EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0003

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/456, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2016, petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä (EKP/2016/3)

OJ L 79, 30.3.2016, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj

30.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/34


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/456,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2016,

petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä (EKP/2016/3)

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 11 päivänä syyskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 ja 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 säädetään, että Euroopan petostentorjuntavirasto (jäljempänä ’virasto’) panee vireille ja toteuttaa petoksia koskevia hallinnollisia tutkimuksia (jäljempänä ’sisäiset tutkimukset’) perussopimuksilla tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä, elimissä, laitoksissa ja virastoissa petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumiseksi. OLAF tutkii tätä varten virkatoimintaan liittyviä vakavia tekoja, jotka voivat merkitä, että tällaisten toimielinten tai elinten virkamiehet tai muut unionin henkilöstöön kuuluvat ovat jättäneet noudattamatta velvollisuuksiaan tavalla, joka voi johtaa kurinpitotoimiin ja tarvittaessa rikossyytteisiin; sisäiset tutkimukset voivat koskea myös vastaavia tilanteita, joissa toimielinten ja elinten jäsenet, johtohenkilöt taikka henkilöstöön kuuluvat, joihin ei sovelleta Euroopan unionin virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavia henkilöstösääntöjä (jäljempänä ’henkilöstösäännöt’), ovat jättäneet noudattamatta velvollisuuksiaan.

(2)

Euroopan keskuspankissa (EKP) tällaiset virkatehtävät ja -velvollisuudet, erityisesti velvollisuudet, jotka liittyvät työtehtävissä käyttäytymiseen ja liikesalaisuuksiin, on vahvistettu a) Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa, b) Euroopan keskuspankin henkilöstösäännöissä, c) Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen liitteessä IIb olevissa lyhytaikaisia työsuhteita koskevissa ehdoissa ja d) Euroopan keskuspankin lyhytaikaisia työsuhteita koskevissa säännöissä; asiasta on määrätty myös e) menettelytapaohjeissa EKP:n neuvoston jäsenille (2), f) eettisissä lisäohjeissa Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenille (3) ja g) menettelytapaohjeissa Euroopan keskuspankin valvontaelimen jäsenille (4) (jäljempänä yhdessä ’EKP:n palvelussuhteen ehdot’).

(3)

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että virasto ”suorittaa toimielimissä, elimissä ja laitoksissa sisäisiä hallinnollisia tutkimuksia” unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi sekä petosten ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumiseksi asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja kunkin toimielimen, elimen tai laitoksen antamissa päätöksissä säädetyin edellytyksin. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 4 artiklan 7 kohdan mukaan kunkin toimielimen, elimen tai laitoksen tekemään päätökseen on sisällyttävä erityisesti sääntö, joka koskee virkamiesten tai muuhun henkilöstöön kuuluvien, toimielimen tai elimen jäsenten, toimiston tai viraston päälliköiden taikka niiden työntekijöiden velvollisuutta tehdä yhteistyötä viraston kanssa ja antaa virastolle tietoja, samalla kun varmistetaan sisäisen tutkimuksen luottamuksellisuus. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti virasto voi aloittaa tutkimuksen vain riittävän vakavien epäilyjen perusteella (5).

(4)

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 johdanto-osan 12 perustelukappaleen mukaan tutkimuksissa olisi noudatettava perussopimuksia ja erityisesti Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa N:o 7, noudattaen kuitenkin henkilöstösääntöjä sekä kunnioittaen ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja erityisesti oikeudenmukaisuuden periaatetta ja asianomaisen oikeutta ilmaista käsityksensä häntä koskevista seikoista ja periaatetta, jonka mukaan tutkinnan päätelmät voidaan perustaa ainoastaan sellaisiin seikkoihin, joilla on todistusarvoa, sekä jäsenvaltioille yhteisiä periaatteita ja perusoikeuksia, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on tunnustanut, kuten oikeudellisen avun luottamuksellisuutta koskevaa periaatetta (”lakiin perustuva erioikeus”). Tätä varten toimielinten, elinten ja laitosten olisi säädettävä edellytykset, joiden mukaisesti sisäiset tutkimukset suoritetaan.

