EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0014

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annetun päätöksen EKP/2014/6 muuttamisesta (EKP/2016/14)

EUVL L 144, 1.6.2016, p. 99–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/868/oj

1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/99


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2016,

valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annetun päätöksen EKP/2014/6 muuttamisesta (EKP/2016/14)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon EKP:n yleisneuvoston myötävaikutuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä EKP/2014/6 (2) määritellään valmistelevat toimet, joihin eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien tulisi ryhtyä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) suorittamaan yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseen valmistautumiseksi.

(2)

Päätöksen EKP/2014/6 hyväksymisen jälkeen on edistytty merkittävästi yksityiskohtaisten luottotietojen keruuta koskevan, tilastointiin liittyviin yhdenmukaistettuihin tiedonantovaatimuksiin perustuvan pitkän aikavälin järjestelmän laatimisessa.

(3)

Suunniteltujen tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten lukumäärän ja monimutkaisuuden johdosta päätöksessä EKP/2014/6 asetettua täytäntöönpanon aikataulua on pidennettävä niin, että EKPJ:lle jää riittävästi aikaa valmistautua asianmukaisesti yksityiskohtaisten luottotietojen keruuseen. Koska varsinainen raportoinnin alkamiseen on vielä pitkä aika, päätöksen EKP/2014/6 1 artiklassa vahvistettu valmisteluvaiheen loppuunsaattamista koskeva aikataulu olisi korvattava aikataululla, jolla varmistetaan, että valmisteluvaihe loppuu ajankohtana, jolloin raportointi alkaa yksityiskohtaisten luottotietojen keruuta koskevan pitkän aikavälin järjestelmän mukaan.

(4)

Tätä muutettua aikataulua sovelletaan myös sellaisten jäsenvaltioiden kansallisiin keskuspankkeihin, joiden rahayksikkö ei ole euro, jos kyseiset kansalliset keskuspankit ryhtyvät yhteistyöhön eurojärjestelmän keskuspankkien kanssa suosituksen EKP/2014/7 (3) perusteella.

(5)

Päätöksen EKP/2014/6 3 artiklan 2 kohdan mukaan tilastokomitea raportoi vuosittain EKP:n neuvostolle EKP:n ja yksittäisten kansallisten keskuspankkien edistymisestä valmistelevien toimien täytäntöönpanossa. Tähän vuosittaiseen raporttiin tulisi sisältyä tilastokomitean kaikilta kansallisilta keskuspankeilta keräämät tiedot, mukaan lukien tiedot sellaisten kansallisten keskuspankkien edistymisestä, joille on myönnetty poikkeus mainitun päätöksen 3 artiklan 3 kohdan nojalla. tarkoitettujen poikkeusten osalta. Päätöksen EKP/2014/6 3 artiklan 3 kohdan mukaisia erityisraportteja ei enää pidetä tarpeellisina.

(6)

Näin ollen päätös EKP/2014/8 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös EKP/2014/6 seuraavasti:

1)

korvataan 1 artiklan toinen virke seuraavasti:

”Tähän pitkän aikavälin kehykseen on siihen mennessä kuin yksityiskohtaisia luottotietoja toimitetaan ensimmäisen kerran Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2016/867 (EKP/2016/13) (*) mukaisesti kansallisilta keskuspankeilta EKP:lle sisällyttävä: a) kunkin eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin ylläpitämät yksityiskohtaisten luottotietojen kansalliset tietokannat, b) eurojärjestelmän jäsenten yhteinen jaettu yksityiskohtaisten luottotietojen tietokanta, johon sisältyy yksityiskohtaiset luottotiedot kaikkien jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö on euro.;

(*)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13) (EUVL L 144, 1.6.2016, s. 44).”;"

2)

korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tilastokomitea ottaa tarvittaessa huomioon muiden asianomaisten EKPJ:n komiteoiden suositukset ja laatii 1 kohdassa tarkoitettujen valmistelevien toimien täytäntöönpanoa varten tarvittavat päätökset ja esittää ne EKP:n neuvostolle päätettäväksi. Tilastokomitea raportoi vuosittain EKP:n neuvostolle EKP:n ja yksittäisten kansallisten keskuspankkien – mukaan lukien kansalliset keskuspankit, joille on myönnetty poikkeus 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti – edistymisestä.”;

