EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2068

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2068, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviin tuotteisiin ja laitteisiin liitettävien merkintöjen muodon vahvistamisesta asetuksen (EU) N:o 517/2014 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 301, 18.11.2015, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2068/oj

18.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 301/39


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2068,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2015,

fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviin tuotteisiin ja laitteisiin liitettävien merkintöjen muodon vahvistamisesta asetuksen (EU) N:o 517/2014 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 14 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 517/2014 12 artiklassa esitetään tietyt komission asetuksen (EY) N:o 1494/2007 (2) mukaiset merkintävaatimukset tuotteille ja laitteille, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin, ja siinä lisätään merkintävaatimukset solumuoveja ja markkinoille tiettyjä käyttötarkoituksia varten saatettuja fluorattuja kasvihuonekaasuja varten.

(2)

Selkeyden vuoksi on tarpeen määritellä täsmällinen sanamuoto tiedoille, jotka on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 517/2014 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa merkinnöissä, sekä vahvistaa asettelua ja sijoittelua koskevat vaatimukset, joilla varmistetaan kyseisten merkintöjen näkyvyys ja luettavuus.

(3)

Sen varmistamiseksi, että yhtä ainoaa merkintää käytetään fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävissä tuotteissa, joihin sovelletaan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1272/2008 (3), erityisesti säiliöissä, mukaan lukien sylinterit, rummut sekä maantiesäiliöajoneuvot ja rautatiesäiliövaunut, asetuksessa (EU) N:o 517/2014 esitetyt merkintätiedot olisi ilmoitettava merkintöjen täydentävien tietojen osiossa.

(4)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1494/2007 olisi kumottava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 517/2014 24 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella vahvistetaan muoto merkinnöille, joita käytetään asetuksen (EU) N:o 517/2014 12 artiklan 1, 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tuotteissa ja laitteissa sekä kyseisen asetuksen 12 artiklan 6–12 kohdassa tarkoitetuissa fluoratuissa kasvihuonekaasuissa.

2 artikla

Merkintöjen muoto

1.   Tietojen on erotuttava selvästi taustasta ja niiden koon ja asettelun on oltava sellaisia, että ne ovat helposti luettavia. Jos tässä asetuksessa vaaditut tiedot lisätään merkintään, joka on jo kiinnitetty tuotteeseen tai laitteeseen, kirjasinkoko ei saa olla pienempi kuin kyseisessä merkinnässä olevissa muissa tiedoissa tai muissa olemassa olevissa nimikilvissä tai tuotetietomerkinnöissä.

2.   Merkintä ja sen sisältö on kokonaisuudessaan suunniteltava siten, että se pysyy tuotteessa tai laitteessa kiinni ja on normaaleissa käyttöolosuhteissa luettavissa koko sen ajan, jona tuote tai laite sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.

3.   Asetuksen (EU) N:o 517/2014 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja välineisiin liitetään merkintä, joka sisältää asetuksen (EU) N:o 517/2014 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä tekstin ”Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja”.

4.   Fluorattujen kasvihuonekaasujen paino on ilmoitettava kilogrammoina ja hiilidioksidiekvivalentti tonneina.

5.   Jos laite on valmiiksi täytetty fluoratuilla kasvihuonekaasuilla tai sen toiminta perustuu niihin ja kyseisiä kaasuja voidaan lisätä muualla kuin valmistuspaikassa eikä valmistaja ole määrittänyt kaasujen lopullista kokonaismäärää, merkinnästä on käytävä ilmi valmistuspaikassa lisätty määrä tai määrä, jota varten se on suunniteltu, ja merkinnässä on oltava kohta, johon merkitään valmistuspaikan ulkopuolella lisätty määrä sekä fluorattujen kasvihuonekaasujen lopullinen kokonaismäärä.

6.   Jos fluorattuja kasvihuonekaasuja tai valmiiksi sekoitettuja polyoleja sisältävä tuote on merkittävä myös asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, asetuksen (EU) N:o 517/2014 12 artiklan 3 ja 5–12 kohdan mukaiset tiedot on ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 1272/2008 25 artiklassa tarkoitetussa merkinnän täydentävien tietojen osiossa.

7.   Jos fluorattuja kasvihuonekaasuja on tarkoitus käyttää tiettyihin asetuksen (EU) N:o 517/2014 12 artiklan 6–12 mukaisiin tarkoituksiin, merkintään on lisättävä seuraava teksti:

a)   ”100-prosenttisesti talteenotettua” tai ”100-prosenttisesti kierrätettyä”: kun kyseessä ovat talteenotetut tai kierrätetyt fluoratut kasvihuonekaasut, jotka eivät sisällä käyttämättömiä fluorattuja kasvihuonekaasuja. Kierrätys- tai regenerointilaitoksen osoitteen on sisällettävä sen katuosoite unionissa.

b)   ”Tuodaan ainoastaan hävitettäväksi”: kun kyseessä ovat hävitettäväksi tuodut fluorattujen kasvihuonekaasujen määrät;

c)   ”Suora vienti irtotavarana ainoastaan EU:n ulkopuolelle”: kun kyseessä ovat sellaisten fluorattujen kasvihuonekaasujen määrät, joita tuottaja tai viejä toimittaa yritykselle irtotavarana unionin ulkopuolelle tapahtuvaa suoraa vientiä varten;

d)   ”Käytettäväksi ainoastaan puolustustarvikkeissa”: puolustustarvikkeissa käytettäväksi tarkoitettujen fluorattujen kasvihuonekaasujen määrät;

e)   ”Ainoastaan etsaukseen tai puhdistukseen puolijohdeteollisuudessa”: kun kyseessä ovat sellaisten fluorattujen kasvihuonekaasujen määrät, joita käytetään etsaus- ja puhdistustarkoituksiin puolijohdeteollisuudessa;

f)   ”Käytettäväksi ainoastaan raaka-aineena”: kun kyseessä ovat raaka-aineena käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen määrät;

g)   ”Käytettäväksi ainoastaan inhalaatiosumutteissa”: kun kyseessä ovat sellaisten fluorattujen kasvihuonekaasujen määrät, jotka on tarkoitettu farmaseuttisten aineiden annosteluun inhalaatiosumutteissa.

8.   Jäähdytys- ja ilmastointilaitteisiin sekä lämpöpumppuihin, joiden eristämiseen on käytetty fluoratuilla kasvihuonekaasuilla puhallettua solumuovia, on kiinnitettävä merkintä, jossa on seuraava teksti: ”Solumuovi puhallettu fluoratuilla kasvihuonekaasuilla”.

9.   Merkinnät on sijoitettava asetuksen (EU) N:o 517/2014 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja mikäli mahdollista fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävän tuotteen tai laitteen olemassa olevien nimikilpien tai tietomerkintöjen läheisyyteen.

3 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1494/2007. Asetuksen (EY) N:o 1494/2007 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovelletaan edelleen 1 päivään tammikuuta 2017; kuitenkin kyseisen säännöksen soveltamiseksi ennen 1 päivää tammikuuta 2017 yritykset voivat jo soveltaa asetuksen (EU) N:o 517/2014 12 artiklan 3 kohdan c alakohtaa.

Viittauksia asetukseen (ETY) N:o 1494/2007 pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja niitä on luettava liitteenä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1494/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviin tuotteisiin ja laitteisiin liitettävien merkintöjen muodon ja lisämerkintävaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 25).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).


LIITE

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1494/2007

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 3 ja 4 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 8 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 4 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

3 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohta

2 artiklan 9 kohta

4 artiklan 2 kohta

5 artikla

4 artikla


Top