(5)

Päätös EKP/2004/11 (6) tehtiin niiden ehtojen ja edellytysten vahvistamiseksi, joiden mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 (7) mukaiset sisäiset tutkimukset on suoritettava. Nykyisen oikeudellisen kehyksen tarkistaminen on tarpeen sen huomioon ottamiseksi, että asetuksella (EU, Euratom) N:o 883/2013 kumottiin ja korvattiin asetus (EY) N:o 1073/1999 ja että päätöksen EKP/2004/11 tekemisen jälkeen EKP:hen on perustettu uusia elimiä.

(6)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013 (8) perustettiin valvontaelin EKP:n sisäiseksi elimeksi suunnittelemaan ja hoitamaan EKP:lle annettuja luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevia erityistehtäviä. EKP perusti asetuksen (EU) N:o 1024/2013 24 artiklan 1 kohdan perusteella oikaisulautakunnan (9) ja 25 artiklan 5 kohdan perusteella sovittelulautakunnan (10). Lisäksi se perusti Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (11) 3 artiklan 1 kohdan ja 143 artiklan 1 kohdan perusteella jokaisen merkittävän valvottavan yhteisön tai merkittävän valvottavan ryhmittymän valvontaa varten yhteisen valvontaryhmän ja tarkastusryhmän. EKP perusti lisäksi Euroopan keskuspankin työjärjestyksen (12) 9 a artiklan perusteella eettisen komitean (13) ja kyseisen työjärjestyksen 9 b artiklan perusteella tarkastuskomitean.

(7)

Tätä päätöstä pitäisi soveltaa yhteisten valvontaryhmien ja tarkastusryhmien jäseniin, joihin ei sovelleta EKP:n palvelussuhteen ehtoja. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten jäsenet, jotka ovat yhteisten valvontaryhmien ja tarkastusryhmien jäseniä, kuuluvat EKP:n määräysvallan piiriin asioissa, jotka liittyvät niiden EKP:lle asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 annettuihin tehtäviin liittyvän työn yhteydessä. Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että EKP on vastuussa yhteisen valvontamekanismin (YVM) tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta. Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 1 kohdassa ja 146 artiklan 1 kohdassa säädetään, että yhteisten valvontaryhmien ja tarkastusryhmien jäsenten on noudatettava asianomaisen ryhmän koordinaattorin ohjeita. Nämä säännökset perustuvat asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 7 kohtaan, jossa EKP velvoitetaan hyväksymään kehys YVM:n puitteissa tehtävän yhteistyön täytäntöönpanon käytännön menettelyjen järjestämistä varten.

(8)

Tehdessään tätä päätöstä EKP on velvollinen perustelemaan kaikki mahdolliset rajoitukset, jotka sisäisille tutkimuksille asetetaan EKP:lle EUT-sopimuksen 127 ja 128 artiklassa ja asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 annettujen erityisten tehtävien ja velvollisuuksien osalta. Tällaisilla rajoituksilla pitäisi huolehtia siitä, että tietyt EKP:n tiedot säilyttävät luottamuksellisuutensa ja että lainsäätäjän tavoite eli petostentorjunnan tehostaminen toteutuu. Näitä erityisiä tehtäviä ja velvollisuuksia lukuun ottamatta EKP:tä olisi pidettävä, myös tätä päätöstä sovellettaessa, muihin unionin toimielimiin ja elimiin verrattavana hallintoviranomaisena.