3)

korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   EKP:n neuvosto voi – kattavien yksityiskohtaisten luottotietojen tietokantojen perustamisen tai saatavuuden valmisteluvaiheessa – myöntää yksilöityjä väliaikaisia poikkeuksia velvollisuudesta soveltaa yksilöityjä 1 kohdassa tarkoitettuja valmistelevia toimia niille kansallisille keskuspankeille, jotka tarvitsevat pidemmän siirtymäajan. Kunkin yksilöidyn poikkeuksen voimassaoloaika on tiukasti rajoitettu lyhyimpään mahdolliseen aikaan, jonka kyseinen kansallinen keskuspankki tarvitsee pystyäkseen valmisteluvaiheen aikana noudattamaan valmistelevia toimia, joita poikkeus koskee; lisäksi poikkeuksen voimassaoloaika on kussakin tapauksessa määriteltävä siten, että 1 artiklassa vahvistetut tavoitteet voidaan saavuttaa kaikkien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien osalta. Pääsy sellaisten yksityiskohtaisten luottotietojen perusteella laadittuihin luottamuksellisiin tilastotietoihin, jotka on toimitettu EKP:lle osana valmistelevaa toimea, on keskeytettävä sellaisen kansallisen keskuspankin osalta, jota koskee väliaikainen poikkeus tähän toimeen liittyen. EKP:n neuvosto voi päättää lisärajoitusten soveltamisesta yksittäisiin kansallisiin keskuspankkeihin, joita tämän kohdan mukaiset poikkeukset koskevat.”;

4)

korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Sen varmistamiseksi, että pitkällä aikavälillä kerättävät yksityiskohtaiset luottotiedot ovat linjassa EKPJ:n käyttäjien tarpeiden kanssa, tilastokomitea järjestää valmisteluvaiheen aikana vuosittain maaliskuun lopussa helposti käytettävissä olevia yksityiskohtaisia luottotietoja koskevat tiedonsiirrot kansallisilta keskuspankeilta; tietojen on liityttävä edellisvuoden 30 päivään kesäkuuta ja 31 päivään joulukuuta, ja lainanottajia koskevien tietojen on oltava riittävän anonymisoituja ja aggregoituja, jotta yksittäisiä lainanottajia ei voida tunnistaa. Ensimmäinen tiedonsiirto, joka liittyy 30 päivään kesäkuuta ja 31 päivään joulukuuta 2013, suoritetaan maaliskuun lopussa 2014 ja se perustuu liitteessä olevaan raportointiviitejärjestelmään. Tilastokomitea järjestää mahdolliset muut satunnaiset tiedonsiirrot vapaaehtoisuuteen perustuen ja sellaisen raportointijärjestelmän perusteella, jossa otetaan huomioon helposti käytettävissä olevat yksityiskohtaiset luottotiedot ja niiden ominaisuudet ja varmistetaan että kerättävät tiedot ovat oikeassa suhteessa valmistelutyön edistymistilan kanssa tiedonsiirtohetkenä. Tiedot lainanottajista, jotka kuuluvat muihin institutionaalisiin sektoreihin kuin yrityksiin, voidaan valmisteluvaiheen aikana raportoida aggregoidusti, edellyttäen että kansalliset keskuspankit toimittavat metodologiatietoja.”;

5)

Muutetaan päätöksen EKP/2014/6 liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi adressaateille.

3 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä toukokuuta 2016.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Päätös EKP/2014/6, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EUVL L 104, 8.4.2014, s. 72).

(3)  Suositus EKP/2014/7, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EUVL C 103, 8.4.2014, s. 1).


LIITE

Korvataan päätöksen EKP/2014/6 liitteessä oleva taulukko seuraavasti:

”Tyyppi

Ominaisuudet

Kuvaus

Anonymisointitaso

Lainanantajan ominaisuudet

Lainanantajan tunniste

Lainanantajien tunnistamiseen käytetään EKPJ:n RIAD-rekisterissä (Register of Institutions and Affiliates Database) olevia koodeja (*)

Anonymisoimaton

Lainanottajan ominaisuudet

Lainanottajan tunniste

Lainanottajista käytetään alfanumeerisia tunnisteita, jotta yksittäisiä lainanottajia ei voida tunnistaa.

Anonymisoitu

Kotimaa

Lainanottajan kotimaa standardin ISO 3166 mukaisesti (**)

Institutionaalinen sektori

Lainanottajan institutionaalinen sektori (tai alasektori) ESA 2010 -luokituksen mukaisesti. (Ala)sektorit on ilmoitettava seuraavasti:

Yritykset (S. 11)

Keskuspankki (S. 121)

Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki (S. 122)

Rahamarkkinarahastot (S. 123)

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot (S. 124)

Muut rahoituksen välittäjät, pl. vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S. 125)

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S. 126)

Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat (S. 127)

Vakuutuslaitokset (S. 128)

Eläkerahastot (S. 129)

Julkisyhteisöt (S. 13)

Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S. 14 + S. 15)

Toimiala

Raha- ja rahoituslaitosten ja muiden lainanottajien luokittelu toimialoittain NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen (***) mukaisesti. NACE-koodit on ilmoitettava kaksinumerotasolla (’osaston’ mukaisesti).

