Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2450

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2450, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, tietojen toimittamisessa valvontaviranomaisille käytettäviä taulukoita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 347, 31.12.2015, p. 1–1223 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2450/oj

31.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2450,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2015,

tietojen toimittamisessa valvontaviranomaisille käytettäviä taulukoita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 10 kohdan kolmannen alakohdan, 244 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan ja 245 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voitaisiin helpottaa vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten tehokasta valvontaa, on asianmukaista vahvistaa taulukot direktiivin 2009/138/EY 35 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen yrityskohtaisten tietojen ja kyseisen direktiivin 244 artiklan 2 kohdassa ja 245 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ryhmäkohtaisten tietojen toimittamiseksi valvontaviranomaisille.

(2)

Riskiperusteisen valvontatarkastusprosessin asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta on ratkaisevan tärkeää, että toimitettavat tiedot ovat riittävän tarkkoja. Taulukot ovat visuaalinen esitys ilmoitettavista tiedoista, ja niissä täsmennetään, kuinka tarkasti tiedot on ilmoitettava.

(3)

Niiden taulukoiden yhdenmukaistaminen, joiden avulla tiedot toimitetaan valvontaviranomaisille, on olennainen keino edistää valvonnan lähentymistä. Direktiivin 2009/138/EY mukaisesti ilmoitettavat tiedot olisi sen vuoksi toimitettava tässä asetuksessa säädettyjen taulukoiden mukaisesti.

(4)

Käytännössä tiedot ilmoitetaan sähköisessä muodossa komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (2) 313 artiklan mukaisesti.

(5)

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten sekä vakuutus- ja jälleenvakuutusryhmien olisi toimitettava ainoastaan liiketoimintaansa koskevat tiedot. Esimerkiksi tietyt direktiivissä 2009/138/EY säädetyt vaihtoehdot, kuten vastaavuuskorjauksen käyttö vakuutusteknisen vastuuvelan laskentaan tai kokonaisen tai osittaisen sisäisen mallin tai yrityskohtaisten parametrien käyttö vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, vaikuttavat toimitettavien tietojen laajuuteen. Useimmissa tapauksissa olisi toimitettava vain osa tässä asetuksessa säädetyistä taulukoista, koska kaikki taulukot eivät koske kaikkia yrityksiä.

(6)

Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa, koska niissä kaikissa käsitellään tietojen toimittamista vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiltä sekä vakuutus- ja jälleenvakuutusryhmiltä valvontaviranomaisille. Jotta varmistettaisiin, että nämä säännökset, joiden olisi tultava samanaikaisesti voimaan, ovat linjassa keskenään ja jotta raportointivelvoitteiden soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden, mukaan luettuina sijoittajat, jotka eivät ole sijoittautuneet unioniin, saisivat kyseisistä säännöksistä helpommin kattavan käsityksen ja voisivat helposti tutustua niihin, on suotavaa, että kaikki direktiivin 2009/138/EY 35 artiklan 10 kohdassa, 244 artiklan 6 kohdassa ja 245 artiklan 6 kohdassa edellytetyt tekniset täytäntöönpanostandardit sisällytetään yhteen asetukseen.

(7)

Tämä asetus perustuu Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen komissiolle toimittamiin teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin.

(8)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä.

(9)

Sen varmistamiseksi, että valvontatietojen raportointia tosiasiallisesti sovelletaan yhdenmukaisella tavalla siitä päivästä, jona raportointivelvoitteiden soveltaminen alkaa, tämän asetuksen olisi tultava mahdollisimman pian voimaan, ja sitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2016,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA VALVONTATIETOJEN RAPORTOINTIVAATIMUKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöllistä valvontatietojen raportointia koskevat tekniset täytäntöönpanostandardit vahvistamalla taulukot, joita yksittäisten vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on käytettävä toimittaessaan valvontaviranomaisille tietoja direktiivin 2009/138/EY 35 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja joita ryhmien on käytettävä toimittaessaan valvontaviranomaisille tietoja direktiivin 2009/138/EY 244 artiklan 2 kohdan ja 245 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Valvontatietojen raportointimuodot

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on toimitettava tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot käyttämällä valvontaviranomaisten tai ryhmävalvojan määrittämiä tiedonsiirtomuotoja ja tiedonesitystapoja ja noudattamalla seuraavia vaatimuksia:

a)

luokkaan ”rahamäärä” (monetary) kuuluvat tietopisteet ilmoitetaan yksikköinä ilman desimaaleja lukuun ottamatta taulukoita S.06.02, S.08.01, S.08.02 ja S.11.01, joissa ne ilmoitetaan yksikköinä kahden desimaalin tarkkuudella;

b)

luokkaan ”prosenttiosuus” (percentage) kuuluvat tietopisteet ilmoitetaan prosenttiyksikköinä neljän desimaalin tarkkuudella;

c)

luokkaan ”kokonaisluku” (integer) kuuluvat tietopisteet ilmoitetaan yksikköinä ilman desimaaleja.

3 artikla

Valuutta

1.   Jollei valvontaviranomainen muuta vaadi, tässä asetuksessa tarkoitetaan ’raportointivaluutalla’

a)

yrityskohtaisessa raportoinnissa valuuttaa, jota käytetään vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen tilinpäätöksen laatimiseen;

b)

ryhmäkohtaisessa raportoinnissa valuuttaa, jota käytetään konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

2.   Luokkaan ”rahamäärä” (monetary) kuuluvat tietopisteet ilmoitetaan raportointivaluutan määräisinä, mikä vaatii muiden valuuttojen muuntamista raportointivaluutaksi, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

3.   Ilmaistaessa muun valuutan kuin raportointivaluutan määräisen omaisuuserän tai velan arvoa kyseinen arvo on muunnettava raportointivaluutan määräiseksi ikään kuin muuntaminen olisi tapahtunut tilinpäätöspäivän kurssiin viimeisenä päivänä, jolta asianmukainen kurssi on saatavissa sillä raportointikaudella, jota omaisuuserä tai velka koskee.

4.   Ilmaistaessa jonkin tuoton tai kulun arvoa kyseinen arvo on muunnettava raportointivaluutan määräiseksi käyttämällä samaa muuntamisperustetta kuin kirjanpidossa käytetään.

5.   Jollei valvontaviranomainen muuta vaadi, muuntaminen raportointivaluutaksi lasketaan käyttämällä samasta lähteestä olevaa valuuttakurssia kuin vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen tilinpäätöksessä, kun on kyse yrityskohtaisesta raportoinnista, tai konsernitilinpäätöksessä, kun on kyse ryhmäkohtaisesta raportoinnista.

4 artikla

Tietojen uudelleentoimittaminen

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on niin pian kuin se on käytännössä mahdollista toimitettava ilmoitetut tiedot uudelleen käyttämällä tässä asetuksessa tarkoitettuja taulukoita, jos alun perin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet olennaisesti samaan raportointikauteen verrattuna sen jälkeen, kun tiedot on viimeksi toimitettu valvontaviranomaisille tai ryhmävalvojalle.

II LUKU

YKSITTÄISTEN YRITYSTEN MÄÄRÄLLISEN RAPORTOINNIN TAULUKOT

5 artikla

Määrälliset taulukot yksittäisten yritysten alkutietoja varten

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on toimitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 314 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.01.01.03, jossa esitetään toimitettujen tietojen sisältö, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.01.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.01.02.01, jossa esitetään yritystä koskevat perustiedot ja raportoinnin sisältö yleisesti, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.01.02 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.01.03.01, jossa esitetään erillään pidettäviä rahastoja ja vastaavuuskorjauskantoja koskevat perustiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.01.03 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.02.01.02, jossa esitetään tasetiedot käyttämällä direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaista arvostusta, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.02.01 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.23.01.01, jossa esitetään omaa varallisuutta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.23.01 ohjeita;

f)

jos yritys käyttää standardikaavaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko S.25.01.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.25.01 ohjeita;

g)

jos yritys käyttää standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko S.25.02.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.25.02 ohjeita;

h)

jos yritys käyttää kokonaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko S.25.03.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.25.03 ohjeita;

i)

jos vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset harjoittavat ainoastaan henkivakuutus- tai vahinkovakuutustoimintaa tai jälleenvakuutustoimintaa, liitteessä I oleva taulukko S.28.01.01, jossa esitetään vähimmäispääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.28.01 ohjeita;

j)

jos vakuutusyritykset harjoittavat sekä henkivakuutus- että vahinkovakuutustoimintaa, liitteessä I oleva taulukko S.28.02.01, jossa esitetään vähimmäispääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.28.02 ohjeita.

6 artikla

Yksittäisten yritysten neljännesvuosittaiset määrälliset taulukot

1.   Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on toimitettava neljännesvuosittain, jollei raportoinnin laajuutta tai tiheyttä ole rajoitettu direktiivin 2009/138/EY 35 artiklan 6 kohdan mukaisesti, delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.01.01.02, jossa esitetään toimitettujen tietojen sisältö, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.01.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.01.02.01, jossa esitetään yritystä koskevat perustiedot ja raportoinnin sisältö yleisesti, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.01.02 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.02.01.02, jossa esitetään tasetiedot käyttämällä direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaista arvostusta, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.02.01 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.05.01.02, jossa esitetään vakuutusmaksuja, korvauksia ja kuluja koskevat tiedot soveltamalla yrityksen tilinpäätöksessä käytettyjä arvostus- ja kirjausperiaatteita kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.05.01 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.06.02.01, jossa esitetään eräkohtainen luettelo sijoituksista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.06.02 ohjeita ja käyttäen liitteessä V vahvistettuja ja liitteessä VI määriteltyjä täydentäviä tunnistekoodeja, jäljempänä ’CIC-koodit’;

f)

jos yrityksellä olevien yhteissijoitusten osuus kaikista sijoituksista on yli 30 prosenttia, liitteessä I oleva taulukko S.06.03.01, jossa esitetään tiedot kaikkien yrityksellä olevien yhteissijoitusten läpikatsomisesta, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.06.03 ohjeita;

g)

liitteessä I oleva taulukko S.08.01.01, jossa esitetään eräkohtainen luettelo johdannaisten avoimista positioista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.08.01 ohjeita ja käyttäen liitteessä V vahvistettuja ja liitteessä VI määriteltyjä CIC-koodeja;

h)

liitteessä I oleva taulukko S.08.02.01, jossa esitetään eräkohtainen luettelo raportointikauden aikana suljetuista johdannaisista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.08.02 ohjeita ja käyttäen liitteessä V vahvistettuja ja liitteessä VI määriteltyjä CIC-koodeja;

i)

liitteessä I oleva taulukko S.12.01.02, jossa esitetään tiedot henkivakuutuksen ja sellaisen sairausvakuutuksen vakuutusteknisestä vastuuvelasta, jonka liiketoiminta perustuu henkivakuutukselle ominaisiin teknisiin perusteisiin, jäljempänä ’SLT-sairausvakuutus’, kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.12.01 ohjeita;

j)

liitteessä I oleva taulukko S.17.01.02, jossa esitetään vahinkovakuutuksen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat tiedot kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.17.01 ohjeita;

k)

liitteessä I oleva taulukko S.23.01.01, jossa esitetään omaa varallisuutta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.23.01 ohjeita;

l)

jos vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset harjoittavat ainoastaan henkivakuutus- tai vahinkovakuutustoimintaa tai jälleenvakuutustoimintaa, liitteessä I oleva taulukko S.28.01.01, jossa esitetään vähimmäispääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.28.01 ohjeita;

m)

jos vakuutusyritykset harjoittavat sekä henkivakuutus- että vahinkovakuutustoimintaa, liitteessä I oleva taulukko S.28.02.01, jossa esitetään vähimmäispääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.28.02 ohjeita.

2.   Sovellettaessa 1 kohdan f alakohtaa yrityksellä olevien yhteissijoitusten osuus kaikista sijoituksista saadaan laskemalla yhteen taulukon S.02.01.02 erä C0010/R0180, erään C0010/R0220 sisältyvät yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja erään C0010/R0090 sisältyvät yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja jakamalla näin saatu summa taulukon S.02.01.02 erien C0010/R0070 ja C0010/R0220 summalla.

7 artikla

Yksittäisten yritysten neljännesvuosittaisessa raportoinnissa sallitut yksinkertaistukset

1.   Neljännesvuosittaiset arvostukset voivat 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta perustua arvioihin ja arviointimenetelmiin laajemmassa mitassa kuin tilikauden tietoja koskevat arvostukset. Neljännesvuosittaiseen raportointiin käytettävien arvostusmenettelyjen suunnittelulla on pyrittävä varmistamaan, että tulokseksi saadut tiedot ovat luotettavia ja täyttävät direktiivissä 2009/138/EY säädetyt vaatimukset ja että kaikki tietojen ymmärtämisen kannalta olennaiset tiedot ilmoitetaan.

2.   Toimittaessaan 6 artiklan 1 kohdan i ja j alakohdassa tarkoitettuja tietoja vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset voivat käyttää vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa yksinkertaistettuja menetelmiä.

8 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Perustiedot ja tietojen sisältö

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on toimitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.01.01.01, jossa esitetään toimitettujen tietojen sisältö, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.01.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.01.02.01, jossa esitetään yritystä koskevat perustiedot ja raportoinnin sisältö yleisesti, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.01.02 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.01.03.01, jossa esitetään erillään pidettäviä rahastoja ja vastaavuuskorjauskantoja koskevat perustiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.01.03 ohjeita.

