jotka on rekisteröity ensimmäistä kertaa ennen 31. joulukuuta 2002 ja joiden säiliön seinämän paksuus on alle 3 mm, saa käyttää ainoastaan, jos ne muutetaan reunanumeron 211.127 (5) b 4 kohdan (6.8.2.1.20 kohdan) mukaisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Liikenteessä olevien kiinteiden säiliöiden (säiliöajoneuvojen) ja irrotettavien säiliöiden rakennetta, varusteita, tarkastuksia ja testausta koskevat vaatimukset tiettyjä vaarallisten aineiden luokkia varten).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2017

RO-bi–EL–2

Aihe: Poikkeus perusajoneuvon rakennetta koskeviin vaatimuksiin vaarallisten aineiden paikallisiin kuljetuksiin tarkoitetuille ajoneuvoille, jotka on rekisteröity ensimmäistä kertaa ennen 31. joulukuuta 2001.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Perusajoneuvon rakennetta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeusta sovelletaan ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu vaarallisten aineiden paikallisiin kuljetuksiin (YK-numerot 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 ja 3257) ja jotka on rekisteröity ensimmäisen kerran ennen 31. joulukuuta 2001.

Ajoneuvojen on täytettävä direktiivin 94/55/EY liitteessä B olevan 9 kohdan (9.2.1–9.2.6 kohdan) vaatimukset seuraavin poikkeuksin.

9.2.3.2 kohdan vaatimuksia on noudatettava ainoastaan silloin, kun ajoneuvossa on sen valmistajan asentama lukkiutumaton jarrujärjestelmä; ajoneuvoon on asennettava 9.2.3.3.1 kohdassa määritelty lisäjarrujärjestelmä, mutta sen ei tarvitse välttämättä täyttää 9.2.3.3.2 ja 9.2.3.3.3 kohdan vaatimuksia.

Ajopiirturin sähkönsyötössä on käytettävä suoraan akkuun kytkettyä turvajohdinta (reunanumero 220 514), ja teliakselin nostoon tarkoitetun laitteen sähkövarusteet on asennettava paikkaan, johon ajoneuvon valmistaja on ne alun perin asentanut, ja ne on suojattava asianmukaiseen tiiviiseen koteloon (reunanumero 220 517).

Lämmitysöljyn (UN 1202) paikallisiin kuljetuksiin tarkoitettujen erityisten säiliöajoneuvojen, joiden enimmäispaino on alle 4 tonnia, on täytettävä 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 ja 9.2.4.5 kohdan vaatimukset, muttei välttämättä muita vaatimuksia.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Tiettyjen vaarallisten aineiden luokkien paikallisiin kuljetuksiin tarkoitettuja, jo käytössä olevia ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset.)

Huomautuksia: Ajoneuvojen lukumäärä on pieni jo rekisteröityjen ajoneuvojen kokonaismäärään verrattuna, ja lisäksi ne on tarkoitettu ainoastaan paikallisiin kuljetuksiin. Pyydetyn poikkeuksen muoto, kyseessä olevan ajoneuvokannan koko ja kuljetettavien aineiden tyyppi eivät aiheuta liikenneturvallisuuteen liittyviä ongelmia.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2016

ES Espanja

RO–bi–ES–2

Aihe: Erikoislaitteet vedettömän ammoniakin jakelua varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.8.2.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Jotta ulkopuolisten varusteiden (putket, sivuilla olevat suljinlaitteet) vahingoittuessa ei aiheutuisi vuotoja, on sisäpuolinen sulkuventtiili ja sen istukka suojattava ulkoisten voimien aiheuttamalta repeytymiseltä tai ne on suunniteltava siten, että ne kestävät nämä voimat. Täyttö- ja tyhjennyslaitteet (mukaan lukien laipat tai kierresulkimet) ja mahdolliset suojakuvut on voitava varmistaa tahatonta aukeamista vastaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Säiliöt, joita käytetään maataloudessa vedettömän ammoniakin jakeluun ja levittämiseen ja jotka on otettu käyttöön ennen 1. tammikuuta 1997, voidaan sisäpuolisten turvavarusteiden sijasta varustaa ulkopuolisilla turvavarusteilla sillä edellytyksellä, että ne tarjoavat vähintään yhtä hyvän suojan kuin säiliön seinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Huomautuksia: Ennen 1. tammikuuta 1997 maataloudessa käytettiin ainoastaan ulkoisilla turvavarusteilla varustettua säiliötyyppiä vedettömän ammoniakin suoraan levittämiseen maaperään. Tämäntyyppisiä säiliöitä on edelleen käytössä. Niitä ajetaan harvoin kuormattuina teillä, ja niitä käytetään ainoastaan lannoitteita varten suurtiloilla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 28. helmikuuta 2022

FI Suomi

RO–bi–FI–1

Aihe: Rahtikirjassa annettavien tietojen muuttaminen räjähteiden osalta.

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohta

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.2.1 kohdan a alakohta.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokan 1 erityismääräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Rahtikirjassa voidaan räjähteiden nettomassan sijasta käyttää nallien lukumäärää (1 000 nallia vastaa 1:tä kilogrammaa räjähdettä).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Liikenteen turvallisuusviraston määräys vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä

Huomautuksia:

Näiden tietojen katsotaan riittävän kotimaankuljetuksissa. Poikkeusta sovelletaan pääasiassa louhinta-alalla pienten määrien paikallisissa kuljetuksissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–FI–3

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–DE–1 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 28. helmikuuta 2022

FR Ranska

RO–bi–FR–1

Aihe: Merirahtikirjaa voidaan käyttää rahtikirjana aluksen purkamisen jälkeen tehtävillä lyhyillä matkoilla.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksissa rahtikirjana käytettävässä asiakirjassa ilmoitettavat tiedot.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Merirahtikirjaa käytetään rahtikirjana 15 kilometrin säteellä satamasta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23–4.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–FR–3

Aihe: Kiinteiden nestekaasun varastosäiliöiden kuljettaminen (18).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kiinteiden nestekaasun varastosäiliöiden kuljettamiseen sovelletaan erityissääntöjä. Poikkeusta sovelletaan ainoastaan lyhyillä matkoilla.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO-bi-FR-4

Aihe: Poikkeuksen Ro-bi-UK-2 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. tammikuuta 2022

HU Unkari

RO–bi-HU--1

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE–3 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. tammikuuta 2020

