Help Print this page 

Document 32015R2229

Title and reference
Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2229, annettu 29 päivänä syyskuuta 2015, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteen I muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • In force
OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/13


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/2229,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2015,

vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 649/2012 pannaan täytäntöön kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä, jäljempänä ’PIC-menettely’, tehty Rotterdamin yleissopimus, joka allekirjoitettiin 11 päivänä syyskuuta 1998 ja jonka yhteisö hyväksyi neuvoston päätöksellä 2003/106/EY (2).

(2)

On aiheellista ottaa huomioon tiettyjä kemikaaleja koskevat sääntelytoimet, jotka on toteutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (5) nojalla.

(3)

Aineen fenbutatinaoksidi hyväksyntä on peruutettu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti sillä seurauksella, että fenbutatinaoksidin käyttö on kielletty torjunta-aineena, ja se olisi siten lisättävä kemikaalien luetteloon, joka on esitetty asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa.

(4)

Aineiden lyijy-yhdisteet, dibutyylitinayhdisteet, dioktyylitinayhdisteet, triklooribentseeni, pentakloorietaani, 1,1,2,2-tetrakloorietaani, 1,1,1,2-tetrakloorietaani, 1,1,2-trikloorietaani ja 1,1-dikloorieteeni yleinen käyttö teollisuuskemikaalina on ankarasti rajoitettu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti ja ne olisi siten lisättävä asetuksen (EU) 649/2012 liitteessä I olevaan 1 osaan.

(5)

Asetusta (EY) N:o 850/2004 muutettiin vuonna 2012, jotta pantaisiin täytäntöön Tukholman yleissopimuksen nojalla annettu päätös luetteloida endosulfaani Tukholman yleissopimuksen liitteessä A olevaan 1 osaan lisäämällä endosulfaani asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä I olevaan A osaan. Näin ollen tämä kemikaali on lisätty asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä V olevaan 1 osaan ja se olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevasta 1 osasta.

(6)

Rotterdamin yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssi päätti 28 päivästä huhtikuuta10 päivään toukokuuta 2013 pidetyssä kuudennessa kokouksessaan sisällyttää yleissopimuksen liitteeseen III kaupallisen pentabromidifenyylieetterin, mukaan lukien tetra- ja pentabromidifenyylieetteri, sekä kaupallisen oktabromidifenyylieetterin, mukaan lukien heksa- ja heptabromidifenyylieetteri, sillä seurauksella, että näihin kemikaaleihin sovelletaan PIC-menettelyä kyseisen yleissopimuksen mukaisesti. Kyseiset kemikaalit olisi sen vuoksi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevaan 3 osaan.

(7)

Yhdistetyn nimikkeistön koodi (CN-koodi) on tärkeä määriteltäessä kaupattaviin tavaroihin sovellettavia valvontatoimenpiteitä. CN-koodien käytön helpottamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I lueteltuihin kemikaaleihin sovellettavien oikeiden valvontatoimenpiteiden yksilöimiseksi olisi sellaiset CN-koodit, joihin kuuluu useampi kemikaali kuin liitteessä I luetellut, yksilöitävä CN-koodia edeltävällä ex-tunnuksella.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 649/2012 olisi muutettava.

(9)

On asianmukaista antaa kaikille niille, joita asia koskee, aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen noudattamiseksi samoin kuin jäsenvaltioille asetuksen täytäntöönpanon edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 649/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Neuvoston päätös 2003/106/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä ja direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 649/2012 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

Poistetaan endosulfaania koskeva kohta.

b)

Lisätään seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi (***)

Käyttötarkoitusalaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”1,1-Dikloorieteeni

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,2-Trikloorietaani

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-Tetrakloorietaani

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-Tetrakloorietaani

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Dibutyylitinayhdisteet

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

ja muut

211-670-0

201-039-8

213-928-8

ja muut

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Dioktyylitinayhdisteet

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

ja muut

222-583-2

212-791-1

240-253-6

ja muut

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Fenbutatinaoksidi

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

Lyijy-yhdisteet

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

ja muut

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

ja muut

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

Pentakloorietaani

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Triklooribentseeni

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr”

 

c)

Korvataan sarakkeen otsikossa oleva ilmaisu ”CN-koodi” ilmaisulla ”CN-koodi (***)”.

d)

Lisätään alaviite seuraavasti:

”(***)

Koodin edessä oleva merkintä ’ex’ tarkoittaa, että alanimikkeeseen voi sarakkeessa ’Kemikaali’ mainittujen kemikaalien lisäksi kuulua myös muita kemikaaleja.”

2)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

a)

Lisätään kohta seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi (***)

Käyttötarkoitusryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

”fenbutatinaoksidi

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b”

b)

Korvataan sarakkeen otsikossa oleva ilmaisu ”CN-koodi” ilmaisulla ”CN-koodi (***)”.

c)

Lisätään alaviite seuraavasti:

”(***)

Koodin edessä oleva merkintä ’ex’ tarkoittaa, että alanimikkeeseen voi sarakkeessa ’Kemikaali’ mainittujen kemikaalien lisäksi kuulua myös muita kemikaaleja.”

3)

Muutetaan 3 osa seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat kohdat:

Kemikaali

Kemikaaliin liittyvä(t) CAS-numero(t)

HS-koodi

Puhdas aine (**)

HS-koodi

Ainetta sisältävät seokset (**)

Käyttötarkoitusryhmä

”kaupallinen pentabromidifenyylieetteri, mukaan lukien

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Teollisuuskemikaali

tetrabromidifenyylieetteri,

40088-47-9

pentabromidifenyylieetteri

32534-81-9

kaupallinen oktabromidifenyylieetteri, mukaan lukien

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Teollisuuskemikaali”

heksabromidifenyylieetteri

36483-60-0

heptabromidifenyylieetteri

68928-80-3

b)

Korvataan sarakkeen otsikossa oleva ilmaisu ”HS-koodi Puhdas aine” ilmaisulla ”HS-koodi Puhdas aine (**)”.

c)

Korvataan sarakkeen otsikossa oleva ilmaisu ”HS-koodi Ainetta sisältävät seokset” ilmaisulla ”HS-koodi Ainetta sisältävät seokset (**)”.

d)

Lisätään alaviite seuraavasti:

”(**)

Koodin edessä oleva merkintä ’ex’ tarkoittaa, että alanimikkeeseen voi sarakkeessa ’Kemikaali’ mainittujen kemikaalien lisäksi kuulua myös muita kemikaaleja.”


Top