EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0042(01)

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/935, annettu 16 päivänä marraskuuta 2016, sopivuutta ja luotettavuutta koskevien päätösten tekemistä sekä sopivuutta ja luotettavuutta koskevien vaatimusten arviointia koskevan toimivallan siirtämisestä (EKP/2016/42)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/935/oj

1.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/21


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/935,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2016,

sopivuutta ja luotettavuutta koskevien päätösten tekemistä sekä sopivuutta ja luotettavuutta koskevien vaatimusten arviointia koskevan toimivallan siirtämisestä (EKP/2016/42)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan,

ottaa huomioon valvontatehtäviä koskevien säädösten päätöksentekovaltuuksien siirtämistä koskevista yleisistä säännöistä 16 päivänä marraskuuta 2016 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankki on merkittävien luottolaitosten toimivaltaisena viranomaisena velvollinen varmistamaan asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (3) 93 ja 94 artiklan mukaisesti, että näiden yhteisöjen ylimmät hallintoelimet täyttävät sopivuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (4) 91 artiklassa vaaditaan että a) valvottavien yhteisöjen ylimmän hallintoelimen jäsenten on oltava aina riittävän hyvämaineisia ja heillä on aina oltava tehtäviensä suorittamiseen riittävä tietämys, taidot ja kokemus, minkä lisäksi ylimmällä hallintoelimellä on kokonaisuutena oltava riittävä tietämys, taidot ja kokemus, jotta se voi ymmärtää laitoksen toimintaa, b) ylimmän hallintoelimen kaikkien jäsenten on käytettävä riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen laitoksessa ja, ottaen huomioon yksilölliset olosuhteet ja laitoksen toiminnan luonne, laajuus ja monimuotoisuus, kunkin ylimmän hallintoelimen jäsenen hoidettavana olevien johtotehtävien määrä ei saa ylittää tiettyä lukumäärää, c) ylimmän hallintoelimen kunkin jäsenen on toimittava rehellisesti, lahjomattomasti ja riippumattomasti, ja d) valvottavien yhteisöjen on otettava käyttöön toimintapolitiikka, jolla edistetään monimuotoisuutta ylimmässä hallintoelimessä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti EKP soveltaa valvontatehtäviään hoitaessaan kaikkea asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä, ja jos kyseinen lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, sellaista kansallista lainsäädäntöä, jolla nämä direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. EKP:n on myös noudatettava Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) laatimia ja komission Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (5) 10–15 artiklan mukaisesti hyväksymiä sitovia teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja. EKP:n on pyrittävä kaikin tavoin noudattamaan EPV:n asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti antamia ohjeita ja suosituksia sekä EPV:n mainitun asetuksen mukaisesti laatimaa eurooppalaista valvontakäsikirjaa.

(4)

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden EBA/GL/2012/06 (6) mukaan jäsenen sopivuuden arvioinnissa olisi kokemusta ja mainetta koskevien kriteerien lisäksi otettava huomioon myös muut hallintoelimen toimintaan liittyvät asianmukaiset kriteerit. Niitä ovat mahdolliset eturistiriidat, kyky varata riittävästi aikaa tehtävien hoitamiseen, jäsenen mahdollisuus suorittaa tehtävänsä riippumattomasti ilman muiden sopimatonta vaikutusta, ylimmän hallintoelimen yleinen kokoonpano sekä siltä edellytetty kollektiivinen tietämys ja asiantuntemus. Tämä ei rajoita direktiivin 2013/36/EU 88 artiklassa tarkoitettua laitoksen ohjaus- ja hallintojärjestelmien täytäntöönpanon arviointia.

(5)

Direktiivin 2013/36/EU 91 artiklan täytäntöönpanevan kansallisen lainsäädännön lisäksi sopivuutta ja luotettavuutta koskevissa EKP:n päätöksissä olisi varmistettava muissa sovellettavissa kansallisissa säännöksissä vahvistettujen vaatimusten noudattaminen. Tästä syystä arviointi siitä, voidaanko tietty päätös antaa delegoituna päätöksenä, ei vaikuta sovellettavassa lainsäädännössä asetettujen sopivuutta ja luotettavuutta koskevien vaatimusten täyttymisen arviointiin.