IE Irlanti

RO–bi–IE–3

Aihe: Poikkeus, jolla sallitaan sellaisten vaarallisten aineiden, joita koskee 7.5.11 kohdassa vahvistettu erityismääräys CV1 tai 8.5 kohdassa vahvistettu erityismääräys S1, kuormaaminen ja purkaminen julkisella paikalla ilman toimivaltaisten viranomaisten erityistä lupaa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5 ja 8.5.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuormaamista, purkamista ja käsittelyä koskevat lisämääräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden kuormaaminen ja purkaminen julkisella paikalla sallitaan ilman toimivaltaisen viranomaisen erityistä lupaa 7.5.11 tai 8.5 kohdan vaatimuksista poiketen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(5) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Kotimaisissa kuljetuksissa tämä vaatimus aiheuttaa erittäin suuren työtaakan toimivaltaisille viranomaisille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–IE–6

Aihe: Poikkeus 4.3.4.2.2 kohdan vaatimuksesta, jonka mukaan taipuisat täyttö- ja tyhjennysputket/-letkut, joita ei ole kytketty kiinteästi säiliöajoneuvon säiliöihin, on pidettävä kuljetuksen aikana tyhjinä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.3

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöajoneuvojen käyttö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroihin 1011, 1202, 1223, 1863 ja 1978 kuuluvien öljytuotteiden vähittäisjakelua suorittaviin säiliöajoneuvoihin asennettujen taipuisien letkukelojen (mukaan lukien niihin liittyvät kiinteät putket) ei tarvitse olla tyhjiä tiekuljetuksen aikana sillä edellytyksellä, että vuotojen estämiseksi on toteutettu riittävät toimenpiteet.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(8) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Kotiintoimituksia suorittaviin säiliöajoneuvoihin asennettujen taipuisien letkujen on pysyttävä täysinä myös kuljetuksen aikana. Purkujärjestelmä (wet-line-järjestelmä) edellyttää, että säiliöajoneuvon mittarissa ja letkussa on öljyä, jotta asiakas saa oikean määrän tuotetta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–IE–7

Aihe: Poikkeus eräistä 5.4.0, 5.4.1.1.1 ja 7.5.11 kohdan vaatimuksista, kun YK-numeroon 2067 kuuluvaa ammoniumnitraattilannoitetta kuljetetaan irtotavarana satamista vastaanottajille.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.0, 5.4.1.1.1 ja 7.5.11.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaatimus, jonka mukaan jokaisella kuljetuksella on oltava erillinen rahtikirja, jossa ilmoitetaan kuljetettavan kuorman oikea kokonaismäärä, sekä vaatimus, jonka mukaan ajoneuvo on puhdistettava ennen kuljetusta ja sen jälkeen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ehdotettu poikkeus, joka mahdollistaa rahtikirjaa ja ajoneuvon puhdistamista koskevien ADR-vaatimusten muuttamisen, jotta voidaan ottaa huomioon satamista vastaanottajille tapahtuvien irtotavarakuljetusten käytännön näkökohdat.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: ADR-määräyksissä edellytetään a) erillistä rahtikirjaa, jossa ilmoitetaan tietyssä kuormassa kuljetettujen vaarallisten aineiden kokonaismassa, ja b) erityismääräyksen CV24 soveltamista, jonka mukaan ajoneuvo olisi irtolastialuksen purkamisen aikana puhdistettava jokaisen sataman ja vastaanottajan välisen kuljetuksen jälkeen. Koska kuljetukset ovat paikallisia ja niissä on kyse irtolastialuksen purkamisesta, johon sisältyy useita saman aineen kuljetuksia (samana tai peräkkäisinä päivinä) irtolastialuksen ja vastaanottajan välillä, yhden rahtikirjan, jossa ilmoitetaan kunkin kuorman likimääräinen kokonaismassa, pitäisi riittää, eikä erityismääräyksen CV24 soveltamisen pitäisi olla tarpeellista.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO-bi-IE-8

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljetukset yksityisalueen ja sen välittömässä läheisyydessä olevan ajoneuvon välillä tai yksityisalueen kahden osan välillä, jos ne sijaitsevat toistensa välittömässä läheisyydessä mutta niiden välissä on yleinen tie.

Viittaus direktiivin liitteeseen: Direktiivin 2008/68/EY liitteessä I oleva I.1 jakso: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Määräyksiä ei sovelleta, jos ajoneuvoa käytetään vaarallisten aineiden kuljetuksissa

a)

yksityisalueiden ja sen välittömässä läheisyydessä olevan ajoneuvon välillä tai

b)

yksityisalueen kahden osan välillä, jos ne sijaitsevat toistensa välittömässä läheisyydessä mutta niiden välissä on yleinen tie,

mikäli kuljetukset suoritetaan suorinta mahdollista reittiä käyttäen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Huomautuksia: Erilaisia tilanteita voi syntyä, kun tavaroita siirretään tien molemmilla puolilla sijaitsevan yksityisalueen kahden eri osan välillä tai yksityisalueiden ja niihin liittyvän, tien toisella puolella olevan ajoneuvon välillä. Tällaiset kuljetukset eivät ole vaarallisten aineiden kuljetuksia käsitteen tavanomaisessa merkityksessä, eikä niihin siten tarvitse soveltaa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia määräyksiä. Katso myös RO-bi-SE-3 ja RO-bi-UK-1.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. tammikuuta 2020

NL Alankomaat

RO–bi–NL–13

Aihe: Vuonna 2015 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 ja 9.

