EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Y0417(01)

Euroopan poliisiviraston (Europol) ja Euroopan keskuspankin (EKP) välinen sopimus

OJ C 123, 17.4.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

17.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 123/1


EUROOPAN POLIISIVIRASTON (EUROPOL) JA EUROOPAN KESKUSPANKIN (EKP) VÄLINEN SOPIMUS

(2015/C 123/01)

TÄMÄN SOPIMUKSEN ovat tehneet

Euroopan poliisivirasto (Europol), jonka toimipaikan osoite on Eisenhowerlaan 73, 2517 KK, Haag, Alankomaat, edustajanaan johtajansa Rob Wainwright

JA

Euroopan keskuspankki (EKP), jonka toimipaikan osoite on Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt am Main, Saksa, edustajanaan pääjohtajansa Mario Draghi

(jäljempänä myös yhdessä ’sopimuspuolet’ ja kumpikin erikseen ’sopimuspuoli’).

jotka katsovat seuraavaa:

1.

Sopimuspuolet ovat 13 päivänä joulukuuta 2001 tehneet sopimuksen euron väärentämisen torjunnassa tehtävästä yhteistyöstä (jäljempänä ’13 päivänä joulukuuta 2001 tehty sopimus’) (1).

2.

Tällä yhteistyöllä edistetään osaltaan sopimuspuolten yhteisen päämäärän mukaista toimintaa euron väärentämisen uhkia vastaan ja keskeisen aseman ottamista näissä toimissa; sopimuspuolet toimivat tässä tarkoituksessa yhteistyössä, kumpikin toimivaltansa mukaisesti, Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) kansallisten keskuspankkien, Europolin kansallisten yksikköjen, kansallisten tutkimuskeskusten, kansallisten metallirahojen tutkimuskeskusten, Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen, Euroopan komission sekä muiden kansallisten ja eurooppalaisten viranomaisten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

3.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2001 3 artiklan 3 kohdassa säädetään euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä (2). Siinä säädetään, että Europol ja EKP tekevät sopimuksen, jonka perusteella Europolilla on oikeus käyttää EKP:n tallentamia teknisiä tietoja ja tilastotietoja, jotka liittyvät jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa tavattuihin väärennettyihin seteleihin ja metallirahoihin. Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1339/2001 asetuksen (EY) N:o 1338/2001 soveltamisala laajennetaan koskemaan niitä jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö ei ole euro (3).

4.

EKP on 8 päivänä marraskuuta 2001 tehnyt päätöksen EKP/2001/11 eräistä rahanväärennösten seurantajärjestelmän (CMS) (4) käyttöä koskevista ehdoista; CMS-järjestelmä on EKP:n ylläpitämä järjestelmä, jossa on sekä jäsenvaltioista että kolmansista maista peräisin olevia teknisiä tietoja ja tilastotietoja euroseteleiden ja metallirahojen väärentämisestä; päätöksessä viitataan sopimuspuolten välillä tehtävään sopimukseen Europolin oikeudesta käyttää CMS:ää.

5.

Euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä Europol euron väärentämisen torjunnan keskustoimistoksi 12 päivänä heinäkuuta 2005 tehdyn komission päätöksen 2005/511/YOS mukaisesti Europolille annettiin Euroopan unionin virastona tehtäväksi toimia euron väärentämisen torjunnan keskustoimistona (5). Euroopan poliisiviraston perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS (6) mukaisesti Europol voi myös edistää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai yhteisten tutkintaryhmien euron väärentämisen torjumiseksi toteuttamien toimenpiteiden yhteensovittamista asianmukaisessa yhteistyössä muiden unionin elinten kanssa.

6.

Päätöksen 2009/371/YOS 22 artiklan mukaisesti Europol voi luoda yhteistyösuhteet ja pitää niitä yllä Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella tai Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksilla taikka näiden sopimusten nojalla perustettuihin toimielimiin, elimiin ja virastoihin.

7.

Koska 13 päivänä joulukuuta 2001 tehty sopimus ei kata yhteistyötä maksujärjestelmiin ja muihin maksuvälineisiin kuin käteiseen rahaan liittyvien rikosten vastaista toimintaa, sopimuspuolet haluavat sisällyttää yhteistyöhön a) maksujärjestelmiin liittyvien petosten torjunnan yleensä ja b) muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien väärennysrikosten torjunnan kummankin sopimuspuolen toimivallan ja toimeksiannon rajoissa. Sopimuspuolet haluavat lisäksi kehittää yhteistyötään euron väärennysrikosten torjunnan alalla.

