EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2343

Komission asetus (EU) 2015/2343, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 ja IAS 34 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 330, 16.12.2015, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2343/oj

16.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/20


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/2343,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2015,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 ja IAS 34 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

Kansainvälisiä tilinpäätösnormeja antava elin International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi 25 päivänä syyskuuta 2014 asiakirjan Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2012–2014, jäljempänä ’vuosittaiset parannukset’, osana säännöllistä parannusprosessiaan, jolla pyritään nykyaikaistamaan ja selventämään kyseisiä standardeja. Vuosittaisten parannusten tavoitteena on käsitellä ei-kiireellisiä mutta tarpeellisia asioita, joista IASB on keskustellut hankesyklin aikana aloilla, joilla kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa, jäljempänä ’IFRS’ tai ’IAS’, esiintyy epäjohdonmukaisuuksia tai joilla tarvitaan sanamuodon selkiyttämistä.

(3)

IFRS 7:n muutoksista seuraa, että IFRS 1:tä on muutettava, jotta voidaan varmistaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien välinen johdonmukaisuus.

(4)

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) kuulemisessa vahvistettiin, että muutokset standardeihin IFRS 5, IRFS 7, IAS 19 ja IAS 34 täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt tekniset hyväksymisperusteet.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liite seuraavasti: muutetaan seuraavat kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS- ja IAS-standardit) tämän asetuksen liitteen mukaisesti:

a)

muutetaan IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

b)

muutetaan IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

c)

muutetaan IAS 19 Työsuhde-etuudet tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

d)

muutetaan IAS 34 Osavuosikatsaukset tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

e)

muutetaan IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto tämän asetuksen liitteessä esitettyjen IFRS 7:ään tehtävien muutosten mukaisesti.

2 artikla

Kaikkien yritysten on sovellettava 1 artiklassa tarkoitettuja muutoksia viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008. s. 1).


LIITE

Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2012–2014

Muutokset

IFRS 5:een Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Muutetaan kappaleita 26–29 ja niihin liittyviä otsikkoja ja lisätään kappaleet 26A ja 44L.

Myyntiä tai omistajille jakamista koskevan suunnitelman muutokset

26

Jos yhteisö on luokitellut omaisuuserän (tai luovutettavien erien ryhmän) myytävänä olevaksi tai omistajille jaettavaksi mutta kappaleiden 7–9 (myytävänä olevien osalta) tai kappaleen 12A (omistajille jaettavien osalta) mukaiset kriteerit eivät enää täyty, yhteisö ei enää saa luokitella omaisuuserää (tai luovutettavien erien ryhmää) myytävänä olevaksi tai omistajille jaettavaksi. Tällöin yhteisön on noudatettava kyseisen muutoksen kirjanpitokäsittelyssä kappaleisiin 27–29 sisältyvää ohjeistusta, paitsi kun kappale 26A tulee sovellettavaksi.

26A

Jos yhteisö siirtää omaisuuserän (tai luovutettavien erien ryhmän) suoraan myytävänä olevista omistajille jaettaviin tai suoraan omistajille jaettavista myytävänä oleviin, tämän luokittelun muutoksen katsotaan olevan jatkoa alkuperäiselle luovuttamissuunnitelmalle. Yhteisön:

a)

ei pidä noudattaa tämän muutoksen kirjanpitokäsittelyssä kappaleisiin 27–29 sisältyvää ohjeistusta. Yhteisön on sovellettava tämän IFRS-standardin mukaisia luokittelu-, esittämis- ja arvostamisvaatimuksia, jotka soveltuvat uuteen luovuttamistapaan.

b)

on arvostettava kyseinen pitkäaikainen omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) noudattaen kappaleen 15 mukaisia vaatimuksia (jos se on siirretty myytävänä olevaksi) tai kappaleen 15A mukaisia vaatimuksia (jos se on siirretty omistajille jaettavaksi) ja kirjattava pitkäaikaisen omaisuuserän (tai luovutettavien erien ryhmän) myynnistä/jakamisesta aiheutuvilla menoilla vähennetyn käyvän arvon vähennys tai lisäys kappaleisiin 20–25 sisältyvien vaatimusten mukaisesti.

c)

ei pidä muuttaa luokittelun tapahtumisajankohtaa kappaleiden 8 ja 12A mukaisesti. Tämä ei estä pidentämästä myynnin tai omistajille jakamisen toteuttamiseen tarvittavaa aikaa, jos kappaleen 9 mukaiset ehdot täyttyvät.