Direktiivin liitteen sisältö: tiettyihin määriin liittyvät vapautukset; erityissäännökset; pakkausten käyttö; lisäpäällysten käyttö; asiakirjat; pakkausten rakenne ja testaus; kuormaaminen, purkaminen ja käsittely; miehitys; varusteet; toiminnot; ajoneuvot ja asiakirjat; ajoneuvojen rakenne ja hyväksyntä.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: säännökset, jotka koskevat kotitalouksilta kerättyjen pienten vaarallisen kotitalousjätteen määrien sekä yrityksistä peräisin olevan vaarallisen kotitalousjätteen kuljetusta; tämä jäte toimitetaan asianmukaisissa pakkauksissa, joiden vetoisuus on enintään 60 litraa. Koska kaikissa tapauksissa puhutaan vain pienistä määristä ja aineet ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, kuljetuksissa ei ole mahdollista noudattaa kaikkia ADR-määräyksiä. Tästä syystä edellä mainittuun järjestelmään sisältyy yksinkertaistettu vaihtoehto, joka eroaa useista ADR-määräyksistä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Vuonna 2015 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Huomautuksia: Järjestelmä luotiin, jotta yksityishenkilöt ja yritykset voisivat tuoda yhteen paikkaan pieniä määriä kemikaalijätettä. Kyseiset aineet ovat näin ollen jäämiä kuten maalijätettä. Vaaran tasoa minimoidaan kuljetusmuodon valinnalla, johon sisältyy muun muassa erityisten kuljetusyksiköiden käyttäminen ja selvästi näkyvillä olevat tupakointikieltokyltit ja keltainen vilkkuvalo. Keskeistä kuljetuksessa on turvallisuuden takaaminen. Tämä toteutuu esimerkiksi siten, että aineiden leviämisen estämiseksi tai myrkyllisten kaasujen vuotamisen ja ajoneuvoon kertymisen estämiseksi ne kuljetetaan tiiviisti suljetuissa pakkauksissa. Ajoneuvossa on kiinteät yksiköt, jotka soveltuvat erilaisten jätteiden varastointiin ja jotka on suojattu siirtämiseltä, vahingossa tapahtuvalta siirtymiseltä ja vahingossa tapahtuvalta avautumiselta. Koska kuljetettavat aineet voivat olla hyvin monenlaisia, rahdinkuljettajalla on oltava todistus ammatillisesta pätevyydestä huolimatta siitä, että jätemäärät ovat pieniä. Koska yksityishenkilöt eivät tunne näihin aineisiin liittyvän vaaran tasoa, on annettava järjestelmää koskevassa liitteessä määrättyjä kirjallisia turvallisuusohjeita.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

PT Portugali

RO–bi–PT–1

Aihe: YK-numeroa 1965 koskevat rahtikirjat.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjoja koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kaasupulloissa kuljetettavista kaupallisista butaani- ja propaanikaasuista, jotka kuuluvat numeroon ”UN 1965 hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s.”, voidaan rahtikirjassa säädöksen RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) 5.4.1 kohdan mukaan ilmoitettavan virallisen nimen sijasta käyttää muita kauppanimiä seuraavasti:

 

”UN 1965 butaani”, kun on kyse säädöksen RPE 2.2.2.3 kohdassa kuvatuista, kaasupulloissa kuljetettavista seoksista A, A01, A02 ja A0;

 

”UN 1965 propaani”, kun on kyse säädöksen RPE 2.2.2.3 kohdassa kuvatusta, kaasupulloissa kuljetettavasta seoksesta C.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Despacho DGTT 7560/2004, 16 April 2004, under Article 5, No 1, of Decreto-Lei No 267-A/2003 of 27 October.

Huomautuksia: Tunnustetaan olevan tärkeää helpottaa vaarallista aineita koskevien rahtikirjojen täyttämistä taloudellisten toimijoiden kannalta, mutta ehtona on, ettei se vaikuta kuljetusten turvallisuuteen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–PT–2

Aihe: Tyhjiä, puhdistamattomia säiliöitä ja kontteja koskevat rahtikirjat.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjoja koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kun vaarallisia aineita on kuljetettu säiliöissä ja konteissa, jotka kuljetetaan tyhjinä takaisin, säädöksen RPE 5.4.1 kohdassa tarkoitettu rahtikirja voidaan paluumatkaa varten korvata sitä edeltävää matkaa koskevalla rahtikirjalla, joka on annettu kyseisten vaarallisten aineiden toimitusta varten.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Despacho DGTT 15162/2004, 28 July 2004, under Article 5, No 1, of Decreto-Lei No 267-A/2003, of 27 October.

Huomautuksia: Vaatimus, jonka mukaan vaarallisia aineita sisältäneiden tyhjien säiliöiden ja konttien kuljetukseen tarvitaan säädöksen RPE mukainen rahtikirja, aiheuttaa joissain tapauksissa käytännön vaikeuksia, jotka voidaan minimoida tällä tavalla heikentämättä kuitenkaan turvallisuutta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

SE Ruotsi

RO–bi–SE–1

Aihe: Vaarallisten jätteiden kuljettaminen ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 5–6

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisia aineita jätteenä sisältävien pakkausten kuljetus suoritetaan noudattaen ADR-määräyksiä, joihin sallitaan vain muutamia poikkeuksia. Poikkeuksia ei sallita kaikentyyppisiä aineita ja esineitä varten.

Pääasialliset poikkeukset ovat:

Vaarallisia aineita jätteenä sisältävät pienet pakkaukset (alle 30 kg) voidaan pakata pakkauksiin, mukaan lukien IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset, ilman, että noudatetaan direktiivin liitteessä I olevan I.1 jakson 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 ja 6.6.5.4.3 kohdan säännöksiä. Pakkauksia, mukaan lukien IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset, ei tarvitse testata kuljetusvalmiina sisäpakkausten edustavalla otoksella.

Tämä sallitaan siinä tapauksessa, että:

pakkaukset, IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset ovat sen tyypin mukaisia, joka on testattu ja hyväksytty pakkausryhmän I tai II osalta direktiivin liitteessä I olevan I.1 jakson 6.1, 6.5 tai 6.6 kohdan sovellettavien säännösten mukaisesti;

pienet pakkaukset on pakattu absorboivaan materiaaliin, joka estää mahdollisen nesteen valumisen pakkauksiin, IBC-pakkauksiin ja suuriin pakkauksiin kuljetuksen aikana; ja

kuljetusvalmiiden pakkausten, IBC-pakkausten ja suurten pakkausten nettomassa on enintään YK-tyyppihyväksyntämerkinnässä esitetty sallittu nettomassa pakkauksia, IBC-pakkauksia ja suuria pakkauksia varten pakkausryhmien I tai II osalta; ja

rahtikirjaan sisältyy lause ”pakattu ADR-S-määräysten osan 16 mukaisesti”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Huomautuksia: Direktiivin liitteessä I olevan I.1 jakson 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 ja 6.6.5.4.3 kohtia on vaikea soveltaa, koska pakkaukset, IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset on testattava jätteen edustavalla otoksella, joka on vaikeasti ennustettavissa etukäteen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–SE–2

Aihe: Lähettäjän nimi ja osoite rahtikirjassa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset tiedot, joiden edellytetään olevan rahtikirjassa.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kansallisen lainsäädännön mukaan lähettäjän nimeä ja osoitetta ei tarvita, jos tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia palautetaan osana jakelujärjestelmää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Tyhjät puhdistamattomat pakkaukset, jotka palautetaan, sisältävät useimmiten vielä pieniä määriä vaarallisia aineita.