8.

Europolin hallintoneuvosto hyväksyi tämän tarkistetun sopimuksen sisällön 2 päivänä lokakuuta 2014.

9.

EKP:n neuvosto hyväksyi tämän tarkistetun sopimuksen sisällön 30 päivänä toukokuuta 2014 ja valtuutti samana päivänä EKP:n pääjohtajan allekirjoittamaan tämän sopimuksen EKP:n puolesta.

Sopimuspuolet ovat sopineet seuraavaa:

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena luoda pohja sopimuspuolten väliselle yhteistyölle niillä olevien toimivaltuuksien mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuspuolten omien säännösten ja määräysten soveltamista. Tämä yhteistyö kattaa

a)

toimenpiteet, joilla pyritään ehkäisemään, tunnistamaan ja torjumaan euroseteleihin ja metallirahoihin, muihin maksuvälineisiin kuin käteiseen rahaan ja maksamisen turvallisuuteen liittyvien laittomien toimien uhkia,

b)

avun, jota molemmat sopimuspuolet antavat edellä mainituilla aloilla kansallisille, eurooppalaisille ja kansainvälisille viranomaisille.

2 artikla

Kuuleminen ja tietojen vaihto

1.   Kummankin sopimuspuolen tulee oman toimivaltansa mukaisesti säännöllisesti kuulla toista käyttöön otettavista ja täytäntöön pantavista menettelytavoista asioissa, jotka koskevat 1 artiklassa mainittuja yhteisiä etuja, saavuttaakseen tavoitteensa, yhteensovittaakseen toimenpiteensä ja välttääkseen samojen toimenpiteiden toteuttamisen kahteen kertaan. EKP:n puheenjohtaja ja Europolin johtaja tai heidän nimeämänsä henkilöt tapaavat vähintään kerran vuodessa tarkastellakseen sopimuksen täytäntöönpanoa.

2.   Sopimuspuolten välinen tietojen vaihto tapahtuu tämän sopimuksen määräysten johdosta ja niiden mukaisesti eikä sisällä tietoja, jotka liittyvät yksilöityyn henkilöön tai tunnistettaviin henkilöihin.

3.   Sopimuspuolet voivat sopia työntekijöiden vaihdosta tilapäisen siirron pohjalta. Yksityiskohtaiset määräykset vahvistetaan erillisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa.

3 artikla

Yhteyshenkilöt

1.   Tätä sopimusta sovellettaessa

EKP:n yhteyshenkilöt ovat EKP:n seteleistä vastaavan pääosaston johtaja (yhteistyö euroseteleiden ja metallirahojen väärentämisen torjunnan alalla) ja markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien pääosaston johtaja (yhteistyö maksujärjestelmiin liittyvien petosten ja muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien väärennysrikosten torjunnan alalla).

Europolin yhteyshenkilö on operaatioista vastaavan yksikön varajohtaja.

Tämän kohdan mukaisia yhteyshenkilöitä koskevista muutoksista voidaan sopia myöhemmin Europolin johtajan ja EKP:n puheenjohtajan välisessä kirjeenvaihdossa.

2.   Jäljempänä olevan 5 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi Europol nimittää muita yhteyshenkilöitä ja ilmoittaa EKP:n yhteyshenkilöille kirjallisesti heidän nimensä sekä kaikki niitä koskevat muutokset.

II LUKU

EURON VÄÄRENNYSRIKOKSIA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

4 artikla

Tietojenvaihto, menettelytapojen ja toimien koordinointi sekä keskinäinen avunanto

1.   Sopimuspuolet toimittavat viipymättä ja säännöllisesti toisilleen tiedot, jotka koskevat euron ja muiden valuuttojen väärentämistä. Näihin tietoihin luetaan Europolin EKP:lle toimittamien tietojen osalta kansallisilta, eurooppalaisilta ja kansainvälisiltä lainvalvonnasta vastaavilta viranomaisilta saadut tiedot ja EKP:n Europolille toimittamien tietojen osalta kansallisilta, eurooppalaisilta ja kansainvälisiltä viranomaisilta saadut tiedot.

