EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2174

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2174, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja koskevasta ohjeellisesta luettelosta, Euroopan ympäristötilinpitoa koskevien tietojen toimittamisen esitysmuodosta sekä laatua koskevissa raporteissa sovellettavista menettelyistä, raporttien rakenteesta ja niiden laadinnan jaksollisuudesta Euroopan ympäristötilinpidosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 691/2011 nojalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 307, 25.11.2015, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2174/oj

25.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2174,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2015,

ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja koskevasta ohjeellisesta luettelosta, Euroopan ympäristötilinpitoa koskevien tietojen toimittamisen esitysmuodosta sekä laatua koskevissa raporteissa sovellettavista menettelyistä, raporttien rakenteesta ja niiden laadinnan jaksollisuudesta Euroopan ympäristötilinpidosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 691/2011 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan ympäristötilinpidosta 6 päivänä heinäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 691/2011 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan ympäristötilinpito, sellaisena kuin se vahvistetaan asetuksessa (EU) N:o 691/2011, on järjestetty moduulirakenteena ja sisältää liitteessä V erityisesti ympäristöliiketoimintaa koskevien tilien moduulin.

(2)

Komission olisi laadittava ohjeellinen luettelo liitteen V soveltamisalaan kuuluvista ympäristöhyödykkeistä ja -palveluista sekä toimialoista 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 691/2011 6 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava tilastotiedot sähköisesti sellaisessa teknisessä esitysmuodossa, jonka komissio vahvistaa. Kansainvälinen selvityspankki, Euroopan keskuspankki, Euroopan komissio (Eurostat), Kansainvälinen valuuttarahasto, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Yhdistyneet kansakunnat sekä Maailmanpankki käynnistivät tilasto- ja metatiedon vaihtoa koskevan hankkeen (Statistical Data and Metadata Exchange, SDMX). SDMX tuottaa tilastollisia ja teknisiä standardeja virallisten tilastotietojen vaihtamista varten. Kyseisten standardien mukainen tekninen esitysmuoto olisi sen vuoksi otettava käyttöön. Jäsenvaltioille olisi annettava ohjeet siitä, miten kyseiset tekniset esitysmuodot pannaan tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti täytäntöön. Komission (Eurostat) olisi laadittava nämä ohjeet Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

(4)

Yhden ainoan standardin käyttö asetuksen (EU) N:o 691/2011 soveltamisalaan kuuluvien tilastotietojen toimittamisessa ja vaihdossa edistäisi myönteisesti toimintaprosessien integrointia tällä tilastoinnin osa-alueella.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 691/2011 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle (Eurostat) raportti toimitettujen tietojen laadusta.

(6)

Komission olisi asetuksen (EU) N:o 691/2011 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritellään laatua koskevissa raporteissa sovellettavat menettelyt, raporttien rakenne ja niiden laadinnan jaksollisuus.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja sekä toimialoja koskeva ohjeellinen luettelo

Ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja sekä toimialoja koskeva ohjeellinen luettelo vahvistetaan sellaisena kuin se on liitteessä.

2 artikla

Toimitettavien tietojen tekninen esitysmuoto

Jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksessa (EU) N:o 691/2011 edellytettävät tiedot käyttäen SDMX:n kanssa yhteensopivia esitysmuotoja. Komissio (Eurostat) toimittaa näistä esitysmuodoista saataville yksityiskohtaisen asiakirja-aineiston.

3 artikla

Laatua koskevissa raporteissa sovellettavat menettelyt, raporttien rakenne ja niiden laadinnan jaksollisuus

1.   Jäsenvaltioiden on vuosittain toimitettava komissiolle (Eurostat) asetuksen (EU) N:o 691/2011 mukaisesti toimitettujen tietojen laatua koskeva raportti, jonka toimittamista koskevat määräajat ovat samat kuin edellä mainitun asetuksen I–VI liitteessä olevassa 4 jaksossa vahvistetut määräajat.