(6)

EKP joutuu toimivaltaisena viranomaisena vuosittain antamaan huomattavan määrän sopivuutta ja luotettavuutta koskevia päätöksiä. Päätöksentekomenettelyn helpottamiseksi tarvitaan delegointipäätös tällaisten päätösten antamiseen liittyen. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut, että toimivaltuuksien delegoiminen voi olla välttämätöntä, jotta viranomainen, jonka on tehtävä huomattava määrä päätöksiä, pystyy täyttämään tehtävänsä. Vastaavasti Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut, että kaikissa institutionaalisissa järjestelmissä on olemassa periaate, jonka mukaan on tarpeen varmistaa päätöksentekoelimen toimintakyky (7).

(7)

Päätöksentekovallan siirtämisen pitäisi olla vähäistä ja oikeasuhteista, ja toimivallan siirron laajuus pitäisi määritellä selvästi.

(8)

Päätöksessä (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) täsmennetään delegoitujen valvontapäätösten antamisessa noudatettava menettely sekä henkilöt, joille päätöksentekovaltuuksia voidaan siirtää. Kyseinen päätös ei vaikuta EKP:n valvontatehtävien hoitoon eikä valvontaelimen toimivaltaan esittää EKP:n neuvostolle valmiita päätösluonnoksia.

(9)

Jos tässä päätöksessä vahvistetut delegoidun päätöksen antamisen edellytykset eivät täyty, sopivuutta ja luotettavuutta koskevat päätökset olisi tehtävä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 8 kohdan ja päätöksen EKP/2004/2 (8) 13 g artiklan mukaisessa vastustamattajättämismenettelyssä.

(10)

Jos katsotaan, että jäsen ei täytä sopivuutta ja luotettavuutta koskevia vaatimuksia, sopivuutta ja luotettavuutta koskevaa päätöstä ei tulisi tehdä delegoidulla päätöksellä vaan vastustamattajättämismenettelyllä. Näin ollen olisi jätettävä riittävästi aikaa vastustamattajättämismenettelylle, jos ei ole mahdollista määrittää etukäteen, voidaanko delegoitu päätös antaa. Tästä syystä päätös olisi annettava vastustamattajättämismenettelyssä, jos kansallinen toimivaltainen viranomainen ei ole toimittanut EKP:lle luonnosta delegoiduksi päätökseksi vähintään 20 päivää ennen sopivuutta ja luotettavuutta koskevan päätöksen antamiselle kansallisessa lainsäädännössä asetetun määräajan päättymistä. Päätös olisi annettava vastustamattajättämismenettelyssä myös, jos kansallisen toimivaltaisen viranomaisen toimittamat tiedot ovat riittämättömät tai arviointi on monimutkainen ja yksikönjohtajilla on tämän johdosta epäilyksiä siitä, täyttääkö jäsen sopivuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

(1)

’sopivuutta ja luotettavuutta koskevilla vaatimuksilla’ vaatimuksia, jotka merkittävän valvottavan yhteisön ylimmän hallintoelimen jäsenten on aina täytettävä direktiivin 2013/36/EU 91 artiklan ja minkä tahansa muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti,

(2)

’sopivuutta ja luotettavuutta koskevalla päätöksellä’ EKP:n päätöstä, jossa todetaan, täyttääkö henkilö sopivuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset,

(3)

’sovellettavalla lainsäädännöllä’ mitä tahansa sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin kannalta relevanttia asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua unionin lainsäädäntöä,

(4)

’osallistuvalla jäsenvaltiolla’ asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä osallistuvaa jäsenvaltiota;

(5)

’merkittävällä valvottavalla yhteisöllä’ asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 16 kohdassa määriteltyä merkittävää valvottavaa yhteisöä;

(6)

’valvottavalla yhteisöllä’ asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 20 kohdassa tarkoitettua valvottavaa yhteisöä,

(7)

’merkittävällä valvottavalla ryhmittymällä’ asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 22 kohdassa määriteltyä merkittävää valvottavaa ryhmittymää,

(8)