2.   Sopimuspuolten tulee yhteensovittaa menettelytapansa, koulutustoimensa, julkiset tiedotuskampanjansa sekä julkaisunsa, jotka kuuluvat tämän sopimuksen soveltamisalaan. Niiden tulee myös ilmoittaa toisilleen euron väärentämiseen liittyvistä julkisista lausumista sekä ulkoisesta viestintäpolitiikasta lukuun ottamatta operatiivisia tietoja.

3.   Europol avustaa EKP:tä kaikissa yhteyksissä kansallisiin, eurooppalaisiin ja kansainvälisiin lainvalvontajärjestöihin euron väärentämiseen liittyvissä asioissa.

4.   Sopimuspuolet varmistavat, että niiden pikavaroitusjärjestelmän viestit yhteensovitetaan.

5 artikla

CMS-tietokannan käyttö ja siihen liittyvät määräykset

1.   EKP antaa yhteyshenkilöiksi tähän tarkoitukseen 3 artiklan 2 kohdassa määrätyille Europolin toimihenkilöille CMS-tietokannan lukuoikeuden tietoverkossa. Näillä Europolin toimihenkilöillä ei ole sen perusteella oikeutta viedä tietoja suoraan CMS-tietokantaan. Käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien tarpeelliset tietojärjestelmään liittyvät järjestelyt, yksilöidään tarkemmin EKP:n puheenjohtajan ja Europolin johtajan välisessä kirjeenvaihdossa.

2.   Lisäksi EKP:n tulee ilmoittaa Europolille viipymättä jokaisesta CMS:ään luodusta uudesta yleisestä väärennösluokasta ja kaikista suurista väärennettyjen euroseteleiden löydöistä.

3.   EKP toimittaa Europolille näytteet aidoista euroseteleistä ja niihin liittyvät tekniset kuvaukset sekä vähintään yhden näytekappaleen jokaisesta väärennettyjen euroseteleiden luokasta, jolle on annettu uusi luokitustunnistin CMS:ssä. Tätä määräystä sovelletaan siten, ettei se estä käyttämästä tai säilyttämästä väärennökseksi epäiltyä seteliä todisteena rikosprosessissa.

6 artikla

Avunpyynnöt

1.   Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen kaikki pyynnöt euron väärentämistä koskevassa rikosprosessissa tarvittavasta teknisestä asiantuntemuksesta tai todistusaineistosta sekä vakiinnuttavat asianmukaiset menettelytavat tällaisiin pyyntöihin annettavien vastausten yhteensovittamiseksi.

2.   Sopimuspuolet pyrkivät yhteistyössä luomaan selkeän viestintäkanavan lainvalvontaa koskeville avunpyynnöille Europolin kautta.

7 artikla

Tekninen analyysi

1.   EKP toimittaa kunkin teknisen analyysin tulokset suoraan Europolin käytettäviksi.

2.   Europol toimittaa suorittamansa tai kolmansien osapuolten sen puolesta suorittamat väärennösten tekniset analyysit EKP.n käytettäviksi.

III LUKU

MUIHIN MAKSUVÄLINEISIIN KUIN KÄTEISRAHAAN LIITTYVIEN PETOSTEN JA VÄÄRENNYSRIKOSTEN EHKÄISEMISTÄ KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

8 artikla

Tietojenvaihto

Sopimuspuolet voivat oman toimivaltansa mukaisesti sekä petosten ehkäisemisen ja muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien väärennysrikosten vastaisen toiminnan edistämiseksi vaihtaa tapauskohtaisesti seuraavia tietoja: a) raportteja ja koottuja tilastotietoja; b) tietoja merkittävistä turvapoikkeamista, riskeistä ja tekniikkaa koskevista arvioinneista; sekä c) asianmukaisiin EKP:n ja Europolin toimiin perustuvia havaintoja, jollei sovellettavista luottamuksellisuutta koskevista säännöistä muuta johdu.

EKP voi toimittaa Europolilta saadut asianmukaiset tiedot EKPJ:n muille jäsenille niiden tiedonsaantitarpeen perusteella, jollei Europol nimenomaisesti ilmoita, ettei niitä pitäisi toimittaa. EKP voi toimittaa muilta EKPJ:n jäseniltä saadut asianmukaiset tiedot Europolille asianomaisten kansallisten keskuspankkien suostumuksella.

IV LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

9 artikla

Luottamuksellisuus

1.   Kumpikin sopimuspuoli varmistaa, että tietoihin, jotka se on saanut tämän sopimuksen perusteella toiselta sopimuspuolelta, sovelletaan tämän toisen sopimuspuolen tiedonkäsittelyä koskevia luottamuksellisuus- ja tietoturvamääräyksiä ja että niitä suojataan vähintään samantasoisesti kuin tiedot toimittava sopimuspuoli suojaa niitä omilla toimenpiteillään.