Tätä poikkeusta käytetään pääasiassa teollisuudessa, kun tyhjiä puhdistamattomia kaasuastioita palautetaan täysiä astioita vastaan.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–SE–3

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljetukset teollisuuslaitosten läheisyydessä, mukaan lukien kuljetukset yleisillä teillä laitoksen eri osien välillä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksia yleisillä teillä koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljetukset teollisuuslaitosten läheisyydessä, mukaan luettuina kuljetukset yleisillä teillä laitoksen eri osien välillä. Poikkeus koskee kollien varoituslipukkeita ja merkintöjä, rahtikirjoja, kuljettajan todistusta sekä 9 kohdan mukaista hyväksymistodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: On olemassa lukuisia tilanteita, joissa vaarallisia aineita siirretään yleisen tien eri puolilla sijaitsevien tuotantotilojen välillä. Tällaiset kuljetukset eivät ole vaarallisten aineiden kuljetuksia yksityisteillä, ja niihin pitäisi sen vuoksi soveltaa asianmukaisia vaatimuksia. Vertaa myös direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 14 kohta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–SE–4

Aihe: Viranomaisten takavarikoimien vaarallisten aineiden kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeukset määräyksistä voidaan sallia, jos niiden syynä on työntekijöiden suojelu, purkamiseen liittyvät vaarat, aineiden käyttäminen todisteina jne.

Poikkeukset määräyksistä sallitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa saavutetaan tyydyttävä turvallisuustaso.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Näitä poikkeuksia voivat soveltaa ainoastaan viranomaiset, jotka ovat takavarikoineet vaarallisia aineita.

Poikkeus on tarkoitettu paikallisiin kuljetuksiin, esimerkiksi poliisin takavarikoimien räjähteiden tai varastetun omaisuuden kuljettamiseen. Tämäntyyppiset tavarat ovat ongelmallisia, koska niiden luokituksesta ei voi koskaan olla varma. Lisäksi tavaroita ei useinkaan ole pakattu ADR-määräysten mukaisesti eikä niissä ole määräysten mukaisia merkintöjä tai varoituslipukkeita. Poliisi tekee vuosittain useita satoja tällaisia kuljetuksia. Salakuljetettu alkoholi on puolestaan kuljetettava takavarikointipaikalta tullivarastoon ja sieltä edelleen hävitettäväksi; nämä paikat voivat sijaita varsin kaukana toisistaan. Sallitut poikkeukset ovat seuraavat: a) jokaista pakkausta ei tarvitse merkitä ja b) hyväksyttyjä pakkauksia ei tarvitse käyttää. Jokainen tällaisia pakkauksia sisältävä lava on kuitenkin merkittävä asianmukaisesti. Kaikkia muita vaatimuksia on noudatettava. Kunakin vuonna tehdään noin 20 tällaista kuljetusta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–SE–5

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen satamissa ja niiden läheisyydessä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetusyksikössä mukana pidettävät asiakirjat; jokaisessa vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava määrätyt varusteet; ajoneuvojen hyväksyntä.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Asiakirjoja (kuljettajan todistusta lukuun ottamatta) ei tarvitse kuljettaa kuljetusyksikön mukana.

Kuljetusyksikössä ei tarvitse olla 8.1.5 kohdassa määrättyjä varusteita.

Traktoreille ei tarvita hyväksymistodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Vertaa direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 14 kohta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–SE–6

Aihe: Tarkastajien ADR-koulutustodistus.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.2.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvojen kuljettajien on osallistuttava koulutukseen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ajoneuvojen vuosikatsastuksia suorittavien tarkastajien ei tarvitse osallistua 8.2 luvussa mainituille kursseille eikä heillä tarvitse olla ADR-koulutustodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Joissain tapauksissa katsastuksessa testattavissa ajoneuvoissa saattaa olla kuormana vaarallisia aineita, esimerkiksi tyhjiä puhdistamattomia säiliöitä.

1.3 ja 8.2.3 kohdan vaatimuksia sovelletaan kuitenkin edelleen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–SE–7

Aihe: Säiliöajoneuvoissa kuljetettavien YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvien aineiden paikallinen jakelu.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Tyhjät puhdistamattomat säiliöt ja säiliökontit on merkittävä rahtikirjaan 5.4.1.1.6 kohdan mukaisesti. Jos vastaanottajia on useita, näiden nimet ja osoitteet voidaan merkitä muihin asiakirjoihin.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Tyhjiä puhdistamattomia säiliöitä tai säiliökontteja ei tarvitse merkitä rahtikirjaan 5.4.1.1.6 kohdan mukaisesti, jos aineen määräksi on lastaussuunnitelmassa merkitty nolla. Vastaanottajien nimiä ja osoitteita ei tarvitse merkitä ajoneuvon mukana seuraaviin asiakirjoihin.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–SE–9

Aihe: Maataloustuotantopaikkoihin ja rakennustyömaihin liittyvät paikalliset kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4, 6.8 ja 9.1.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja; säiliöiden rakenne; hyväksymistodistus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Maataloustuotantopaikkoihin ja rakennustyömaihin liittyvissä paikallisissa kuljetuksissa ei tarvitse noudattaa tiettyjä määräyksiä:

a)

vaarallisia aineita koskevaa vakuutusta ei tarvita;

b)

kuljetuksissa voidaan edelleen käyttää vanhempia säiliöitä tai säiliökontteja, joita ei ole rakennettu 6.8 luvun vaatimusten vaan vanhemman kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja jotka on asennettu henkilövaunuihin;

c)

paikallisiin kuljetuksiin tietyömaan läheisyydessä voidaan edelleen käyttää vanhoja säiliöajoneuvoja, jotka on tai joita ei ole varustettu tienpinnan päällystyslaitteilla ja jotka on tarkoitettu YK-numeroihin 1268, 1999, 3256 ja 3257 kuuluvien aineiden kuljettamiseen, mutta jotka eivät täytä 6.7 tai 6.8 luvun vaatimuksia;

d)

henkilövaunuilla sekä säiliöajoneuvoilla, jotka on tai joita ei ole varustettu tienpinnan päällystyslaitteilla, ei tarvitse olla hyväksymistodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Henkilövaunu on eräänlainen asuntovaunu, jossa on tilat työntekijöille ja johon on asennettu hyväksymätön säiliö tai säiliökontti metsätraktoreiden käyttämää dieselpolttoainetta varten.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–SE–10

Aihe: Räjähteiden kuljetus säiliöissä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Räjähteitä voidaan pakata ainoastaan 4.1.4 kohdan vaatimusten mukaisiin pakkauksiin.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Toimivaltainen kansallinen viranomainen hyväksyy ajoneuvot, jotka on tarkoitettu räjähteiden kuljettamiseen säiliöissä. Kuljetus säiliöissä on sallittu ainoastaan määräyksessä luetelluille räjähteille tai toimivaltaisen viranomaisen erityisluvalla.

