Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2315

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

OJ L 328, 12.12.2015, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2315/oj

12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2015,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Heinz ZOUREK

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tavara koostuu muovikotelosta, johon sisältyy neljä metallista liitinnapaa, diodeja ja liittimin varustettuja johtimia (ns. aurinkopaneelin liitäntärasia).

Aurinkopaneelin liitäntärasia on laite, jolla johdetaan (johtimia pitkin) sähköä, jonka nimellisjännite on enintään 1 000 V ja joka on tuotettu aurinkopaneelilla, toiseen aurinkosähkömoduuliin tai aurinkosähkön vaihtosuuntaajaan. Diodien tehtävänä on ainoastaan suojata tavaraa ylijännitteeltä (ns. ”hot spot” eli kennon ylikuumeneminen).

Ks. kuva (1).

8544 42 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XVI jakson 3 huomautuksen sekä CN-koodien 8544, 8544 42 ja 8544 42 90 nimiketekstien mukaisesti.

Luokittelu nimikkeen 8541 diodiksi ei tule kyseeseen, koska diodit eivät merkittävästi muuta tavaran ominaisuuksia ja piirteitä aurinkopaneelin liitäntärasiana. Tavaran pääasiallisena toimintona pidetään sähkövirtapiirin kytkemistä tai siihen liittämistä.

Koska tavara toimitetaan johtimien kanssa, luokittelu nimikkeen 8536 laitteeksi sähkövirtapiirin kytkemistä tai siihen liittämistä varten ei myöskään tule kyseeseen (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8536, III ryhmä, A kohta).

Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 8544 42 90 muuksi sähköjohtimeksi, jossa on liittimiä.

Image

(1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


Top