27

Yhteisön on arvostettava pitkäaikainen omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä), jota ei enää luokitella myytävänä olevaksi tai omistajille jaettavaksi (tai joka ei enää sisälly myytävänä olevaksi tai omistajille jaettavaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään), määrään, joka seuraavista on alempi:

a)

sen kirjanpitoarvo ennen omaisuuserän (tai luovutettavien erien ryhmän) luokittelemista myytävänä olevaksi tai omistajille jaettavaksi oikaistuna poistoilla tai muilla hankintamenon jaksotuksilla taikka uudelleenarvostuksilla, jotka olisi kirjattu, jos omaisuuserää (tai luovutettavien erien ryhmää) ei olisi luokiteltu myytävänä olevaksi tai omistajille jaettavaksi, ja

b)

omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä sinä päivänä, jona päätetään, ettei sitä myydä tai jaeta omistajille. [alaviite jätetty pois]

28

Yhteisön on sisällytettävä oikaisu, joka on tehtävä sellaisen pitkäaikaisen omaisuuserän kirjanpitoarvoon, jota ei enää luokitella myytävänä olevaksi tai omistajille jaettavaksi, jatkuvien toimintojen tulokseen [alaviite jätetty pois] kaudella, jonka aikana kappaleiden 7–9 tai kappaleen 12A mukaiset kriteerit eivät enää täyty. Myytävänä olevaksi tai omistajille jaettavaksi luokittelua seuraavien tilikausien tilinpäätöksiä on muutettava vastaavasti, jos luovutettavien erien ryhmä tai pitkäaikainen omaisuuserä, jota ei enää luokitella myytävänä olevaksi tai omistajille jaettavaksi, on tytäryritys, yhteinen toiminto, yhteisyritys, osakkuusyritys tai osa osuudesta yhteis- tai osakkuusyrityksessä. Yhteisön on esitettävä kyseinen oikaisu siinä laajan tuloslaskelman erässä, jota se on käyttänyt kappaleen 37 mukaan kirjattujen voittojen tai tappioiden esittämiseen, jos tällaisia on.

29

Jos yhteisö siirtää yksittäisen omaisuuserän tai velan pois myytävänä olevaksi luokitellusta luovutettavien erien ryhmästä, tähän luovutettavien erien ryhmään jäljelle jäävät myytävät omaisuuserät ja velat on edelleen arvostettava ryhmänä vain, jos ryhmä täyttää kappaleiden 7–9 mukaiset kriteerit. Jos yhteisö siirtää yksittäisen omaisuuserän tai velan pois omistajille jaettavaksi luokitellusta luovutettavien erien ryhmästä, tähän luovutettavien erien ryhmään jäljelle jäävät omistajille jaettavat omaisuuserät ja velat on edelleen arvostettava ryhmänä vain, jos ryhmä täyttää kappaleen 12A mukaiset kriteerit. Muutoin ne ryhmään jäljelle jäävät pitkäaikaiset omaisuuserät, jotka yksitellen tarkasteltuina täyttävät myytävänä olevaksi (tai omistajille jaettavaksi) luokittelemisen kriteerit, on arvostettava yksitellen kyseisen ajankohdan kirjanpitoarvoon tai myynnistä aiheutuvilla menoilla (tai jakamisesta aiheutuvilla menoilla) vähennettyyn käypään arvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Pitkäaikaisia omaisuuseriä, jotka eivät täytä myytävänä olevan kriteerejä, ei kappaleen 26 mukaisesti enää saa luokitella myytävänä oleviksi. Pitkäaikaisia omaisuuseriä, jotka eivät täytä omistajille jaettavan kriteerejä, ei kappaleen 26 mukaisesti enää saa luokitella omistajille jaettaviksi.

VOIMAANTULO

44L

Syyskuussa 2014 julkaistulla asiakirjalla Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2012–2014 muutettiin kappaleita 26–29 sekä lisättiin kappale 26A. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla tapahtuviin luovuttamistavan muutoksiin ei-takautuvasti IAS 8:n Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaisesti. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutoksia aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

Muutokset

IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Muutetaan kappaletta 44R ja lisätään kappale 44AA.

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

44R

Joulukuussa 2011 julkaistulla asiakirjalla Tilinpäätöksessä esitettävät tiedotrahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen vähentäminen toisistaan (muutokset IFRS 7:ään) lisättiin kappaleet 13A–13F ja B40–B53. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Yhteisön on esitettävä näiden muutosten edellyttämät tiedot takautuvasti.

44AA

Syyskuussa 2014 julkaistulla asiakirjalla Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2012–2014 muutettiin kappaleita 44R ja B30 sekä lisättiin kappale B30A. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla takautuvasti IAS 8:n Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaisesti, paitsi että yhteisön ei tarvitse soveltaa kappaleiden B30 ja B30A muutoksia millään sellaisella esitettävällä kaudella, joka alkaa ennen sitä tilikautta, jolla yhteisö soveltaa näitä muutoksia ensimmäisen kerran. Kappaleisiin 44R, B30 ja B30A tehtyjen muutosten aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutoksia aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

Muutetaan liitteen B kappaletta B30 ja lisätään kappale B30A.

Säilynyt intressi (kappale 42C)

B30

Yhteisöllä ei säily intressiä siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään, jos se ei osana siirtoa pidä itsellään mitään siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään liittyviä sopimukseen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia eikä hanki mitään uusia siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään liittyviä sopimukseen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia. Yhteisöllä ei säily intressiä siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään, jos sillä ei ole intressiä siirretyn rahoitusvaroihin kuuluvan erän tulevaan tuloksellisuuteen eikä velvollisuutta missään olosuhteissa tulevaisuudessa suorittaa siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään liittyviä maksuja. ”Maksuihin” ei tässä yhteydessä lueta sellaisia siirretyn rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoja, jotka yhteisö kerää ja jotka sen täytyy maksaa siirron saajalle.