Säiliöissä olevilla räjähteillä kuormattu ajoneuvo on merkittävä ja varustettava varoituslipukkeilla 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 ja 5.3.1.4 kohdan mukaisesti. Vain yksi ajoneuvo kuljetusyksikössä saa sisältää vaarallisia aineita.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg, ja Ruotsin asetus SÄIFS 1993:4.

Huomautuksia: Poikkeusta sovelletaan ainoastaan kotimaanliikenteessä, ja kuljetukset ovat useimmiten paikallisia. Kyseiset määräykset olivat voimassa ennen Ruotsin liittymistä Euroopan unioniin.

Vain kaksi yritystä suorittaa räjähteiden kuljetuksia säiliöajoneuvoilla. Lähitulevaisuudessa siirryttäneen emulsioräjähdysaineiden käyttöön.

Vanha poikkeus nro 84.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–SE–11

Aihe: Ajokortti

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvon miehistön koulutusta koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljettajien koulutusta ei tarvita 8.2.1.1 kohdassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Huomautuksia: Paikalliset kuljetukset.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–SE–12

Aihe: Ilotulitusvälineiden (UN 0335) kuljettaminen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liite B, 7.2.4 kohta, V2 (1).

Direktiivin liitteen sisältö: EX/II- ja EX/III-ajoneuvojen käyttöä koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kohdassa 7.2.4 olevan erityismääräyksen V2 kohtaa 1 sovelletaan ilotulitusvälineiden (UN 0335) kuljettamiseen ainoastaan, jos ilotulitusvälineiden sisältämän räjähdysaineen nettomäärä on yli 3 000 kg (4 000 kg perävaunun kanssa), sillä edellytyksellä, että ilotulitusvälineet on luokiteltu YK-numeroon UN 0335 vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien YK:n suositusten 14. uudistetun laitoksen kohdassa 2.1.3.5.5 olevassa ilotulitusvälineiden perusluokitustaulukossa.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat suositukset.

Luokitus edellyttää toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää. Luokitustodistus on kuljetettava kuljetusyksikön mukana.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Huomautuksia: Ilotulitusvälineitä kuljetetaan vain kahtena lyhyenä aikana vuodesta: vuodenvaihteessa ja huhti-toukokuun vaihteessa. Kuljetus tavarantoimittajilta terminaaleihin voidaan suorittaa nykyisillä EX-hyväksytyillä ajoneuvoilla ilman suurempia ongelmia. EX-hyväksyttyjen ajoneuvojen puute haittaa kuitenkin ilotulitusvälineiden jakelua terminaaleista jälleenmyyjille ja ylijäämän toimittamista takaisin terminaaleihin. Liikenteenharjoittajat eivät halua investoida hyväksyttyihin ajoneuvoihin, koska ne eivät voi kattaa kustannuksiaan. Tämä vaarantaa koko ilotulitusvälineiden toimittajien olemassaolon, koska ne eivät voi saada tuotteitaan markkinoille.

Tätä poikkeusta sovellettaessa ilotulitusvälineiden on oltava luokiteltuja YK:n suosituksissa annetun perusluettelon mukaisesti, jotta käytetty luokitus olisi mahdollisimman hyvin ajan tasalla.

ADR 2005 -määräysten 3.3.1 kohdassa olevaan erityismääräykseen 651 sisältyy samantyyppinen poikkeus YK-numeroon UN 0336 luokitelluille ilotulitusvälineille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO-bi-SE-13

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-DK-4 hyväksyminen.

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta (lyhyet paikalliset kuljetukset)

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1–9

Direktiivin liitteen sisältö:

Viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2022

UK Yhdistynyt kuningaskunta

RO–bi–UK–1

Aihe: Yleisten teiden ylitys vaarallisia aineita kuljettavilla ajoneuvoilla (N8).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksia yleisillä teillä koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia määräyksiä ei sovelleta kuljetuksiin, jotka tehdään tien jakamalla yksityisalueella. Luokan 7 osalta tätä poikkeusta ei sovelleta mihinkään radioaktiivisten aineiden maantiekuljetuksista vuonna 2002 annettuun sääntöön (Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Huomautuksia: Tällainen tilanne syntyy helposti, kun tavaroita siirretään tien molemmilla puolilla sijaitsevalla yksityisalueella. Tällaiset siirrot eivät ole vaarallisten aineiden kuljetuksia yleisillä teillä käsitteen tavanomaisessa merkityksessä, eikä niihin pitäisi soveltaa mitään vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia määräyksiä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–UK–2

Aihe: Poikkeus kieltoon, jonka mukaan kuljettaja tai kuljettajan apulainen ei saa avata vaarallisten aineiden pakkauksia, paikallisessa jakeluketjussa, joka ulottuu paikallisesta jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai loppukäyttäjälle ja vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle (ei koske luokan 7 aineita) (N11).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.3.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljettaja tai kuljettajan apulainen ei saa avata vaarallisten aineiden pakkauksia.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkausten avaamista koskevaa kieltoa lievennetään seuraavalla varauksella: ”Paitsi jos liikenteenharjoittaja on antanut siihen luvan”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Huomautuksia: Jos liitteessä asetetun kiellon sanamuoto ymmärretään kirjaimellisesti, se voi aiheuttaa vakavia ongelmia vähittäiskaupan jakelukuljetuksille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–UK–3