2.   Sopimuspuolet vahvistavat kirjeenvaihdossa luottamuksellisuus- ja tietoturvamääräystensä vastaavuuden.

3.   Tietoja toimittava sopimuspuoli on vastuussa asianmukaisen luottamuksellisuustason valinnasta toimitettaville tiedoille sekä varmistaa sen, että tämä taso on ilmaistu selvästi. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti kumpikin sopimuspuoli määrää luottamuksellisuustasoksi alimman mahdollisen ja muuttaa sitä vastaavasti olosuhteiden salliessa.

4.   Molemmat sopimuspuolet voivat koska tahansa pyytää toimitettujen tietojen luottamuksellisuustasoa muutettavaksi, mikä voi tarkoittaa myös sitä, että tietojen luottamuksellisuustaso poistetaan kokonaan. Vastaanottava sopimuspuoli on velvollinen muuttamaan luottamuksellisuustasoa vastaavasti.

5.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä esittää toiselle sopimuspuolelle toimittamiensa tietojen käyttöä koskevia erityisiä rajoituksia. Toinen sopimuspuoli noudattaa kaikkia tällaisia rajoituksia.

6.   Kumpikin sopimuspuoli käsittelee saadut henkilötiedot tämän sopimuksen hallinnollisen toteuttamisen yhteydessä siihen sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti. Kumpikin sopimuspuoli käyttää kyseisiä henkilötietoja yksinomaan sopimuksen hallinnoinnissa.

10 artikla

Vahingonkorvausvastuu

Jos sopimuspuolelle tai yksittäiselle henkilölle aiheutuu vahinkoa sen seurauksena, että toinen sopimuspuoli tämän sopimuksen puitteissa käsittelee tahallaan tai huolimattomuuttaan tietoja luvattomasti tai virheellisesti, tämä toinen sopimuspuoli on vastuussa aiheutetusta vahingosta. Tässä artiklassa tarkoitetun vahingon määrittäminen ja korvaaminen sopimuspuolten välillä tapahtuu 11 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

11 artikla

Riitojen ratkaisu

1.   Kaikki tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta mahdollisesti syntyvät riidat ja erimielisyydet sovitaan neuvotteluissa sopimuspuolten edustajien kesken.

2.   Jos jompikumpi sopimuspuoli on olennaisesti laiminlyönyt tämän sopimuksen määräysten noudattamisen tai jos sopimuspuoli katsoo, että kyseinen laiminlyönti voi tapahtua lähitulevaisuudessa, kumpi tahansa sopimuspuoli voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen, kunnes edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan. Tämän sopimuksen mukaiset sopimuspuolten velvoitteet pysyvät kuitenkin voimassa.

12 artikla

Erinäiset määräykset

1.   Sopimuspuolet vastaavat omista sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä kustannuksistaan, ellei toisin määrätä.

2.   Sopimusta voidaan muuttaa molempien sopimuspuolten suostumuksella.

3.   Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti 12 kuukautta aikaisemmin. Sopimuksen voimassaolon päättyessä sopimuspuolten on sovittava niiden välillä jo vaihdettujen tietojen käytön ja tallentamisen jatkamisesta. Jos asiasta ei sovita, kummallakin sopimuspuolella on oikeus vaatia toimittamiensa tietojen hävittämistä tai palauttamista tiedot toimittaneelle sopimuspuolelle.

4.   Joulukuun 13 päivänä 2001 tehty sopimus kumotaan ja viittauksia siihen pidetään viittauksina tähän sopimukseen.

5.   Sopimus tulee voimaan sen allekirjoittamista seuraavana päivänä.

6.   Sopimus julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Tehty kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Tehty Haagissa 7 päivänä marraskuuta 2014.

Europolin puolesta

Rob WAINWRIGHT

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä joulukuuta 2014.

EKP:n puolesta

Mario DRAGHI


(1)  EYVL C 23, 25.1.2002, s. 9.

(2)  EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6.

(3)  EYVL L 181, 4.7.2001, s. 11.

(4)  EYVL L 337, 20.12.2001, s. 49.

(5)  EUVL L 185, 16.7.2005, s. 35.

(6)  EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.


Top