2.   Laatua koskevissa raporteissa on oltava seuraavat tiedot:

a)

asetuksen (EU) N:o 691/2011 mukaisesti toimitettujen tietojen keruussa käytettyjen lähteiden laatu;

b)

tilinpidon käsitteisiin ja määritelmiin mukauttamiseksi tai muista menetelmiin liittyvistä syistä perustilastoihin tehdyt mukautukset;

c)

sellaisen tiedon estimointi ja keruu, jota ei voida johtaa suoraan tilastolähteistä;

d)

menetelmissä tai tietolähteissä tapahtuneista muutoksista johtuvat katkokset aikasarjoissa ja toimet, joilla varmistetaan, että aikasarjat ovat mahdollisimman vertailukelpoisia.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 192, 22.7.2011, s. 1.


LIITE

Asetuksen (EU) N:o 691/2011 liitteen V yhdenmukaisen soveltamisen helpottamiseksi tässä liitteessä vahvistetaan ohjeellinen luettelo ympäristöliiketoiminnasta. Luettelo koostuu sekä ympäristöhyödykkeistä ja -palveluista että toimialoista.

Ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen sekä toimialojen olisi oltava kansallisesti merkityksellisiä. Seuraavia seikkoja voidaan käyttää arvioitaessa kansallista merkityksellisyyttä:

a)

ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen sekä toimialojen tuotanto on tilastollisesti merkittävää toimintaa maassa,

b)

ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen sekä toimialojen estimointiin on olemassa tietolähteitä.

Ohjeellinen luettelo ei ole tyhjentävä eikä se sulje pois muita kansallisesti merkittäviä ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja sekä toimialoja.

Ympäristöhyödykkeet ja -palvelut

Luonnonmukaisen maatalouden (kasvi- ja eläintuotanto) ja vesiviljelyn tuotteet sekä niiden tukipalvelut;

Polttopuu; muunlainen puu, joka on kestävää kehitystä edistävien toimenpiteiden mukaista;

Kaivosalueiden ennallistamispalvelut;

Kuivatuksesta peräisin olevien vesien keräyspalvelut pohjaveden pilaantumisen estämiseksi;

Sähköiset ja resurssitehokkaammat kulkuneuvot; pakoputkistot ja niiden osat (myös hiukkassuodattimet);

Välineet, koneet ja laitteet epäpuhtauksien analysointia, kaasujen ja nesteiden suodattamista tai puhdistamista varten;

Sakokaivot, rei'itetyt sangot ja niiden kaltaiset tarvikkeet poistoveden suodattamiseen; pumput jäteveden käsittelyyn, ajoneuvot jäteveden keruuseen ja viemäreiden puhdistukseen, aktiivihiili veden suodatukseen;

Putket ja johdot jäteveden käsittelylaitoksia ja vesihuoltoa varten;

Säkit, kassit ja pussit muovikassien korvaamiseksi; laatikot, rasiat, säiliöt ja muut astiat jätteen varastoimista ja kuljetusta varten; laatat, levyt ja niiden kaltaiset esineet, kasvikuitua, olkea tai puujätettä, kivennäisaine sideaineena; jätteenpolttouunit sekä koneet ja laitteet jätteenkäsittelyyn (esim. kaatopaikalla käytettävät);

Lyijysäiliöt radioaktiivista jätettä varten;

Huolto- ja korjauspalvelut vesihävikin vähentämiseksi;

Erityislaitteet energian tuottamiseen uusiutuvista lähteistä: esim. biokaasun varastointijärjestelmät, puulla lämpiävät kattilat ja muut laitteet, aurinkopaneelit ja aurinkokennot, hydrauliset turbiinit ja vesipyörät, tuuliturbiinit;

Biopolttoaineet;

Puuhiili, joka on kestävää kehitystä edistävien toimenpiteiden mukaista;

Pääasiassa rakennusten lämpö- ja melueristykseen käytettävät tuotteet: esim. korkkituotteet, ikkunat, joissa on kolme eristävää kerrosta, julkisivujen, kattojen ja muiden rakennuselementtien eristemateriaalit, kuten lasikuidusta, kivivillasta, selluloosasta, polymeereistä sekä polyuretaanista ja muusta valmistetut materiaalit;

Kunnostetut puupakkaukset;

Ympäristönsuojelua varten valmistettavat erityislaitteet ja luonnonvarojen hallintaan liittyvät tuotteet: esim. termostaatit lämmityksen ja jäähdytyksen säätelyyn, termostaattiventtiilit, lämpöpumput, kondenssikattilat, aurinkokäyttöiset vedenlämmittimet;