9 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Tasetiedot ja muut yleiset tiedot

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on toimitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.02.01.01, jossa esitetään tasetiedot käyttämällä direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaista ja yrityksen tilinpäätöksen mukaista arvostusta, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.02.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.02.02.01, jossa esitetään varoja ja velkoja koskevat tiedot valuutoittain, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.02.02 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.03.01.01, jossa esitetään taseen ulkopuolisia eriä koskevat yleiset tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.03.01 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.03.02.01, jossa esitetään luettelo taseen ulkopuolisiin eriin kuuluvista saaduista rajoittamattomista takuista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.03.02 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.03.03.01, jossa esitetään luettelo taseen ulkopuolisiin eriin kuuluvista annetuista rajoittamattomista takuista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.03.03 ohjeita;

f)

liitteessä I oleva taulukko S.04.01.01, jossa esitetään toimintaa koskevat tiedot maittain, ETA-alue ja ETA:n ulkopuolinen alue mukaan luettuina, soveltamalla yrityksen tilinpäätöksessä käytettyjä arvostus- ja kirjausperiaatteita kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.04.01 ohjeita;

g)

liitteessä I oleva taulukko S.04.02.01, jossa esitetään direktiivin 2009/138/EY liitteessä I olevan A osan luokkaa 10 koskevat tiedot, lukuun ottamatta rahdinkuljettajan vastuuta, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.04.02 ohjeita;

h)

liitteessä I oleva taulukko S.05.01.01, jossa esitetään vakuutusmaksuja, korvauksia ja kuluja koskevat tiedot soveltamalla yrityksen tilinpäätöksessä käytettyjä arvostus- ja kirjausperiaatteita kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.05.01 ohjeita;

i)

liitteessä I oleva taulukko S.05.02.01, jossa esitetään vakuutusmaksuja, korvauksia ja kuluja koskevat tiedot maittain soveltamalla yrityksen tilinpäätöksessä käytettyjä arvostus- ja kirjausperiaatteita, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.05.02 ohjeita.

10 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Sijoituksia koskevat tiedot

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on, jollei niitä ole vapautettu tietyn taulukon toimittamisesta direktiivin 2009/138/EY 35 artiklan 7 kohdan nojalla, toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

jos yritys on vapautettu taulukon S.06.02.01 tai S.08.01.01 tietojen vuosittaisesta toimittamisesta direktiivin 2009/138/EY 35 artiklan 7 kohdan mukaisesti, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.06.01.01, jossa esitetään sijoituksia koskevat yhteenvetotiedot, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.06.01 ohjeita;

b)

jos yritys on vapautettu taulukon S.06.02.01 raportoinnista viimeisen vuosineljänneksen osalta direktiivin 2009/138/EY 35 artiklan 6 kohdan mukaisesti, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.06.02.01, jossa esitetään eräkohtainen luettelo sijoituksista, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.06.02 ohjeita ja käyttäen tämän asetuksen liitteessä V vahvistettuja ja liitteessä VI määriteltyjä CIC-koodeja;

c)

jos yritys on vapautettu taulukon S.06.03.01 raportoinnista viimeisen vuosineljänneksen osalta direktiivin 2009/138/EY 35 artiklan 6 kohdan mukaisesti tai se ei ole raportoinut kyseistä taulukkoa neljännesvuosittain, koska tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu yrityksellä olevien yhteissijoitusten osuus kaikista sijoituksista on enintään 30 prosenttia, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.06.03.01, jossa esitetään tiedot kaikkien yrityksillä olevien yhteissijoitusten läpikatsomisesta, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.06.03 ohjeita;

d)

jos strukturoitujen tuotteiden arvo, joka määritetään liitteessä V määriteltyihin luokkiin 5 ja 6 luokiteltujen sijoitusten summaksi, on yli 5 prosenttia taulukon S.02.01.01 erissä C0010/R0070 ja C0010/R0220 ilmoitetuista kokonaissijoituksista, liitteessä I oleva taulukko S.07.01.01, jossa esitetään eräkohtainen luettelo strukturoiduista tuotteista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.07.01 ohjeita;

e)

jos yritykset on vapautettu taulukon S.08.01.01 raportoinnista viimeisen vuosineljänneksen osalta direktiivin 2009/138/EY 35 artiklan 6 kohdan mukaisesti, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.08.01.01, jossa esitetään eräkohtainen luettelo johdannaisten avoimista positioista, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.08.01 ohjeita ja käyttäen tämän asetuksen liitteessä V vahvistettuja ja liitteessä VI määriteltyjä CIC-koodeja;

f)

jos yritykset on vapautettu taulukon S.08.02.01 raportoinnista viimeisen vuosineljänneksen osalta direktiivin 2009/138/EY 35 artiklan 6 kohdan mukaisesti, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.08.02.01, jossa esitetään eräkohtainen luettelo raportointikauden aikana suljetuista johdannaisista, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.08.02 ohjeita ja käyttäen tämän asetuksen liitteessä V vahvistettuja ja liitteessä VI määriteltyjä CIC-koodeja;

g)

liitteessä I oleva taulukko S.09.01.01, jossa esitetään raportointikauden tuottoja, voittoja ja tappioita koskevat tiedot liitteessä IV määriteltyjen sijoitusluokkien mukaan, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.09.01 ohjeita;

h)

jos lainaksiantamis- tai takaisinostosopimuksissa kohde-etuutena olevien taseeseen sisältyvien ja taseen ulkopuolisten arvopapereiden arvo, kun on kyse sopimuksista, joiden erääntymispäivät ovat raportointijakson viimeisen päivän jälkeen, on yli 5 prosenttia taulukon S.02.01.01 erissä C0010/R0070 ja C0010/R0220 ilmoitetuista kokonaissijoituksista, liitteessä I oleva taulukko S.10.01.01, jossa esitetään eräkohtainen luettelo taseeseen sisältyvistä ja taseen ulkopuolisista arvopapereiden lainaksiantamis- ja takaisinostosopimuksista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.10.01 ohjeita;

i)

liitteessä I oleva taulukko S.11.01.01, jossa esitetään vakuutena olevia omaisuuseriä koskeva eräkohtainen luettelo, joka koostuu kaikentyyppisistä vakuutena olevista taseen ulkopuolisista sijoitusluokista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.11.01 ohjeita.

11 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat tiedot

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on toimitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.12.01.01, jossa esitetään henkivakuutuksen ja SLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat tiedot kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.12.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.12.02.01, jossa esitetään henkivakuutuksen ja SLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat tiedot maittain, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.12.02 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.13.01.01, jossa esitetään tiedot henkivakuutustoiminnan kassavirtaennusteesta, jota käytetään parhaan estimaatin laskennassa, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.13.01 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.14.01.01, jossa esitetään tiedot henkivakuutusvelvoitteita koskevasta analyysistä, mukaan luettuina henkivakuutus- ja henkijälleenvakuutussopimukset sekä vahinkovakuutussopimuksiin pohjautuvat annuiteetit, yrityksen liikkeeseen laskemien tuotteiden ja homogeenisten riskiryhmien mukaan, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.14.01 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.15.01.01, jossa esitetään tiedot takuuehtoisten vakuutusten takuita koskevasta kuvauksesta yrityksen ensivakuutustoiminnassa liikkeeseen laskemien tuotteiden mukaan, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.15.01 ohjeita;

f)

liitteessä I oleva taulukko S.15.02.01, jossa esitetään tiedot takuuehtoisten vakuutusten takuiden suojauksesta yrityksen ensivakuutustoiminnassa liikkeeseen laskemien tuotteiden mukaan, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.15.02 ohjeita;

g)

liitteessä I oleva taulukko S.16.01.01, jossa esitetään tiedot yrityksen vahinkovakuutusvelvoitteisiin pohjautuvista annuiteeteista ensivakuutustoiminnassa, josta annuiteetteja syntyy, kaikkien vakuutuslajien osalta, sellaisina kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, ja myös valuutoittain, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.16.01 ohjeita; valuuttakohtaiset tiedot on ilmoitettava vain, jos yhdestä vahinkovakuutuslajista olevan diskontatun annuiteetteja koskevan korvausvastuun paras estimaatti on yli 3 prosenttia kaikkien annuiteetteja koskevien korvausvastuiden yhteenlasketusta parhaasta estimaatista, jolloin ne on ilmoitettava seuraavasti jaoteltuina:

i)

raportointivaluutan määrät;

ii)

minkä tahansa muun sellaisen valuutan määrät, joka on yli 25 prosenttia kyseisestä vahinkovakuutuslajista olevan, alkuperäisen valuutan määräisen diskontatun annuiteetteja koskevan korvausvastuun parhaasta estimaatista;

iii)

minkä tahansa muun sellaisen valuutan määrät, joka on alle 25 prosenttia kyseisestä vahinkovakuutuslajista olevan, alkuperäisen valuutan määräisen diskontatun annuiteetteja koskevan korvausvastuun parhaasta estimaatista mutta yli 5 prosenttia kaikkien annuiteetteja koskevien korvausvastuiden yhteenlasketusta parhaasta estimaatista;

h)

liitteessä I oleva taulukko S.17.01.01, jossa esitetään vahinkovakuutuksen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat tiedot kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.17.01 ohjeita;

i)

liitteessä I oleva taulukko S.17.02.01, jossa esitetään ensivakuutustoimintaan liittyvää vahinkovakuutuksen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat tiedot maittain, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.17.02 ohjeita;

j)

liitteessä I oleva taulukko S.18.01.01, jossa esitetään tiedot vahinkovakuutustoiminnan kassavirtaennusteesta parhaan estimaatin perusteella, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.18.01 ohjeita;

k)

liitteessä I oleva taulukko S.19.01.01, jossa esitetään tiedot vahinkovakuutuskorvauksista kehityskolmioiden muodossa, yhteenlaskettuina kunkin vahinkovakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, ja myös valuutoittain, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.19.01 ohjeita; valuuttakohtaiset tiedot on ilmoitettava vain, jos yhden vahinkovakuutuslajin bruttomääräinen yhteenlaskettu paras estimaatti on yli 3 prosenttia korvausvastuun bruttomääräisestä yhteenlasketusta parhaasta estimaatista, jolloin ne on ilmoitettava seuraavasti jaoteltuina:

i)

raportointivaluutan määrät;

ii)

minkä tahansa muun sellaisen valuutan määrät, joka on yli 25 prosenttia kyseisestä vahinkovakuutuslajista olevan, alkuperäisen valuutan määräisen korvausvastuun bruttomääräisestä parhaasta estimaatista;

iii)

minkä tahansa muun sellaisen valuutan määrät, joka on alle 25 prosenttia kyseisestä vahinkovakuutuslajista olevan, alkuperäisen valuutan määräisen korvausvastuun bruttomääräisestä parhaasta estimaatista mutta yli 5 prosenttia alkuperäisen valuutan määräisen korvausvastuun bruttomääräisestä yhteenlasketusta parhaasta estimaatista;

l)

liitteessä I oleva taulukko S.20.01.01, jossa esitetään tiedot korvauskulujakauman kehityksestä tilikauden lopussa kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.20.01 ohjeita;

m)

liitteessä I oleva taulukko S.21.01.01, jossa esitetään vahinkovakuutustoiminnan tappiojakauman riskiprofiilia koskevat tiedot kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.21.01 ohjeita;

n)

liitteessä I oleva S.21.02.01, jossa esitetään vahinkovakuutusriskejä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.21.02 ohjeita;

o)

liitteessä I oleva taulukko S.21.03.01, jossa esitetään vahinkovakuutusriskejä koskevat tiedot vakuutusmäärän mukaan kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.21.03 ohjeita;

12 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Pitkäaikaisia takuita koskevat tiedot

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on toimitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.22.01.01, jossa esitetään tiedot pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden vaikutuksista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.22.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.22.04.01, jossa esitetään tiedot korkojen siirtymätoimenpiteestä, noudattaen liitteessä II olevan taulukon S.22.04 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.22.05.01, jossa esitetään tiedot vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteestä, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.22.05 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.22.06.01, jossa esitetään tiedot parhaasta estimaatista, johon on tehty maakohtainen ja valuuttakohtainen volatiliteettikorjaus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.22.06 ohjeita.

13 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Omaa varallisuutta ja omistusyhteyksiä koskevat tiedot

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on toimitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.23.01.01, jossa esitetään omaa varallisuutta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.23.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.23.02.01, jossa esitetään omaa varallisuutta koskevat yksityiskohtaiset tiedot luokittain, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.23.02 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.23.03.01, jossa esitetään tiedot oman varallisuuden vuosittaisista muutoksista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.23.03 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.23.04.01, jossa esitetään luettelo oman varallisuuden eristä, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.23.04 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.24.01.01, jossa esitetään tiedot yrityksellä olevista omistusyhteyksistä sekä yleiskuva omasta varallisuudesta tehdyn, rahoitus- ja luottolaitoksiin oleviin omistusyhteyksiin liittyvän vähennyksen laskennasta, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.24.01 ohjeita.

14 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Vakavaraisuuspääomavaatimusta koskevat tiedot

1.   Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on toimitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

jos yritys käyttää standardikaavaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko S.25.01.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.25.01 ohjeita;

b)

jos yritys käyttää standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko S.25.02.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.25.02 ohjeita;

c)

jos yritys käyttää kokonaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko S.25.03.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.25.03 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.26.01.01, jossa esitetään markkinariskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.01 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.26.02.01, jossa esitetään vastapuoliriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.02 ohjeita;

f)

liitteessä I oleva taulukko S.26.03.01, jossa esitetään henkivakuutusriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.03 ohjeita;

g)

liitteessä I oleva taulukko S.26.04.01, jossa esitetään sairausvakuutusriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.04 ohjeita;

h)

liitteessä I oleva taulukko S.26.05.01, jossa esitetään vahinkovakuutusriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.05 ohjeita;

i)

liitteessä I oleva taulukko S.26.06.01, jossa esitetään operatiivista riskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.06 ohjeita;

j)

liitteessä I oleva taulukko S.26.07.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa käytettyjä yksinkertaistuksia koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.07 ohjeita;

k)

liitteessä I oleva taulukko S.27.01.01, jossa esitetään vahinkovakuutukseen liittyvää katastrofiriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.27.01 ohjeita.

2.   Jos on olemassa erillään pidettäviä rahastoja tai vastaavuuskorjauskantoja, 1 kohdan d–k alakohdassa tarkoitettuja taulukoita ei raportoida yhteisöstä kokonaisuutena.

3.   Jos käytetään osittaista sisäistä mallia, 1 kohdan d–k alakohdassa tarkoitetut taulukot on raportoitava ainoastaan standardikaavassa huomioon otettujen riskien osalta, jollei tämän asetuksen 19 artiklan perusteella toisin päätetä.