Aihe: Vaihtoehtoiset kuljetusmääräykset, jotka koskevat pakkausryhmässä III YK-numeroon 3065 kuuluvaa ainetta sisältäviä puutynnyreitä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.4, 4.1, 5.2 ja 5.3 kohta.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkaus- ja merkintävaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 24 mutta enintään 70 tilavuusprosenttia (pakkausryhmä III), voidaan kuljettaa muissa kuin UN-hyväksytyissä puutynnyreissä ilman varoitusmerkintöjä, kun sovelletaan tiukempia kuormausta ja ajoneuvoja koskevia vaatimuksia.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Huomautuksia: Kyseessä on arvokas, valmisteveron alainen tuote, joka on kuljetettava tislaamosta tullivarastoon sinetöidyissä ajoneuvoissa, joissa on viranomaisten turvasinetit. Pakkaus- ja merkintäsääntöjen lieventäminen otetaan huomioon täydentävissä turvallisuusvaatimuksissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–UK–4

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE–12 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RO–bi–UK–5

Aihe: Käytettyjen akkujen kerääminen hävittämistä tai kierrätystä varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Erityismääräys 636.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Lainsäädäntö antaa mahdollisuuden soveltaa luvun 3.3 erityismääräyksen 636 sijasta seuraavia ehtoja:

Hävitettäväksi kerätyt käytetyt litiumkennot ja -akut (YK-numerot 3090 ja 3091), joita ollaan kuljettamassa kuluttajille tarkoitetusta keräyspisteestä välivaiheen käsittelylaitokseen yhdessä muiden ei-litiumkennojen ja -akkujen (YK-numerot 2800 ja 3028) kanssa, eivät ole muiden ADR-määräysten alaisia, jos ne täyttävät seuraavat ehdot:

 

ne pakataan IH2-tynnyreihin tai 4H2-laatikoihin, jotka täyttävät kiinteille aineille asetetut pakkausryhmän II vaatimukset;

 

kukin pakkaus sisältää enintään 5 prosenttia litium- ja litiumioniakkuja;

 

kunkin pakkauksen bruttomassa on enintään 25 kg;

 

pakkausten kokonaispaino kuljetusyksikköä kohden on enintään 333 kg;

 

samalla ei kuljeteta muita vaarallisia aineita.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Huomautuksia: Kuluttajille tarkoitetut keräyspisteet sijaitsevat usein vähittäismyymälöissä, eikä ole käytännöllistä kouluttaa suurta määrää henkilöitä lajittelemaan ja pakkaamaan käytettyjä akkuja ADR-määräysten mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmä toimisi Yhdistyneen kuningaskunnan ”Waste and Resources” -toimintaohjelmassa annettujen suuntaviivojen mukaisesti, ja siihen kuuluisi ADR-määräysten mukaisten pakkausten toimittaminen ja asianmukaisten ohjeiden antaminen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021”

2)

Korvataan liitteessä II oleva II.3 jakso seuraavasti:

”II.3.   Kansalliset poikkeukset

Jäsenvaltioita koskevat poikkeukset, jotka on myönnetty niiden alueella tapahtuvia vaarallisten aineiden kuljetuksia varten direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan nojalla.

Poikkeusten numerointi: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = Rail

a/bi/bii = 6 artiklan 2 kohdan a/bi/bii alakohta

MS = jäsenvaltion lyhenne

nn= järjestysnumero

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

DE Saksa

RA–a–DE–2

Aihe: Lupa yhteenpakkaamiseen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 4.1.10.4 MP2.

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaaminen kielletty.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 1.4S, 2, 3 ja 6.1; lupa pakata yhteen luokan 1.4S esineitä (pienten aseiden ammuksia), aerosoleja (luokka 2) sekä luokkiin 3 ja 6.1 kuuluvia puhdistus- ja käsittelyaineita (YK-numerot lueteltu) yhdistelmiksi, joita myydään pakkausryhmään II kuuluvassa yhteisessä pakkauksessa pieninä määrinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Huomautuksia: Luettelo nro 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f ja 30 g.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

FR Ranska

RA–a–FR–3

Aihe: Kuljetukset rautatieliikenteen harjoittajan omiin tarpeisiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjassa ilmoitettavat tiedot vaarallisista aineista.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuormaa ei tarvitse ilmoittaa, jos rautatieliikenteen harjoittajan omiin tarpeisiin kuljetetaan määriä, jotka eivät ylitä 1.1.3.6 kohdassa määrättyjä rajoja.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RA–a–FR–4

Aihe: Tiettyjen postivaunujen vapauttaminen varoituslipukkeita koskevasta vaatimuksesta.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Velvollisuus kiinnittää varoituslipukkeet vaunujen sivuille.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Varoituslipukkeet on kiinnitettävä ainoastaan sellaisiin postivaunuihin, joissa kuljetetaan yli 3 tonnia samaan luokkaan kuuluvaa ainetta (lukuun ottamatta luokkia 1, 6.2 tai 7).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

SE Ruotsi

RA–a–SE–1

Aihe: Vaarallisia aineita kiitotavaroina kuljettavia vaunuja ei tarvitse merkitä varoituslipukkeilla.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisia aineita kuljettavat vaunut on merkittävä varoituslipukkeilla.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisia aineita kiitotavaroina kuljettavia vaunuja ei tarvitse merkitä varoituslipukkeilla.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: RID-määräyksissä kiitotavaroille on asetettu määrällisiä rajoituksia. Kysymys on siis pienistä määristä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

UK Yhdistynyt kuningaskunta

RA–a–UK–1

Aihe: Vähäistä vaaraa aiheuttavien radioaktiivisten esineiden, kuten kellojen, rannekellojen, savuilmaisimien ja kompassineulojen, kuljettaminen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: Useimmat RID-määräysten vaatimukset.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokkaan 7 kuuluvien aineiden kuljettamista koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Tiettyjen kaupallisten tuotteiden, jotka sisältävät vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, täydellinen vapauttaminen kansallisten säädösten vaatimuksista.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Huomautuksia: Tämä poikkeus on lyhytaikainen toimenpide, jota ei enää tarvita sen jälkeen kun IAEA:n määräysten vastaavat muutokset sisällytetään RID-määräyksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RA–a–UK–2

Aihe: Lievennetään rajoituksia, jotka koskevat räjähteiden kuljettamista yhteenkuormattuina ja yhdessä muiden vaarallisten aineiden kanssa rautatievaunuissa, ajoneuvoissa ja säiliöissä (N4/5/6).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 7.5.2.1 ja 7.5.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Tietyntyyppisten yhteenkuormausten rajoittaminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kansallinen lainsäädäntö on räjähteiden yhteenkuormauksen osalta vähemmän rajoittava sillä edellytyksellä, että tällainen kuljetus voidaan toteuttaa ilman riskejä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Huomautuksia: Yhdistynyt kuningaskunta haluaa sallia joitain muunnelmia säännöistä, jotka koskevat räjähteiden yhteenkuormausta toisten räjähteiden ja muiden vaarallisten aineiden kanssa. Kaikkiin muunnelmiin liittyy yhtä tai useampaa kuorman osatekijää koskevia määrällisiä rajoituksia, ja nämä muunnelmat sallitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että on toteutettu kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat käytännön toimenpiteet, joilla estetään räjähteiden joutuminen kosketuksiin tällaisten aineiden kanssa tai se, että ne jollain muulla tavalla vaarantavat nämä aineet tai että nämä aineet vaarantavat räjähteet.