B30A

Kun yhteisö siirtää rahoitusvaroihin kuuluvan erän toiselle osapuolelle, se voi pitää itsellään oikeuden kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän hoitamiseen sellaista palkkiota vastaan, joka sisältyy esim. hoitopalvelusopimukseen. Yhteisö arvioi hoitopalvelusopimuksen kappaleisiin 42C ja B30 sisältyvän ohjeistuksen mukaisesti päättääkseen, onko sillä hoitopalvelusopimuksen seurauksena säilynyt intressi tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevia vaatimuksia ajatellen. Hoitopalvelun tuottajalla on säilynyt intressi siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevia vaatimuksia ajatellen esimerkiksi, jos hoitopalvelupalkkio riippuu siirretystä rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä kerättävien rahavirtojen määrästä tai ajoituksesta. Vastaavasti hoitopalvelun tuottajalla on säilynyt intressi tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevia vaatimuksia ajatellen, jos kiinteää palkkiota ei maksettaisi kokonaisuudessaan sen vuoksi, että siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään liittyviä sopimusehtoja laiminlyödään. Näissä esimerkeissä hoitopalvelun tuottajalla on intressi rahoitusvaroihin kuuluvan erän tulevaan tuloksellisuuteen. Tämä arviointi ei riipu siitä, odotetaanko saatavan palkkion olevan yhteisölle riittävä korvaus hoitopalvelun suorittamisesta.

Seurannaismuutos

IFRS 1:een Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto

Lisätään kappale 39AA.

VOIMAANTULO

39AA

Syyskuussa 2014 julkaistulla asiakirjalla Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2012–2014 lisättiin kappale E4A. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutosta aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

Lisätään liitteeseen E kappale E4A.

Rahoitusinstrumentteja koskevat tiedot

E4A

Ensilaatija saa soveltaa IFRS 7:n kappaleeseen 44AA sisältyviä siirtymäsääntöjä.

Muutos

IAS 19:ään Työsuhde-etuudet

Muutetaan kappaletta 83 ja lisätään kappaleet 176–177.

Vakuutusmatemaattiset oletukset: diskonttauskorko

83

Työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvia velvoitteita (sekä rahastoituja että rahastoimattomia) diskontattaessa käytettävä korko on määritettävä yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen raportointikauden päättymispäivän markkinatuoton perusteella. Kun kyseessä on valuutta, jonka määräisille yritysten liikkeeseen laskemille korkealaatuisille joukkovelkakirjalainoille ei ole syviä markkinoita, on käytettävä kyseisen valuutan määräisten valtion joukkolainojen (raportointikauden päättymispäivän) markkinatuottoa. Yritysten joukkovelkakirjalainojen tai valtion joukkolainojen on oltava saman valuutan määräisiä kuin työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvat velvoitteet, ja niiden juoksuajan on oltava sama kuin työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvien velvoitteiden arvioitu kestoaika.

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT JA VOIMAANTULO

176

Syyskuussa 2014 julkaistulla asiakirjalla Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2012–2014 muutettiin kappaletta 83 ja lisättiin kappale 177. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutosta aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

177

Yhteisön on sovellettava kappaleen 176 mukaista muutosta sen aikaisimman vertailukauden alusta lähtien, joka esitetään ensimmäisessä tilinpäätöksessä, jossa yhteisö soveltaa muutosta. Muutosta ensi kertaa sovellettaessa mahdollisesti syntyvä oikaisu on kirjattava kertyneisiin voittovaroihin kyseisen kauden alussa.

Muutos

IAS 34:ään Osavuosikatsaukset

Muutetaan kappaletta 16A ja lisätään kappale 56.

Muut tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

16A

Sen lisäksi, että yhteisö esittää tiedot merkittävistä tapahtumista ja liiketoimista kappaleiden 15–15C mukaisesti, sen on sisällytettävä osavuositilinpäätöksen liitetietoihin tai muualle osavuosikatsaukseen seuraavat tiedot. Seuraavat tiedot on annettava joko osavuositilinpäätöksessä tai sisällytettävä siihen siten, että osavuositilinpäätöksessä viitataan johonkin muuhun asiakirjaan (kuten johdon katsaukseen tai riskiraporttiin), joka on tilinpäätöksen käyttäjien saatavilla samoin ehdoin ja samana ajankohtana kuin osavuositilinpäätös, ja kyseisestä asiakirjasta viitataan osavuositilinpäätökseen. Jos tilinpäätöksen käyttäjillä ei ole pääsyä viittauksin sisällytettyyn tietoon samoilla ehdoilla tai samanaikaisesti, osavuosikatsaus on epätäydellinen. Tiedot on normaalisti esitettävä perustuen ajanjaksoon tilikauden alusta osavuosijakson loppuun.

a)

VOIMAANTULO

56

Syyskuussa 2014 julkaistulla asiakirjalla Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2012–2014 muutettiin kappaletta 16A. Yhteisön on sovellettava kyseistä muutosta 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla takautuvasti IAS 8:n Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaisesti. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutosta aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.


Top