’delegoidulla päätöksellä’ EKP:n neuvoston päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) mukaisesti siirretyn toimivallan nojalla tehtyä päätöstä,

(9)

’ylimmällä hallintoelimellä’ direktiivin 2013/36/EU 3 artiklan 1 kohdan 7 alakohdassa määriteltyä ylintä hallintoelintä, jollei kyseisen direktiivin 3 artiklan 2 kohdasta muuta johdu,

(10)

’jäsenellä’ ehdotettua tai nimitettyä ylimmän hallintoelimen jäsentä tai tapauksen mukaan henkilöä, jota on ehdotettu tai joka on nimitetty keskeisistä toiminnoista vastaavaksi henkilöksi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti määritellyllä tavalla,

(11)

’yksikönpäälliköillä’ EKP:n yksiköiden päälliköitä, joille on siirretty toimivalta tehdä yhteisesti sopivuutta ja luotettavuutta koskevia päätöksiä,

(12)

’kansallisella toimivaltaisella viranomaisella’ asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyä kansallista toimivaltaista viranomaista,

(13)

’vastustamattajättämismenettelyllä’ asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 8 kohdassa vahvistettua ja päätöksessä EKP/2004/2 13 g artiklassa täsmennettyä menettelyä,

(14)

’sopivuuden ja luotettavuuden arviointioppaalla’ tämän nimistä asiakirjaa, joka hyväksytään ja jota muutetaan säännöllisin väliajoin vastustamattajättämismenettelyssä; opas julkaistaan EKP:n verkkosivuilla, ja se sisältää ohjeita sopivuuden ja luotettavuuden arvioimisen suorittamisesta,

(15)

’luottolaitoksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (9) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä luottolaitosta.

2 artikla

Sopivuutta ja luotettavuutta koskeviin päätöksiin liittyvän toimivallan siirto

1.   EKP:n neuvosto siirtää päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) 4 artiklan mukaisesti toimivallan tehdä sopivuutta ja luotettavuutta koskevia päätöksiä yksikönpäälliköille, jotka johtokunta on kyseisen päätöksen 5 artiklan mukaisesti nimittänyt.

2.   Yksikönpäälliköt tekevät delegoituja päätöksiä tämän päätöksen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Toimivallan siirron laajuus

1.   Sopivuutta ja luotettavuutta koskevia päätöksiä ei saa tehdä delegoidulla päätöksellä jos asianomainen valvottava yhteisö on

a)

korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvissa jäsenvaltioissa oleva valvottava yhteisö merkittävässä valvottavassa ryhmittymässä,

b)

luottolaitos, jonka varojen kokonaisarvo on merkittävässä valvottavassa ryhmittymässä suurin, jos tämä on eri yhteisö kuin a alakohdassa mainittu yhteisö,

c)

merkittävä valvottava yhteisö, jotka ei kuulu merkittävään valvottavaan ryhmittymään.

2.   Sopivuutta ja luotettavuutta koskevaa päätöstä ei saa tehdä delegoidulla päätöksellä, jos

a)

sopivuutta ja luotettavuutta koskevassa päätöksessä todetaan, että jäsen ei täytä sopivuutta ja luotettavuutta koskevia vaatimuksia, tai

b)

sopivuutta ja luotettavuutta koskeva päätös sisältää ehtoja, paitsi jos tällaiset ehdot ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että jäsen täyttää sopivuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset, ja ehdoista on sovittu kirjallisesti.

3.   Sopivuutta ja luotettavuutta koskevaa päätöstä ei saa tehdä delegoidulla päätöksellä, jos EKP:lle toimitettujen tietojen perusteella

a)

jäsen on vastaajana rikosoikeudenkäynnissä tai on tuomittu rikoksesta ensimmäisessä tai ylimmässä oikeusasteessa, taikka

b)

jäsen on tai on ollut esitutkinnan kohteena taikka täytäntöönpanotoimi tai hallinnollinen seuraamus on vireillä tai on langetettu jäsenelle rahoituspalvelulainsäädännön tai -sääntelyn noudattamatta jättämisen perusteella.