4.   Jos käytetään kokonaista sisäistä mallia, 1 kohdan d–k alakohdassa tarkoitettuja taulukoita ei raportoida.

15 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Vähimmäispääomavaatimusta koskevat tiedot

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on toimitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

jos vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset harjoittavat ainoastaan henkivakuutus- tai vahinkovakuutustoimintaa tai jälleenvakuutustoimintaa, liitteessä I oleva taulukko S.28.01.01, jossa esitetään vähimmäispääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.28.01 ohjeita;

b)

jos vakuutusyritykset harjoittavat sekä henkivakuutus- että vahinkovakuutustoimintaa, liitteessä I oleva taulukko S.28.02.01, jossa esitetään vähimmäispääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.28.02 ohjeita.

16 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Variaatioanalyysiä koskevat tiedot

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on toimitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.29.01.01, jossa esitetään tiedot sellaisen ylijäämän muutoksesta raportointivuoden aikana, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat, sekä yhteenveto tämän muutoksen pääasiallisista syistä, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.29.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.29.02.01, jossa esitetään tiedot sellaisen ylijäämän muutoksen, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat, siitä osasta raportointivuoden aikana, joka johtuu sijoituksista ja rahoitusveloista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.29.02 ohjeita;

c)

liitteessä I olevat taulukot S.29.03.01 ja S.29.04.01, jossa esitetään tiedot sellaisen ylijäämän muutoksen, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat, siitä osasta raportointivuoden aikana, joka johtuu vakuutusteknisestä vastuuvelasta, noudattaen liitteessä II olevien jaksojen S.29.03 ja S.29.04 ohjeita.

17 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Jälleenvakuutusta ja erillisyhtiöitä koskevat tiedot

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on toimitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.30.01.01, jossa esitetään tiedot fakultatiivisista jälleenvakuutussuojista seuraavana raportointivuonna, mukaan luettuna tiedot 10 tärkeimmästä jälleenvakuutettuun altistumaan liittyvästä riskistä kunkin sellaisen vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, jolle käytetään fakultatiivista jälleenvakuutusta, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.30.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.30.02.01, jossa esitetään tiedot osuuksista, jotka jälleenvakuuttajilla on fakultatiivisista jälleenvakuutussuojista seuraavana raportointivuonna, mukaan luettuina tiedot 10 tärkeimmästä jälleenvakuutettuun altistumaan liittyvästä riskistä kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.30.02 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.30.03.01, jossa esitetään tiedot menevän jälleenvakuutuksen ohjelmasta seuraavana raportointivuonna, mukaan luettuina prospektiiviset tiedot jälleenvakuutussopimuksista, joiden voimassaoloaika sisältää seuraavan raportointivuoden tai menee päällekkäin sen kanssa, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.30.03 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.30.04.01, jossa esitetään tiedot menevän jälleenvakuutuksen ohjelmasta seuraavana raportointivuonna, mukaan luettuina prospektiiviset tiedot jälleenvakuutussopimuksista, joiden voimassaoloaika sisältää seuraavan raportointivuoden tai menee päällekkäin sen kanssa, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.30.04 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.31.01.01, jossa esitetään jälleenvakuuttajien osuutta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.31.01 ohjeita;

f)

liitteessä I oleva taulukko S.31.02.01, jossa esitetään erillisyhtiöitä koskevat tiedot riskin erillisyhtiöihin siirtävän vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen näkökulmasta, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.31.02 ohjeita.

18 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Erillään pidettäviä rahastoja, olennaisia vastaavuuskorjauskantoja ja jäljellä olevaa osaa koskevat tiedot

1.   Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on toimitettava seuraavat delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot jokaisesta olennaisesta erillään pidettävästä rahastosta, jokaisesta olennaisesta vastaavuuskorjauskannasta ja jäljellä olevasta osasta vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko SR.01.01.01, jossa esitetään toimitettujen tietojen sisältö, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.01.01 ohjeita;

b)

jokaisesta olennaisesta erillään pidettävästä rahastosta ja jäljellä olevasta osasta liitteessä I oleva taulukko SR.02.01.01, jossa esitetään tasetiedot käyttämällä sekä direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaista että yrityksen tilinpäätöksen mukaista arvostusta, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.02.01 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko SR.12.01.01, jossa esitetään henkivakuutuksen ja SLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat tiedot kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.12.01 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko SR.17.01.01, jossa esitetään vahinkovakuutuksen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat tiedot kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.17.01 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko SR.22.02.01, jossa esitetään tiedot kassavirtaennusteesta parhaan estimaatin laskentaa varten vastaavuuskorjauskannoittain, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.22.02 ohjeita;

f)

liitteessä I oleva taulukko SR.22.03.01, jossa esitetään vastaavuuskorjauskantoja koskevat tiedot vastaavuuskorjauskannoittain, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.22.03 ohjeita;

g)

jos yritys käyttää standardikaavaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko SR.25.01.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.25.01 ohjeita;

h)

jos yritys käyttää standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko SR.25.02.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.25.02 ohjeita;

i)

jos yritys käyttää kokonaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko SR.25.03.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.25.03 ohjeita;

j)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.01.01, jossa esitetään markkinariskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.01 ohjeita;

k)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.02.01, jossa esitetään vastapuoliriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.02 ohjeita;

l)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.03.01, jossa esitetään henkivakuutusriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.03 ohjeita;

m)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.04.01, jossa esitetään sairausvakuutusriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.04 ohjeita;

n)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.05.01, jossa esitetään vahinkovakuutusriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.05 ohjeita;

o)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.06.01, jossa esitetään operatiivista riskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.06 ohjeita;

p)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.07.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa käytettyjä yksinkertaistuksia koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.26.07 ohjeita;

q)

liitteessä I oleva taulukko SR.27.01.01, jossa esitetään vahinkovakuutukseen liittyvää katastrofiriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.27.01 ohjeita.

2.   Jos käytetään osittaista sisäistä mallia, j–q alakohdassa tarkoitetut taulukot on raportoitava ainoastaan standardikaavassa huomioon otettujen riskien osalta, jollei tämän asetuksen 19 artiklan perusteella toisin päätetä.

3.   Jos käytetään kokonaista sisäistä mallia, j–q alakohdassa tarkoitettuja taulukoita ei raportoida.

19 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Sisäisen mallin käyttäjät

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, jotka laskevat vakavaraisuuspääomavaatimuksen käyttämällä hyväksyttyä osittaista tai kokonaista sisäistä mallia, on sovittava valvontaviranomaisensa kanssa siitä, mitkä vakavaraisuuspääomavaatimusta koskeviin tietoihin liittyvät taulukot on toimitettava vuosittain.

20 artikla

Yksittäisten yritysten vuosittaiset määrälliset taulukot – Ryhmänsisäisiä liiketoimia koskevat tiedot

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, jotka eivät kuulu direktiivin 2009/138/EY 213 artiklan 2 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitettuun ryhmään ja joiden emoyritys on sekavakuutushallintayhtiö, on toimitettava vuosittain seuraavat kyseisen direktiivin 245 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen direktiivin 265 artiklan, käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.36.01.01, jossa esitetään tiedot merkittävistä ryhmänsisäisistä liiketoimista, joihin sisältyy oman pääoman ehtoisia liiketoimia sekä velkojen ja varojen siirtoa, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.36.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.36.02.01, jossa esitetään tiedot johdannaisia koskevista merkittävistä ryhmänsisäisistä liiketoimista, mukaan luettuina johdannaisinstrumentteja tukevat takuut, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.36.02 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.36.03.01, jossa esitetään tiedot jälleenvakuutusta koskevista merkittävistä ryhmänsisäisistä liiketoimista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.36.03 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.36.04.01, jossa esitetään tiedot merkittävistä ryhmänsisäisistä liiketoimista, jotka koskevat sisäistä kustannustenjakoa, muita ehdollisia velkoja kuin johdannaisia sekä taseen ulkopuolisia eriä, ja muuntyyppisistä ryhmänsisäisistä liiketoimista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.36.04 ohjeita.

21 artikla

Yksittäisten yritysten määrälliset taulukot – Ryhmänsisäisiä liiketoimia koskevat tiedot

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, jotka eivät kuulu direktiivin 2009/138/EY 213 artiklan 2 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitettuun ryhmään ja joiden emoyritys on sekavakuutushallintayhtiö, on raportoitava kyseisen direktiivin 245 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut hyvin merkittävät ryhmänsisäiset liiketoimet, ottaen huomioon kyseisen direktiivin 265 artiklan, sekä kyseisen direktiivin 245 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kaikissa olosuhteisessa ilmoitettavat ryhmänsisäiset liiketoimet, ottaen huomioon kyseisen direktiivin 265 artiklan, niin pian kuin se on käytännössä mahdollista käyttämällä asiaankuuluvia taulukoita tämän asetuksen liitteessä I olevista taulukoista S.36.01.01–S.36.04.01, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevien jaksojen S.36.01–S.36.04 ohjeita.

III LUKU

RYHMIEN MÄÄRÄLLISEN RAPORTOINNIN TAULUKOT

22 artikla

Määrälliset taulukot ryhmien alkutietoja varten

1.   Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 314 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 375 artiklan 1 kohdan, käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.01.01.06, jossa esitetään toimitettujen tietojen sisältö, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.01.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.01.02.04, jossa esitetään ryhmää koskevat perustiedot ja raportoinnin sisältö yleisesti, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.01.02 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.01.03.04, jossa esitetään erillään pidettäviä rahastoja ja vastaavuuskorjauskantoja koskevat perustiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.01.03 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.02.01.02, jossa esitetään tasetiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.02.01 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.23.01.04, jossa esitetään omaa varallisuutta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.23.01 ohjeita;

f)

jos ryhmä käyttää standardikaavaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko S.25.01.04, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.25.01 ohjeita;

g)

jos ryhmä käyttää standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko S.25.02.04, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.25.02 ohjeita;

h)

jos ryhmä käyttää kokonaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko S.25.03.04, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.25.03 ohjeita;

i)

liitteessä I oleva taulukko S.32.01.04, jossa esitetään ryhmään kuuluvia vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.32.01 ohjeita;

j)

liitteessä I oleva taulukko S.33.01.04, jossa esitetään tiedot ryhmään kuuluvia vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevista vaatimuksista, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.33.01 ohjeita;

k)

liitteessä I oleva taulukko S.34.01.04, jossa esitetään tiedot muista säännellyistä rahoitusalan yhteisöistä ja muista sääntelemättömistä rahoitusalan yhteisöistä, mukaan luettuina vakuutushallintayhtiöt ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöt, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.34.01 ohjeita.

2.   Ainoastaan sellaisten osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, jotka käyttävät ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä direktiivin 2009/138/EY 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2, on toimitettava 1 kohdan c, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitetut taulukot.

23 artikla

Ryhmien neljännesvuosittaiset määrälliset taulukot

1.   Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on, jollei raportoinnin tiheyttä ole rajoitettu direktiivin 2009/138/EY 254 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 372 artiklan 1 kohdan, neljännesvuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.01.01.05, jossa esitetään toimitettujen tietojen sisältö, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.01.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.01.02.04, jossa esitetään ryhmää koskevat perustiedot ja raportoinnin sisältö yleisesti, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.01.02 ohjeita;

c)

jos ryhmä käyttää ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä direktiivin 2009/138/EY 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.02.01.02, jossa esitetään tasetiedot käyttämällä direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaista arvostusta, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevan jakson S.02.01 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.05.01.02, jossa esitetään vakuutusmaksuja, korvauksia ja kuluja koskevat tiedot kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, käyttämällä konsernitilinpäätöksessä käytettyjä arvostus- ja kirjausperiaatteita, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevan jakson S.05.01 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.06.02.04, jossa esitetään eräkohtainen luettelo sijoituksista, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.06.02 ohjeita ja käyttäen liitteessä V vahvistettuja ja liitteessä VI määriteltyjä CIC-koodeja;

f)

jos ryhmällä olevien yhteissijoitusten osuus kaikista sijoituksista on yli 30 prosenttia, liitteessä I oleva taulukko S.06.03.04, jossa esitetään tiedot kaikkien ryhmällä olevien yhteissijoitusten läpikatsomisesta, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.06.03 ohjeita;

g)

liitteessä I oleva taulukko S.08.01.01, jossa esitetään eräkohtainen luettelo johdannaisten avoimista positioista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.08.01 ohjeita ja käyttäen liitteessä V vahvistettuja ja liitteessä VI määriteltyjä CIC-koodeja;

h)

liitteessä I oleva taulukko S.08.02.04, jossa esitetään eräkohtainen luettelo johdannaistransaktioista raportointikauden aikana, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.08.02 ohjeita ja käyttäen liitteessä V vahvistettuja ja liitteessä VI määriteltyjä CIC-koodeja;

i)

liitteessä I oleva taulukko S.23.01.04, jossa esitetään omaa varallisuutta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.23.01 ohjeita.

2.   Sovellettaessa 1 kohdan f alakohtaa ja käytettäessä ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 sellaisenaan, ryhmällä olevien yhteissijoitusten osuus kaikista sijoituksista saadaan laskemalla yhteen taulukon S.02.01.02 erä C0010/R0180, erään C0010/R0220 sisältyvät yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja erään C0010/R0090 sisältyvät yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja jakamalla näin saatu summa taulukon S.02.01.02 erien C0010/R0070 ja C0010/R0220 summalla. Jos ryhmän vakavaraisuuden laskentaan käytetään menetelmää 1 yhdistettynä direktiivin 2009/138/EY 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2 tai menetelmää 2 käytetään sellaisenaan, osuus on laskettava ensimmäisen virkkeen mukaisesti ja oikaistava, jotta voidaan ottaa huomioon kaikkien niiden yhteisöjen vaaditut erät, jotka kuuluvat taulukon S.06.02.04 piiriin.

24 artikla

Ryhmien neljännesvuosittaisessa raportoinnissa sallitut yksinkertaistukset

Neljännesvuosittaiset arvostukset voivat 23 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta perustua arvioihin ja arviointimenetelmiin laajemmassa mitassa kuin tilikauden tietoja koskevat arvostukset. Neljännesvuosittaiseen raportointiin käytettävien arvostusmenettelyjen suunnittelulla on pyrittävä varmistamaan, että tulokseksi saadut tiedot ovat luotettavia ja täyttävät direktiivissä 2009/138/EY säädetyt vaatimukset ja että kaikki tietojen ymmärtämisen kannalta olennaiset tiedot ilmoitetaan.