Esimerkkejä muunnelmista, jotka Yhdistynyt kuningaskunta saattaa haluta sallia:

1.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 tai 0361, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa sellaisten vaarallisten aineiden kanssa, joille on annettu YK-numero 1942. YK-numeroon 1942 kuuluvan kuljetettavan aineen määrää rajoitetaan siten, että sen katsotaan olevan räjähde, jonka luokitustunnus on 1.1D.

2.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 tai 0453, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin kuljetusluokan 2 vaarallisia aineita (lukuun ottamatta helposti syttyviä kaasuja, tartuntavaarallisia aineita ja myrkyllisiä aineita) tai kuljetusluokan 3 vaarallisia aineita tai mitä tahansa näiden yhdistelmää, jos kuljetusluokkaan 2 kuuluvien vaarallisten aineiden kokonaismassa on enintään 500 kg tai kokonaistilavuus enintään 500 l ja mainittujen räjähteiden kokonaisnettomassa on enintään 500 kg.

3.

Räjähteitä, joiden luokitustunnus on 1.4G, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin kuljetusluokkaan 2 kuuluvia helposti syttyviä nesteitä ja helposti syttyviä kaasuja tai kuljetusluokkaan 3 kuuluvia huonosti syttyviä, ei-myrkyllisiä kaasuja tai mitä tahansa näiden yhdistelmää, jos vaarallisten aineiden yhteenlaskettu kokonaismassa on enintään 200 kg tai kokonaistilavuus enintään 200 l ja räjähteiden kokonaisnettomassa on enintään 20 kg.

4.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0106, 0107 tai 0257, voidaan kuljettaa yhdessä sellaisten yhteensopivuusryhmään D, E tai F kuuluvien räjähdysainetta sisältävien esineiden kanssa, joiden osia ne ovat. YK-numeroon 0106, 0107 tai 0257 kuuluvien räjähteiden kokonaismäärä saa olla enintään 20 kg.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RA–a–UK–3

Aihe: Sallitaan erilainen ’enimmäismäärä kuljetusyksikössä’ luokan 1 tavaroille 1.1.3.1 kohdassa olevan taulukon kuljetusluokissa 1 ja 2.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 1.1.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät poikkeukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vähäisiin räjähdemääriin ja räjähteiden yhteenkuormaukseen liittyviä poikkeuksia koskevat säännöt.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Huomautuksia: Säännöksissä sallitaan luokan 1 tavaroille erilaiset yhteenkuormattujen kuormien kertoimet ja erilaiset rajoitetut enimmäismäärät eli ”50” kuljetusluokassa 1 ja ”500” kuljetusluokassa 2. Yhteenkuormattujen kuormien laskemiseksi käytetään kuljetusluokalle 1 kerrointa ”20” ja kuljetusluokalle 2 kerrointa ”2”.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RA–a–UK–4

Aihe: Poikkeuksen RA–a–FR–6 hyväksyminen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1.3.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Varoituslipukkeita koskevien vaatimusten lieventäminen, kun junissa kuljetetaan maantieajoneuvoja.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Varoituslipukkeita koskevaa vaatimusta ei sovelleta, jos ajoneuvon varoituslipukkeet ovat selvästi näkyvillä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Huomautuksia: Tämä on aina ollut kansallinen säännös Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RA–a–UK–5

Aihe: Tavaroiden (lukuun ottamatta luokkien 1, 4.2, 6.2 ja 7 aineita) jakelu sisäpakkauksissa jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai käyttäjälle tai vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 6,1.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkauksissa ei tarvitse olla RID/ADR- tai UN-merkintää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Huomautuksia: RID-määräysten vaatimukset eivät sovellu kuljetusten loppuvaiheisiin, jotka suuntautuvat jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai käyttäjälle tai vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle. Poikkeuksen tarkoituksena on sallia se, että vähittäismyyntiin tarkoitettujen tavaroiden sisäpakkauksia voidaan kuljettaa ilman ulkopakkauksia paikallisten jakelukuljetusten rautatieosuudella.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan nojalla

DE Saksa

RA–bi–DE–2

Aihe: Pakattujen vaarallisten jätteiden kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 1–5.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, pakkaaminen ja merkinnät.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 2–6.1, 8 ja 9: vaarallisten jätteiden yhteenpakkaaminen ja kuljetus pakkauksissa ja IBC-pakkauksissa; jätteet on pakattava sisäpakkauksiin (joissa ne on kerätty) ja luokiteltava erillisiin jäteryhmiin (vaarallisten reaktioiden välttäminen jäteryhmässä); jäteryhmiin liittyvät erityiset kirjalliset ohjeet, joita käytetään rahtikirjana; kotitalous- ja laboratoriojätteen kerääminen jne.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Huomautuksia: Luettelo nro 6*.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

RA-bi-DE-3

Aihe: YK-numeroon 1381 (fosfori, keltainen, veden alla), luokka 4.2, pakkausryhmä I, kuuluvien aineiden paikalliset rautatiekuljetukset säiliövaunuissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 6.8, 6.8.2.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöiden ja säiliövaunujen rakennetta koskevat säännökset. Luvun 6.8 kohta 6.8.2.3 edellyttää tyyppihyväksyntää säiliöille, joissa kuljetetaan YK-numeroon 1381 (fosfori, keltainen, veden alla) kuuluvia aineita.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroon 1381 (fosfori, keltainen, veden alla), luokka 4.2, pakkausryhmä I, kuuluvien aineiden lyhyet paikalliset rautatiekuljetukset (Sassnitz-Mukranista Lutherstadt Wittenberg-Piesteritziin ja Bitterfeldiin) venäläisten standardien mukaisesti valmistetuissa säiliövaunuissa. Aineiden kuljetukseen sovelletaan toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten vahvistamia operatiivisia lisäsäännöksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-1/92.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. tammikuuta 2020 (jatkettu)