(9)

Poikkeustapauksissa joidenkin EKP:llä sen tehtävien hoitamiseksi olevien luottamuksellisten tietojen kulkeutuminen EPK:n ulkopuolelle saattaa vakavasti haitata EKP:n toimintaa. Tällöin johtokunnan pitäisi päättää siitä, myönnetäänkö virastolle oikeus tutustua tietoihin tai toimitetaanko virastolle kyseisiä tietoja. Oikeus tutustua tietoihin pitäisi myöntää sellaisten yli vuoden vanhojen tietojen osalta, jotka koskevat rahapoliittisia päätöksiä tai valuuttavarantojen hoitoon ja valuuttamarkkinainterventioihin liittyviä operaatioita. Muilla aloilla sovellettavien rajoitusten ei pitäisi rajoittua tiettyihin ajanjaksoihin. Tällaisia muilla aloilla sovellettavia rajoituksia ovat esimerkiksi EKP:lle asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 annettuja tehtäviä koskeviin tietoihin liittyvät rajoitukset, jotka koskevat EKP:n kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta saamia tietoja rahoitusjärjestelmän tai yksittäisten luottolaitosten vakaudesta ja tietoja nykyisten ja tulevien euroseteleiden aitoustekijöistä ja teknisistä eritelmistä. Vaikka tämä päätös pitäisi rajata koskemaan ainoastaan tiettyjä sellaisia toiminnan aloja, joihin liittyvien tietojen kulkeutuminen EKP:n ulkopuolelle saattaa vakavasti haitata EKP:n toimintaa, on kuitenkin tarpeen mahdollistaa päätöksen mukauttaminen kaikkiin ennakoimattomiin muutoksiin sen varmistamiseksi, että EKP kykenee jatkossakin huolehtimaan sille EUT-sopimuksessa annetuista tehtävistä.

(10)

Päätöksessä pitäisi ottaa huomioon, että EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston jäsenillä, jotka eivät ole samalla EKP:n johtokunnan jäseniä, on EKPJ:hin liittyvien tehtäviensä lisäksi kansallisia tehtäviä, ja että myös EKP:n valvontaelimen, sovittelulautakunnan, yhteisten valvontaelinten ja tarkastusryhmien jäsenillä, jotka edustavat osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia toimivaltaisia viranomaisia, on heille asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla kuuluvien tehtävien lisäksi myös kansallisia tehtäviä. Tällaisten kansallisten tehtävien hoitamiseen sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, joka jää viraston sisäisten tutkimusten ulkopuolelle. Tätä päätöstä tulisi tämän vuoksi soveltaa ainoastaan tällaisten henkilöiden sellaisiin virkatehtäviin, joita he hoitavat EKP:n neuvoston, EKP:n yleisneuvoston, valvontaelimen, sovittelulautakunnan, yhteisten valvontaryhmien ja tarkastusryhmien jäseninä.

(11)

Tässä päätöksessä pitäisi myös ottaa huomioon, että EKP:n oikaisulautakunnan, tarkastuskomitean ja eettisen komitean ulkopuolisilla jäsenillä voi mandaattinsa lisäksi olla muita tehtäviä. Tällaisten tehtävien hoitaminen jää viraston sisäisten tutkimusten ulkopuolelle. Tätä päätöstä pitäisi sen vuoksi soveltaa ainoastaan tällaisten henkilöiden sellaisiin virkatehtäviin, joita he hoitavat EKP:n valvontaelimen, sovittelulautakunnan, yhteisten valvontaryhmien ja tarkastusryhmien jäseninä.