25 artikla

Ryhmien vuosittaiset määrälliset taulukot – Perustiedot ja tietojen sisältö

Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 372 artiklan 1 kohdan, vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.01.01.04, jossa esitetään toimitettujen tietojen sisältö, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.01.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.01.02.04, jossa esitetään ryhmää koskevat perustiedot ja raportoinnin sisältö yleisesti, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.01.02 ohjeita;

c)

jos ryhmä käyttää ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä kyseisen direktiivin 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.01.03.04, jossa esitetään erillään pidettäviä rahastoja ja vastaavuuskorjauskantoja koskevat perustiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.01.03 ohjeita.

26 artikla

Ryhmien vuosittaiset määrälliset taulukot – Tasetiedot ja muut yleiset tiedot

1.   Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 372 artiklan 1 kohdan, vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.02.01.01, jossa esitetään tasetiedot käyttämällä sekä direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaista että konsernitilinpäätöksen mukaista arvostusta, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevan jakson S.02.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.02.02.01, jossa esitetään varoja ja velkoja koskevat tiedot valuutoittain, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.02.02 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.03.01.04, jossa esitetään taseen ulkopuolisia eriä koskevat yleiset tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.03.01 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.03.02.04, jossa esitetään luettelo taseen ulkopuolisiin eriin kuuluvista saaduista rajoittamattomista takuista, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.03.02 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.03.03.04, jossa esitetään luettelo taseen ulkopuolisiin eriin kuuluvista annetuista rajoittamattomista takuista, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.03.03 ohjeita;

f)

liitteessä I oleva taulukko S.05.01.01, jossa esitetään vakuutusmaksuja, korvauksia ja kuluja koskevat tiedot kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, käyttämällä konsernitilinpäätöksessä käytettyjä arvostus- ja kirjausperiaatteita, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevan jakson S.05.01 ohjeita;

g)

liitteessä I oleva taulukko S.05.02.01, jossa esitetään vakuutusmaksuja, korvauksia ja kuluja koskevat tiedot maittain soveltamalla yrityksen tilinpäätöksessä käytettyjä arvostus- ja kirjausperiaatteita, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.05.02 ohjeita.

2.   Ainoastaan sellaisten osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, jotka käyttävät ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä kyseisen direktiivin 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2, on toimitettava 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut taulukot.

27 artikla

Ryhmien vuosittaiset määrälliset taulukot – Sijoituksia koskevat tiedot

1.   Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on, jollei niitä ole vapautettu tietyn taulukon toimittamisesta direktiivin 2009/138/EY 254 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla, toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 372 artiklan 1 kohdan, vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

jos ryhmä on vapautettu taulukon S.06.02.04 tai S.08.01.04 tietojen vuosittaisesta toimittamisesta direktiivin 2009/138/EY 254 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.06.01.01, jossa esitetään sijoituksia koskevat yhteenvetotiedot, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevan jakson S.06.01 ohjeita;

b)

jos ryhmä on vapautettu taulukon S.06.02.04 raportoinnista viimeisen vuosineljänneksen osalta direktiivin 2009/138/EY 254 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.06.02.04, jossa esitetään eräkohtainen luettelo sijoituksista, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevan jakson S.06.02 ohjeita;

c)

jos ryhmä on vapautettu taulukon S.06.03.04 raportoinnista viimeisen vuosineljänneksen osalta direktiivin 2009/138/EY 254 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tai ei ole raportoinut kyseistä taulukkoa neljännesvuosittain, koska tämän asetuksen 23 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu ryhmällä olevien yhteissijoitusten osuus kaikista sijoituksista on enintään 30 prosenttia, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.06.03.04, jossa esitetään tiedot kaikkien yrityksillä olevien yhteissijoitusten läpikatsomisesta, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.06.03 ohjeita;

d)

jos ryhmällä olevien strukturoitujen tuotteiden arvon osuus kaikista sijoituksista on yli 5 prosenttia, liitteessä I oleva taulukko S.07.01.04, jossa esitetään eräkohtainen luettelo strukturoiduista tuotteista, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.07.01 ohjeita;

e)

jos ryhmä on vapautettu taulukon S.08.01.04 raportoinnista viimeisen vuosineljänneksen osalta direktiivin 2009/138/EY 254 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.08.01.04, jossa esitetään eräkohtainen luettelo johdannaisten avoimista positioista, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevan jakson S.08.01 ohjeita;

f)

jos ryhmä on vapautettu taulukon S.08.02.04 raportoinnista viimeisen vuosineljänneksen osalta direktiivin 2009/138/EY 254 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.08.02.04, jossa esitetään eräkohtainen luettelo johdannaistransaktioista, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevan jakson S.08.02 ohjeita;

g)

liitteessä I oleva taulukko S.09.01.01, jossa esitetään raportointikauden tuottoja, voittoja ja tappioita koskevat tiedot liitteessä IV määriteltyjen sijoitusluokkien mukaan, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.09.01 ohjeita;

h)

jos lainaksiantamis- tai takaisinostosopimuksissa kohde-etuutena olevien taseeseen sisältyvien ja taseen ulkopuolisten arvopapereiden osuus kaikista sijoituksista on yli 5 prosenttia, kun on kyse sopimuksista, joiden erääntymispäivät ovat raportointijakson viimeisen päivän jälkeen, liitteessä I oleva taulukko S.10.01.04, jossa esitetään eräkohtainen luettelo taseeseen sisältyvistä ja taseen ulkopuolisista arvopapereiden lainaksiantamis- ja takaisinostosopimuksista, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.10.01 ohjeita;

i)

liitteessä I oleva taulukko S.11.01.04, jossa esitetään vakuutena olevia omaisuuseriä koskeva eräkohtainen luettelo, joka koostuu kaikentyyppisistä vakuutena olevista taseen ulkopuolisista omaisuuseräluokista, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.11.01 ohjeita.

2.   Sovellettaessa 1 kohdan d alakohtaa ja käytettäessä ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 sellaisenaan, ryhmällä olevien strukturoitujen tuotteiden arvon osuus kaikista sijoituksista saadaan laskemalla yhteen tämän asetuksen liitteessä IV määriteltyihin luokkiin 5 ja 6 luokitellut sijoitukset ja jakamalla näin saatu summa taulukon S.02.01.01 erien C0010/R0070 ja C0010/R0020 summalla. Jos ryhmän vakavaraisuuden laskentaan käytetään menetelmää 1 yhdistettynä direktiivin 2009/138/EY 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2 tai menetelmää 2 käytetään sellaisenaan, osuus on laskettava ensimmäisen virkkeen mukaisesti ja oikaistava, jotta voidaan ottaa huomioon kaikkien niiden yhteisöjen vaaditut erät, jotka kuuluvat taulukon S.06.02.04 piiriin.

3.   Sovellettaessa 1 kohdan h alakohtaa ja käytettäessä ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 sellaisenaan, osuus saadaan laskemalla yhteen lainaksiantamis- tai takaisinostosopimuksissa kohde-etuutena olevat taseeseen sisältyvät ja taseen ulkopuoliset arvopaperit, kun on kyse sopimuksista, joiden erääntymispäivät ovat raportointijakson viimeisen päivän jälkeen, ja jakamalla näin saatu summa taulukon S.02.01.01 erien C0010/R0070 ja C0010/R0220 summalla. Jos ryhmän vakavaraisuuden laskentaan käytetään menetelmää 1 yhdistettynä direktiivin 2009/138/EY 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2 tai menetelmää 2 käytetään sellaisenaan, osuus on laskettava ensimmäisen virkkeen mukaisesti ja oikaistava, jotta voidaan ottaa huomioon kaikkien niiden yhteisöjen vaaditut erät, jotka kuuluvat taulukon S.06.02.04 piiriin.

28 artikla

Ryhmien vuosittaiset määrälliset taulukot – Takuuehtoisia vakuutuksia koskevat tiedot

Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 372 artiklan 1 kohdan, vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.15.01.04, jossa esitetään tiedot takuuehtoisten vakuutusten takuita koskevasta kuvauksesta ryhmään kuuluvien ja ETA-alueen ulkopuolelle sijoittuneiden yritysten ensivakuutustoiminnassa liikkeeseen laskemien tuotteiden mukaan, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.15.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.15.02.04, jossa esitetään tiedot takuuehtoisten vakuutusten takuiden suojauksesta ryhmään kuuluvien ja ETA-alueen ulkopuolelle sijoittuneiden yritysten ensivakuutustoiminnassa liikkeeseen laskemien tuotteiden mukaan, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.15.02 ohjeita.

29 artikla

Ryhmien vuosittaiset määrälliset taulukot – Pitkäaikaisia takuita koskevat tiedot

Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 372 artiklan 1 kohdan, vuosittain käyttämällä tämän asetuksen liitteessä I olevaa taulukkoa S.22.01.04, jossa esitetään tiedot pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden vaikutuksista, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevan jakson S.22.01 ohjeita.

30 artikla

Ryhmien vuosittaiset määrälliset taulukot – Omaa varallisuutta koskevat tiedot

1.   Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 372 artiklan 1 kohdan, vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.23.01.04, jossa esitetään omaa varallisuutta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.23.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.23.02.04, jossa esitetään omaa varallisuutta koskevat yksityiskohtaiset tiedot luokittain, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.23.02 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.23.03.04, jossa esitetään tiedot oman varallisuuden vuosittaisista muutoksista, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.23.03 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.23.04.04, jossa esitetään luettelo oman varallisuuden eristä, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.23.04 ohjeita.

2.   Ainoastaan sellaisten osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, jotka käyttävät ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä kyseisen direktiivin 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2, on toimitettava 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut taulukot.

31 artikla

Ryhmien vuosittaiset määrälliset taulukot – Vakavaraisuuspääomavaatimusta koskevat tiedot

1.   Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, jotka käyttävät ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä kyseisen direktiivin 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2, on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 372 artiklan 1 kohdan, vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

jos ryhmä käyttää standardikaavaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko S.25.01.04, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.25.01 ohjeita;

b)

jos ryhmä käyttää standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko S.25.02.04, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.25.02 ohjeita;

c)

jos ryhmä käyttää kokonaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko S.25.03.04, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.25.03 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.26.01.04, jossa esitetään markkinariskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.01 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.26.02.04, jossa esitetään vastapuoliriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.02 ohjeita;

f)

liitteessä I oleva taulukko S.26.03.04, jossa esitetään henkivakuutusriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.03 ohjeita;

g)

liitteessä I oleva taulukko S.26.04.04, jossa esitetään sairausvakuutusriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.04 ohjeita;

h)

liitteessä I oleva taulukko S.26.05.04, jossa esitetään vahinkovakuutusriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.05 ohjeita;

i)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.06.04, jossa esitetään operatiivista riskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.06 ohjeita;

j)

liitteessä I oleva taulukko S.26.07.04, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa käytettyjä yksinkertaistuksia koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.07 ohjeita;

k)

liitteessä I oleva taulukko S.27.01.01, jossa esitetään vahinkovakuutukseen liittyvää katastrofiriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.27.01 ohjeita.

2.   Jos on olemassa erillään pidettäviä rahastoja tai vastaavuuskorjauskantoja, 1 kohdan d–k alakohdassa tarkoitettuja taulukoita ei raportoida ryhmästä kokonaisuutena.

3.   Jos käytetään osittaista sisäistä mallia, 1 kohdan d–k alakohdassa tarkoitetut taulukot on raportoitava ainoastaan standardikaavassa huomioon otettujen riskien osalta, jollei tämän asetuksen 35 artiklan perusteella toisin päätetä.

4.   Jos käytetään kokonaista sisäistä mallia, 1 kohdan d–k alakohdassa tarkoitettuja taulukoita ei raportoida.

32 artikla

Ryhmien vuosittaiset määrälliset taulukot – Jälleenvakuuttajia ja erillisyhtiöitä koskevat tiedot

Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 372 artiklan 1 kohdan, vuosittain käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.31.01.04, jossa esitetään jälleenvakuuttajien osuutta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.31.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.31.02.04, jossa esitetään erillisyhtiöitä koskevat tiedot riskin erillisyhtiöihin siirtävän vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen näkökulmasta, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.31.02 ohjeita.

33 artikla

Ryhmien vuosittaiset määrälliset taulukot – Ryhmäkohtaiset tiedot

Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on toimitettava vuosittain seuraavat delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 372 artiklan 1 kohdan, käyttämällä seuraavia taulukoita:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.32.01.04, jossa esitetään ryhmään kuuluvia vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.32.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.33.01.04, jossa esitetään tiedot ryhmään kuuluvia vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevista vaatimuksista, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.33.01 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.34.01.04, jossa esitetään tiedot sellaisista rahoitusalan yrityksistä, jotka eivät ole vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksiä, sekä delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 1 artiklan 52 kohdassa määritellyistä, rahoitustoimintaa harjoittavista sääntelemättömistä yrityksistä, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.34.01 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.35.01.04, jossa esitetään ryhmään kuuluvien yritysten vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.35.01 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.36.01.01, jossa esitetään tiedot merkittävistä ryhmänsisäisistä liiketoimista, joihin sisältyy oman pääoman ehtoisia liiketoimia sekä velkojen ja varojen siirtoa ja jotka ylittävät ryhmävalvojan direktiivin 2009/138/EY 245 artiklan 3 kohdan mukaisesti määrittämän kynnysarvon, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.36.01 ohjeita;

f)

liitteessä I oleva taulukko S.36.02.01, jossa esitetään tiedot sellaisista johdannaisia koskevista merkittävistä ryhmänsisäisistä liiketoimista, mukaan luettuina johdannaisinstrumentteja tukevat takuut, jotka ylittävät ryhmävalvojan direktiivin 2009/138/EY 245 artiklan 3 kohdan mukaisesti määrittämän kynnysarvon, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.36.02 ohjeita;

g)

liitteessä I oleva taulukko S.36.03.01, jossa esitetään tiedot sellaisista jälleenvakuutusta koskevista merkittävistä ryhmänsisäisistä liiketoimista, jotka ylittävät ryhmävalvojan direktiivin 2009/138/EY 245 artiklan 3 kohdan mukaisesti määrittämän kynnysarvon, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.36.03 ohjeita;

h)

liitteessä I oleva taulukko S.36.04.01, jossa esitetään tiedot sisäistä kustannustenjakoa, muita ehdollisia velkoja kuin johdannaisia sekä taseen ulkopuolisia eriä koskevista merkittävistä ryhmänsisäisistä liiketoimista ja muuntyyppisistä ryhmänsisäisistä liiketoimista, jotka ylittävät ryhmävalvojan direktiivin 2009/138/EY 245 artiklan 3 kohdan mukaisesti määrittämän kynnysarvon, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.36.04 ohjeita;

i)

liitteessä I oleva taulukko S.37.01.04, jossa esitetään tiedot merkittävistä riskikeskittymistä, jotka ylittävät ryhmävalvojan direktiivin 2009/138/EY 244 artiklan 3 kohdan mukaisesti määrittämän kynnysarvon, noudattaen liitteessä III olevia taulukon S.37.01 ohjeita.