4.   Sopivuutta ja luotettavuutta koskevaa päätöstä ei saa tehdä delegoidulla päätöksellä, jos

a)

kansallinen toimivaltainen viranomainen ei ole toimittanut EKP:lle luonnosta delegoiduksi päätökseksi vähintään 20 päivää ennen sopivuutta ja luotettavuutta koskevan päätöksen antamiselle sovellettavassa lainsäädännössä asetetun määräajan päättymistä tai

b)

tietojen riittämättömyys tai arvioinnin monimutkaisuus edellyttävät, että sopivuutta ja luotettavuutta koskeva päätös tehdään vastustamattajättämismenettelyssä.

5.   Jos sopivuutta ja luotettavuutta koskevaa päätöstä ei saa 1–4 kohdan mukaan tehdä delegoidulla päätöksellä, se on tehtävä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja vastustamattajättämismenettelyssä.

6.   Jos 2–4 kohtaa sovellettaessa sopivuutta ja luotettavuutta koskevien vaatimusten arviointi koskee useampaa kuin yhtä ylimmän hallintoelimen jäsentä eikä päätöstä voida tehdä delegoidulla päätöksellä yhden tai useamman jäsenen osalta, arvioinnin tuloksesta on tehtävä kaksi sopivuutta ja luotettavuutta koskevaa päätöstä. Yksi päätös on tehtävä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja vastustamattajättämismenettelyssä ja toinen delegoidulla päätöksellä.

4 artikla

Sopivuuden ja luotettavuuden arviointi

Sopivuutta ja luotettavuutta koskevien vaatimusten arviointi on tehtävä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti siten, että sopivuuden ja luotettavuuden arviointiopas (arviointiperusteita koskeva luku) otetaan huomioon seuraavien edellytysten osalta:

a)

Kokemus. Jäsenellä on oltava tehtävänsä hoidossa tarvitsemansa tiedot, taidot ja kokemus.

b)

Maine. Valvottavan yhteisön järkevän ja vakaan hoidon varmistamiseksi ylimmän hallintoelimen jäsenten on aina oltava riittävän hyvämaineisia. Hyvämaineisuuden arviointiin ei sovelleta suhteellisuusperiaatetta.

c)

Mahdolliset eturistiriidat ja riippumattomuus. Jäsenellä on oltava kyky toimia riippumattomasti. Mahdollisten eturistiriitojen ja riippumattomuuden arvioinnin osana arvioidaan myös valvottavan yhteisön sellaiset hallinto- ja ohjausjärjestelyjen, joilla voidaan julkistaa, rajata, hallita ja ehkäistä eturistiriitoja.

d)

Riittävä aika tehtävien hoitamiseen. Jäsenen on voitava käyttää riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen valvottavassa yhteisössä. Arviointiin voivat vaikuttaa useat seikat, kuten jäsenen johtotehtävien lukumäärä, valvottavan yhteisön toiminnan luonne, laajuus ja monimuotoisuus ja muut relevantit sitoumukset.

e)

Sopivuus kokonaisuuden kannalta. Jäsenen sopivuutta ylimmän hallintoelimen kokonaisuuden kannalta arvioidaan häntä koskevan ensimmäisen sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin yhteydessä siten, että otetaan huomioon valvottavan yhteisön hallinnoinnin ja ohjauksen jatkuva valvonta sekä ylimmän hallintoelimen itsearviointi, jonka on keskityttävä erityisesti ylimmän hallintoelimen kokoonpanoon ja sen sopivuuteen kokonaisuutena.

5 artikla

Siirtymäsäännös

Tätä päätöstä ei sovelleta ehdotuksiin sopivuutta ja luotettavuutta koskeviksi päätöksiksi, jotka kansallinen toimivaltainen viranomainen on toimittanut EKP:lle ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 16 päivänä marraskuuta 2016.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 14.

(3)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle Euroopan keskuspankin ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet, annettu 22 päivänä marraskuuta 2012. ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten

(7)  Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio, annettu 23 päivänä syyskuuta 1986, Chemie BV ja AKZO Chemie UK Ltd v Commission, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37 kohta, ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 26 päivänä toukokuuta 2005, Carmine Salvatore Tralli v EKP, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59 kohta.

(8)  Päätös EKP/2004/2, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).


Top