(12)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 37.1 artiklan mukaan EKP:n päätöksentekoelimen jäsen tai sen henkilöstöön kuuluva ei saa, tehtäviensä päätyttyäkään, ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 27 artiklan 1 kohdassa säädetään, että valvontaelimen jäsenten ja valvontatehtäviä hoitavan EKP:n henkilöstön ja osallistuvien jäsenvaltioiden lähetetyn henkilöstön on noudatettava samoja salassapitovelvollisuuksia vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin. Päätöksen EKP/2014/16 22 artiklan 1 kohdassa ja päätöksen (EU) 2015/433 (EKP/2014/59) 2 artiklan 4 kohdassa asetetaan sama velvollisuus EKP:n oikaisulautakunnan jäsenille ja heidän varajäsenilleen sekä EKP:n eettisen komitean jäsenille. Tarkastuskomitean mandaatin (14) 6 kohdassa määrätään, että tarkastuskomitean jäsenet EKP:n/eurojärjestelmän ulkopuolisille henkilöille tai elimille tehtäviensä suorittamisen aikana saamiaan luottamuksellisia tietoja. OLAF-asetuksen 10 artiklan nojalla virastoa ja sen henkilöstöä koskevat samat luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevat ehdot kuin EKP:n henkilöstöön perussäännön ja EKP:n palvelussuhteen ehtojen perusteella sovellettavat ehdot.

(13)

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 7 artiklan 3 kohdan mukaan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on kansallisia sääntöjä noudattaen annettava viraston henkilöstöön kuuluville tarvittava apu, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti. Saksan liittotasavallan hallitus ja EKP ovat allekirjoittaneet 18 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn kotipaikkasopimuksen (15), jolla pannaan täytäntöön EKP:n osalta Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja johon sisältyy määräyksiä EKP:n tilojen, arkistojen ja viestintäyhteyksien loukkaamattomuudesta sekä EKP:n johtokunnan jäsenten diplomaattisista erioikeuksista ja vapauksista.

(14)

Kun otetaan huomioon se, että asetus (EY) N:o 1073/1999 on korvattu asetuksella (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja että merkittävä määrä muutoksia on tarpeen, päätös EKP/2004/11 pitäisi kumota ja korvata tällä päätöksellä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston jäseniin asioissa, jotka liittyvät heidän tehtäväänsä kyseisten EKP:n päätöksentekoelinten jäseninä,

EKP:n johtokunnan jäseniin,

EKP:n valvontaelimen jäseniin asioissa, jotka liittyvät heidän tehtäväänsä kyseisen elimen jäseninä,

EKP:n oikaisulautakunnan jäseniin asioissa, jotka liittyvät heidän tehtäväänsä kyseisen elimen jäseninä,

EKP:n sovittelulautakunnan jäseniin asioissa, jotka liittyvät heidän tehtäväänsä kyseisen elimen jäseninä,

EKP:n tarkastuskomitean jäseniin asioissa, jotka liittyvät heidän tehtäväänsä kyseisen elimen jäseninä,

EKP:n eettisen komitean jäseniin asioissa, jotka liittyvät heidän tehtäväänsä kyseisen elimen jäseninä,

kansallisten keskuspankkien tai kansallisten toimivaltaisten kansallisten viranomaisten jäseniin ja kaikkiin niiden henkilöstöön kuuluviin henkilöihin, jotka osallistuvat EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston sekä valvontaelimen kokouksiin varahenkilöinä, ja/tai heidän mukanaan tuleviin henkilöihin, asioissa, jotka liittyvät tämän tehtävän hoitamiseen

(jäljempänä yhdessä ’päätöksentekoelimiin ja muihin elimiin osallistuvat henkilöt’), sekä

EKP:n henkilöstöön vakituisesti tai tilapäisesti kuuluviin henkilöihin, joihin sovelletaan EKP:n palvelussuhteen ehtoja,

muulla kuin työsopimuksen perusteella EKP:lle työskenteleviin henkilöihin, mukaan lukien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöön kuuluvat henkilöt, jotka ovat yhteisten valvontaryhmien tai tarkastusryhmien jäseniä, asioissa, jotka liittyvät heidän EKP:lle tekemäänsä työhönsä

(jäljempänä yhdessä ’relevantit henkilöt’).