34 artikla

Ryhmien vuosittaiset määrälliset taulukot – Erillään pidettäviä rahastoja, olennaisia vastaavuuskorjauskantoja ja jäljellä olevaa osaa koskevat tiedot

1.   Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, jotka käyttävät ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä kyseisen direktiivin 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2, on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 372 artiklan 1 kohdan, kaikista olennaisista erillään pidettävistä rahastoista ja kaikista olennaisista vastaavuuskorjauskannoista, jotka liittyvät delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 335 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuun konsolidoituun osaan, sekä jäljelle jäävästä osasta vuosittain käyttämällä seuraavia taulukkoja:

a)

liitteessä I oleva taulukko SR.01.01.04, jossa esitetään toimitettujen tietojen sisältö, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.01.01 ohjeita;

b)

jos ryhmä käyttää standardikaavaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko SR.25.01.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.25.01 ohjeita;

c)

jos yritys käyttää standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko SR.25.02.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.25.02 ohjeita;

d)

jos yritys käyttää kokonaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, liitteessä I oleva taulukko SR.25.03.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimus, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.25.03 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.01.01, jossa esitetään markkinariskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.01 ohjeita;

f)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.02.01, jossa esitetään vastapuoliriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.02 ohjeita;

g)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.03.01, jossa esitetään henkivakuutusriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.03 ohjeita;

h)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.04.01, jossa esitetään sairausvakuutusriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.04 ohjeita;

i)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.05.01, jossa esitetään vahinkovakuutusriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.05 ohjeita;

j)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.06.01, jossa esitetään operatiivista riskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.06 ohjeita;

k)

liitteessä I oleva taulukko SR.26.07.01, jossa esitetään vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa käytettyjä yksinkertaistuksia koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.26.07 ohjeita;

l)

liitteessä I oleva taulukko SR.27.01.01, jossa esitetään vahinkovakuutukseen liittyvää katastrofiriskiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.27.01 ohjeita.

2.   Jos käytetään osittaista sisäistä mallia, 1 kohdan e–l alakohdassa tarkoitetut taulukot on raportoitava ainoastaan standardikaavassa huomioon otettujen riskien osalta, jollei tämän asetuksen 35 artiklan perusteella toisin päätetä.

3.   Jos käytetään kokonaista sisäistä mallia, 1 kohdan e–l alakohdassa tarkoitettuja taulukoita ei raportoida.

4.   Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, jotka käyttävät ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä kyseisen direktiivin 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2, on niiden tietojen lisäksi, jotka on toimitettava 1 kohdassa mainittuja taulukkoja käyttämällä, toimitettava vuosittain tasetiedot kaikista olennaisista erillään pidettävistä rahastoista, jotka liittyvät delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 335 artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitettuun konsolidoituun osaan, sekä delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 304 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta jäljellä olevasta osasta, ottaen huomioon kyseisen delegoidun asetuksen 372 artiklan 1 kohta, vuosittain käyttämällä tämän asetuksen liitteessä I olevaa taulukkoa SR.02.01.01, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevan jakson S.02.01 ohjeita.

35 artikla

Ryhmien vuosittaiset määrälliset taulukot – Sisäisen mallin käyttäjät

Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, jotka laskevat vakavaraisuuspääomavaatimuksen käyttämällä hyväksyttyä osittaista tai kokonaista sisäistä mallia, on sovittava ryhmävalvojansa kanssa siitä, mitkä vakavaraisuuspääomavaatimusta koskeviin tietoihin liittyvät taulukot on toimitettava vuosittain.

36 artikla

Ryhmien määrälliset taulukot – Ryhmänsisäiset liiketoimet ja riskikeskittymät

Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on ilmoitettava:

a)

direktiivin 2009/138/EY 245 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut merkittävät ja hyvin merkittävät ryhmänsisäiset liiketoimet ja kyseisen direktiivin 245 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kaikissa olosuhteisessa ilmoitettavat ryhmänsisäiset liiketoimet käyttämällä soveltuvin osin tämän asetuksen liitteessä I olevia taulukoita S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 tai S.36.04.01, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevien jaksojen S.36.01–S.36.04 ohjeita;

b)

direktiivin 2009/138/EY 244 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut merkittävät riskikeskittymät ja kyseisen direktiivin 244 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kaikissa olosuhteisessa ilmoitettavat riskikeskittymät käyttämällä tämän asetuksen liitteessä I olevaa taulukkoa S.37.01.04, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.37.01 ohjeita.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

37 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).


LIITE I

S.01.01.01

Toimitettujen tietojen sisältö

Taulukon koodi

Taulukon nimi

 

C0010

S.01.02.01

Perustiedot – Yleistä

R0010

 

S.01.03.01

Perustiedot – Erillään pidettävät rahastot ja vastaavuuskorjauskannat

R0020

 

S.02.01.01

Tase

R0030

 

S.02.02.01

Varat ja velat valuutoittain

R0040

 

S.03.01.01

Taseen ulkopuoliset erät – Yleistä

R0060

 

S.03.02.01

Taseen ulkopuoliset erät – Luettelo yrityksen saamista rajoittamattomista takuista

R0070

 

S.03.03.01

Taseen ulkopuoliset erät – Luettelo yrityksen antamista rajoittamattomista takuista

R0080

 

S.04.01.01

Toiminta maittain

R0090

 

S.04.02.01

Tiedot Solvenssi II -direktiivin liitteessä I olevan A osan luokasta 10, ilman rahdinkuljettajan vastuuta

R0100

 

S.05.01.01

Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut vakuutuslajeittain

R0110

 

S.05.02.01

Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut maittain

R0120

 

S.06.01.01

Yhteenveto sijoituksista

R0130

 

S.06.02.01

Luettelo sijoituksista

R0140

 

S.06.03.01

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset – Läpikatsomisperiaate (look-through approach)

R0150

 

S.07.01.01

Strukturoidut tuotteet

R0160

 

S.08.01.01

Avoimet johdannaiset

R0170

 

S.08.02.01

Johdannaistransaktiot

R0180

 

S.09.01.01

Kauden tuotot/voitot ja tappiot

R0190

 

S.10.01.01

Arvopaperien lainaksiantaminen ja takaisinostosopimukset

R0200

 

S.11.01.01

Vakuutena olevat omaisuuserät

R0210

 

S.12.01.01

Henkivakuutuksen ja SLT-sairausvakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka

R0220

 

S.12.02.01

Henkivakuutuksen ja SLT-sairausvakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka – Maittain

R0230

 

S.13.01.01

Bruttomääräinen kassavirtaennuste

R0240

 

S.14.01.01

Henkivakuutusvelvoitteita koskeva analyysi

R0250

 

S.15.01.01

Kuvaus takuuehtoisista vakuutusten takuista

R0260

 

S.15.02.01

Takuuehtoisten vakuutusten takuiden suojaus

R0270

 

S.16.01.01

Tiedot vahinkovakuutusvelvoitteisiin pohjautuvista annuiteeteista

R0280

 

S.17.01.01

Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka

R0290

 

S.17.02.01

Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka – Maittain

R0300

 

S.18.01.01

Kassavirtaennuste (paras estimaatti – vahinkovakuutus)

R0310

 

S.19.01.01

Vahinkovakuutuskorvaukset

R0320

 

S.20.01.01

Korvauskulujakauman kehitys

R0330

 

S.21.01.01

Tappiojakauman riskiprofiili

R0340

 

S.21.02.01

Vahinkovakuutusriskit

R0350

 

S.21.03.01

Vahinkovakuutusriskien jakauma – Vakuutetun summan mukaan

R0360

 

S.22.01.01

Pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden vaikutukset

R0370

 

S.22.04.01

Tiedot korkojen laskennan siirtymätoimenpiteestä

R0380

 

S.22.05.01

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen kokonaislaskenta

R0390

 

S.22.06.01

Paras estimaatti, johon on tehty maakohtainen ja valuuttakohtainen volatiliteettikorjaus

R0400

 

S.23.01.01

Oma varallisuus

R0410

 

S.23.02.01

Yksityiskohtaiset tiedot omasta varallisuudesta luokittain

R0420

 

S.23.03.01

Oman varallisuuden vuosittaiset muutokset

R0430

 

S.23.04.01

Luettelo oman varallisuuden eristä

R0440

 

S.24.01.01

Omistusyhteydet

R0450

 

S.25.01.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Standardikaavaa käyttävät yritykset

R0460

 

S.25.02.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia käyttävät yritykset

R0470

 

S.25.03.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Kokonaista sisäistä mallia käyttävät yritykset

R0480

 

S.26.01.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Markkinariski

R0500

 

S.26.02.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vastapuoliriski

R0510

 

S.26.03.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Henkivakuutusriski

R0520

 

S.26.04.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Sairausvakuutusriski

R0530

 

S.26.05.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vahinkovakuutusriski

R0540

 

S.26.06.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Operatiivinen riski

R0550

 

S.26.07.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Yksinkertaistukset

R0560

 

S.27.01.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vahinko- ja sairausvakuutukseen liittyvä katastrofiriski

R0570

 

S.28.01.01

Vähimmäispääomavaatimus (MCR) – Vain henkivakuutus- tai vahinkovakuutustoiminta tai jälleenvakuutustoiminta

R0580

 

S.28.02.01

Vähimmäispääomavaatimus (MCR) – Sekä henkivakuutus- että vahinkovakuutustoiminta

R0590

 

S.29.01.01

Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat

R0600

 

S.29.02.01

Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat – Sijoituksista ja rahoitusveloista johtuva

R0610

 

S.29.03.01

Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat – Vakuutusteknisestä vastuuvelasta johtuva

R0620

 

S.29.04.01

Yksityiskohtainen kausittainen analyysi – Vastuuvelan kassavirrat (technical flows) vs. vakuutustekninen vastuuvelka

R0630

 

S.30.01.01

Perustiedot vahinko- ja henkivakuutustoiminnan fakultatiivisista jälleenvakuutussuojista

R0640

 

S.30.02.01

Tiedot vahinko- ja henkivakuutustoiminnan fakultatiivisista jälleenvakuutussuojista olevista osuuksista

R0650

 

S.30.03.01

Perustiedot menevän jälleenvakuutuksen ohjelmasta

R0660

 

S.30.04.01

Perustiedot menevän jälleenvakuutuksen ohjelmasta olevista osuuksista

R0670

 

S.31.01.01

Jälleenvakuuttajien osuus (mukaan lukien rajoitettu jälleenvakuutus ja erillisyhtiöt)

R0680

 

S.31.02.01

Erillisyhtiöt

R0690

 

S.36.01.01

Ryhmänsisäiset liiketoimet – Oman pääoman ehtoiset liiketoimet, velkojen ja varojen siirrot

R0740

 

S.36.02.01

Ryhmänsisäiset liiketoimet – Johdannaiset

R0750

 

S.36.03.01

Ryhmänsisäiset liiketoimet – Sisäinen jälleenvakuutus

R0760

 

S.36.04.01

Ryhmänsisäiset liiketoimet – Kustannustenjako, ehdolliset velat, taseen ulkopuoliset erät ja muut erät

R0770

 


S.01.01.02

Toimitettujen tietojen sisältö

Taulukon koodi

Taulukon nimi

 

C0010

S.01.02.01

Perustiedot – Yleistä

R0010

 

S.02.01.02

Tase

R0030

 

S.05.01.02

Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut vakuutuslajeittain

R0110

 

S.06.02.01

Luettelo sijoituksista

R0140

 

S.06.03.01

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset – Läpikatsomisperiaate (look-through approach)

R0150

 

S.08.01.01

Avoimet johdannaiset

R0170

 

S.08.02.01

Johdannaistransaktiot

R0180

 

S.12.01.02

Henkivakuutuksen ja SLT-sairausvakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka

R0220

 

S.17.01.02

Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka

R0290

 

S.23.01.01

Oma varallisuus

R0410

 

S.28.01.01

Vähimmäispääomavaatimus (MCR) – Vain henkivakuutus- tai vahinkovakuutustoiminta tai jälleenvakuutustoiminta

R0580

 

S.28.02.01

Vähimmäispääomavaatimus (MCR) – Sekä henkivakuutus- että vahinkovakuutustoiminta

R0590

 


S.01.01.03

Toimitettujen tietojen sisältö

Taulukon koodi

Taulukon nimi

 

C0010

S.01.02.01

Perustiedot – Yleistä

R0010

 

S.01.03.01

Perustiedot – Erillään pidettävät rahastot ja vastaavuuskorjauskannat

R0020

 

S.02.01.02

Tase

R0030

 

S.23.01.01

Oma varallisuus

R0410

 

S.25.01.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Standardikaavaa käyttävät yritykset

R0460

 

S.25.02.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia käyttävät yritykset

R0470

 

S.25.03.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Kokonaista sisäistä mallia käyttävät yritykset

R0480

 

S.28.01.01

Vähimmäispääomavaatimus (MCR) – Vain henkivakuutus- tai vahinkovakuutustoiminta tai jälleenvakuutustoiminta

R0580

 

S.28.02.01

Vähimmäispääomavaatimus (MCR) – Sekä henkivakuutus- että vahinkovakuutustoiminta

R0590

 


S.01.01.04

Toimitettujen tietojen sisältö

Taulukon koodi

Taulukon nimi

 