Koko

Lainanottajien luokittelu niiden koon mukaan: erittäin pienet, pienet, keskisuuret ja suuret.

Luottotietomuuttujat

Lainan tunniste

Lainojen alfanumeerinen tunniste, jota tiedonantajina olevat laitokset käyttävät kansallisella tasolla

Valuutta

Lainan nimellisvaluutta standardin ISO 4217 mukaisesti (**)

Lainan tyyppi

Lainojen luokittelu niiden tyypin mukaan:

lainat, jotka on maksettava takaisin vaadittaessa (pyynnöstä) ja lyhyellä varoitusajalla (sekkitilit)

luottokorttiluotot

myyntisaamisluotot

rahoitusleasingsopimukset

takaisinmyyntisopimuksiin perustuvat lainat

muut lainat

Vakuustyyppi

Myönnetyn lainan takaavan vakuuden tyyppi: kiinteistövakuus, muu vakuus (ml. arvopaperit ja kulta), ei vakuutta.

Alkuperäinen maturiteetti

Alun perin sovittu tai myöhemmin uudelleen neuvoteltu lainan maturiteetti: enintään yksi vuosi, yli yksi vuosi.

Jäljellä oleva maturiteetti

Lainan sovittuun takaisinmaksuajankohtaan viittaava maturiteetti: enintään yksi vuosi, yli yksi vuosi.

Lainan järjestämättömyys

Lainat, joissa lainanottaja on maksukyvytön.

Syndikoitu laina

Yksittäinen lainasopimus, jossa lainanantajina on useita laitoksia.

Velka, jolla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

Velkainstrumentit, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla saamisilla, ovat velkapapereita liikkeeseen laskevan laitoksen vaateita, joita voidaan esittää vasta sen jälkeen kun kaikki etusijalla olevat vaatimukset (esim. talletukset/lainat) on tyydytetty, joten ne ovat joiltain ominaisuuksiltaan osakkeiden ja osuuksien kaltaisia.

Luottotietoluvut

Nostettu luotto

Lainan maksamatta oleva kokonaismäärä (lainapääoma arvonalennuksia vähentämättä), jossa ei ole otettu huomioon muita luottoriskioikaisuja kuin poistoiksi kirjatut luottotappiot.

Luottolimiitit

Määrä, joka myönnetystä luotosta on nostamatta.

Maksurästit

Lainanlyhennykset (määrät), jotka ovat myöhässä yli 90 päivää.

Vakuuksien arvo

Vakuuksien arvo ilmoitusajankohtana.

Erityiset luottoriskioikaisut

Erityisiä lainatappioita koskevien varausten määrä sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti. Luku on ilmoitettava vain järjestämättömien lainojen osalta.

Riskipainotetut saamiset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/48/EY (****) tai myöhemmissä säädöksissä tarkoitetut riskipainotettujen saamisten määrät.

Maksukyvyttömyyden todennäköisyys (vain luottolaitokset, jotka käyttävät sisäisten luottoluokitusten menetelmää)

Direktiivissä 2006/48/EY tai myöhemmissä säädöksissä tarkoitettu vastapuolen maksukyvyttömyyden todennäköisyys vuoden aikana. Lainanottajakohtaisessa raportoinnissa ilmoitetaan volyymilla painotettu keskiarvo.

Tappio-osuus (vain luottolaitokset, jotka käyttävät sisäisten luottoluokitusten menetelmää)

Direktiivissä 2006/48/EY tai myöhemmissä säädöksissä tarkoitettu vastapuolen maksukyvyttömyyden aiheuttaman tappion suhde vastuun määrään maksukyvyttömyyshetkellä. Lainanottajakohtaisessa raportoinnissa ilmoitetaan volyymilla painotettu keskiarvo.

Korko

Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 63/2002 (*****) tai myöhemmissä säädöksissä tarkoitettu osuus, joka velallisen on maksettava velkojalle tietyltä ajalta lainan, talletuksen tai velkapaperin pääomasta ja joka ilmaistaan vuotuisina prosentteina. Lainanottajakohtaisessa raportoinnissa ilmoitetaan volyymilla painotettu keskiarvo.


(*)  Rahalaitosten luettelo on julkaistu EKP:n verkkosivustolla osoitteessa www.ecb.europa.eu.

(**)  Sellaisena kuin se on julkaistuna kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) verkkosivustolla osoitteessa www.iso.org.

(***)  Sellaisena kuin se on julkaistuna Euroopan komission (Eurostat) verkkosivustolla osoitteessa www.ec.europa.eu/eurostat.

(****)  Luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/48/EY (EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1).

(*****)  Korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, 20 päivänä joulukuuta 2001 annetussa Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18), EYVL L 10, 12.1.2002, s. 24.”


Top