Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2412

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2412, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, asetuksella (EY) 442/2009 sianliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

OJ L 333, 19.12.2015, p. 116–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2412/oj

19.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 333/116


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2412,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2015,

asetuksella (EY) 442/2009 sianliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 442/2009 (2) avataan vuotuisia tuontitariffikiintiöitä sianliha-alan tuotteiden tuontia varten. Mainitun asetuksen liitteessä I olevassa B osassa vahvistettuja kiintiöitä hallinnoidaan samanaikaisen tarkastelun menetelmän mukaisesti.

(2)

Määrät, joista on 1 päivän joulukuuta ja 7 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana jätetty tuontitodistushakemukset 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2016 väliseksi osakaudeksi, ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia, ja lisättävä kyseiset määrät seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään.

(3)

Toimenpiteen tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joista ei ole jätetty tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 442/2009 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään, esitetään tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 442/2009, annettu 27 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla (EUVL L 129, 28.5.2009, s. 13).


LIITE

Järjestysnumero

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi käytettävissä oleviin määriin

(kg)

09.4038

25 743 750

09.4170

3 691 500

09.4204

3 468 000


Top