C0010

S.01.02.04

Perustiedot – Yleistä

R0010

 

S.01.03.04

Perustiedot – Erillään pidettävät rahastot ja vastaavuuskorjauskannat

R0020

 

S.02.01.01

Tase

R0030

 

S.02.02.01

Varat ja velat valuutoittain

R0040

 

S.03.01.04

Taseen ulkopuoliset erät – Yleistä

R0060

 

S.03.02.04

Taseen ulkopuoliset erät – Luettelo ryhmän saamista rajoittamattomista takuista

R0070

 

S.03.03.04

Taseen ulkopuoliset erät – Luettelo ryhmän antamista rajoittamattomista takuista

R0080

 

S.05.01.01

Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut vakuutuslajeittain

R0110

 

S.05.02.01

Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut maittain

R0120

 

S.06.01.01

Yhteenveto sijoituksista

R0130

 

S.06.02.04

Luettelo sijoituksista

R0140

 

S.06.03.04

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset – Läpikatsomisperiaate (look-through approach)

R0150

 

S.07.01.04

Strukturoidut tuotteet

R0160

 

S.08.01.04

Avoimet johdannaiset

R0170

 

S.08.02.04

Johdannaistransaktiot

R0180

 

S.09.01.04

Kauden tuotot/voitot ja tappiot

R0190

 

S.10.01.04

Arvopaperien lainaksiantaminen ja takaisinostosopimukset

R0200

 

S.11.01.04

Vakuutena olevat omaisuuserät

R0210

 

S.15.01.04

Kuvaus takuuehtoisista vakuutusten takuista

R0260

 

S.15.02.04

Takuuehtoisten vakuutusten takuiden suojaus

R0270

 

S.22.01.04

Pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden vaikutukset

R0370

 

S.23.01.04

Oma varallisuus

R0410

 

S.23.02.04

Yksityiskohtaiset tiedot omasta varallisuudesta luokittain

R0420

 

S.23.03.04

Oman varallisuuden vuosittaiset muutokset

R0430

 

S.23.04.04

Luettelo oman varallisuuden eristä

R0440

 

S.25.01.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)– Standardikaavaa käyttävät ryhmät

R0460

 

S.25.02.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)– Standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia käyttävät ryhmät

R0470

 

S.25.03.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Kokonaista sisäistä mallia käyttävät ryhmät

R0480

 

S.26.01.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Markkinariski

R0500

 

S.26.02.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vastapuoliriski

R0510

 

S.26.03.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Henkivakuutusriski

R0520

 

S.26.04.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Sairausvakuutusriski

R0530

 

S.26.05.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vahinkovakuutusriski

R0540

 

S.26.06.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Operatiivinen riski

R0550

 

S.26.07.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Yksinkertaistukset

R0560

 

S.27.01.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vahinko- ja sairausvakuutukseen liittyvä katastrofiriski

R0570

 

S.31.01.04

Jälleenvakuuttajien osuus (mukaan lukien rajoitettu jälleenvakuutus ja erillisyhtiöt)

R0680

 

S.31.02.04

Erillisyhtiöt

R0690

 

S.32.01.04

Ryhmään kuuluvat yritykset

R0700

 

S.33.01.04

Yksittäisiä vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevat vaatimukset

R0710

 

S.34.01.04

Muita säänneltyjä ja sääntelemättömiä rahoitusalan yrityksiä koskevat yrityskohtaiset vaatimukset, vakuutushallintayhtiöt ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöt mukaan lukien

R0720

 

S.35.01.04

Osuus ryhmän vakuutusteknisestä vastuuvelasta

R0730

 

S.36.01.01

Ryhmänsisäiset liiketoimet – Oman pääoman ehtoiset liiketoimet, velkojen ja varojen siirrot

R0740

 

S.36.02.01

Ryhmänsisäiset liiketoimet – Johdannaiset

R0750

 

S.36.03.01

Ryhmänsisäiset liiketoimet – Sisäinen jälleenvakuutus

R0760

 

S.36.04.01

Ryhmänsisäiset liiketoimet – Kustannustenjako, ehdolliset velat, taseen ulkopuoliset erät ja muut erät

R0770

 

S.37.01.04

Riskikeskittymä

R0780

 


S.01.01.05

Toimitettujen tietojen sisältö

Taulukon koodi

Taulukon nimi

 

C0010

S.01.02.04

Perustiedot – Yleistä

R0010

 

S.02.01.02

Tase

R0030

 

S.05.01.02

Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut vakuutuslajeittain

R0110

 

S.06.02.04

Luettelo sijoituksista

R0140

 

S.06.03.04

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset – Läpikatsomisperiaate (look-through approach)

R0150

 

S.08.01.04

Avoimet johdannaiset

R0170

 

S.08.02.04

Johdannaistransaktiot

R0180

 

S.23.01.04

Oma varallisuus

R0410

 


S.01.01.06

Toimitettujen tietojen sisältö

Taulukon koodi

Taulukon nimi

 

C0010

S.01.02.04

Perustiedot – Yleistä

R0010

 

S.01.03.04

Perustiedot – Erillään pidettävät rahastot ja vastaavuuskorjauskannat

R0020

 

S.02.01.02

Tase

R0030

 

S.23.01.04

Oma varallisuus

R0410

 

S.25.01.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)– Standardikaavaa käyttävät ryhmät

R0460

 

S.25.02.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)– Standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia käyttävät ryhmät

R0470

 

S.25.03.04

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Kokonaista sisäistä mallia käyttävät ryhmät

R0480

 

S.32.01.04

Ryhmään kuuluvat yhteisöt

R0700

 

S.33.01.04

Yksittäisiä vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevat vaatimukset

R0710

 

S.34.01.04

Muita säänneltyjä ja sääntelemättömiä rahoitusalan yrityksiä koskevat yrityskohtaiset vaatimukset, vakuutushallintayhtiöt ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöt mukaan lukien

R0720

 

SR.01.01.01

Toimitettujen tietojen sisältö

Erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta / jäljellä oleva osa

Z0010

 

Rahaston/vastaavuuskorjauskannan numero

Z0020

 


Taulukon koodi

Taulukon nimi

 

C0010

SR.02.01.01

Tase

R0790

 

SR.12.01.01

Henkivakuutuksen ja SLT-sairausvakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka

R0800

 

SR.17.01.01

Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka

R0810

 

SR.22.02.01

Kassavirtaennuste (paras estimaatti – vastaavuuskorjauskannat)

R0820

 

SR.22.03.01

Tiedot vastaavuuskorjauksen laskennasta

R0830

 

SR.25.01.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Standardikaavaa käyttävät yritykset

R0840

 

SR.25.02.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia käyttävät yritykset

R0850

 

SR.25.03.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Kokonaista sisäistä mallia käyttävät yritykset

R0860

 

SR.26.01.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Markkinariski

R0870

 

SR.26.02.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vastapuoliriski

R0880

 

SR.26.03.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Henkivakuutusriski

R0890

 

SR.26.04.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Sairausvakuutusriski

R0900

 

SR.26.05.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vahinkovakuutusriski

R0910

 

SR.26.06.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Operatiivinen riski

R0920

 

SR.26.07.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Yksinkertaistukset

R0930

 

SR.27.01.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vahinko- ja sairausvakuutukseen liittyvä katastrofiriski

R0940

 

SR.01.01.04

Toimitettujen tietojen sisältö

Erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta / jäljellä oleva osa

Z0010

 

Rahaston/vastaavuuskorjauskannan numero

Z0020

 


Taulukon koodi

Taulukon nimi

 

C0010

SR.02.01.04

Tase

R0790

 

SR.25.01.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vain standardikaava

R0840

 

SR.25.02.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Standardikaava ja osittainen sisäinen malli

R0850

 

SR.25.03.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Sisäinen malli

R0860

 

SR.26.01.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Markkinariski

R0870

 

SR.26.02.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vastapuoliriski

R0880

 

SR.26.03.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Henkivakuutusriski

R0890

 

SR.26.04.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Sairausvakuutusriski

R0900

 

SR.26.05.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vahinkovakuutusriski

R0910

 

SR.26.06.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Operatiivinen riski

R0920

 

SR.26.07.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Yksinkertaistukset

R0930

 

SR.27.01.01

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Vahinko- ja sairausvakuutukseen liittyvä katastrofiriski

R0940

 

S.01.02.01

Perustiedot – Yleistä

 

 

C0010

Yrityksen nimi

R0010

 

Yrityksen tunnistekoodi

R0020

 

Yrityskoodin tyyppi

R0030

 

Yrityksen toimiala

R0040

 

Toimiluvan myöntänyt maa

R0050

 

Raportointikieli

R0070

 

Raportoinnin toimituspäivä

R0080

 

Raportointijakson viimeinen päivä

R0090

 

Säännöllinen/tapauskohtainen toimittaminen

R0100

 

Raportointivaluutta

R0110

 

Tilinpäätösstandardit

R0120

 

SCR:n laskentamenetelmä

R0130

 

Yrityskohtaisten parametrien käyttö

R0140

 

Erillään pidettävät rahastot

R0150

 

Vastaavuuskorjaus

R0170

 

Volatiliteettikorjaus

R0180

 

Riskittömien korkojen siirtymätoimenpide

R0190

 

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpide

R0200

 

Ensimmäinen raportointi vai uudelleenraportointi

R0210

 


S.01.02.04

Perustiedot – Yleistä

 

 

C0010

Osakasyrityksen nimi

R0010

 

Ryhmän tunnistekoodi

R0020

 

Ryhmäkoodin tyyppi

R0030

 

Ryhmävalvojan maa

R0050

 

Alaryhmän tiedot

R0060

 

Raportointikieli

R0070

 

Raportoinnin toimituspäivä

R0080

 

Raportointijakson viimeinen päivä

R0090

 

Säännöllinen/tapauskohtainen toimittaminen

R0100

 

Raportointivaluutta

R0110

 

Tilinpäätösstandardit

R0120

 

Ryhmän SCR:n laskentamenetelmä

R0130

 

Ryhmäkohtaisten parametrien käyttö

R0140

 

Erillään pidettävät rahastot

R0150

 

Ryhmän vakavaraisuuden laskentamenetelmä

R0160

 

Vastaavuuskorjaus

R0170

 

Volatiliteettikorjaus

R0180

 

Riskittömien korkojen siirtymätoimenpide

R0190

 

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpide

R0200

 

Ensimmäinen raportointi vai uudelleenraportointi

R0210

 

S.01.03.01

Perustiedot – Erillään pidettävät rahastot ja vastaavuuskorjauskannat

Luettelo kaikista erillään pidettävistä rahastoista / vastaavuuskorjauskannoista (päällekkäisyydet sallitaan)

Rahaston/vastaavuuskorjauskannan numero

Erillään pidettävän rahaston / vastaavuuskorjauskannan nimi

Erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta / rahaston jäljellä oleva osa

Erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta, johon kuuluu muita erillään pidettäviä rahastoja / vastaavuuskorjauskantoja

Olennaisuus

304 artikla

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 


Luettelo erillään pidettävistä rahastoista / vastaavuuskorjauskannoista, joihin kuuluu muita erillään pidettäviä rahastoja / vastaavuuskorjauskantoja

Sellaisten erillään pidettävien rahastojen / vastaavuuskorjauskantojen numero, joihin kuuluu muita erillään pidettäviä rahastoja / vastaavuuskorjauskantoja

Toiseen rahastoon kuuluvan erillään pidettävän rahaston / vastaavuuskorjauskannan numero

Toiseen rahastoon kuuluva erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Perustiedot – Erillään pidettävät rahastot ja vastaavuuskorjauskannat

Luettelo kaikista erillään pidettävistä rahastoista / vastaavuuskorjauskannoista (päällekkäisyydet sallitaan)

Yrityksen virallinen nimi

Yrityksen tunnistekoodi

Yrityksen tunnistekoodin tyyppi

Rahaston/vastaavuuskorjauskannan numero

Erillään pidettävän rahaston / vastaavuuskorjauskannan nimi

Erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta / rahaston jäljellä oleva osa

Erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta, johon kuuluu muita erillään pidettäviä rahastoja / vastaavuuskorjauskantoja

Olennaisuus

304 artikla

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Luettelo erillään pidettävistä rahastoista / vastaavuuskorjauskannoista, joihin kuuluu muita erillään pidettäviä rahastoja / vastaavuuskorjauskantoja

Sellaisten erillään pidettävien rahastojen / vastaavuuskorjauskantojen numero, joihin kuuluu muita erillään pidettäviä rahastoja / vastaavuuskorjauskantoja

Toiseen rahastoon kuuluvan erillään pidettävän rahaston / vastaavuuskorjauskannan numero

Toiseen rahastoon kuuluva erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.02.01.01

Tase

 

 

Solvenssi II -arvo

Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo

Varat

 

C0010

C0020

Liikearvo

R0010

 

 

Aktivoidut hankintamenot

R0020

 

 

Aineettomat hyödykkeet

R0030

 

 

Laskennalliset verosaamiset

R0040

 

 

Eläke-etuuksien ylijäämä

R0050

 

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (omassa käytössä)

R0060

 

 

Sijoitukset (muut kuin indeksi- ja sijoitussidonnaisiin sopimusten katteena olevat varat)

R0070

 

 

Kiinteistöt (muut kuin omassa käytössä olevat)

R0080

 

 

Omistusosuudet sidosyrityksissä, mukaan lukien omistusyhteydet

R0090

 

 

Osakkeet

R0100

 

 

Osakkeet – Listatut

R0110

 

 

Osakkeet – Listaamattomat

R0120

 

 

Joukkovelkakirjalainat

R0130

 

 

Valtion joukkovelkakirjalainat

R0140

 

 

Yrityslainat

R0150

 

 

Strukturoidut velkakirjat

R0160

 

 

Vakuudelliset arvopaperit

R0170

 

 

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

R0180

 

 

Johdannaiset

R0190

 

 

Talletukset, jotka eivät kuulu muihin rahavaroihin

R0200

 

 

Muut sijoitukset

R0210

 

 

Indeksi- ja sijoitussidonnaisiin sopimuksiin sijoitetut varat

R0220

 

 

Kiinnelainat ja muut lainat

R0230

 