Matalapaineiset purkauslamput (esim. pienloistelamput) ja tehokkaimmat kodinkoneet;

Regeneroitu kumi alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina, biomuoviset säkit ja pussit;

Koneet ja laitteet metallin hyödyntämistä varten;

Ympäristöhyödykkeiden huolto-, korjaus- ja asennuspalvelut;

Sähkö, kaasu ja lämpö uusiutuvista lähteistä;

Vesi, josta on poistettu suola, ja kerätty sadevesi; vesijohtoverkoston huolto vesihävikin vähentämiseksi;

Viemäröintipalvelut: esim. jäteveden kerääminen, kuljettaminen ja käsittely, viemärijärjestelmien käyttö, huolto ja puhdistus;

Tavanomaisen ja vaarallisen jätteen keruu-, käsittely- ja hävittämispalvelut;

Ydinjätteiden käsittely- ja loppusijoituspalvelut;

Materiaalien hyödyntämispalvelut; uusioraaka-aineet;

Maaperän, pohjaveden ja pintaveden kunnostus- ja puhdistuspalvelut;

Ilman kunnostukseen ja puhdistukseen liittyvät palvelut;

Muut kunnostukseen ja pilaantumisen torjuntaan liittyvät palvelut;

Matalaenergia- ja passiivitalot ja olemassa olevien rakennusten energiaremontit;

Vesijohtoverkoston huolto ja korjaus;

Jäteveden ja jätteen käsittelylaitokset sekä viemärijärjestelmät;

Uusiutuvia energialähteitä käyttävät voimalaitokset, mukaan lukien aurinkosähköpaneelien asentaminen;

Melueristystyöt;

Insinööri- ja arkkitehtipalvelut matalaenergia- ja passiivitaloja sekä olemassa olevien rakennusten energiaremontteja varten;

Insinööri- ja arkkitehtipalvelut uusiutuvan energian hankkeissa;

Insinööri- ja arkkitehtipalvelut vesi-, jätevesi- ja jätehuoltohankkeissa;

Tieliikenneajoneuvojen tekniset tarkastuspalvelut liittyen ilmanpäästöihin;

Ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen hallinnan T&K-palvelut;

Ympäristöön liittyvät konsultointipalvelut;

Julkinen jätehuolto ja jätteenkeräys kaduilta;

Ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen hallinnan hallinnointipalvelut;

Ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen hallinnan koulutuspalvelut;

Yhdistysten tarjoamat ympäristöpalvelut;

Luonnonsuojelualueisiin liittyvät palvelut, mukaan lukien luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelu.

Ympäristötoimialat

Luonnonmukainen maatalous (kasvi- ja eläintuotanto) ja vesiviljely sekä niiden tukipalvelut;

Polttopuu; muunlainen puuntuotanto, joka on kestävää kehitystä edistävien toimenpiteiden mukaista;

Kaivosalueiden ennallistaminen;

Kuivatuksesta peräisin olevien vesien kerääminen pohjaveden pilaantumisen estämiseksi;

Sähköisten ja resurssitehokkaampien kulkuneuvojen valmistus; pakoputkistot ja niiden osat (myös hiukkassuodattimet);

Epäpuhtauksien analysointia, kaasujen ja nesteiden suodattamista tai puhdistamista varten käytettävien välineiden, koneiden ja laitteiden valmistus;

Poistoveden suodattamiseen käytettävien sakokaivojen, rei'itettyjen sankojen ja niiden kaltaisten tarvikkeiden valmistus; pumput jäteveden käsittelyyn, ajoneuvot jäteveden keruuseen ja viemäreiden puhdistukseen, aktiivihiili veden suodatukseen;

Jäteveden käsittelylaitoksissa ja vesihuollossa käytettävien putkien ja johtojen valmistus;

Muovikassien korvaamiseksi tarkoitettujen säkkien, kassien ja pussien valmistus; laatikot, rasiat, säiliöt ja muut astiat jätteen varastoimista ja kuljetusta varten; laatat, levyt ja niiden kaltaiset esineet, kasvikuitua, olkea tai puujätettä, kivennäisaine sideaineena; jätteenpolttouunit sekä koneet ja laitteet jätteenkäsittelyyn (esim. kaatopaikalla käytettävät);