2 artikla

Velvollisuus toimia yhteistyössä viraston kanssa

Päätöksentekoelimiin ja muihin elimiin osallistuvat henkilöt sekä relevantit henkilöt tekevät yhteistyötä viraston kanssa ja antavat sille tietoja asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 säädettyjen menettelyjen sekä tässä päätöksessä annettujen sääntöjen mukaisesti perusoikeuksia, perusvapauksia ja jäsenvaltioille yhteisiä yleisperiaatteita kaikilta osin noudattaen siten, että samalla säilytetään sisäisen tutkimuksen luottamuksellisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perussopimusten, Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan nro 7, EKPJ:n perussäännön ja henkilöstösääntöjen asiaa koskevien määräysten soveltamista.

3 artikla

Velvollisuus antaa tietoja kaikesta laittomasta toiminnasta

1.   Relevantit henkilöt, joiden tietoon tulee seikkoja, jotka antavat aiheen epäillä, että on tapahtunut petos, lahjontaa tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaa muuta laitonta toimintaa, toimittavat viipymättä nämä tiedot sisäisen tarkastuksen osaston johtajalle, oman toimialansa ylemmälle esimiehelle tai siitä toimialasta pääasiallisesti vastuussa olevalle johtokunnan jäsenelle, jota asia koskee. Viimeksi mainittujen henkilöiden on tämän jälkeen viipymättä toimitettava kyseiset tiedot sihteeristön pääjohtajalle. Relevanttia henkilöä ei saa kohdella millään tavoin epäoikeudenmukaisesti tai syrjivästi sen vuoksi, että hän on ilmoittanut tässä artiklassa tarkoitettuja tietoja.

2.   Päätöksentekoelimiin ja muihin elimiin osallistuvien henkilöiden, joiden tietoon tulee 1 kohdassa tarkoitettuja seikkoja, on ilmoitettava niistä sihteeristön pääosaston johtajalle tai EKP:n puheenjohtajalle.

3.   Jollei 4 artiklasta muuta johdu, sihteeristön pääjohtajan tai tapauksen mukaan EKP:n puheenjohtajan on toimitettava 1 tai 2 kohdan mukaisesti saamansa tiedot viipymättä virastolle sekä ilmoitettava asiasta sisäisen tarkastuksen osastolle ja tapauksen mukaan EKP:n puheenjohtajalle.

4.   Jos päätöksentekoelimiin ja muihin elimiin osallistuvalla henkilöllä tai relevantilla henkilöllä on konkreettisia tietoja petoksesta, lahjonnasta tai 1 kohdassa tarkoitetusta mahdollisesta muusta laittomasta toiminnasta esitetyn epäilyksen tueksi sekä samalla perusteltu syy uskoa, että tämän artiklan edellisissä kohdissa vahvistettu menettely saattaisi kyseisessä tapauksessa haitata tällaisten tietojen asianmukaista ilmoittamista virastolle, hän voi ilmoittaa tiedoista suoraan virastolle, jolloin 4 artiklaa ei sovelleta häneen.

4 artikla

Arkaluonteisia tietoja koskeva yhteistyö viraston kanssa

1.   Poikkeustapauksissa, joissa joidenkin EKP:llä sen tehtävien hoitamiseksi olevien luottamuksellisten tietojen kulkeutuminen EPK:n ulkopuolelle saattaa vakavasti haitata EKP:n toimintaa, johtokunta päättää siitä, myönnetäänkö virastolle oikeus tutustua tietoihin tai toimitetaanko virastolle kyseisiä tietoja. Tätä sääntöä sovelletaan: tietoihin rahapoliittisista päätöksistä tai valuuttavarantojen hoitoon ja valuuttamarkkinainterventioihin liittyvistä operaatioista, jos nämä tiedot ovat alle vuoden vanhoja; EKP:lle asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 annettuihin tehtäviin liittyviin tietoihin; tietoihin, jotka EKP on saanut vakautta valvovilta kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta rahoitusjärjestelmän tai yksittäisten luottolaitosten vakaudesta, ja tietoihin euroseteleiden aitoustekijöistä ja teknisistä eritelmistä.