 

Lainat, joiden vakuutena on vakuutussopimus

R0240

 

 

Kiinnelainat ja muut lainat yksityishenkilöille

R0250

 

 

Muut kiinnelainat ja lainat

R0260

 

 

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista:

R0270

 

 

Vahinkovakuutus ja NSLT-sairausvakuutus

R0280

 

 

Vahinkovakuutus, ilman sairausvakuutusta

R0290

 

 

NSLT-sairausvakuutus

R0300

 

 

Henkivakuutus ja SLT-sairausvakuutus, ilman sairausvakuutusta ja indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia

R0310

 

 

SLT-sairausvakuutus

R0320

 

 

Henkivakuutus, ilman sairausvakuutusta ja indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia

R0330

 

 

Indeksi- ja sijoitussidonnainen henkivakuutus

R0340

 

 

Jälleenvakuutustalletteet

R0350

 

 

Vakuutussaamiset ja saamiset vakuutusedustajilta

R0360

 

 

Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta

R0370

 

 

Muut saamiset (myyntisaamiset, ei vakuutuksiin liittyvät)

R0380

 

 

Omat osakkeet (suorassa omistuksessa olevat)

R0390

 

 

Oman varallisuuden eriin tai maksettaviksi määrättyyn mutta vielä maksamattomaan alkupääomaan liittyvät saamiset

R0400

 

 

Rahavarat

R0410

 

 

Kaikki muut varat, joita ei ole esitetty muualla

R0420

 

 

Varat yhteensä

R0500

 

 

Velat

 

C0010

C0020

Vakuutustekninen vastuuvelka – Vahinkovakuutus

R0510

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Vahinkovakuutus (ilman sairausvakuutusta)

R0520

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0530

 

 

Paras estimaatti

R0540

 

 

Riskimarginaali

R0550

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – NSLT-sairausvakuutus

R0560

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0570

 

 

Paras estimaatti

R0580

 

 

Riskimarginaali

R0590

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Henkivakuutus (ilman indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia)

R0600

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – SLT-sairausvakuutus

R0610

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0620

 

 

Paras estimaatti

R0630

 

 

Riskimarginaali

R0640

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Henkivakuutus (ilman sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia)

R0650

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0660

 

 

Paras estimaatti

R0670

 

 

Riskimarginaali

R0680

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Indeksi- ja sijoitussidonnainen toiminta

R0690

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0700

 

 

Paras estimaatti

R0710

 

 

Riskimarginaali

R0720

 

 

Muu vakuutustekninen vastuuvelka

R0730

 

 

Ehdolliset velat

R0740

 

 

Muut varaukset kuin vakuutustekninen vastuuvelka

R0750

 

 

Eläkevelvoitteet

R0760

 

 

Jälleenvakuuttajilta pidätetyt talletteet

R0770

 

 

Laskennalliset verovelat

R0780

 

 

Johdannaiset

R0790

 

 

Velat luottolaitoksille

R0800

 

 

Muut rahoitusvelat kuin velat luottolaitoksille

R0810

 

 

Vakuutusvelat ja velat vakuutusedustajille

R0820

 

 

Jälleenvakuutusvelat

R0830

 

 

Velat (ostovelat, ei vakuutusvelat)

R0840

 

 

Etuoikeudeltaan huonommat velat

R0850

 

 

Omaan perusvarallisuuteen kuulumattomat etuoikeudeltaan huonommat velat

R0860

 

 

Omaan perusvarallisuuteen kuuluvat etuoikeudeltaan huonommat velat

R0870

 

 

Kaikki muut velat, joita ei ole esitetty muualla

R0880

 

 

Velat yhteensä

R0900

 

 

Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat

R1000

 

 


S.02.01.02

Tase

 

 

Solvenssi II -arvo

Varat

 

C0010

Liikearvo

R0010

 

Aktivoidut hankintamenot

R0020

 

Aineettomat hyödykkeet

R0030

 

Laskennalliset verosaamiset

R0040

 

Eläke-etuuksien ylijäämä

R0050

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (omassa käytössä)

R0060

 

Sijoitukset (muut kuin indeksi- ja sijoitussidonnaisiin sopimusten katteena olevat varat)

R0070

 

Kiinteistöt (muut kuin omassa käytössä olevat)

R0080

 

Omistusosuudet sidosyrityksissä, mukaan lukien omistusyhteydet

R0090

 

Osakkeet

R0100

 

Osakkeet – Listatut

R0110

 

Osakkeet – Listaamattomat

R0120

 

Joukkovelkakirjalainat

R0130

 

Valtion joukkovelkakirjalainat

R0140

 

Yrityslainat

R0150

 

Strukturoidut velkakirjat

R0160

 

Vakuudelliset arvopaperit

R0170

 

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

R0180

 

Johdannaiset

R0190

 

Talletukset, jotka eivät kuulu muihin rahavaroihin

R0200

 

Muut sijoitukset

R0210

 

Indeksi- ja sijoitussidonnaisiin sopimuksiin sijoitetut varat

R0220

 

Kiinnelainat ja muut lainat

R0230

 

Lainat, joiden vakuutena on vakuutussopimus

R0240

 

Kiinnelainat ja muut lainat yksityishenkilöille

R0250

 

Muut kiinnelainat ja lainat

R0260

 

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista:

R0270

 

Vahinkovakuutus ja NSLT-sairausvakuutus

R0280

 

Vahinkovakuutus, ilman sairausvakuutusta

R0290

 

NSLT-sairausvakuutus

R0300

 

Henkivakuutus ja SLT-sairausvakuutus, ilman sairausvakuutusta ja indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia

R0310

 

SLT-sairausvakuutus

R0320

 

Henkivakuutus, ilman sairausvakuutusta ja indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia

R0330

 

Indeksi- ja sijoitussidonnainen henkivakuutus

R0340

 

Jälleenvakuutustalletteet

R0350

 

Vakuutussaamiset ja saamiset vakuutusedustajilta

R0360

 

Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta

R0370

 

Muut saamiset (myyntisaamiset, ei vakuutuksiin liittyvät)

R0380

 

Omat osakkeet (suorassa omistuksessa olevat)

R0390

 

Oman varallisuuden eriin tai maksettaviksi määrättyyn mutta vielä maksamattomaan alkupääomaan liittyvät saamiset

R0400

 

Rahavarat

R0410

 

Kaikki muut varat, joita ei ole esitetty muualla

R0420

 

Varat yhteensä

R0500

 

Velat

 

C0010

Vakuutustekninen vastuuvelka – Vahinkovakuutus

R0510

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Vahinkovakuutus (ilman sairausvakuutusta)

R0520

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0530

 

Paras estimaatti

R0540

 

Riskimarginaali

R0550

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – NSLT-sairausvakuutus

R0560

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0570

 

Paras estimaatti

R0580

 

Riskimarginaali

R0590

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Henkivakuutus (ilman indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia)

R0600

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – SLT-sairausvakuutus

R0610

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0620

 

Paras estimaatti

R0630

 

Riskimarginaali

R0640

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Henkivakuutus (ilman sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia)

R0650

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0660

 

Paras estimaatti

R0670

 

Riskimarginaali

R0680

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Indeksi- ja sijoitussidonnainen toiminta

R0690

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0700

 

Paras estimaatti

R0710

 

Riskimarginaali

R0720

 

Muu vakuutustekninen vastuuvelka

R0730

 

Ehdolliset velat

R0740

 

Muut varaukset kuin vakuutustekninen vastuuvelka

R0750

 

Eläkevelvoitteet

R0760

 

Jälleenvakuuttajilta pidätetyt talletteet

R0770

 

Laskennalliset verovelat

R0780

 

Johdannaiset

R0790

 

Velat luottolaitoksille

R0800

 

Muut rahoitusvelat kuin velat luottolaitoksille

R0810

 

Vakuutusvelat ja velat vakuutusedustajille

R0820

 

Jälleenvakuutusvelat

R0830

 

Velat (ostovelat, ei vakuutusvelat)

R0840

 

Etuoikeudeltaan huonommat velat

R0850

 

Omaan perusvarallisuuteen kuulumattomat etuoikeudeltaan huonommat velat

R0860

 

Omaan perusvarallisuuteen kuuluvat etuoikeudeltaan huonommat velat

R0870

 

Kaikki muut velat, joita ei ole esitetty muualla

R0880

 

Velat yhteensä

R0900

 

Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat

R1000

 

SR.02.01.01

Tase

Erillään pidettävä rahasto tai jäljellä oleva osa

Z0020

 

Rahaston numero

Z0030

 


 

 

Solvenssi II -arvo

Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo

Varat

 

C0010

C0020

Liikearvo

R0010

 

 

Aktivoidut hankintamenot

R0020

 

 

Aineettomat hyödykkeet

R0030

 

 

Laskennalliset verosaamiset

R0040

 

 

Eläke-etuuksien ylijäämä

R0050

 

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (omassa käytössä)

R0060

 

 

Sijoitukset (muut kuin indeksi- ja sijoitussidonnaisiin sopimusten katteena olevat varat)

R0070

 

 

Kiinteistöt (muut kuin omassa käytössä olevat)

R0080

 

 

Omistusosuudet sidosyrityksissä, mukaan lukien omistusyhteydet

R0090

 

 

Osakkeet

R0100

 

 

Osakkeet – Listatut

R0110

 

 

Osakkeet – Listaamattomat

R0120

 

 

Joukkovelkakirjalainat

R0130

 

 

Valtion joukkovelkakirjalainat

R0140

 

 

Yrityslainat

R0150

 

 

Strukturoidut velkakirjat

R0160

 

 

Vakuudelliset arvopaperit

R0170

 

 

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

R0180

 

 

Johdannaiset

R0190

 

 

Talletukset, jotka eivät kuulu muihin rahavaroihin

R0200

 

 

Muut sijoitukset

R0210

 

 

Indeksi- ja sijoitussidonnaisiin sopimuksiin sijoitetut varat

R0220

 

 

Kiinnelainat ja muut lainat

R0230

 

 

Lainat, joiden vakuutena on vakuutussopimus

R0240

 

 

Kiinnelainat ja muut lainat yksityishenkilöille

R0250

 

 

Muut kiinnelainat ja lainat

R0260

 

 

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista:

R0270

 

 

Vahinkovakuutus ja NSLT-sairausvakuutus

R0280

 

 

Vahinkovakuutus, ilman sairausvakuutusta

R0290

 

 

NSLT-sairausvakuutus

R0300

 

 

Henkivakuutus ja SLT-sairausvakuutus, ilman sairausvakuutusta ja indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia

R0310

 

 

SLT-sairausvakuutus

R0320

 

 

Henkivakuutus, ilman sairausvakuutusta ja indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia

R0330

 

 

Indeksi- ja sijoitussidonnainen henkivakuutus

R0340

 

 

Jälleenvakuutustalletteet

R0350

 

 

Vakuutussaamiset ja saamiset vakuutusedustajilta

R0360

 

 

Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta

R0370

 

 

Muut saamiset (myyntisaamiset, ei vakuutuksiin liittyvät)

R0380

 

 

Omat osakkeet (suorassa omistuksessa olevat)

R0390

 

 

Oman varallisuuden eriin tai maksettaviksi määrättyyn mutta vielä maksamattomaan alkupääomaan liittyvät saamiset

R0400

 

 

Rahavarat

R0410

 

 

Kaikki muut varat, joita ei ole esitetty muualla

R0420

 

 

Varat yhteensä

R0500

 

 

Velat

 

C0010

C0020

Vakuutustekninen vastuuvelka – Vahinkovakuutus

R0510

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Vahinkovakuutus (ilman sairausvakuutusta)

R0520

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0530

 

 

Paras estimaatti

R0540

 

 

Riskimarginaali

R0550

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – NSLT-sairausvakuutus

R0560

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0570

 

 

Paras estimaatti

R0580

 

 

Riskimarginaali

R0590

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Henkivakuutus (ilman indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia)

R0600

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – SLT-sairausvakuutus

R0610

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0620

 

 

Paras estimaatti

R0630

 

 

Riskimarginaali

R0640

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Henkivakuutus (ilman sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia)

R0650

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0660

 

 

Paras estimaatti

R0670

 

 

Riskimarginaali

R0680

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Indeksi- ja sijoitussidonnainen toiminta

R0690

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0700

 

 

Paras estimaatti

R0710

 

 

Riskimarginaali

R0720

 

 

Muu vakuutustekninen vastuuvelka

 

 

 

Ehdolliset velat

R0740

 

 

Muut varaukset kuin vakuutustekninen vastuuvelka

R0750

 

 

Eläkevelvoitteet

R0760

 

 

Jälleenvakuuttajilta pidätetyt talletteet

R0770

 

 

Laskennalliset verovelat

R0780

 

 

Johdannaiset

R0790

 

 

Velat luottolaitoksille

R0800

 

 

Muut rahoitusvelat kuin velat luottolaitoksille

R0810

 

 

Vakuutusvelat ja velat vakuutusedustajille

R0820

 

 

Jälleenvakuutusvelat

R0830

 

 

Velat (ostovelat, ei vakuutusvelat)

R0840

 

 

Etuoikeudeltaan huonommat velat

R0850

 

 

Omaan perusvarallisuuteen kuulumattomat etuoikeudeltaan huonommat velat

R0860

 

 

Omaan perusvarallisuuteen kuuluvat etuoikeudeltaan huonommat velat

R0870

 

 

Kaikki muut velat, joita ei ole esitetty muualla

R0880

 

 

Velat yhteensä

R0900

 

 

Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat

R1000

 

 

S.02.02.01

Varat ja velat valuutoittain

 

 

 

 

 

 

Valuutat

 

 

 

 

 

 

C0010

Valuuttakoodi

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikkien valuuttojen kokonaisarvo

Solvenssi II -raportointivaluutan arvo

Muiden valuuttojen arvo

 

Olennaisten valuuttojen arvo

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Varat

 

 

 

 

 

 

 

Sijoitukset (muut kuin indeksi- ja sijoitussidonnaisiin sopimusten katteena olevat varat)

R0020

 

 

 

 

 

