Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0230

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/230, annettu 17 päivänä helmikuuta 2016, täytäntöönpanopäätöksen 2014/908/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien maiden ja alueiden luetteloista, joiden valvonta- ja sääntelyvaatimuksia pidetään vastaavina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen vastuiden kohtelun soveltamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2016/0846

OJ L 41, 18.2.2016, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/230/oj

18.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 41/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/230,

annettu 17 päivänä helmikuuta 2016,

täytäntöönpanopäätöksen 2014/908/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien maiden ja alueiden luetteloista, joiden valvonta- ja sääntelyvaatimuksia pidetään vastaavina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen vastuiden kohtelun soveltamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 107 artiklan 4 kohdan ja 142 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/908/EU (2) vahvistetaan luettelot kolmansista maista ja alueista, joiden valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä pidetään unionissa sovellettavia valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä vastaavina asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti.

(2)

Komissio on tehnyt sijoituspalveluyrityksiin ja pörsseihin sovellettavien valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen lisäarviointeja käyttäen samaa menetelmää kuin vastaavuuden arvioinneissa, jotka johtivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/908/EU hyväksymiseen.

(3)

Arvioinneissaan komissio on tarkastellut valvonta- ja sääntelykehyksen kehitystä täytäntöönpanopäätöksen 2014/908/EU hyväksymisen jälkeen. Se on myös ottanut huomioon käytettävissä olevat tietolähteet, varsinkin muiden kansainvälisten järjestöjen kuten Kansainvälisen valuuttarahaston ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön riippumattomat arvioinnit.

(4)

Komissio on tullut siihen tulokseen, että Japanissa vain tiettyyn Japanin sijoituspalveluyritysten alajoukkoon sovellettavat valvonta- ja sääntelyjärjestelyt täyttävät toimintaan, organisaatioon ja valvontaan liittyvät vaatimukset, joissa otetaan huomioon sijoituspalveluyrityksiin sovellettavien unionin valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen keskeiset näkökohdat. Tämä japanilaisten sijoituspalveluyritysten alajoukko, joka määritellään Japanin rahoitusinstrumentteja ja pörssiä säätelevän lain 28 §:ssä, harjoittaa määriteltyä liiketoimintaa ja siihen viitataan Japanin lainsäädännössä tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijoina. Tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijoihin sovelletaan erityisiä sääntöjä, jotka liittyvät rekisteröinnin pääomavaatimuksiin sekä jatkuviin riskiperusteisiin pääomavaatimuksiin. Tutkimuksen perusteella on aiheellista katsoa, että Japanissa sijaitseviin tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijoihin sovellettavat valvonta- ja sääntelyvaatimukset vähintään vastaavat unionissa sovellettavia vaatimuksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa ja 142 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan b alakohtaa sovellettaessa.

(5)

Komissio on tullut siihen tulokseen, että Hongkongin, Indonesian ja Etelä-Korean valvonta- ja sääntelyjärjestelyt täyttävät toimintaan, organisaatioon ja valvontaan liittyvät vaatimukset, joissa otetaan huomioon sijoituspalveluyrityksiin sovellettavien unionin valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen keskeiset näkökohdat. Siksi on aiheellista katsoa, että kyseisissä kolmansissa maissa ja kyseisillä alueilla sijaitseviin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat valvonta- ja sääntelyvaatimukset vähintään vastaavat unionissa sovellettavia vaatimuksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa ja 142 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan b alakohtaa sovellettaessa.

(6)

Komissio on tullut siihen tulokseen, että Australian, Indonesian ja Etelä-Korean valvonta- ja sääntelyjärjestelyt täyttävät toimintaan liittyvät vaatimukset, joissa otetaan huomioon pörsseihin sovellettavien unionin valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen keskeiset näkökohdat. Siksi on aiheellista katsoa, että kyseisissä kolmansissa maissa sijaitseviin pörsseihin sovellettavat valvonta- ja sääntelyjärjestelyt vähintään vastaavat unionissa sovellettavia vaatimuksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa.

(7)

Täytäntöönpanopäätöstä 2014/908/EU olisi sen vuoksi muutettava lisäämällä kyseiset kolmannet maat ja alueet mainitussa päätöksessä olevaan luetteloon kolmansista maista ja alueista, joiden valvonta- ja sääntelyvaatimuksia pidetään unionin järjestelmää vastaavina asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaista vastuiden kohtelua sovellettaessa.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan pankkikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2014/908/EU seuraavasti:

1)

Korvataan liite II tämän päätöksen liitteellä I;

2)

Korvataan liite III tämän päätöksen liitteellä II;

3)

Korvataan liite V tämän päätöksen liitteellä III.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä helmikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/908/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjen kolmansien maiden ja alueiden valvonta- ja sääntelyvaatimusten vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen vastuiden kohtelun soveltamiseksi (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 155).


LIITE I

”LIITE II

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA JA ALUEISTA 2 ARTIKLAN SOVELTAMISEKSI (SIJOITUSPALVELUYRITYKSET)

1)

Australia

2)

Brasilia

3)

Kanada

4)

Kiina

5)

Hongkong

6)

Indonesia

7)

Japani (vain tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijat)

8)

Meksiko

9)

Etelä-Korea

10)

Saudi-Arabia

11)

Singapore

12)

Etelä-Afrikka

13)

Amerikan yhdysvallat”


LIITE II

”LIITE III

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA 3 ARTIKLAN SOVELTAMISEKSI (PÖRSSIT)

1)

Australia

2)

Brasilia

3)

Kanada

4)

Kiina

5)

Intia

6)

Indonesia

7)

Japani

8)

Meksiko

9)

Etelä-Korea

10)

Saudi-Arabia

11)

Singapore

12)

Etelä-Afrikka

13)

Amerikan yhdysvallat”


LIITE III

”LIITE V

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA JA ALUEISTA 5 ARTIKLAN SOVELTAMISEKSI (LUOTTOLAITOKSET JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSET)

Luottolaitokset:

1)

Australia

2)

Brasilia

3)

Kanada

4)

Kiina

5)

Guernsey

6)

Hongkong

7)

Intia

8)

Mansaari

9)

Japani

10)

Jersey

11)

Meksiko

12)

Monaco

13)

Saudi-Arabia

14)

Singapore

15)

Etelä-Afrikka

16)

Sveitsi

17)

Amerikan yhdysvallat

Sijoituspalveluyritykset:

1)

Australia

2)

Brasilia

3)

Kanada

4)

Kiina

5)

Hongkong

6)

Indonesia

7)

Japani (vain tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijat)

8)

Meksiko

9)

Etelä-Korea

10)

Saudi-Arabia

11)

Singapore

12)

Etelä-Afrikka

13)

Amerikan yhdysvallat”


Top