2.   Tällaisessa johtokunnan päätöksessä otetaan huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, kuten viraston tutkimusta varten pyytämien tietojen arkaluonteisuuden aste, tietojen merkitys tutkimuksen kannalta, epäilysten vakavuus, sellaisina kuin virasto, päätöksentekoelimeen tai muuhun elimeen osallistuva henkilö taikka relevantti henkilö on esittänyt epäilykset EKP:n puheenjohtajalle, ja EKP:n toiminnalle aiheutuvan riskin merkittävyys. Mikäli oikeus tutustua tietoihin evätään, päätös on perusteltava. Sellaisten tietojen osalta, jotka EKP on saanut rahoitusjärjestelmän tai yksittäisten luottolaitosten vakaudesta, johtokunta voi päättää evätä virastolta oikeuden tutustua tietoihin, jos se tai asianomaiset kansalliset toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että oikeus tutustua tietoihin vaarantaisi rahoitusjärjestelmän tai yksittäisen rahalaitoksen vakautta.

3.   Erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa, kun on kyse EKP:n toiminnan tiettyyn erityisalaan liittyvistä tiedoista, joiden luottamuksellisuus vastaa tasoltaan 1 kohdassa tarkoitettujen tietoryhmien luottamuksellisuutta, johtokunta voi väliaikaisesti päättää evätä virastolta oikeuden tutustua tietoihin. Tällaiseen päätökseen sovelletaan 2 kohtaa ja se on voimassa enintään kuusi kuukautta. Tämän jälkeen virastolle on myönnettävä oikeus tutustua tietoihin, jollei EKP:n neuvosto ole tällä välin muuttanut päätöstä siten, että kyseinen tietoryhmä on lisätty kuuluviksi 1 kohdan soveltamisalaan kuuluviin tietoryhmiin.

5 artikla

EKP:ltä saatava apu sisäisten tutkimusten yhteydessä

1.   Kun viraston edustajat aloittavat sisäisen tutkimuksen EKP:ssä, EKP:n turvallisuudesta vastaava johtaja antaa heille pääsyn EKP:n tiloihin heidän esitettyään kirjallisen valtuutuksen, josta ilmenee

a)

viraston edustajien henkilöllisyydet ja tehtävänimikkeet virastossa,

b)

tutkimuksen tarkoitus ja kohde,

c)

tutkimuksen suorittamisen oikeudellinen perusta sekä tästä oikeudellisesta perustasta seuraavat tutkintavaltuudet.

Tästä on ilmoitettava viipymättä EKP:n puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja sisäisen tarkastuksen osaston johtajalle.

2.   Sisäisen tarkastuksen osaston johtaja avustaa virastoa sen tutkimusten käytännön järjestelyissä.

3.   Päätöksentekoelimiin ja muihin elimiin osallistuvien henkilöiden sekä relevanttien henkilöiden on annettava tutkimusta toteuttaville viraston edustajille kaikki heidän tarvitsemansa tiedot; jos näitä tietoja saatetaan kuitenkin pitää 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla arkaluonteisina, johtokunta päättää, annetaanko tiedot. Sisäisen tarkastuksen osaston on talletettava kaikki toimitetut tiedot.

6 artikla

Asianomaisille ilmoittaminen

1.   Jos ilmenee, että päätöksentekoelimiin ja muihin elimiin osallistuva henkilö tai relevantti henkilö on mahdollisesti osallistunut petokseen, lahjontaan ja edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun muuhun laittomaan toimintaan, asianomaiselle ilmoitetaan asiasta viipymättä sillä edellytyksellä, ettei siitä aiheudu haittaa tutkimukselle (16). Nimeltä mainittua päätöksentekoelimeen tai muuhun elimeen osallistuvaa henkilöä taikka relevanttia henkilöä koskevia päätelmiä ei missään tapauksessa saa tehdä ilman, että asianomaiselle on annettu tilaisuus tulla kuulluksi kaikista häntä koskevista seikoista. Asianomaisilla henkilöillä on oikeus pysyä vaiti, olla todistamatta itseään vastaan ja hankkia itselleen oikeudellista apua.