Muut varat: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (omassa käytössä), rahavarat, lainat, joiden vakuutena on vakuutussopimus, kiinnelainat ja muut lainat yksityishenkilöille sekä muut kiinnelainat ja lainat (muut kuin indeksi- ja sijoitussidonnaiset sopimukset)

R0030

 

 

 

 

 

Indeksi- ja sijoitussidonnaisiin sopimuksiin sijoitetut varat

R0040

 

 

 

 

 

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista

R0050

 

 

 

 

 

Jälleenvakuutustalletteet, vakuutussaamiset ja saamiset vakuutusedustajilta sekä saamiset jälleenvakuutustoiminnasta

R0060

 

 

 

 

 

Kaikki muut varat

R0070

 

 

 

 

 

Varat yhteensä

R0100

 

 

 

 

 

Velat

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka (ilman indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia)

R0110

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – indeksi- ja sijoitussidonnaiset sopimukset

R0120

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajilta pidätetyt talletteet sekä vakuutusvelat, velat vakuutusedustajille ja jälleenvakuutusvelat

R0130

 

 

 

 

 

Johdannaiset

R0140

 

 

 

 

 

Rahoitusvelat

R0150

 

 

 

 

 

Ehdolliset velat

R0160

 

 

 

 

 

Muut velat

R0170

 

 

 

 

 

Velat yhteensä

R0200

 

 

 

 

 


S.03.01.01

Taseen ulkopuoliset erät – Yleistä

 

 

Suurin arvo

Takuun / vakuuden / ehdollisten velkojen arvo

Vakuudellisten omaisuuserien arvo

Vakuudellisten velkojen arvo

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Yrityksen antamat takuut, mukaan lukien remburssit

R0010

 

 

 

 

Joista takuut, mukaan lukien muille samaan ryhmään kuuluville yrityksille annetut remburssit

R0020

 

 

 

 

Yrityksen saamat takuut, mukaan lukien remburssit

R0030

 

 

 

 

Joista takuut, mukaan lukien muilta samaan ryhmään kuuluvilta yrityksiltä saadut remburssit

R0040

 

 

 

 

Hallussa olevat vakuudet

 

 

 

 

 

Hallussa olevat annettujen lainojen tai ostettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet

R0100

 

 

 

 

Hallussa olevat johdannaisten vakuudet

R0110

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien siirretyn vakuutusteknisen vastuuvelan vakuudeksi panttaamat varat

R0120

 

 

 

 

Muut hallussa olevat vakuudet

R0130

 

 

 

 

Hallussa olevat vakuudet yhteensä

R0200

 

 

 

 

Asetetut vakuudet

 

 

 

 

 

Saaduille lainoille tai liikkeeseen lasketuille joukkovelkakirjalainoille asetetut vakuudet

R0210

 

 

 

 

Johdannaisille asetetut vakuudet

R0220

 

 

 

 

Jälleenvakuutusten ottajille vakuutusteknisen vastuuvelan vakuudeksi annetut varat (hyväksytty jälleenvakuutus)

R0230

 

 

 

 

Muut asetetut vakuudet

R0240

 

 

 

 

Asetetut vakuudet yhteensä

R0300

 

 

 

 

Ehdolliset velat

 

 

 

 

 

Ehdolliset velat, jotka eivät sisälly Solvenssi II -taseeseen

R0310

 

 

 

 

Joista ehdolliset velat samaan ryhmään kuuluville yhteisöille

R0320

 

 

 

 

Solvenssi II -taseessa olevat ehdolliset velat

R0330

 

 

 

 

Ehdolliset velat yhteensä

R0400

 

 

 

 


S.03.01.04

Taseen ulkopuoliset erät – Yleistä

 

 

Suurin arvo

Takuun / vakuuden / ehdollisten velkojen arvo

Vakuudellisten omaisuuserien arvo

Vakuudellisten velkojen arvo

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Ryhmän antamat takuut, mukaan lukien remburssit

R0010

 

 

 

 

Ryhmän saamat takuut, mukaan lukien remburssit

R0030

 

 

 

 

Hallussa olevat vakuudet

 

 

 

 

 

Hallussa olevat annettujen lainojen tai ostettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet

R0100

 

 

 

 

Hallussa olevat johdannaisten vakuudet

R0110

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien siirretyn vakuutusteknisen vastuuvelan vakuudeksi panttaamat varat

R0120

 

 

 

 

Muut hallussa olevat vakuudet

R0130

 

 

 

 

Hallussa olevat vakuudet yhteensä

R0200

 

 

 

 

Annetut vakuudet

 

 

 

 

 

Saaduille lainoille tai liikkeeseen lasketuille joukkovelkakirjalainoille asetetut vakuudet

R0210

 

 

 

 

Johdannaisille asetetut vakuudet

R0220

 

 

 

 

Jälleenvakuutusten ottajille vakuutusteknisen vastuuvelan vakuudeksi annetut varat (hyväksytty jälleenvakuutus)

R0230

 

 

 

 

Muut annetut vakuudet

R0240

 

 

 

 

Annetut vakuudet yhteensä

R0300

 

 

 

 

Ehdolliset velat

 

 

 

 

 

Ehdolliset velat, jotka eivät sisälly Solvenssi II -taseeseen

R0310

 

 

 

 

Solvenssi II -taseessa olevat ehdolliset velat

R0330

 

 

 

 

Ehdolliset velat yhteensä

R0400

 

 

 

 


S.03.02.01

Taseen ulkopuoliset erät – Luettelo yrityksen saamista rajoittamattomista takuista

Takuun koodi

Takuun antajan nimi

Takuun antajan koodi

Takuun antajan koodin tyyppi

Samaan ryhmään kuuluva takuun antaja

Takuun laukaiseva(t) tapahtuma(t)

Erityinen (erityiset) takuun laukaiseva(t) tapahtuma(t)

Takuun voimaantulopäivä

Oma lisävarallisuus

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.02.04

Taseen ulkopuoliset erät – Luettelo ryhmän saamista rajoittamattomista takuista

Takuun koodi

Takuun antajan nimi

Takuun antajan koodi

Takuun antajan koodin tyyppi

Takuun laukaiseva(t) tapahtuma(t)

Erityinen (erityiset) takuun laukaiseva(t) tapahtuma(t)

Takuun voimaantulopäivä

Oma lisävarallisuus

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.03.01

Taseen ulkopuoliset erät – Luettelo yrityksen antamista rajoittamattomista takuista

Takuun koodi

Takuun saajan nimi

Takuun saajan koodi

Takuun saajan koodin tyyppi

Samaan ryhmään kuuluva takuun saaja

Takuun laukaiseva(t) tapahtuma(t)

Arvio takuun suurimmasta arvosta

Erityinen (erityiset) takuun laukaiseva(t) tapahtuma(t)

Takuun voimaantulopäivä

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.03.04

Taseen ulkopuoliset erät – Luettelo ryhmän antamista rajoittamattomista takuista

Takuun koodi

Takuun saajan nimi

Takuun saajan koodi

Takuun saajan koodin tyyppi

Takuun laukaiseva(t) tapahtuma(t)

Arvio takuun suurimmasta arvosta

Erityinen (erityiset) takuun laukaiseva(t) tapahtuma(t)

Takuun voimaantulopäivä

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Toiminta maittain

 

 

Vakuutuslaji

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yritys

Kaikki ETA-jäsenvaltiot

Kaikkien ETA:n ulkopuolisten sivukonttoreiden liiketoiminta yhteensä

 

 

Yrityksen kotimaassa harjoittama liiketoiminta

Liiketoiminta, jota yritys harjoittaa palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella muissa ETA-maissa kuin kotimaassaan

Minkä tahansa ETA-alueella sijaitsevan sivukonttorin palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella kotimaassa harjoittama liiketoiminta

Kaikkien ETA-alueella sijaitsevien sivukonttoreiden liiketoiminta yhteensä maassa, johon ne ovat sijoittautuneet

Kaikkien ETA-alueella sijaitsevien sivukonttoreiden palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella harjoittama liiketoiminta yhteensä

Yrityksen ja kaikkien ETA-alueella sijaitsevien sivukonttoreiden palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella harjoittama liiketoiminta yhteensä

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Maa

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksutulo

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Korvauskulut

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Palkkiot

R0040

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ETA-jäsenvaltio

Olennainen ETA-jäsenvaltioihin kuulumaton maa

 

 

Kyseiseen maahan sijoittautuneen ETA-alueella sijaitsevan sivukonttorin tässä maassa harjoittama liiketoiminta

Kyseiseen maahan sijoittautuneen ETA-alueella sijaitsevan sivukonttorin palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella harjoittama liiketoiminta

Yrityksen tai minkä tahansa ETA-alueella sijaitsevan sivukonttorin palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella kyseisessä maassa harjoittama liiketoiminta

Kyseiseen maahan sijoittautuneen ETA-alueella sijaitsevan sivukonttorin tässä maassa harjoittama liiketoiminta

Kyseiseen maahan sijoittautuneen ETA-alueella sijaitsevan sivukonttorin palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella harjoittama liiketoiminta

Yrityksen tai minkä tahansa ETA-alueella sijaitsevan sivukonttorin palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella kyseisessä maassa harjoittama liiketoiminta

Olennaisissa ETA:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien sivukonttoreiden harjoittama liiketoiminta

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Maa

R0010

 

 

 

 

Vakuutusmaksutulo

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvauskulut

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Palkkiot

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.02.01

Tiedot Solvenssi II -direktiivin liitteessä I olevan A osan luokasta 10, ilman rahdinkuljettajan vastuuta

 

 

Yritys

ETA-jäsenvaltio

 

 

Palvelujen tarjoamisen vapaus

Sivukonttori

Palvelujen tarjoamisen vapaus

Sivukonttori

Palvelujen tarjoamisen vapaus

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Maa

R0010

 

 

 

 

 

Moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksen vahinkotiheys (ilman rahdinkuljettajan vastuuta)

R0020

 

 

 

 

 

Moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksen korvausten keskimääräiset kulut (ilman rahdinkuljettajan vastuuta)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut vakuutuslajeittain

 

 

Vakuutuslaji: vahinkovakuutus- ja vahinkojälleenvakuutusvelvoitteet (ensivakuutus ja hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus)

 

 

Sairauskuluvakuutus

Vakuutus ansiotulon menetyksen varalta

Työntekijäin tapaturmavakuutus

Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus

Muu moottoriajoneuvojen vakuutus

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutus

Palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus

Yleinen vastuuvakuutus

Luotto- ja takausvakuutus

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Vakuutusmaksutulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksutuotot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvauskulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vakuutuslaji: vahinkovakuutus- ja vahinkojälleenvakuutusvelvoitteet (ensivakuutus ja hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus)

Vakuutuslaji: hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Yhteensä

 

 

Oikeusturvavakuutus

Matka-apuvakuutus

Vakuutus muiden taloudellisten menetysten varalta

Sairausvakuutus

Vastuuvakuutus

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutus

Omaisuusvakuutus

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Vakuutusmaksutulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksutuotot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvauskulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vakuutuslaji: vahinkovakuutusvelvoitteet

 

 

Sairauskuluvakuutus

Vakuutus ansiotulon menetyksen varalta

Työntekijäin tapaturmavakuutus

Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus

Muu moottoriajoneuvon vakuutus

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutus

Palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus

Yleinen vastuuvakuutus

Luotto- ja takausvakuutus

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Aiheutuneet kulut

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hallinnolliset kulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omaisuudenhoitokulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Korvausten hallinnoimiskulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hankintakulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yleismenot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut kulut

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulut yhteensä

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vakuutuslaji: vahinkovakuutusvelvoitteet

Vakuutuslaji: hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Yhteensä

 

 

Oikeusturvavakuutus

Matka-apuvakuutus

Vakuutus muiden taloudellisten menetysten varalta

Sairausvakuutus

Vastuuvakuutus

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutus

Omaisuusvakuutus

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Aiheutuneet kulut

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hallinnolliset kulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omaisuudenhoitokulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 Korvausten hallinnoimiskulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hankintakulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yleismenot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut kulut

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulut yhteensä

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vakuutuslaji: henkivakuutusvelvoitteet

Henkijälleenvakuutusvelvoitteet

Yhteensä

 

 

Sairausvakuutus

Ylijäämään oikeuttava vakuutus

Indeksi- ja sijoitussidonnainen vakuutus

Muu henkivakuutus

Vahinkovakuutussopimuksiin pohjautuvat ja sairausvakuutusvelvoitteisiin liittyvät annuiteetit

Vahinkovakuutussopimuksiin pohjautuvat ja muihin kuin sairausvakuutusvelvoitteisiin liittyvät annuiteetit

Sairausvakuutus

Henkivakuutuksen jälleenvakuutus

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Vakuutusmaksutulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksutuotot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvauskulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiheutuneet kulut

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hallinnolliset kulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omaisuudenhoitokulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Korvausten hallinnoimiskulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vakuutuslaji: henkivakuutusvelvoitteet

Henkijälleenvakuutusvelvoitteet

Yhteensä

 

 

Sairausvakuutus

Ylijäämään oikeuttava vakuutus

Indeksi- ja sijoitussidonnainen vakuutus

Muu henkivakuutus

Vahinkovakuutussopimuksiin pohjautuvat ja sairausvakuutusvelvoitteisiin liittyvät annuiteetit

Vahinkovakuutussopimuksiin pohjautuvat ja muihin kuin sairausvakuutusvelvoitteisiin liittyvät annuiteetit

Sairausvakuutus

Henkivakuutuksen jälleenvakuutus

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

 Hankintakulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yleismenot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut kulut

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulut yhteensä

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takaisinostojen määrä yhteensä

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut vakuutuslajeittain

 

 

Vakuutuslaji: vahinkovakuutus- ja vahinkojälleenvakuutusvelvoitteet (ensivakuutus ja hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus)

 

 

Sairauskuluvakuutus

Vakuutus ansiotulon menetyksen varalta

Työntekijäin tapaturmavakuutus

Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus

Muu moottoriajoneuvon vakuutus

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutus

Palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus

Yleinen vastuuvakuutus

Luotto- ja takausvakuutus

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Vakuutusmaksutulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksutuotot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvauskulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Ensivakuutus

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0430