DK Tanska

RA–bi–DK-1

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen tunneleissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 7.5

Direktiivin liitteen sisältö: Kuormaaminen, purkaminen ja suojaetäisyydet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Lainsäädännössä vahvistetaan vaihtoehtoisia säännöksiä direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevassa II.1 jaksossa vahvistetuille säännöksille Ison-Beltin poikki kulkevan kiinteän yhteyden rautatietunnelin kautta tapahtuvien kuljetusten osalta. Vaihtoehtoiset säännökset liittyvät ainoastaan kuormatilan tilavuuteen ja kuormana olevien vaarallisten aineiden väliseen etäisyyteen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Huomautuksia:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2022

RA–bi–DK-2

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen tunneleissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 7.5

Direktiivin liitteen sisältö: Kuormaaminen, purkaminen ja suojaetäisyydet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Lainsäädännössä vahvistetaan vaihtoehtoisia säännöksiä direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevassa II.1 jaksossa vahvistetuille säännöksille Juutinrauman poikki kulkevan kiinteän yhteyden rautatietunnelin kautta tapahtuvien kuljetusten osalta. Vaihtoehtoiset säännökset liittyvät ainoastaan kuormatilan tilavuuteen ja kuormana olevien vaarallisten aineiden väliseen etäisyyteen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Huomautuksia:

Viimeinen voimassaolopäivä: 28. helmikuuta 2022

SE Ruotsi

RA–bi–SE–1

Aihe: Vaarallisten jätteiden kuljettaminen ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: Osat 5–6.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisia aineita jätteenä sisältävien pakkausten kuljetus suoritetaan noudattaen direktiivin määräyksiä, joihin sallitaan vain muutamia poikkeuksia. Poikkeuksia ei sallita kaikentyyppisiä aineita ja esineitä varten.

Pääasialliset poikkeukset ovat:

Vaarallisia aineita jätteenä sisältävät pienet pakkaukset (alle 30 kg) voidaan pakata pakkauksiin, mukaan lukien IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset, ilman, että noudatetaan direktiivin liitteessä II olevan II.1 jakson 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 ja 6.6.5.4.3 kohdan säännöksiä. Pakkauksia, mukaan lukien IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset, ei tarvitse testata kuljetusvalmiina sisäpakkausten edustavalla otoksella.

Tämä sallitaan siinä tapauksessa, että:

pakkaukset, IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset ovat sen tyypin mukaisia, joka on testattu ja hyväksytty pakkausryhmää I tai II vastaavasti direktiivin liitteessä II olevan II.1 jakson 6.1, 6.5 tai 6.6 kohdassa esitettyjen sovellettavien säännösten mukaisesti;

pienet pakkaukset on pakattu absorboivaan materiaaliin, joka estää mahdollisen nesteen valumisen pakkauksiin, IBC-pakkauksiin ja suuriin pakkauksiin kuljetuksen aikana; ja

kuljetusvalmiiden pakkausten, IBC-pakkausten ja suurten pakkausten nettomassa on enintään YK-tyyppihyväksyntämerkinnässä esitetty sallittu nettomassa pakkauksia, IBC-pakkauksia ja suuria pakkauksia varten pakkausryhmien I tai II osalta; ja

rahtikirjaan sisältyy lause ’pakattu ADR-S-määräysten 16 mukaisesti’.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Huomautuksia: Direktiivin liitteessä II olevan I.1 jakson 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 ja 6.6.5.4.3 kohtia on vaikea soveltaa, koska pakkaukset, IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset on testattava jätteen edustavalla otoksella, joka on vaikeasti ennustettavissa etukäteen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2021

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan nojalla

DE Saksa

RA-bii-DE- 1

Aihe: Poikkeus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevan II jakson 1 kohdasta koskien YK-numeroon 1051 kuuluvan nestemäisen vetysyanidin (stabiloitu, vesipitoisuus enintään yksi painoprosentti) paikallisia rautatiekuljetuksia säiliövaunuissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 3.2, 4.3.2.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: YK-numeroon 1051 kuuluvan aineen (vetysyanidi, stabiloitu, nestemäinen, vesipitoisuus enintään yksi painoprosentti) kuljetuksen kieltäminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sellaiset määrätyillä reiteillä suoritettavat paikalliset rautatiekuljetukset, jotka ovat osa tiettyä teollista prosessia ja joita valvotaan tarkasti selkeästi määritellyin edellytyksin. Kuljetuksessa käytetään säiliövaunuja, joille on myönnetty lupa erityisesti tätä tarkoitusta varten ja joiden rakennetta ja varusteita mukautetaan jatkuvasti viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaisiksi. Kuljetustapahtumaa koskevat lisäksi yksityiskohtaiset käyttöturvallisuussäännökset, jotka ovat asianmukaisten turvallisuus- ja pelastusviranomaisten vaatimusten mukaisia ja asianmukaisten valvontaviranomaisten valvomia.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E-1/97.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1. tammikuuta 2023

RA-bii-DE-2

Aihe: YK-numeroon 1402 (kalsiumkarbidi), pakkausryhmä I, kuuluvien aineiden paikalliset kuljetukset määrätyillä reiteillä rautatievaunuihin lastatuissa konteissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 3.2, 7.3.1.1

Direktiivin liitteen sisältö: Irtotavarakuljetuksia koskevat yleiset säännökset. Luku 3.2, taulukko A, ei salli kalsiumkarbidin kuljettamista irtotavarana.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sellaiset määrätyillä reiteillä suoritettavat YK-numeroon 1402 (kalsiumkarbidi) ja pakkausryhmään I kuuluvan aineen paikalliset rautatiekuljetukset, jotka ovat osa tiettyä teollista prosessia ja joita valvotaan tarkasti selkeästi määritellyin edellytyksin. Määrät kuljetetaan erikoisvalmisteissa konteissa rautatievaunuissa. Aineiden kuljetukseen sovelletaan toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten vahvistamia operatiivisia lisäsäännöksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-3/10.

Viimeinen voimassaolopäivä: 15. tammikuuta 2018”


Top