Radioaktiivista jätettä varten tarkoitettujen lyijysäiliöiden valmistus;

Huolto- ja korjaustyöt vesihävikin vähentämiseksi;

Energian tuottamiseen uusiutuvista lähteistä tarkoitettujen erityislaitteiden valmistus: esim. biokaasun varastointijärjestelmät, puulla lämpiävät kattilat ja muut laitteet, aurinkopaneelit ja aurinkokennot, hydrauliset turbiinit ja vesipyörät, tuuliturbiinit;

Biopolttoaineiden valmistus;

Kestävää kehitystä edistävien toimenpiteiden mukaisen puuhiilen valmistus;

Pääasiassa rakennusten lämpö- ja melueristykseen käytettävien tuotteiden valmistus: esim. korkkituotteet, ikkunat, joissa on kolme eristävää kerrosta, julkisivujen, kattojen ja muiden rakennuselementtien eristemateriaalit, kuten lasikuidusta, kivivillasta, selluloosasta, polymeereistä sekä polyuretaanista ja muusta valmistetut materiaalit;

Puupakkausten kunnostus;

Ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen hallintaa varten valmistettavien erityislaitteiden valmistus: esim. termostaatit lämmityksen ja jäähdytyksen säätelyyn, termostaattiventtiilit, lämpöpumput, kondenssikattilat, aurinkokäyttöiset vedenlämmittimet;

Matalapaineisten purkauslamppujen (esim. pienloistelamput) ja tehokkaimpien kodinkoneiden valmistus;

Regeneroidun kumin valmistus alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina, biomuovisina säkkeinä ja pusseina;

Metallin hyödyntämiseen käytettävien koneiden ja laitteiden valmistus;

Ympäristöhyödykkeiden huolto, korjaus ja asennus;

Sähkön, kaasun ja lämmön tuottaminen uusiutuvista lähteistä;

Veden suolanpoisto ja sadeveden kerääminen; vesijohtoverkoston huolto vesihävikin vähentämiseksi;

Viemäröintipalvelujen tarjoaminen: esim. jäteveden kerääminen, kuljettaminen ja käsittely, viemärijärjestelmien käyttö, huolto ja puhdistus;

Tavanomaisen ja vaarallisen jätteen keruu-, käsittely- ja hävittämispalvelujen tarjoaminen;

Ydinjätteiden käsittely- ja loppusijoituspalvelujen tarjoaminen;

Materiaalien hyödyntämispalvelujen tarjoaminen; uusioraaka-aineiden tuotanto;

Maaperän, pohjaveden ja pintaveden kunnostus- ja puhdistuspalvelujen tarjoaminen;

Ilman kunnostukseen ja puhdistukseen liittyvien palvelujen tarjoaminen;

Muiden kunnostukseen ja pilaantumisen torjuntaan liittyvien palvelujen tarjoaminen;

Matalaenergia- ja passiivitalojen rakentaminen sekä olemassa olevien rakennusten energiaremontointi;

Vesijohtoverkoston huolto ja korjaus;

Rakennustyöt jäteveden ja jätteen käsittelylaitoksissa sekä viemärijärjestelmissä;

Rakennustyöt uusiutuvia energialähteitä käyttävissä voimalaitoksissa, mukaan lukien aurinkosähköpaneelien asentaminen;

Melueristystyöt;

Insinööri- ja arkkitehtipalvelut matalaenergia- ja passiivitaloja sekä olemassa olevien rakennusten energiaremontteja varten;

Insinööri- ja arkkitehtipalvelut uusiutuvan energian hankkeissa;

Insinööri- ja arkkitehtipalvelut vesi-, jätevesi- ja jätehuoltohankkeissa;

Tieliikenneajoneuvojen tekniset tarkastuspalvelut liittyen ilmanpäästöihin;

Ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen hallinnan T&K-palvelut;

Ympäristöön liittyvät konsultointipalvelut;

Julkinen jätehuolto ja jätteenkeräys kaduilta;

Ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen hallinnan hallinnointipalvelut;

Ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen hallinnan koulutuspalvelut;

Yhdistysten tarjoamat ympäristöpalvelut;

Luonnonsuojelualueisiin liittyvät palvelut, mukaan lukien luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelu.


Top