2.   EKP:n päätöksentekoelimeen tai muuhun elimeen osallistuvan henkilön kuuleminen voidaan EKP:n puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan suostumuksella lykätä rajoitetuksi ajaksi tapauksissa joissa tutkimukseen liittyvistä syistä on noudatettava ehdotonta salassapitoa ja/tai joissa on turvauduttava kansallisen lainkäyttöviranomaisen toimivaltaan kuuluviin tutkintamenettelyihin.

7 artikla

Tiedot tutkimuksen lopettamisesta ilman jatkotoimia

Mikäli sisäisen tutkimuksen perusteella ei voida todeta, että sellaiseen päätöksentekoelimeen ja muuhun elimeen osallistuvaan henkilöön tai relevanttiin henkilöön, johon on kohdistunut epäilyksiä, pitäisi kohdistaa jatkotoimia, sisäinen tutkimus lopetetaan ilman jatkotoimia viraston pääjohtajan päätöksellä, ja tämä ilmoittaa asiasta asianomaiselle päätöksentekoelimeen ja muuhun elimeen osallistuvalle henkilölle tai relevantille henkilölle kirjallisesti.

8 artikla

Koskemattomuudesta luopuminen

Kansallisten poliisivoimien tai lainkäyttöviranomaisten esittämä pyyntö, joka koskee päätöksentekoelimeen ja muuhun elimeen osallistuvan henkilön tai relevantin henkilön lainkäytöllisestä koskemattomuudesta luopumista mahdollisiin petoksiin, lahjontaan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan liittyvissä tapauksissa, toimitetaan viraston pääjohtajalle lausuntoa varten. Päätöksentekoelimeen ja muuhun elimeen osallistuvan henkilön koskemattomuudesta luopumisesta päättää EKP:n neuvosto ja relevantin henkilön koskemattomuudesta luopumisesta päättää johtokunta.

9 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Päätös EKP/2004/11 kumotaan, ja tämä kumoaminen tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.   Päätökseen EKP/2004/11 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 4 päivänä maaliskuuta 2016.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1.

(2)  Euroopan keskuspankin menettelytapaohjeet EKP:n neuvoston jäsenille (EYVL C 123, 24.5.2002, s. 9).

(3)  Eettiset lisäohjeet Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenille (laadittu Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 11.3 artiklan mukaisesti) (EUVL C 104, 23.4.2010, s. 8).

(4)  Menettelytapaohjeet Euroopan keskuspankin valvontaelimen jäsenille (EUVL C 93, 20.3.2015, s. 2).

(5)  Euroopan yhteisöjen komissio v. Euroopan keskuspankki, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395.

(6)  Päätös (EKP/2004/11), tehty 3 päivänä kesäkuuta 2004, petosten, lahjonnan ja Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä (EUVL L 230, 30.6.2004, s. 56).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1).

(8)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

(9)  Päätös EKP/2014/16, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä (EUVL L 175, 14.6.2014, s. 47).

(10)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 673/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2014/26), (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 72).

(11)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).

(12)  Päätös EKP/2004/2, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33).

(13)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 2015/433, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2015/59), (EUVL L 70, 19.6.2014, s. 58).

(14)  Luettavissa englanniksi EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu/ecb/.

(15)  Bundesgesetzblatt nro 45, 1998 (27.10.1998) ja nro 12, 1999 (6.5.1999).

(16)  Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1) 20 artiklaa sovelletaan kaikkiin tietojen antamista rekisteröidyille koskeviin rajoituksiin tietoja käsiteltäessä.


Top